Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 39, 46-66, Kojot


39. The word of the Law is THELEMA.

Thelema = 93 – 3 x 31, LA-ŠT-AL (3+1+XX+XI+1+3)
AC v On Formula of Lashtal uvádí, že jiný aeon může mít jiný způsob vyjádření 31.
Z toho mi vyplývá pro Osiridův aeon vcelku zřejmě RM, Slunce – Viselec. LA-RM-AL
Možné kombinace Atu dávající součet 31:
X.-XXI. Maat (?) LAKThAL = 482 = 5
XI.-XX. Hor (jistě) LAŠTAL = 371 = 11 Ale pokud by nedošlo k prohození písmen u VIII a XI, tedy XI by bylo Lamed, pak bychom dostali: LAŠLAL = 392 = 5
XII.-XIX. Osiris (patrně) LARMAL = 302 = 5
XIII.-XVIII. Isis (?) LAQNAL = 212 = 5
XIV.-XVII. ??? LACSAL = 212 = 5
XV.-XVI. ??? LAPAjL (LAP´AL) = 212 = 5
A pak reversibilně:
XVI.-XV.
XVII.-XIV.
XVIII.-XIII.
XIX.-XII.
XX.-XI.
XXI.-X.Dle AC představuje druhý princip v pořadí Bohy aeonu a první jejich pozemské vyslance. Takže pořadí hraje roli. Nakolik jsou další kombinace relevantní nechť je předmětem dalšího bádání. Je ovšem možné, že ve vzdálenějších epochách mohlo být (může být) pořadí Atu definováno jinak a mohlo umožňovat jiné kombinace. Viz též komentář k I:57

46. Nothing is a secret key of this law. Sixty-one the Jews call it; I call it eight, eighty, four hundred & eighteen.

61 = Ajn, Nic
506 = Šór, ŠVR, Býk.
61 + 506 = 567 = Rašoní, RAŠVNJ = PRVNÍ, PRVOTNÍ

47. But they have the half: unite by thine art so that all disappear.

Mají jen polovinu: Polovinu ničeho? Jaká polovina schází? Dle předchozího může scházet Býk, 506, aby oplodnil Nic a dal vzniknout Prvotnímu.
506 = 11 = 2.
2 = 0.
Všechno zmizí.
* * *
Ale též známo, že:
506 = 605
+61
=
666 = 1 + 2 +3 + … + 36 (magický čtverec Slunce)

666 = SVRT = Súrt, Černý, duch ohně (dle Sefer Sefirot duch Slunce), ve skandinávské mytologii vládce Múspellu, jenž jako jediný přežije apokalyptickou bitvu Ragnarök a po jejím skončení roznítí kosmický požár, v němž vše zanikne, zmizí...
567 zaniká v 666
* * *
dále:
Slunce – Šemeš – ŠMŠ = 640 ;Syn je solární povahy.
+ JHVH (26)
= 666
* * *
Ale 666 = též ŠM JHŠVH, Šém Jehošua, Jméno Ježíš... Srv. přesmyčku ŠMŠ JHVH – ŠM JHŠVH!
V souvislosti Surt a Šém Jehošua viz též esoterní význam INRI ( Igne Natura Renovatur Integra)
ŠM = XX. + XII.
XX. - Nový aeon, oheň
XII. - Starý aeon, voda
* * *

Návod k přežití Armageddonu:

Nejdříve však byl onen svět na jihu, jenž se zve Múspell. Je jasný a horký. Ta končina plane a žhne a není k obývání pro ty, kdo jsou tam cizí a nemají tam domov ode vždy. Na hranici Múspellu sedí ten, jenž se jmenuje Surt, a střeží jej. Má hořící meč a na konci světa vytrhne do boje a bude plenit a zvítězí nad všemi bohy a sežehne celý svět ohněm. Jak se praví ve Vědmině písni:
Surt přijíždí z jihu
se zhoubcem stromů,
sluncem se mu blyští
meč zcizený bohům.
Skály se řítí,
s běsy se hroutí,
muži putují k Hel,
pukají nebesa.


(Snorri Sturluson, Mladší Edda)

Ať se nám to líbí či nikoli (a doufám, že čtenáři těchto řádek se to líbí!), žijeme v Ragnaröku, zrodili jsme se do apokalyptické bitvy, ohnivé potopy. Netřeba snad zdůrazňovat, že obrazy, jakými jsou polnice, ohnivé jezero či nukleární válka, jsou symbolické – vnější skutečnost, ač i tak docela akční, nemusí být na první pohled ani zdaleka tak dramatická.
Ragnarök přežije Surt, jenž jest ohněm, který očišťuje, ŠM JHŠVH -- ŠMŠ JHVH, transformace Krista, Ohnivé Slunce vzešlé z Vod. Tak i Ra-Hoor-Khuit, znovuzrozené Slunce. Máme snad čekat na Šelmu 666, abychom se jí poklonili či abychom naopak odmítli její znamení? Špatně! Každá hvězda v sobě musí realizovat mystérium 666 a sežehnout celý starý svět v sobě.
Chceme-li přežít Armageddon, nečekejme Spasitele...

* * *
Polovina 666 ještě jinak: 333 = Choronzon. Židé uzavřeli svou krev atd...

48. My prophet is a fool with his one, one, one; are not they the Ox, and none by the Book?

111 = ALP (Alef), Vůl
V novém komentáři AC navrhuje možnost, že jde o odpověď na jeho hledání jednoty, tedy něco v tom smyslu: Je pošetilec s tím svým jedna, jedna jedna... Může být. Ale tím současně dostáváme i zprávu o tom, že Alef, Blázen, je nultého pořadí.

49. Abrogate are all rituals, all ordeals, all words and signs. Ra-Hoor-Khuit hath taken his seat in the East at the Equinox of the Gods; and let Asar be with Isa, who also are one. But they are not of me. Let Asar be the adorant, Isa the sufferer; Hoor in his secret name and splendour is the Lord initiating.

Jméno Asar pochází ze staroegyptského průvodce podsvětím Amduat (Am-Tuat) v Budgeově překladu, kde se Osiris – Usir vyskytuje jako Asar. (U nás obvyklejší je forma přepisu Usir.) Jde tu celkem jednoznačně o Osirida. V tom případě Isa = Isis (Éset). Verš tedy hovoří o předchozích aeonech. V této souvislosti stojí za kontemplaci myšlenka, že Isis truchlící nad Osiridem lze chápat jako aeon matky truchlící nad aeonem otce.
O tom, že Isa je arabsky Ježíš a Asar – Ázar je v Koránu otec Abraháma, jsem už psal, ale nyní mi to již nepřipadá tolik důležité. Koneckonců se zdá, že ani AC se souvislostí mezi Isou a Ježíšem, byť si jí povšiml, později nezabýval. Přestože i Isa coby Ježíš je trpící, zde jde patrně o odvolávku na trpící Isis po usmrcení jejího bratra-manžela Sethem. Nicméně vyústění mé předchozí úvahy, byť založené na chybných předpokladech, je stále platné:
Nechť jsou spolu – rozpor, který mezi aeonem Isidiným a Osiridovým panoval, je překonán příchodem aeonu Hórova. Lze to pojmout i v intencích Hegelovy dialektiky – překonání jako obtížně přeložitelné hegelovské aufgehoben, kdy se protiklady vzájemně nevyruší, ale dávají zrod něčemu vyššímu. Nebo též obdobně alchymicky. Nyní jsou Asar a Isa spolu a současně jsou již neaktuální (nepřicházejí ode mne). Pánem zasvěcení je Hoor, Horus.

Ale je zde i další zajímavý a řekl bych, že důležitý, výklad slov Nechť jsou spolu:
ASAR = 1 + 300 + 1 + 200 = 502
ASAR = 1 + 60 +1 + 200 = 262
ISA = 10 + 300 + 1 = 311
ISA = 10 + 60 +1 = 71
Samy o sobě nedávají tyto součty žádné zvláštní významy a souvislosti, ale pokud je spolu sečteme:

502+311=813=ARARITA

502+71=573
262+311=573
Přidáme-li spojku a – tedy Vav – dostaneme: 567 = Rašoní, RAŠVNJ = PRVNÍ, PRVOTNÍ

262+71=333=CHORONZON


* * *
Hoor ve svém tajném jméně: Ra-Hoor-Khuit.


50. There is a word to say about the Hierophantic task. Hle! there are three ordeals in one, and it may be given in three ways. The gross must pass through fire; let the fine be tried in intellect, and the lofty chosen ones in the highest. Thus ye have star & the star, system & system; let no one know well the other!

Alternativní výklad (při zachování respektu k výkladu uvažujícího tři společenské třídy): Může jít stejně tak o stupně zasvěcení. Hrubý se musí očistit ohněm emocí (v souvislosti tohoto verše pokládám oheň spíše za symbol emocí, než Vůle. Hrubý musí především zvládnout a ovládnout své emoce, svá chtění, pudy a popudy. Ale tím, že takto ohněm prochází, vykročil na cestu Pravé vůle a tak lze chápat oheň i v tomto smyslu. V každém případě oheň očišťuje. Křest ohněm atd.), aby se stal jemným a ten musí projít zkouškami intelektu, aby jej překonal a stal se vznešeným vyvoleným. Nedovolte, aby se navzájem příliš dobře znali... - může se týkat použitých metod. Emoce nelze řešit intelektem, zkouškám v intelektu zase příliš neprospějí postupy ke zvládání emocí. Systém & systém – všechno chce své. Dovolím si k tomu citaci ze Steinera (Tajemství prahu, s.36): Neboť... může být pro duši jen ke škodě, kdyby zvyky jednoho světa vnášela do druhého světa, pokud v jednom nebo druhém směru musí překročit práh. Přímá souvislost s I:40 – Hrubý = Člověk země, Jemný = Milenec, Vznešený vyvolený = Poustevník. K Poustevníkovi – viz II:24, kde je tento pojem rozvinut.


51. There are four gates to one palace; the floor of that palace is of silver and gold; lapis lazuli & jasper are there; and all rare scents; jasmine & rose, and the emblems of death. Let him enter in turn or at once the four gates; let him stand on the floor of the palace. Will he not sink? Amn. Ho! warrior, if thy servant sink? But there are means and means. Be goodly therefore: dress ye all in fine apparel; eat rich foods and drink sweet wines and wines that foam! Also, take your fill and will of love as ye will, when, where and with whom ye will! But always unto me.

Domnívám se, že by bylo možné zrekonstruovat tento palác skrze 777. Srovnej též popis Nebeského Jeruzaléma ve Zjevení Janově.

52. If this be not aright; if ye confound the space-marks, saying: They are one; or saying, They are many; if the ritual be not ever unto me: then expect the direful judgments of Ra Hoor Khuit!

V souvislosti s tímto veršem mne napadá, že může jít o kritiku chaosmagie. Podoba rituálu či přístupu vůbec musí vycházet ze založení každé hvězdy, z její Pravé vůle, nikoli však z libovůle. Jsme utvořeni tak, že určitá pravidla jsou nám společná. Z hlediska thelemy verš naráží na pravidlo, jež je nejdůležitější, a to je Ke mně! - to je ten nejdůležitější směr.

53. This shall regenerate the world, the little world my sister, my heart & my tongue, unto whom I send this kiss. Also, o scribe and prophet, though thou be of the princes, it shall not assuage thee nor absolve thee. But ecstasy be thine and joy of earth: ever To me! To me!

Toto znovustvoří svět denního vědomí (bohyně denní oblohy – Hathor). Změny se rodí v nebytí, nevědomí, a projevují se ve vědomí. Malý svět - vědomí je vždy omezené. Svět mé sestry - proč se zde objevuje Hathor? Protože se zde nejedná o bodu, Haditu, ale světu, vytvářeném vědomím. Není to pravý protiklad Nuit (nejde o bod – není zmíněn střed, jen srdce & jazyk). Ve smyslu Liber AL to považuji za pomocnou představu, týká se dějinné záležitosti, dopadu rovnodennosti bohů na náš svět, který se v Liber AL v této podobě objevuje poprvé.

54. Change not as much as the style of a letter; for behold! thou, o prophet, shalt not behold all these mysteries hidden therein.

Vcelku obvyklý pokyn shůry...


55. The child of thy bowels, he shall behold them.
Syn tvého ledví, on je uzří.

Překlad the child jako syn je zde namístě, neboť v druhé části věty je zdůrazněno pohlaví. Za problematické považuji překlad of thy bowels jako tvé krve. V jiném typu textu by tento překlad byl zcela přijatelný, neboť je v přeneseném významu celkem odpovídající a odpovídá modernímu jazykovému úzu. Zde ale máme co do činění s textem, v němž je krev nositelem zcela specifických významů. Anglické bowels primárně značí vnitřnosti. Lze je překládat také jako nitro, útroby (i v přeneseném významu). V anglickém překladu bible (American Standard Version) je tento výraz používán pro překlad hebrejského výrazu mèím (mem-ajin-jod-mem) který má obdobné významy (vnitřnosti, střeva), ale i význam lůno. Právě v tomto smyslu je ve Starém zákoně užíván nejčastěji. Formulace of thy bowels se objevuje v Izajáši 48:19: the offspring of thy bowels. Bible užívá výrazu lůno i v souvislosti s muži. Verš I:55 by tedy bylo možné přeložit jako Syn z tvého lůna... Ovšem vzhledem k tomu, že taková formulace v dnešním jazyce problematická, navrhuji použít obdobný (v podstatě synonymní) biblický archaismus ledví (případně výraz bedra). Odpovídající hebrejský výraz je chelec (chet-lamed-cade). Překladem bowels jako ledví (či bedra) se tedy rovněž dopouštím extrapolace, ale podstatně méně zavádějící, než při použití slova krev.

K výkladu: použijeme-li biblickou analogii, Crowley je v pozici Jana Křtitele, tedy toho, kdo ohlašuje příchod někoho většího, než je on sám. Pocit, že se blíží příchod nového Vyvoleného, mají i tvůrci literárních děl i filmů – viz Duna, Matrix, Zardoz, ale třeba i Cronenbergův Videodrom... Více viz má úvaha The Sleeper Must Awaken. Je to příběh vyvoleného, který se může stát autentickým novým mýtem, Liber AL a dílo (nejen) AC nás připravují, abychom takový mýtus uměli přijmout. Dává nám nové myšlenkové nástroje. Bude nový Vyvolený pro všechny, nebo jen pro úzkou skupinu? Vzhledem k realitě světa, stejně jako k verši AL I:10 zde bude patrně jak exoterní (pro mnohé & známé), tak i esoterní složka. Ty se mohou významně lišit.


56. Expect him not from the East, nor from the West; for from no expected house cometh that child. Aum! All words are sacred and all prophets true; save only that they understand a little; solve the first half of the equation, leave the second unattacked. But thou hast all in the clear light, and some, though not all, in the dark.

Očekávejme jej zevnitř... (viz předchozí verš). Přijde poté, co bude vyřešena první polovina rovnice – srv. zkoušky v intelektu (AL I:50). Všechna slova, všichni proroci: všechny úhly pohledu, jsou-li to úhly pohledu bytostného Já a nikoli projekce ega. Ale i v těchto projekcích lze najít inspiraci. Důležité je zde odmítnutí idey falešného proroka, důležité pro křesťanské, respektive vůbec monoteistické, myšlení.
Je nám sdělováno, že se máme odvážit myslet. Máme řešit polovinu rovnice a vyřešit ji. Toto řešení lze zprostředkovat druhým jako svatá slova – ale tato slova jsou inspirací, nikoli řešením platným pro jinou hvězdou. Druhá polovina se připojí coby odpověď z neočekávané strany. Tato odpověď je ale nesdělitelná, každý se k ní musí dopracovat sám vlastním úsilím.
Jde v tomto verši o metodologickou poznámku? Pro mne ano... a pro Tebe, milý čtenáři? ;-)

57. Invoke me under my stars! Love is the law, love under will. Nor let the fools mistake love; for there are love and love. There is the dove, and there is the serpent. Choose ye well! He, my prophet, hath chosen, knowing the law of the fortress, and the great mystery of the House of God.
All these old letters of my Book are aright; but [Tzaddi] is not the Star. This also is secret: my prophet shall reveal it to the wise.


Klíčová je odpověď na otázku, zda Liber AL informuje o tom, že příchodem Novéh Aeonu proběhla záměna nebo pouze opravuje chybu. Sefer Jecírá k písmenům HE a CADE uvádí:

Ustanovil králem písmeno HE v řeči a svázal, dal mu korunu, potom přezkoušel je navzájem a uzamkl s nimi Berana ve vesmíru, (a) nísán v roce a ruku pravou v těle. Samce a samici.
Ustanovil králem písmeno CADE v chuti a svázal, dal mu korunu, potom přezkoušel je navzájem a uzamkl s ním Vodnáře ve vesmíru a ševat v roce a žaludek v těle. Samce a samici.


Z toho plyne logické přiřazení HE Císaři a CADE Hvězdě. Vzhledem k respektu, jenž k Sefer Jecíře chováme, je třeba připustit, že se tento text nemýlí, nicméně ukazuje rozložení sil v Osiridově Aeonu. Došlo tedy ke změně. Sefer Jecíru je proto třeba pro použití v tomto aeonu opravit a zaměnit atributy HE a CADE.

Dále viz můj příspěvek Hypotéza putující Hvězdy

58. I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith, while in life, upon death; peace unutterable, rest, ecstasy; nor do I demand aught in sacrifice.

Povšimněme se změny v křesťanské trojici idejí víra, naděje a láska.
Víra je nahrazena jistotou a troufám si říci, že tím byla nahrazena jistotou i naděje. Tedy Víra, naděje a láska se změnily na jistotu, vůli a lásku. Viz můj text Naděje – skryté zlo.
Jistota o smrti – o změně především.

59. My incense is of resinous woods & gums; and there is no blood therein: because of my hair the trees of Eternity.

Stromy, pryskyřice, žádná krev: odkaz na nevědomí. Též rostlinné vědomí?

60. My number is 11, as all their numbers who are of us. The Five Pointed Star, with a Circle in the Middle, & the circle is Red. My colour is black to the blind, but the blue & gold are seen of the seeing. Also I have asecret glory for them that love me.

Projevené – čtyři živly + Duch + tajný střed, srdce a jazyk (I:6). Ale dle komentáře AC nepochytil správně sdělenou větu, která začínala: Tvar mé hvězdy je...

61. But to love me is better than all things: if under the night stars in the desert thou presently burnest mine incense before me, invoking me with a pure heart, and the Serpent flame therein, thou shalt come a little to lie in my bosom. For one kiss wilt thou then be willing to give all; but whoso gives one particle of dust shall lose all in that hour. Ye shall gather goods and store of women and spices; ye shall wear rich jewels; ye shall exceed the nations of the earth in spendour & pride; but always in the love of me, and so shall ye come to my joy. I charge you earnestly to come before me in a single robe, and covered with a rich headdress. I love you! I yearn to you! Pale or purple, veiled or voluptuous, I who am all pleasure and purple, and drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the wings, and arouse the coiled splendour within you: come unto me!

Smítko prachu – Jen dva prstíčky ohřejeme... ;-) Nuit nelze odevzdat část. Viz pohádkové, mýtické i biblické příběhy na téma ponechání si něčeho, co je určeno posvátnu.
A též: v nejmenším je vše.
Hadí plamen – srv. II:6 a II:26 + Svinutá sláva. Odvolávka na hadí sílu.
Evokační text s opětným zdůrazněním jediného směru Pravé vůle. Tak i konec kapitoly.

62. At all my meetings with you shall the priestess say -- and her eyes shall burn with desire as she stands bare and rejoicing in my secret temple -- To me! To me! calling forth the flame of the hearts of all in her love-chant.

Zde se spíše než o Atu II. hovoří o Atu XI., o Babalon. Babalon je Bína, nelze se setkat s Nuit, neodevzáme-li jí svou krev.
Ale též II. může být – jako spojnice mezi Tiferetem a Keterem. Všimněme si, že Gimel a Tet tvoří kříž.

63. Sing the rapturous love-song unto me! Burn to me perfumes! Wear to me jewels! Drink to me, for I love you! I love you!
64. I am the blue-lidded daughter of Sunset; I am the naked brilliance of the voluptuous night-sky.
65. To me! To me!
66. The Manifestation of Nuit is at an end.


Extatické vyvrcholení první kapitoly. Zajímavá je formulace Dcera zapadajícího slunce. Obvykle v mytologii Bohyně Slunce pohltí a ráno je znovuzrodí. Zde se ale může hovořit o tom, že noc následuje po dni. Dále je zde motiv zapadajícího slunce možná i proto, že Knihou zákona ohlášený nástup Horova aeonu je zrozením nového Slunce.
 
22.1.2006


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz