Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 2. kapitola, verše 45 - 79, Hemet Necer


45./111 Smrt je tady pro psy.
Smrt je tady pro toho, kdo nepoznal Boha. Kdo se nedostal na vyšší úroveň, žije jako zvíře svými pudy. Uspokojuje základní životní potřeby. Jinak je smrt pokračováním života, rozplynutím v celku. Vyšší stavy vědomí nebudou zanikat smrtí.

46./112 Udělals chybu? Lituješ? Je strach ve tvém srdci?
Chybuje většina lidí. Chybama se člověk učí. Je to lidské. Litování je zastavení na cestě, nedůvěra ve schopnosti své nebo druhého, pokračovat v další cestě. Strach člověka svazuje, omezuje. Odvážný člověk je ten, který ví a věří ve své vyšší vedení.


47./113 Tam, kde já jsem, nic z toho není.
Hadit je oheň, světlo, život, pohyb. Přechází z nebytí do bytí. Tam, kde je Hadit, tam není ani strach ani lítost.

48./114 Nelitujte padlé! Nikdy jsem je neznal. Já pro ně nejsem. Já neutěšuji: nenávidím utěšovaného & těšitele.
Padlý, ten, který se zastavil na své cestě. Neví jak dál. Potřebuje povzbuzení, že může jít dál i přes překážku, která se mu stojí v cestě. Lítost ho drží na místě, je to nedůvěra v jeho schopnost vzchopit se a překážku zdolat.

49./115 Jsem jedinečný & dobyvatel. Nepatřím otrokům, kteří zahynou. Ti ať jsou prokleti& mrtvi! Amen. (Tohle je ze 4: je pátý, který je neviditelný & v něm jsem já jako dítě ve vejci.)
Amen se skládá ze 4písmen. Jsou to čtyři živly – pátý je duch, který je neviditelný. A v duchu se skrývá Hadit. AMEN= alef, mem, tau,šin = 741 neviditelný je ajin=70
741+70=811(IAO v řečtině, což je JHVH).

50./116 Modrý jsem a zlatý ve světle své nevěsty: však v očích červený lesk mám: & mé ozdoby purpurové & zelené jsou.
Padesátkou se dostáváme do sféry Ducha (7x7 – země). Hadit sám nemá žádnou barvu, on jen zrcadlí, projevuje Nuit. Modrá a zlatá = Nuit, barva oblohy, červený lesk- bojovnost, šin – oheň. Hadit je vším – sefiry : modrá – Chesed
zlatá - Tiferet
červená – Gebura
purpurová – Jesod
zelená – Necah, chybí Hod – žlutá, racionální prvek.
Purpurová – zóna Lila, Daat.

51./117 Purpur nad purpur: to je světlo větší než světlo pohledu.
Purpur – dvakrát červená – ohnivá –šin – Duch, pronikavější než zrak. Vidí víc. Vše prosvítí.
Purpur ve starověku nejdražší barvivo, získávalo se z mořských plžů, výhradně králové nosili purpurový oděv.

52./118 Je tu závoj: onen závoj je černý. Je to závoj stydlivé ženy: je to závoj smutku & palium smrti: to nejsem já. Strhněte dolů ten lživý přelud staletí: nezahalujte své neřesti virtuozními slovy: tyto neřesti jsou mí služebníci: konejte, jak máte & já vás odměním tady i na onom světě.
Černý závoj= zastření lucifersko-ahrimanské. Závoj = předěl mezi světy. Temnota, to není Hadit, ten má všechny barvy spektra. Zahalování neřestí – mohutnění stínu, protiklady je třeba spojit, stín uvědomit, přijmout. Celistvý člověk bude odměněn.

53./119 Neměj strach , ó proroku, až budou tato slova vyřčena, nebudeš litovat. Tys rozhodně můj vyvolený: a požehnané jsou oči, na které budeš patřit s radostí: Ale tebe ukryji v masce smutku: ti, kteří tě uvidí, budou mít strach, žes padlý: ale já tě pozvednu.
Prorok – A.C. je vyvolený, a vědění bude předávat těm, kteří mu budou přinášet radost, těm, kteří ho dokáží pochopit. A.C. bude ukrytý v masce smutku( lpění, smrtelnosti), lidé z něj budou mít strach. Není proč pozvedat, pokud bude konat Pravou Vůli.

54./120 Ti však, kteří hlasitě vytrubují své bláznovství, že nic neznamenáš, ti nevytrvají: ty to odhalíš: ty vytrváš: oni jsou otroky protože: oni nejsou mí. Rozdělovací znaménka dělej jak ty chceš: a písmena? Neměň je co do tvaru či hodnoty!
Ti, kteří budou A.C. odporovat, jsou racionalisté, chybí jim zkušenosti, praxe. Hadit v nich není probuzen. Ryzí bláznovství nebude podléhat rozumu a logice. Ten kdo odhalí Hadita, nezemře, je věčný.

55./121 Obdržíš pořadí & hodnoty anglické abecedy: nalezneš nové symboly, které jim přiřadíš.
Verš 121 = 11x11
Kniha Trigramů – je jich 27 a každý popisuje průběh stvoření.
Každý by si měl najít své významy pojmů, s nimiž AL operuje.

56./122 Kliďte se! posměváčci: dokonce i přesto, že se smějete mé důstojnosti, nebudete se smát dlouho: potom, až vy budete smutní, vězte, že jsem se vás zřekl.
Posměváčci, lidé , kteří nepoznali Pravou Vůli, budou smutní- opuštění, roztříštění, izolovaní ve své podstatě, ve svém já, ve strachu ze smrti. Hvězda bez Hadita je mrtvá – uctívání materiálna( patří k černému bratrstvu). Rozumové pochopení, pokud člověk nenalezl Pravou Vůli, je k ničemu.

57./123 Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý: kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně.
Citát z Apokalypsy: Spravedlivý je ten, který dlí v Bohu, poznal Boha, poznal Hadita. Hadit přichází v podobě obrazu, obraz je celistvý vjem.
Špína-roztříštěnost. Lidstvo se rozdělí na spravedlivé a ty, co budou žít v mnohosti.

58./124 Arci! Neuvažujte o změně: buďte jací jste & ne jiní. Proto králové země budou králi povždy: otroci mají sloužit. Není žádného, který by měl být zavržen nebo vyvýšen: vše je stále tak, jak to bylo. Přesto jsou však někteří mí služebníci maskovaní: může být, že tamten žebrák je král. Král si může vybrat oděvu svého podle vůle své: žádná zkouška není jistá: však žebrák bídy své skrýt nemůže.
Někteří lidé se ve vývoji opožďují a tím se stávají otroky. Nenašli ještě Pravou Vůli. Nebudou však zavrženi, jsou pro vývoj lidsta potřební (mrva hnojí pole). Král splívá s mágem( ten, který má vnitřní sílu a moc vědění). Ten, kdo svou přirozenost nenašel, stává se součástí víru událostí, bez možnosti je jakkoliv ovlivnit a řídit. Král zůstává králem, i když bude vypadat jako žebrák.

59./125 Mějte se proto na pozoru! Miluj všechny, aby to snad nebyl nějaký skrytý král! Takhle mluvíš? Blázne! Bude-li to král, nemůžeš mu ublížit.
Mágovi není možno ublížit. Našel svou Pravou Vůli a je jedno, jaké jsou jeho vnější projevy. Nemusí se obhajovat, je si jistý svým postojem. Hadit nabízí jistotu, ne víru.
Buďte pozorní k tomu, co se kolem vás děje!

60./126 Pak tedy udeř tvrdě & dole, a do pekla s nimi, panuj!
Člověk nemá být pasivní, má bojovat. Svár mezi mágy nelze vyvolat.
Podstatou lásky je vnímání milovaného tak, že se jím necháme prostoupit. Sjednocení. Pokud milovaného vyčleňujeme vně sebe, vydělujeme se z jednoty, vytváří se protiklad – peklo, žal.
Není důležitá láska k někomu nebo zdůraznění vztahu. Důležitá je mystická svatba. Hledání uvnitř sebe – nalezení Pravé Vůle.

61./127 Máš před očima světlo, ó proroku, světlo nechtěné, velice žádoucí.
Evokační text až do verše 70.
Světlo je nechtěné, objevilo se samo, nezváno.
Extáze. Poušť- Daat je to děloha, vše se zde rodí. Pomocí extáze člověk prochází Daat, bránou, setkává se zde s nelidskými bytostmi. Clifotické síly. Po pádu se světy začaly utvářet jinaknež bylo plánováno. Pád-místo střetu.
A.C. nicota, ajin, světlo.

62./128 Povstávám v tvém srdci: a polibky hvězd prší na tvé tělo.
Otevírá se cesta k přechodu Abyssu. Hadit povstává v srdci, Nuit líbá tělo zvenčí. Došlo ke sjednocení.-popis určitého stavu vědomí.

63./129 Jsi vyčerpán z rozkošného naplnění inspirací: vydechnutí je sladší smrti, prudší a radostnější lichocení samotného splozence pekla.
Individuální já je zde zcela potlačeno a existuje stav extáze-spojení Nuit a Hadit. Nádech je orgasmem a výdech rozpuštění ve smrti. Uvolnění nahromaděných sil.
Lichocení je oddělování, smrt je spojování.

64./130 Ó! Tys udolán: my jsme s tebou: naše rozkoš je celá v tobě: buď pozdraven! buď pozdraven: proroku Nu! Proroku Hada! Proroku Ra-Hoor-Khua! Raduj se! Nemeškej a vejdi do naší záře& vytržení! Oddej se klidu pramenícímu z hloubi srdce & piš sladká slova pro krále!
Pokračuje popis stavu změněného vědomí.
61 – má před očima
62 – ve svém srdci
63 – jsi vyčerpán/naplněn
64 - jsi udolán, spojen s božstvy
Sladká slova – sladké pro ty sladké. Sladká je smrt, sladké je rozplynutí, tak jak se cukr rozpouští. Hořké se odděluje.

65./131 Já jsem Pán: ty svatý vyvolený.
Adonaj = 65(ADNI, HGA=Svatý Anděl Strážce)
Hadit, HGA, ADNI, Aiwass(A.C.osobní HGA nebo archetypální HGA).
Samael = 131, vládce qliphot
Vědomí se oddělují – Já & ty, extáze je přerušena, aby se posílilo osobní já, jinak by bylo toto já zcela pohlceno a ztraceno.

66./132 Piš & hledej extázi v psaní! Pracuj & buď naším lůžkem při práci! Buď uchvácen radostí ze života & smrti! Ach! tvá smrt bude nádherná: kdokoliv ji uzří, bude šťasten. Tvá smrt bude pečetí slibu naší odvěké lásky. Pojď! povznes své srdce& jásej! My jsme jedno: my jsme nikdo.
Pracuj v zájmu Vyšších sil, Tajných vůdců, raduj se z této možnosti.
Smrt – konec, rozplynutí.
Mystická smrt – stálé spojování se s Univerzem, vnitřní, magické vědomí.
Rozplynutí se do podoby kabalistické nuly značí sjednocení s Nuit, přechod z Keteru do Ain.

67./133 Vytrvej! Vytrvej! Dodávej si odvahy svým vytržením: neomdlévej kvůli znamenitým polibkům!
Buď bdělý, ať se děje cokoli. Soudnost především. Polibky Nuit – spojování s celkem.

68./134 Zdatněji! Zapři sám sebe! Zvedni hlavu! Nedýchej tak zhluboka – zemři!
Extází je iniciováno magické Já, které pak postupem času a vlivem úsilí vyspívá a roste. Iniciace je vždy spojena se změnou vědomí.

69./135 Ach! Ach! Jaký to pocit? Je snad tohle slovo už poušť?
Inspirace je blesková, rychle přichází a rychle odchází, je jako elektrický výboj. Spálí a zmizí.

70./136 Lze tomu pomoci dalším zaklínáním. Moudrost říká. Buď silný! Pak dokážeš unést více radosti. Nebuď zvíře: pročisti své nadšení! Když piješ, pij dle osmadevadesáti pravidel umění: když miluješ, vynikej smyslností: a když už děláš cokoliv radostného, ať je v tom jemnost!
Nelze mít silné zážitky, když je člověk slabý. Mohl by se z toho zbláznit.
2 je číslo vůle, protože vždy je dvojí vůle, vnitřní a vnější.
7 je číslo smyslů, souvisí s Venuší, která je paní smyslnosti.
7x7=49 x 2 = 98. Smysly jsou plně rozvinuty a je postaven každý proti svému protikladu a hlídán vůlí.

71./137 Ale vynikej! Vynikej!
Nositelé pokroku jsou vždy krok vpřed, jsou vyjímeční, jsou mimo celek. Klíčem evoluce je správná odchylka.
Exces – vyniknutí, vybočení.
Sukces – úspěch.
Exces je tajemství úspěchu.

72./138 Snaž se pořád víc! a jsi-li vpravdě můj a o tom není pochyb, a meškáš-li pořád v radosti! Smrt je korunou všeho.
Prožívat vše co přijde, naplno. Vše procítit. Dělat vše bez chtivosti výsledku. Přirozenost je tou nejlepší cestou Pravé Vůle. Člověk nemusí vynikat zevně, důležité je to, co je uvnitř.
Usilování o sjednocení se stínem, s protějškem. Až dosáhne svého cíle, může odejít, zemřít. Bude korunován jako vítěz.

73./139 Ach! Ach! Smrt! Smrt! budeš prahnout po smrti. Smrt, ó člověče, je ti zapovězena.
Člověk nemá zemřít, pokud nesplní svůj úkol. Život je dynamický, smrt je tichem. Začlenění komplexů( potlačené schopnosti a kreativita)do vědomí člověka může mít velký ozdravný účinek. Neposuzovat ostatní.

74./140 Délka tvé touhy budiž mohutností její slávy.Ten, který žije dlouho & převelice si žádá smrti, je vždy králem mezi králi.
Délka života se neměří jen v časových jednotkách(délkou), ale ve smyslu naplnění či průtoku. Musí existovat rovnováha, život je vyvážený smrtí, pohyb klidem. Čas je velmi relativní(jinak vnímá čas dítě, jinak starý člověk, jinak když čas žiji a jinak když na něj vzpomínám).

75./141 Arci! naslouchej číslům & slovům:
Lidé se mají učit tomuto poznatku, bude to zapotřebí.

76./142 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 2489 R P S T O V A L. Co to znamená, ó proroku? Ty nevíš: a nikdá vědět nebudeš. Tady přichází ten, který tě má následovat: on to má vyložit. Ale to měj na paměti, ó vyvolený, abys tu byl pro mě: aby následoval lásku Nu pod nebem zalitém světlem hvězd: abys dál hledal mezi lidmi, komu bys zvěstoval tuto radostnou zvěst.
I./55 Chlapec tvé krve, on je uzří.
Úkol pro A.C. - má předávat své vědění mezi lidi. Má projevovat Nuit(13./13 Já jsem nad vámi i ve vás. Má extáze je ve vaší, mojí radostí je vidět vaši radost.)

77./143 Ó, buď pyšný a hrozivý k lidem!
Pojednává o vnitřní síle. Číslo 77 má Svatá kniha Thelemická Liber Oz( ajin- zain).
Pyšný – solární kvalita., tiferetická.
Hrozivý – martická vlastnost – Gebura. Odlišovat se, jednat jinak než ostatní lidé, nepodléhat vztahům. Vědění způsobuje strach ostatních lidí. Umění oběti – obětovat něco ze sebe, slabí obětují z druhých. Obhájit své názory. Silní lidé působí svou silou, aniž by záměrně manipulovali.
Lid – to, čeho je hodně, hodně neukázněných myšlenek, tužeb,vztahů k lidem. Ten kdo ztrácí zábrany, lidi silně ovlivňuje.

78./144 Vyvyšuj se! neboť tobě není rovno ani mezi lidmi, ani mezi Bohy. Vyvyšuj se, ó můj proroku, tvá velikost předčí hvězdy. Budou uctívat tvé jméno, čtyřrohé, mystické, divuplné, číslo člověka: a jméno tvého dómu 418.
Naplnění života, každý je jedinečný.
Čtyři rohy – čtverec, magický čtverec Slunce. 6 je číslo Slunce( Tiferet),číslo člověka podle Bible – 666 – démon Sorat.
4rohy – 4živly – celost je naznačována čtverností. Když je něco celostní, celé, tak je to mystické. Celost má naplňovat člověk. Transformace vědomí.
Řecky 418 = Thelema- číslo praxe. Abrahadabra = 418 – třetí kapitola je celá o praxi. Praxe – kterak dosáhnout naplnění zákona.

79./145 Konec ukrývání se Hadita: a požehnání & velebení prorokovi půvabné Hvězdy!
Hadit se neprojevuje, projevuje se pouze Nuit a to skrze Hadita.
 
leden 2006


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz