Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Přirozený vývoj bojem


Anthroposoficko-postmoderní zamyšlení nad vývojem.

 • Bojové chování je přirozenou součástí lidského života a je obsaženo v každé formě činnosti
  a v  každém jejím výsledku.
 • Existují různé formy boje.
 • Některé jsou zjevné, např. boj se zbraní, válka. Jiné mají skrytou formu, např. prosazení se
  v zaměstnání, partnerské soužití, získání uznaní v sociálních společenstvích.


 • Boj může probíhat ve dvou úrovních, Mít a Být. Ten, kdo se pohybuje na úrovni Být, ovlivňuje
  i úroveň Mít.

 • Boj je nezbytnou podmínkou života a je úzce spjat s expanzí ega. Ta ustavuje vědomí sebe sama, čili individuální vědomí "já". Ve vývoji lidstva je rozmach jednotlivce veden luciferskými silami, které umožnily, aby se člověk cítil čím dál více nezávislý na duchovním světě a oddělil se jako samostatná jednotka, čehož bude využito v dalším vývoji. Boj za nezávislost a moc na všech úrovních je prostředkem expanze ega.
 • O úloze luciferských sil při expanzi ega nám vyprávějí faustovské legendy. V nich je člověk nakonec stravován luciferskými silami. Člověk je stráven tehdy, když vlivem moci ztrácí kontakt s realitou. Kdo je na svém místě a je smířen sám se sebou, toho luciferské síly nepozřou.
 • Moc a dosažení individuálního vědomí já patří k sobě. Mít moc umožňuje vymanit se z nebezpečí, že bude daný jedinec vtažen do sféry moci jiného jedince. Toto chování se váže k archetypu, se kterým se setkáváme ve všech formách náboženství. Bůh ve svých rozličných podobách má moc nad vším, může vše zničit a stvořit, a nechce-li jím být člověk pohlcen, napodobuje jednání boha.
 • O oddělení člověka do boha vyprávějí legendy o vyhnání z ráje a podobné.

 • Moc či vliv značí, že se osoba nebo událost podřizují přání jedince. Čím větší je moc, tím větší je expanze ega.
 • Expanze jedincova ega nemá pro tohoto ani pro žádného dalšího jedince význam, mimo význam, který mu přikládá samo ego. Důležitost rozvoje moci každého jedince tkví v posunu kolektivní duše lidstva směrem k osamostatnění ega. Jedinec nemá význam.

 • Vláda luciferů končí (výsledek působení luciferských sil se stal člověku vlastní, pročež jejich působení jež dále není zapotřebí) a ke slovu se dostávají ahrimani a asúrové, jejichž působení je
  v jistém slova smyslu opačné: vyvolávají touhu být jako ostatní a nevymykat se, ovšem zároveň oslabují vůli. Tím pádem dochází i k posunu ve formách boje. Ten se stává stále méně otevřený.

 • Bojové chování je velmi úzce propojeno s vůlí.
 • Každý jedinec se rodí s potřebou expanze ega. Dochází-li ale k frustracím v této přirozené potřebě člověka , je vytvořeno komplexové jádro. To se stává překážkou v uplatnění moci. Každé komplexové jádro je nabito energií, která při aktivaci jádra působí destruktivně. Komplex v nějaké podobě má každý člověk. Pro uspokojení potřeby expanze ega je zapotřebí aktivovat sílu a důmysl, aby byla překážka překonána. Principem pohybu je tady působení protikladných sil (alce a reakce).
 • Cílů souvisejících s expanzí ega lze dosáhnout jedině tehdy, začlení-li osoba komplexy do své výbavy jako plnohodnotnou součást sebe sama, jejímž je pánem. Komplex jako autonomní energeticky silně nabitá součást bytosti člověka má vždy ze své podstaty tendenci ovládnout ego. Právě z tohoto důvodu mnoho jedinců nenalezne odvahu s komplexem bojovat a stávají se psanci ve vlastním životě. Krátkodobé úspěchy a záblesky štěstí jim může přinést jen náhoda kola osudu.
 • Základní boj každého člověka je boj s vlastním komplexovým jádrem. Ostatní války, ať už otevřené nebo skryté, pak už osoba vede s ostatními lidmi k ustavení a později posílení vědomí .
 •  
  2001
  

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz