Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 15 - 23, Vikete

15) NYNÍ VĚZTE, ŽE VYVOLENÝM KNĚZEM  APOŠTOLEM NEKONEČNÉHO PROSTORU JE PRINC-KNĚZ- BESTIE A PROSTŘEDNICTVÍM JEHO ŽENY,ZVANÉ ŠARLATOVÁ ŽENA, JE MU DÁNA VŠECHNA MOC. SHROMÁŽDÍ MÉ DĚTI KE SVÝM OVEČKÁM. BUDOU VNÁŠET SLÁVU HVĚZD DO SRDCÍ LIDÍ.

- ryze informativní sdělení věcný popis faktů
- vymezena úloha Crowleho – je vyvoleným knězem apoštolem nekonečného prostoru - je knězem i apoštolem nekonečného prostou = Nuit – je tím, kdo ji slouží, kdo ji zjevuje, ale i tím, kdo ji „zvěstuje“. „funkce kněze a apoštola je vpodstatě totéž – vzájemně se doplňují
-princ – kněz – vůdčí úloha při zasvěcování do tajů Nuit
-prostřednictvím jeho ženy je mu dána všechna moc -– ( ADAM A EVA) Eva je Adamovým nevědomím, ne-já, jeho vnitřní touhou,jeho vůlí, jeho potlačenou stránkou, která ukrývá neprojevené vlastnosti, dobré i špatné. Také je zdrojem jeho síly, protože vnitřní touha spojuje člověka s Univerzem. Je zvána Pravou Vůlí.
-Šarlatová žena – praobraz mužovy vůle, vůle zde má ženský základ
Takže – prostřednictvím jeho ženy = prostřednictvím jeho Pravé Vůle je mu dána všechna moc ( viz Iša v Annick de Souzenelle – je to potenciál člověka, se kterým se musí dostat do spojení, aby dosáhl celistvosti)
– mé děti – ti, kteří mi slouží, kteří mi vědomě pomáhají se projevit
- ke svým ovečkám – k těm, kdož půjdou za ním – do svého stáda, ale ve významu neutrálním, on sám je bude nějak učit. Úlohou prorokovou je nadále rozvíjet Nuit a zasvěcovat lidi do hlubšího poznání bohyně
– budou zasévat slávu hvězd do srdcí lidí – budou oslavovat Nuit, vědomě ji zjevovat skrze srdce, skrze střed lidí.


KARTA
14) UMĚNÍ –SAMEK – 60 / 120, 600 – opora, kůl – prostřednictvím jeho ženy je mu dána všechna moc – pouze pokud v sobě spojí dvě základní síly
spojuje JESOD a TIFERET – na cestě od odrazu ke středu
( 60= 4x15)

KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE
11) ĎÁBEL – princ – kněz Bestie – sexuální symbol
- prostřednictvím jeho ženy je mu dána všechna moc – sexuálně magická mysteria – jde opět o práci se dvěma základními silami
- „ač jsou dvě, přece jsou jedna. Vinou se okolo sebe až vytvoří spirální sílu. Tančí okolo sebe v tanci stvoření. Proč neříci, že spolu souloží?“ ….“ Mužský vliv přichází, aby ženské oživil“( Základy magie)

AJIN 70/ 130, 780 - oko - tajné či skryté oko, Ajin, které se skrze
hada ( tvar písmene Z) stává Z-Ajin – MILENCI spojuje HOD a TIFERET


16) VZPLAŇ NA JEJICH ČELE, Ó ZÁŘNÝ HADE!

-čelo- něco je čelné, jít v čele,být v čele, může to být něco, co je přímo vidět, něco, co je vepředu, co vede, co je na první pohled zjevné
souvisí s tím i 1. znamení – KAINOVO – znamení BESTIE – znamení zasvěcení
na čele bývá i symbol hodnosti, příslušnost k vrstvě, znamení na čele nosili egyptští kněží, i koruna se původně nosila posunutá do čela
může zde být souvislost i s oční čakrou a schopností „vidět“
- jejich čele- na čím čele? Těch, kteří jsou mými dětmi? Těch, kteří čtou tyto řádky?, kteří Nuit naslouchají? Anebo na čele těch „takto vyvolených? Na čele těch, kteří čtou tento zákon?
-o zářný hade – symbolika hada má mnoho úrovní. Had může být nositelem světla – zářný , nositelem života….Jako tzv. kurent, čili proud, je ženská síla, vliv bohyně. Jako falus nebo vědomí – mužská síla. Obecně lze symbol hada pojmout jako základní sílu života a touhu po svébytnosti.

Je to o uvědomění si, o procitnutí, prohlédnutí. Už jen , když si člověk tuto větu představí jako obraz, přináší to pocit jakéhosi uvědomění, až zasvěcení.

KARTA
17)CÍSAŘ - jako člověk, který něco pochopil, a proto to mohl ovládnout. (Císaři nosili na čele korunu.) He - opět jde o uvědomování, zvědomování nevědomého a umění to nějak „ uchopit“.

KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE
18)LUNA – ta mi připadá, že sem moc nesedí, protože Luna mluví právě spíš o tom, co je skryté, co není vidět, ale na druhé straně je v ní i to zasvěcování a rození světla z temnoty.
QUOF 100/186, 906 – týl, ucho jehly – týl na rozdíl od čela vidět na první pohled není. Je na opačné straně,temnota související s plodností
Spojuje MALKUTH a NECAH


17) Ó ŽENO S BLANKYTNÝMI VÍČKY, SKLOŇ SE K NIM!
Mluví zřejmě Aiwass k Nuit a ostatním, žádá o milost a přízeň bohyně.
Evokační text.



18) KLÍČ K RITUÁLŮM JE V TAJNÉM SLOVU, KTERÉ JSEM MU DAL
Mluví zřejmě Aiwass, ale může mluvit i Ra-Hoor-Khuit – vnější temná strana boha dítěte, Hoor-Paar-Kraat – jeho vnitřní světlá stránka. Může tam být i Heru-Ra-Ha – oba dva dohromady, ale i někdo jiný.
Tajné slovo se nachází ve třetí části Knihy Zákona, je to slovo ABRAHADABRA.Aiwass, který je Vyslancem, asi nedal. ( nikomu nic nedává, je to pouze vyslanec). Navíc ani není napsané, komu to slovo dal
Klíč k rituálům - rituál je slavnostní vědomé jednání, které je nabité nějakým významem nebo vůlí. Význam verše můžeme chápat doslovně – jak konat rituály, aby se evokatér spojil s vládnoucími principy ( Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit).
Může jít i o společenské jednání, které bude v nastávajícím aeonu převažovat – společnost je také v jistém smyslu svázána rituály.
ABRAHADABRA – 418, stejně jako CHET a stejně jako Kniha Zákona.
Z tohoto verše mám pocit, že ho lze pochopit až později, po přečtení a zpracování celé knihy zákona. Proč potřebujeme k rituálům klíč a komu ho dal? Jde zřejmě o proniknutí „do něčeho“, „do konání“, vědomého, slavnostního, jde zřejmě o něco nového, co ještě nebylo „otevřeno“ a skrze klíč – tajné slovo to můžeme otevřít.

KARTA
19) SLUNCE – něco osvěcuje, přináší uvědomění, znalost, stejně jako onen „klíč“.
REŠ - 200/510 – hlava – uvědomění
Spojuje JESOD s HODEM

PODLE ČÍSLA VERŠE
20) AEON – klíč nám může otevírat bránu k nového aeonu
ŠIN-300/ 360/1060 - zub
Spojuje MALKUTH a HOD


19) PRO BOHA  VZÝVATELE JSEM NIC: ONI MNE NEVIDÍ. JE TO, JAKOBY BYLI NA ZEMI. JÁ JSEM NEBE A NENÍ DALŠÍHO BOHA MIMO MNE A MÉHO PÁNA HADITA
Bůh – osobní vědomí ( nic není vně, jsem jen Já, Já velké vědomí – nebo taky já jedno velké ego – v tomto já existuje jednota, byť má jinou kvalitu než jednota Nuitina. Je-li kdo uzavřen ve vědomí, nevidí Nuit. Bůh – bytí není schopen vnímat Nuit – nebytí.
Vzývatel – ten, kdo je oddělen. Tím, že má potřebu vzývat, se sám oddělil od jednoty. Kdo není součástí celku , se k němu nějakým způsobem obrací, vzývá ho, komunikuje s ním. Komunikuje s něčím, co stojí mimo něj. Člověk není v jednotě s tím, co vzývá. Je odděleným vědomím.Kdyby s tím byl v jednotě, tak by to nevzýval, nerozlišoval by subjekt a objekt vzývání.Nuit je sama jednotou. Sjednocuje vše = vše miluje.
Boha  vzývatele - jedná se opět o komplementární pojmy – oba dva jsou odděleným vědomím. Vzývatel vzývá Boha, sám o sobě odlišuje.Staví se jinam – „jakoby na zem“
Jsem pro ně nic – 0 = vším, tady bych to spíš chápala jako 0 – něčím neuchopitelným , nepochopitelným, (protože mne nevidí)
Jakoby - souvisí s iluzí, uvědomění si situací, které jsou iluzí – není to prožíváno jako skutečnost. Souvisí s vnímáním sebe jako subjektu.
Zem – svět protikladů, svět duálního vnímání – patří sem vzývatel . Na stromu života sem s největší pravděpodobností patří celá Malá tvář ( Zauir Anpin).
Nebe – protiklad země = jednota. ( já jsem jednota ) - ta je na stromu života v horních 3 sefirách. Nebe – prostor, který je všude. V horních třech sefirách je taky jednota protikladů.
Já jsem nebe a není ….– může být parafrází na boží přikázání (jednoho boha uctívat budeš)
NebeX země – to, co je nahoře a to, co je dole, podobně i bůh X vzývatel, Hadit a Nuit – upozornění na existenci pouze dvou prvků. Z nichž se vše skládá – celý svět je stvořený z Hadita a Nuit ( viz UFO).A přitom ty dva prvky jsou jedním a vlastně ničím: 2=0
Pojem Boha má dva prvky – mužský a ženský . ( Viz bible – Elohim)

Z Biny ( voda) a Chokmy ( oheň) vzniká Tiferet ( vzduch) a ze všech vzniká Malkuth ( země). Vzduch a země mají dvojčecí kvalitu – stejnou. Na zemi se dá pohlížet jako na druhé z dvojčat, ale my jsme s ní spjati. Spojení se vzduchem si máme vybojovat produchovněním.
Alchymie-
Prima materia – želva ( bláto – voda+ země) – je to něco mezi vědomím a nevědomím. Voda a země se začnou usazovat a dochází k jejich oddělení – vzniká ostrov vědomí a moře nevědomí. Země navštívena duchem – spojená se vzdušným živlem – Slunce - Tiferet – spasení skrze Ježíše Krista.
Ohněm příroda napravuje to, co nesprávně funguje.
Nebe – prostor, který je všude – alchymické moře. Země je to, co z tohoto prostoru krystalizuje – ostrůvky vědomí. Ty prvky jeden skrze druhý prochází. Vědomí je zároveň zemí a zároveň Haditem, který má všechno možné, jen ne zemskou kvalitu.

Tak trochu mi to vnucuje představu Stromu života, kde ten, který stojí v Malkuth, může mít jen mlhavou představu o vyšších sefirotách a téměř žádnou o Keter a Ajn. A už vůbec si neuvědomuje, že stojí na tomtéž stromu , že je tím stromem.


22) NYNÍ JSEM VÁM TEDY ZNÁMA POD SVÝM JMÉNEM NUIT A JEMU POD TAJNÝM JMÉNEM, KTERÉ MU SDĚLÍM, AŽ MNE NAKONEC POZNÁ.NEBOŤ JSEM NEKONEČNÝ PROSTOR S JEHO NEKONEČNEM HVĚZD, VY BUĎTE TAKÉ TAKOVÍ. NESVAZUJTE NIC! VY SAMI NEČIŇTE ŽÁDNÉHO ROZDÍLU MEZI JEDNOU VĚCÍ  TĚMI OSTATNÍMI, VŽDYŤ TUDY KRÁČÍ BOLEST.

Nesouvisí už s žádnou kartou, ale s celkem.- 22
Kniha zákona – 220
2 220
22:2=11
první věta – informativní, shrnuje to, co už bylo řečeno – Nuit se představila v předchozích jedenadvaceti verších.

nesvazujte nic – souvisí to s neohraničenými pojmy, existuje mnoho různých významů a žádný není lepší
a. magická expanze – nic nesvazovat, nic neoddělovat
b. pokud něco svazujeme, omezujeme to a bráníme rozvoji a dalšímu působení. To, co je svázáno, je odděleno, protože uvězněno
c. jedna věc souvisí s druhou a žádná odlišnost není dost velká, aby bylo zapotřebí ji zdůrazňovat
d. jedna a to ostatní je totéž
Každá věc v sobě obsahuje svůj vlastní protiklad. Proto je nemožné svazováním omezovat . Souvisí to i s hodnocením, které v tomto případě také ztrácí význam. Hodnocení také svazuje, omezuje a rozděluje.
tudy kráčí bolest – tím, že dělíme události na dobré a zlé, tím setrváváme v protikladech, tím jednu událost vnímáme odlišně od druhé a vzniká izolovanost situací nebo jevů a pocit vydělenosti z celku - jednak a jednak setrváváme v iluzi.
Člověk se od jednoty odtrhl a nachází se v poušti, v samotě .(prvotní hřích – chtěl poznat dobré a zlé)jenom já může poznávat. Jenomže člověk se poslední dobou do svého já a do samoty zahrabává a právě od toho jej Nuit zrazuje. Svazování je činností ega a setrvávání v dualitě.
Bolestí je nebýt ve spojení s celkem.
Ale jde to velice obtížně – nesvazovat nic. Možná právě proto:


23) ALE KDOKOLI V TOM VYNIKÁ, NECHŤ JE HLAVOU VŠECH!

Když někdo v něčem vyniká, je hlavou
Kdokoliv v tom vyniká – ten, kdo nic nesvazuje, kdo se neutápí v ego-samotě
Hlavou všech - je vůdcem, má vědění a převahu, má nad ostatními svým způsobem i moc ( vědění – vědomí je hlavním nástrojem moci v magickém smyslu)

Kdokoliv nic neodlišuje = pokládá protiklady jako v sobě obsažené – bude hlavou všech.
2 a 3 Chokma a Bina – mateřské živly – svatě horní tváře Arik Anpin – kde jsou protiklady spojené dohromady.
Chce to i hodně silnou vůli, aby člověk vůbec dokázal vykročit z té iluze a zase do ní nespadnout.

Kdo nesvazuje, nerozlišuje, je sjednocený sám se sebou , je už opravdu „hlavou všech“.
 
červen2005


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz