Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 1 - 9, Damoni

1/1 Had! Totˇ zjevení Nuit.

Had je bod, v němž se projevuje Nuit.
Nuit je prostor/nekonečno, bez níž by se Had-vědomí, nemělo kde projevit. Bez Hadita by se Nuit neměla jak projevit. Hadit je tedy směrem, vyústěním Nuit. Nuit existuje jen skrze Hadita. Hadit by bez Nuit neměl kde existovat.

HAD - (He-Alef-Dalet) = 10, podobné je Dalet-Alef-He= vypustit, vznášet se, prudce stoupat - je tu pohyb, aktivita, což jsou mužské kvality. Také stoupání, růst, ale jen směrem vzhůru - jeho (Haditovy) možnosti jsou omezené.10 - č. středu, bodu, počátku - Atu IX. Poustevník - jod(kapka, bod, Hadit). Jod souvisí s tvořením a vznikem, ale také s podsvětím. Tvoření se odehrává v temnotě (tedy v podsvětí, v Nuit) - tedy mimo stvořený svět.
Temný/nestvořený prostor sám o sobě nemá vůli se jakkoli projevit/stvořit. Až skrze Hadita - což je stvořující princip. Odkud se bere Hadit? Hadit existuje od nepaměti, co je svět světem a neustále se vyvíjí, Nuit Hadita neustále stvořuje. A to ve svém lůně, ve své temnotě - a ta se pak stává plodnou.

NU - (Nun-Vau) = 56 - souvisí s Babalon(skrze č 11. /5+6/) - Atu XI. Chtíč
56 = Alef- Nun-He - Ona trpí - a tím kdo trpí je Nuit - neustálé projevování skrze Hadita je velkou bolestí, krásou i hrůzou zároveň - rovněž č.56

HADIT -(He-Alef-Dalet-Jod-Tet) = 29 - tady už je více viditelný, jasnější
2+9=11 č. magické expanze, rovněž dvou sil, protikladů 1+1=2 2=0

NUIT - (Nun-Vau-Jod-Tet) = 75, hvězdné božstvo - jenže sama o sobě Nuit hvětda není, tzn. že ve jméně Nuit je obsažen už i Hadit - (vědomí, světlo, koncovka -it=19 Atu XIX.Slunce), jinak bychom o ní nemohli ani hovořit, protože by pro nás neexistovala(pro naše vědomí), byla by neprojevená. Stejně tak ve jméně Hadita je obsažena Nuit, bez ní by se neměl kde projevovat.
Pojmy HAD a Nu tedy neexistují sami o sobě - jsou nicotou, ničím (a zároveň vším)=Atu 0.Blázen - ten je první kartou a toto je první verš. Blázen je projevenou nicotou, dá se tedy napsat, že není ničím, ale něčím. Je tu projevení, něco se tady objevuje, vzniká. Proto je první verš napsán tak, jak je napsán. Had! Toť zjevení NUIT. Pokud by byl napsán: HAD! Toť zjevení NU - samo zjevení, tedy projevení by tak bylo popřeno. Dalo by se napsat HAD a NU neexistují - což je popření veškerého jsoucna. Existují pouze Hadit a Nuit, jeden obsažen ve druhém.

***
1/2 Odhalení společenství nebeského.

Společenství nebeské jsou Hadit a Nuit - tedy základní energie- nekonečný prostor Nuit a nekonečný počet Haditů (cit mi ale říká, že počet Haditů je omezený, nikoli nekonečný - vždyť se jedná o mužský princip).
Každý bod/Hadit je jiný, jedinečný (každý se v prostoru nalézá jinde, každý má kolem sebe jiné seskupení Haditů než některý další) a u každého člověka se různí. Ve své ideální podobě - v nekonečně malém zářivém bodě- je u každého čl. totožný. Toto souvisí s vývojem lidstva, s naší pamětí, všichni máme společný bod, ze kterého jsme vyšli. A ten je ukrytý v nicotě, v Nuit.

Společenství nebeské obsahuje omezený počet Haditů, kteří mají stejnou hodnotu (toto je rozvinuto ve verši I/4)
V sousloví - společenství nebeské- pocit´uji vliv, vztah mezi jednotlivými hvězdami. To, co je spojuje a drží pohromadě je Nuit.

Mohou do společenství nebeského zahrnout i planety či jiná vesmírná tělesa??? Co s nimi? Pohlížet na ně jako na hvězdy(z univerzálního hlediska)? A nebo z pozemského hlediska jako na síly, které hvězdy ovlivňují? Nebo je zcela vyloučit? To by bylo zjednodušení!
Vzhledem k prvnímu verši je toto zcela nepodstatné.

Druhý verš, Bet č.2= Atu I. Mág - karta má podobu společenství nebeského, zobrazuje jednoho Hadita na pozadí Nuit.

***

1/3 Každý muž a každá žena je hvězda.

Hvězda je Haditem projevujícím se v Nuit. Nuit je nekonečná, tedy 0., Hadit je bod 1 - každý Hadit projevuje jednu jedinou možnost Nuit - jednu cestu, která je-li uvědomělá, se nazývá Pravou vůlí.

Každý člověk (muž, žena), je právě tím, čím je a také má být tím, čím je a neusilovat i něco jiného.
Každá hvězda se v nekonečném prostoru nachází někde jinde, je tedy individuální a jiná. V tomto prostoru není žádného měřítka. Každé srovnání je nemožné, stává se chybou, nepochopením, omezeností.
Každá Hvězda je v širém prostoru sama sobě středem a nalezení tohoto středu je objevením Pravé vůle.
Každá Hvězda v sobě obsahuje muže i ženu - tedy aktivní i pasivní, vědomé i nevědomé, projevené i skryté. Dá se předpokládat, čím více Hvězda září, tím je uvědomělejší, projevenější.

Třetí verš - Gimel č.3 Atu Velekněžka - ta může vyjadřovat cestu každé Hvězdy skrze nehostinná a pustá místa k uvědomění (cesta na SŽ vede do Tiferet), k Pravé vůli.
Atu č. III. Císařovna - ta je matkou, která má ráda všechny své děti bez rozdílu. Tak můžeme chápat i Nuit, která projevuje lásku všem Hvězdám bez rozdílu.

Číslo 3 souvisí s cestou, se směrem a ten má každá Hvězda svůj.

***

1/4 Každé číslo je nekonečné, není rozdílu.

Číslo 4 - Dalet Atu III. Císařovna - má ráda vše bez rozdílu, dává lásku a ta odstraňuje rozdíl.

Číslo= vnitřní jádro (monáda)= nekonečně malý zářivý bod a těchto bodů je nekonečně mnoho (přesněji - jejich počet je omezený), jsou obklopeny nekonečným prostorem. Jak se dá v tomto nekonečnu s obrovským počtem bodů poznat, kde je nahoře, kde dole, vpravo, vlevo? Nijak. Všechny body si jsou rovny. Žádný není výš nebo níž než jiný, žádný není lepší či horší, každý je právě takový, jaký je a ne jiný. V individualitě není místo pro rozdíl - tedy pro porovnávání.

V tomto verši pociťuji lásku Nuit, která obsáhne veškerý počet Haditů. To ona mezi nimi nedělá rozdílu a toto nám zjevuje. My máme také takto nazírat na vše kolem (viz verš I/22)

***

1/5 Bud´ mi přízniv, ó vojevůdce z Théb, až se budu před dětmi z rodu lidského odhalovat.

Nuit žádá o ochranu (proto vojevůdce, bojovník), až se bude lidem odhalovat. Tím, že se Nuit odhaluje se stává zranitelnou a potřebuje ochránit před zneuctěním, před profanací posvátného/božského.

Vojevůdce - ten vede vojáky do bitvy. Crowley je zde vojevůdcem. Ale koho má vést, jaké vojáky? Své příznivce? A proti čemu mají bojovat? Snad proti zastaralému, nehybnému a strnulému. A oč mají (thelemité) bojovat? O své místo pod Sluncem?

5 - He - Atu XVII. Hvězda - Nuit, která předává, přerozuje, vylévá, předává. Nuit nám zprostředkovává něco vzdáleného, původního, prastarého. Skrze její lásku k nám proudí to vzdálené, Nuit je v nás. Tím, že se odhaluje, nám ukazuje nás samotné.

Pátou kartou je Císař - bojovník, vojevůdce.

Atu V. Velekněz - ten souvisí z Thébami. Ty byly nejdůležitějším náboženkým centrem starověkého Egypta. Kněží v chrámech strážili pradávná tajemství, neboť dle mytologie jsou egypťané potomky Atlaťanů. Asi před 850 000 lety se stala velká katastrofa a lidstvo bylo téměř zničeno. Ti, kteří přežili se usadili v oblasti Théb.
Náboženství zde bylo na vysoké úrovni. Nejschopnější kněží bývali přijati do Sboru mágů a ti udržovali spojení mezi pozemským a nebeským světem. Toto vědění bylo zapomenuto a je třeba jej obnovit. O toto usiluje Nuit v tomto verši - odhaluje se nám. Později byly proti Thébám vedeny válečné výpravy až do asi 4 stol n.l., kdy je křesťané zcela ovládli a zničili. Kultura upadla a stará mystéria byla zapomenuta. Nyní si zas začínáme vzpomínat.
Théby jsou rovněž nazývány hmotnou kolébkou člověka (před nimi Atlantida, atlanťané měli dle Steinera éterické tělo).
Vojevůdce/bojovník z Théb - při drancování se kněží stávají bojovníky, aby ochránili to posvátné, což se nepovedlo a násilným způsobem bylo nastoleno křesťanství.
Vejevůdce z Théb je ten, který stráží posvátné, křehké a pradávné. Je jím nazýván Crowley, který vycházel ze starých učení a symbolů. S tímto souvisí Crowleyho magické jméno - TO MEGA THERION (666), které symbolizuje konec křesťanského nazírání na svět a příchod toho nového (Aeon Hora), které přináší vše odlišné od předcházejícího (Osiridův Aeon).
Mění se úplně vše - myšlení, symboly, postoje... 2 protikladné síly se dostávají blíže k sobě a dají se od sebe jen těžko rozeznat, dají se vzájemně zaměnit. A řekla bych, že tento pohled byl vlastní době předkřesťanské (Aeon Isidin). Tím, že spějeme kupředu se zároveň i navracíme zpět, nenalézáme nic nového, ale vzpomínáme si.

***

1/6 Budˇ ty, Hadite, mým tajným středem, mým jazykem & srdcem.

Nuit promlouvá k Haditovi. Tím, že jej oslovuje ho zároveň vytváří/stvořuje. Hadit se stává zářícím, tím pádem uvědomělým. (Nuit promlouvá k právě probuzené Pravé vůli a ta se stává jejím dokonalým projevením.)

Hadit má být Nuitiným tajným středem - jejím skrytým projevem. Střed má blízko k ideálu, k dokonalosti (č.1) a pokud je tajný, pak má zase blíže k neprojevenému (tajné=skryté=existující, ale neprojevené). Ojevují se tu čísla 0. a 1. - Hadit se vyděluje z nekonečného prostoru Nuit (0.) a stává se středem (1.) Neustále čerpá sílu z Nuit, ta vyživuje Hadita, tedy život - tepající srdce je živoucí, je pohonem, hybatelem. Střed a srdce jsou hodně podobné - tam, kde je střed, je i život(srdce), neboť střed je bytí a bytí předpokládá život.
Jazyk - ten projevuje, utváří. Nachází se v ústech - ústa jsou Pe=80= 8 - číslo chaosu, jazyk se z chaosu vyděluje, tvoří z něj ( díky jazyku můžeme mluvit a co je vysloveno, je zároveň i stvořeno). Dle grafického znázornění je jazyk písmenem Jod (viz. grafická podoba Pe).
STŘED je bod a pod tímto bodem si klidně mohu představit písmeno Jod (Jod je bodem, prvotním projevem Boha, souvisí s Jesod - Jod Sud - tajemství stvoření).
SRDCE je také středem (i když není uprostřed těla), je důležitým centrem a také koresponduje s písmenem Jod.

Tímto odvozením dostáváme 3 krát Jod=30 - Lamed Atu VIII. Vyrovnání - vše, co je stvořeno zároveň i zaniká, navrací se do Nuit. Nuit opět tvoří Hadita a ten se po čase zas navrací k Nuit, do nebytí. Hadit zaniká a tím že zaniká zároveň tvoří nekonkrétní, nekonečnou Nuit. Těmito protichůdnými procesy se zachovává rovnováha Universa.

3 Jody se spojují v písmeni Šin = zub = 300.
300=3, 3 stupně, 3 úrovně, stejně tak Kniha zákona má 3 úrovně (části)
3 = Gimel Atu II. Velekněžka - na SŽ cesta s Keter do Tiferet - jedná se o zkonkrétnění neurčitého, projevení původního níže (toto funguje i obráceně)
300 souvisí s formováním, oddělením, Bohem
333 je číslo Chorozona, pána a démona Chaosu
333 rovněž znamená SNÍH (koresponduje s Velekněžkou) sněhových vloček je nekonečně mnoho - mnohost.
Chaos a mnohost - mnohost je projeveným chaosem. Mnohost podporuje chaos.
3+3+3=9 - opět se dostávám k písmenu Jod (Atu IX. Poustevník)

Šestý verš -6=Vav Atu Velekněz - rovněž souvislost s č.3 (6=3.2). Kněz nese klíč ke třem aeonům, zjevuje tajemství - to, co je skryté.

Atu VI. Zamilovaní - souvisí s vnitřním, intuitivním, tajným a s projevením vnitřního do vnějšího.

***

1/7 Hle! toto zjevuje Aiwass, vyslanec Hoor-paar-kraata.

Aiwass-zjevuje poselství, je zprostředkavatelem. Když se napíše jinak, vždy vyjde jiné číslo - 78, 93, 418.

78-Aivas(Alef-Jod-Vav-Alef-Samek)= anděl Ra-hoor-khuita - ten je aktivní stánkou, projeveným (+, od) - tedy opak Hoor-paar-kraata - který je pasivní, skrytý (-, ob), je bohem ticha a bývá zobrazován jako dítě s prstem v ústech (viz Atu XX. Aeon).
Ra-hoor-khuit a Hoor-paar-kraat jsou dvojčata a spojují se ve jméně Heru-ra-ha - toto vyjadřuje rovnice 2=0. Heru-ra-ha je tvůrčí princip, č.418.
Aiwass je zároveň i Ra-hoor-khuitem, je zvěstovatelem, zjevovatelem ticha, proto je aktivní, projevený. Zjevuje skrytou podstatu Hoor-paar-kraata.

93= synové Boha, uctívání Boha ???

418 - č. Nového Aeonu, písmeno Chet Atu VII.Vůz , ABRAHADABRA= svět dvojí síly
418 je číslem Heru-ra-ha a ten syntetizuje oba protikladné proudy - nejvyšší poznání.
418:2=209
209 - Abrahmelin(Alef-Bet-Reš-Alef-He), také cesta nebo mzda(Al III./1 -Abrahadabra; msta-mzda Ra Hoor Khuta.), rozdělení.
209= 11. 2(209 + 209=418) = 22 - číslo celku
11 - magická expanze, OD Alef-Vav-Dalet, Ra-hoor-khuit, souvisí s ohněm
OB - Hoor-paar-kraat -č.9- Alef-Vav-Bet, rovněž Obeah - Al I/37 - obeah a wanga; dílo hole a dílo meče - jiné zpodobnění dvou sil
OR - Alef-Vav-Reš= 207 = světlo, pán Universa-->Heru-ra-ha
22 = celek, Universum (dvacátádruhá karta - AtuXXI.) Celek je kruh, který má střed a obvod - Hadit a Nuit, což jsou 2 protiklady

Verš č.7- Atu VII.Vůz, písmeno Chet (Chet-Jod-Tau)= 418= ABRAHADABRA - spojuje Hoor-paar-kraata a Ra-hoor-khuita(v tomto verši je zastoupen Aiwassem), 418 je číslem Velkého díla a jeho završením - na kartě(Atu VII.) se v grálu mísí 2 síly - jsou to síly Ra-hoor-khuita (červená) a Hoor-paar-kraata (modrá) ---> přece se nesmíchají, jsou rozděleny ---> spojeny jsou na Atu X. Kolo štěstí, které je převážně fialové - a fialová barva je spojením červené a modré. Z Chaosu (Atu X.) jsou tvořeny 2 protikladné síly a jejichž nejdokonalejším znázorněním je svatý grál na Atu VII. Vůz

Číslo 7 je zain - meč, který koresponduje s dvěma proudy, dvěma silami.

***

1/8 Khabs je v Khu, nikoli Khu v Khabs.

KHABS = 88 - číslo hoření, horka, rudosti --> na první pohled tedy mužské atributy, ale 88 je i číslem temnoty, která je ženské povahy
88 = Atu XVI. Věž (80) a Atu VII. Vůz (8). Pe- Atu XVI. Věž je ohnivá, destruktivní karta, přináší zničení a smrt (Pe- ústa = Pe-He = 85 = 13 Atu XIII. Smrt), konec, který je počátkem. Atu Věž (80) a Vůz (8) se pojí skrze čevenou barvu, KREV, která přináší znovuzrození, obnovu a zrození do vyššího stupně vědomí
KREV = Dalet-Mem = 44 (také oheň)
Č.8 --> Chet, Atu VII. Vůz - rovněž souvisí s krví i kalas (16kalas je 15 ženských a 1 mužská)

Krev - Mysterium krve - dle mýtů (např. o Kinguovi, Tiamat a Mardukovi) nás krev pojí s původním prvotním pravodstvem (NU), s prastarými bohy, s Chaosem (č.8) a jednotou
9 kapek krve se objevuje na Atu XVIII. Luna a ta je nazývána BRANOU VZKŘÍŠENÍ - toto souvisí s průchodem, s porodem - a ten je krvavý (děloha - sv. grál - Atu VII. Vůz, znamení Raka, který je pod vládou Luny).
8+8= 16 kalas (jedy Bohyně), Atu XVI. Věž - boj, pád, destrukce, ničení ohněm, očista. Kartu ovládá Mars, který je projevem kosmické energie v té nejhrubší podobě.
16 = 7 opět Atu VII. Vůz

KHU - Kaf-He-Vav = 31 = AL (Alef-Lamed) ---> božstvo Chesedu (4) a Keter (1) - zhmotnění. Obrátíme-li písmenka, dostáváme Lamed-Alef = NE
Al je tajným klíčem KZ.
AL tvoří Atu 0. Blázen a VIII. Vyrovnání --> 0.-nic/vše je rozetnuta mečem a tím je vytvořena kteis (viz. grafické znázornění Atu VIII.) - ženský plodivý orgán, ze kterého vše vychází. 0. je roztržena vedví (rovnice 0=2)
LA = NE- zde děj postupuje nazpět, bytí se navrací do nebytí - 0.
Khu souvisí i s čínským kultem.
31= 4= otec - mužský atribut

KHABS AM PEKHT = 300 - tvoření, vytváření, oddělení. Tento verš popisuje veškerou existenci a její stvoření/zánik.

Světlo je v temnotě, nikoli temnota ve světle.
Začátek je v konci, nikoli konec v začátku.

88 + 31 = 119 - velice temné číslo - Beelzebub - Pán much(mnohost), dále pláč, noční démon, hnusný,odporný.
119 - 100 je Qof Luna a 19 je číslem Slunce = 2 póly, protiklady, noc a den, tma a světlo - stejně jako jsou 2 opaky Khabs a Khu

Osmý verš - č.8 je Chet a Atu č.VIII. je Vyrovnání (Lamed = 30). 30+8= 38
38 - Chet-Lamed = díra, dutý- volný prostor Nuit, ženské vlastnosti
38 - Lamed-Chet = zelená --> vegetace, růst --> mužské, které proniká ženským - opět se dostáváme k protikladům.

***

1/9 Uctívejte tedy Khabs a vizte mé světlo, které na vás vylévám!

KHABS = 88-->8 souv. s chaosem (sefira Hod)
88 --> hoření, rudost - vzniká světlo
888 = 800+88 - kde 800 znamená oblouk, ohýbat se a tento oblouk tvoří Nuit (viz. Atu XX. Aeon). Nuit se sklání (800) a vylévá záři (88)
Khabs je tedy projevené světlo (vědomí, záře) a v tomto je obsažena i Nuit - sama o sobě temná - Nuit stvořuje, přerozuje a tím sama sebe obtiskuje do všeho, co vylévá. Její vliv je ve všem projeveném a tak můžeme krásu Nuit spatřovat ve všem (i v nás) a uctívat ji.

Nuit na nás vylévá světlo --> předává nám jej a my se ho máme snažit spatřit. To se nám podaří, pokud budeme uctívat Khabs - projevení, bojovnost. V Khabs uctíváme i aktivitu a snahu.

Devátý verš, Atu IX. Poustevník - Jod - kapka, plod, zárodek budoucího, světlo v temnotách, vnitřní světlo
V tetragramatonu je Jod otcem a ten svou spermií oplozuje temnou matčinu dělohu, zasévá v ní nový život, světlo.
Č. 9 je Tet Atu Chtíč - děloha - zrod - manifestece Aeonu (Kniha Thotova "ženu na kartě můžeme považovat za Lunu, velmi ozářenou Sluncem")
Babalon - nižší podoba Nuit.
 
červen 2006


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz