Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Struktura Universa - kabalistická
Maui

Prostoročasovým, leč prostoročasově nedefinovatelným, počátkem Universa jsou tři AIN, Nic, zvané též Tři závoje negativna. AIN jsou kořenem Stromu života, kořenem, který nemá rozměr ani čas. Na klasických vyobrazeních Stromu života bývají zpodobněny jako půlkruhy a jako ovál, ale toto zpodobnění – stejně jako slovo „závoje“ – je zavádějící, neboť nejsou popsatelné žádnými prostoročasovými prostředky, nelze o nich dokonce ani říci, že jsou bezrozměrným bodem. Stejně, jako lze říci, že nemají žádný rozměr, dokonce ani nulový rozměr bodu, lze říci, že mají nekonečno rozměrů. Právě proto jsou AIN, tedy Nic. Tyto tři jsou Jedno. Jejich rozlišení je dáno vztahem k našemu Universu. AIN SOF AUR, Světlo bez hranic, je AIN, které nemá k našemu Universu žádný vztah. AIN SOF, Nekonečno, je oblast, z níž se naše Universum zrodilo, ale jež k našemu Universu nyní nemá žádný vztah. AIN, Nic, je Nejzazší hranice našeho universa, která je přítomná v každém jeho bodě. Je vlastním kořenem našeho Universa.

Vlastní Universum lze popsat na základě Stromu života, i když skutečným počátkem Universa, který si alespoň nějak dokážeme představit, je oblast CHESED-GEBURA. KETER, bod, CHOKMA, přímka, BINA, plocha, vznikly současně, jako tvůrčí ideje protekly Abyssem – DAAT – a vytvořily Plášť, do něhož se oděla CHESED, prostor a GEBURA, čas. Prostor a čas vznikly současně. Celý popis děje až do tohoto okamžiku je mimo rámec pojmů lidského jazyka. Ten je neodmyslitelně spjat s ideou času, do objevení se času nelze tudíž hovořit o vzniku, leda obrazně. Struktura Universa, o které lze hovořit pojmy lidského jazyka, počíná v dyádě CHESED-GEBURA.
Jaké toto Universum je? O Universu lze hovořit jako o čtyřrozměrné kouli v čtyřrozměrném prostoru, která má vnitřek a vnějšek. Vnitřní část této koule (Vnitřní Universum) je utvořena sefirotami CHESED – JESOD. MALKUT leží na obvodu této koule. Nad tímto obvodem leží 11, Expanze.
Vesmír se nejprve utvářel uvnitř koule jako embryo v kosmickém vejci, známém z mnoha mýtů. Idea prostoročasu byla oživena Vědomím (TIFERET), Vnitřním Sluncem. Toto vědomí začalo pociťovat (NECAH) a toto pociťování reflektovat (HOD) a vytvořilo si tak představu o svém bytí (JESOD). Tak se v kosmickém vejci zrodil Bůh. V okamžiku, kdy o sobě Bůh začal přemýšlet jako o osobě, v okamžiku, kdy poprvé vyřkl slovo „Já“, prolomil skořápku kosmického vejce v místě, jemuž říkáme MALCHUT a začal postupně pronikat ven, do Vnějšího Universa.
Vše, co existuje v MALCHUT, má svou noční a denní stranu. Žijeme na denní straně MALCHUT, pod námi, na druhé straně prolomené skořápky, je strana noční. Pronikání Boha na denní stranu Universa se děje postupně, vzlínáním stavů vědomí obsažených v kosmickém vejci. Nejprve vystoupilo z noční strany MALCHUT minerální vědomí a vytvořilo První nebe. Při svém výstupu působilo minerální vědomí zpětně na povrch denní strany MALCHUT a tak vznikly hmotné struktury, které jsou matricí pro veškerý život. Skrze toto minerální vědomí následně vystoupilo rostlinné, vegetativní vědomí z JESODU a vytvořilo nad denní stranou MALCHUT Druhé nebe. Zpětným působením pak utvářelo na denní straně MALCHUT svůj odraz a vzniklo rostlinstvo. Po něm (ve smyslu jak následně, tak i skrze něj, jako po žebříku) vystoupilo živočišné, animální vědomí sefirot HOD a NECAH a vytvořilo Třetí nebe. Působením na povrch denní strany MALCHUT vznikli živočichové. Stejným způsobem vystoupilo po stupních tvořených minerálním, vegetativním a animálním vědomím tiferetické sluneční vědomí vyššího Já a vytvořilo Čtvrté nebe. Zpětným působením na povrch denní strany MALCHUT vznikl Člověk. Také teprve v této chvíli se objevilo Slunce jako zdroj světla a tepla, předtím byl povrch MALCHUT zahříván pouze vnitřním, tiferetickým slunce zevnitř a na povrchu denní strany panovala tma. Stoupání vědomí TIFERET do Třetího nebe je dobou Úsvitu. Lidé byli zpočátku jako červíci, plazili se po povrchu denní strany MALCHUT a teprve až tiferetické vědomí vystoupilo na své místo v Třetím nebi, pozvedl člověk hlavu ke Slunci a napřímil se.
Nyní, skrze lidské vědomí, vystupuje vědomí GEBURY a CHESED vzhůru aby utvořilo Páté nebe. Utvoření Pátého nebe je údělem člověka. Proto lidé rozumějí ideji prostoru a času a jsou schopni uvědomit si, na rozdíl od zvířat, svou konečnost. Současně se na povrchu denní strany MALCHUT začíná utvářet nové vědomí, kvalitativně odlišné od lidského. Citliví jedinci v sobě toto rostoucí vědomí již pociťují. Až vědomí GEBURY a CHESED utvoří Páté nebe, projeví se toto vědomí v plné síle a skrze něj začne vstříc utvoření Šestého nebe stoupat nevyslovitelné, lidskými slovy nepopsatelné, vědomí sefirot CHOKMA a BINA, a utvářet nové božské vědomí. Nakonec, po mnoha dalších aeonech, CHOKMA a BINA utvoří Šesté nebe a skrze jimi utvořené božské vědomí začne stoupat vzhůru sefira KETER. Ve chvíli, kdy KETER vytvoří Sedmé nebe, Bůh zcela opustí kosmické vejce a bude expandovat do nekonečného prostoru Vnějšího Universa. Kosmické vejce se zhroutí, zanikne a s ním i náš svět na jeho povrchu a Bůh, který tak plně uskuteční sám sebe, prostoupí Vše a Vše bude prostoupeno Bohem. Protože prostoupí všechen prostor a všechen čas, minulost i budoucnost, je plně realizovaný Bůh přítomen již nyní, byl přítomen vždy a vždy bude...


....už delší dobu sleduji stránky opatství a zaujala mě kategorie Struktura universa. Sám jsem se touto problematikou zabýval a rád bych vám nabídl svůj pohled. Nevím, jestli publikujete i práce nečlenů opatství, ale pokud ano, máte mé svolení ke zveřejnění této eseje.

Děkujeme.
 
listopad 2006


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz