Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 49 - 66, Vikete


I/ 49) Zrušeny jsou všechny rituály, všechny ordálie, všechna slova a znamení. Ra-Hoor-Khuit zaujal své místo na východě za rovnodennosti bohů; a Asar a Isa, kteří jsou rovněž jedno, nechť jsou spolu. Oni však nepřicházejí ode mne. Asar budiž uctívatel, Isa trpící; Hoor ve svém tajném jméně a slávě je Pánem zasvěcení.

Může to být bráno jako určité pomůcky k dosahování určitých vnitřních stavů a jejich projevování a naopak? - všechno to je v tom případě zrušeno. Je ustavený nový řád.
Rovnodennost Bohů – síly jsou vyrovnány
Asar a Isa ( Iš a Iša ) - mužský a ženský princip – mají být spolu
To ale není úplné – Asar – Isa a Ra-Hoor-Khuit – protiklady, které jsou jedno – muž, žena, dítě,….
Skrze trojnost přichází zasvěcení. Navíc pánem zasvěcení je Ra-Hoor-Khuit, který se vztahuje k tomuto světu, k mnohosti, boji.


I/50) Musí být řečeno slovo o úkolu hierofanta. Hle! Jsou tři ordálie v jedné a ta je podána třemi způsoby. Hrubý musí projít ohněm; jemný nechť je zkoušen v intelektu a vznešení vyvolení v tom nejvyšším. Tak dostanete hvězdu & hvězdu, systém & systém; nedovolte, aby se navzájem příliš dobře znali!

Pokračuje ustanovování pravidel z předchozího verše.
Hierofant – ten, který komunikuje s Božstvem, uskutečňuje se díky němu spojení s Bohy. Hierofant také má za úkol převádět božské do lidského , spojuje dva světy. Ale moc dobře nechápu, co je vlastně jeho úkolem.
Mluví se tu o přímém dopadu toho, co bylo popsáno v předchozích verších, tj. nového řádu ( Nového Aeonu) na reálý život.
- hrubý prochází ohněm – oheň očišťuje, produchovňuje. Znamená to, že každý bude muset přejít na „duchovnnější „ rovinu, ale každý v jiné míře a jiným způsobem. V tom případě to posouvá společnost do trochu jiného postavení než doposud, protože s největší pravděpodobností budou přestávat platit doposud platná společenská pravidla, změní se hodnoty a podstat se tak „přeorganizuje“ celý společenský systém.
- Jemný je zkoušen v intelektu – intelekt souvisí se vzduchem – myšlení, komunikace, vztahy, ego, .. Zatímco hrubý ohněm prochází , jemný je v intelektu zkoušen, což podle mě nepředstavuje takovou změnu. Zkouškou spíš člověk zjistí, jak si na tom stojí a je nucený zrevidovat , sjednotit, ucelit své znalosti, vědomosti,…případně doplnit.
- Vznešení vyvolení v tom nejvyšším – co to je, to nejvyšší, to ví zřejmě jen vznešení vyvolení

Tak dostaneme hvězdu & hvězdu, systém & systém – dvě půlky jednoho celku. A´t jde o částice větší nebo menší, vše je rozděleno. Je to otom, co bylo už výše řečené u hrubého, to, co bude hlavně rozdělovat, bude systém prožitků a životních zkušeností, ale podstat bude svým způsobem stejný nebo bude mít tendenci ke stejnému směřovat, protože jsou tři ordálie v jedné .
( Připadá mě, že se jakoby změní směřování lidstva. Předtím to bylo rozložené jakoby do šířky, teď to půjde směrem nahoru. (Ale možná to je jenom kravina)


51) Do jednoho paláce vedou čtyři brány; podlaha tohoto paláce je ze stříbra a zlata; je tam lapis lazuli a jaspis; a všechny vzácné vůně; jasmín a růže, a emblemata smrti. Do těch čtyř bran nechť vstoupí postupně nebo najednou; nech jej stát na půdě onoho paláce. Nebude po něm veta? Amn. Nuže! Bojovníku, což má tvůj sluha padnout? Jsou však prostředky a prostředky. Buďte proto spanilí; všichni se odívejte do jemných rouch; jezte bohaté pokrmy a pijte sladká vína i vína, která pění! Také se syťte dle libosti a vůle láskou tak, jak vy chcete, kdy, kde a s kým chcete! Ale vždy ke mně.

Palác – Svatý dům, obrazně místo, kam se má dojít, nové poznání
4 brány
Lapis Lazuli – azurový – Nuitin
Jaspis – zlatý – Haditův
Vzácné vůně – jasmín a růže – symboly svátostí
Emblemata smrti – v bytí musí být nebytí

Je jedno, jak člověk do paláce dojde, jak získá nové poznání, ale neví se, jestli po něm nebude veta.
Nuit oslovuje bojovníka. Padnout má jeho sluha. Kdo je bojovník a kdo je sluha?
Nuit upřesňuje prostředky k přípravě i k dosažení paláce, posvátného místa, nitra. Vše, co člověk dělá, má dělat ne ze sobeckých pohnutek, ale pro Nuit, s „vědomím“ Nuit. Nejde ani tak o to, co člověk dělá, ale jak to dělá. Žijte naplno.


52) Nebude-li to správně; jestli zaměníte světové strany říkaje: je to jedno; nebo říkaje: je jich mnoho; nebude-li mně rituál vždy zasvěcen: pak očekávejte strašlivé rozsudky Ra-Hoor-Khuita!

Pokud upadneš opět pod vládu ega a budeš racionalizovat, vymýšlet, kombinovat,… a nebudeš jednat skrze Nuit a pro Nuit, nebudeš v jednotě se sebou, očekávej, že se opět ocitněš ve světě Ra-Hoor-Khuita a vůbec se ti to nebude líbit.


53) Toto znovustvoří svět, malý svět mé sestry, mého srdce & mého jazyku, jíž posílám tento polibek. A, ó písaři a proroku, ačkoliv budeš z princů, tobě to zmírněno nebude, ani nebudeš zproštěn slibu. Extáze však budiž tvá i radost země: vždy ke mně! Ke mně!

Všechno to, co bylo řečeno v předchozích verších, to, co máš dělat, znovustvoří svět. Pokud chceme něco znovustvořit, musí být předtím něco zničeno, musí se novému udělat místo – k tomu vede právě to jednání, co nám doporučuje Nuit. Svět – to, co je stvořené, co je vědomé, bude znovustvořené, bude jiné.
Malý svět mé sestry – Hathor – svět, který je kolem nás, který si uvědomujeme, ve kterém žijeme. ( Hathor je to, co jsme schopni si z Nuit uvědomit?)
Mého srdce & jazyku – srdce a jazyk oživují, udržují život, Nuit je nekonečná, žádná, Hathor je ta, která Nuit projevuje, která ji tvoří . Příprava na dosažení Paláce, dosažení Paláce a nepadnutí, naopak vznik nového vědomí, to vše znovustvoří malý svět mé sestry. Tím můžeme naplno tvoři a projevovat Nuit v běžném životě.
Písaři a proroku – mluví ke Crouwleymu .
Extáze – sjednocuje s Nuit, ničí , boří hranice , proto umožňuje prožívat Nuit.
Vždy ke mně – vždy skrze mne


I/ 54) Nepozměň tvar ani jediného písmene; neboť hle! Ani ty, ó proroku, nepronikneš mystéria v nich ukrytá.

Crowley má nechat všechno tak, jak to dostal, už to tu bylo jednou řečeno, je to připomenuto, protože je to asi hodně důležité.

I/ 55) Chlapec tvé krve, on je uzří.

Dítě tvé duše, tvého života, tvého vědomí, to co se zrodí, to pochopí. Zase se můžeme vrátit k předchozím veršům a dát si to do souvislosti s probuzením vědomí, které proniká do doté doby skrytých mystérií. Chlapec může vyznačovat spíše polarizaci, aktivní pól.

I/ 56) Neočekávejte ho ani z východu, ani ze západu; neboť z neočekávaného domu přichází toto dítě. Aum! Všechna slova jsou posvátná a všichni proroci pravdiví; ledaže by rozuměli jen trochu; vyřeš první polovinu rovnice, tu druhou ponech nedotčenou. Ty však zříš všechno v jasném světle a něco, ačkoliv ne všechno, v temnotách.

Nové vědomí vznikne neočekávaně , nelze jej očekávat, říct teď a odtud se zrodí nové vědomí, je to absurdní.
Všechna slova jsou posvátná. Podobný význam jako každý muž a každá žena je hvězda a každé číslo je nekonečné. Navíc slovy tvoříme, tedy cokoliv, co kdo vytvoří, je posvátné. Všechno má hodnotu a žádná není lepší nebo horší.
Všichni proroci pravdiví – prorok je ten, kdo sděluje „boží poselství“, kdo zprostředkovává nové poznatky lidem země. Všichni jsou pravdiví – všechno má svou váhu, znamená to, že neexistuje jedna jediná univerzálně platná pravda.
Ledaže by rozuměli jen trochu – pak by zřejmě nešlo zas až tak o proroka, pokud by měl být v jednotě s božským, nemůže rozumět jen trochu.
Vyřeš první polovinu, tu druhou ponech nedotčenou – světlo se rodí z tmy. Nelze poznat vše, něco musí zůstat v temnotě, ( když otevřeme foťák, abychom se podívali na nafocený film, už nikdy neuvidíme fotky) . Světlo je součásti temnoty, Khabs je v Khu.

I/ 57) Vzývej mne pod mými hvězdami! Láska je zákon, láska pod vůlí. Ať si ani blázni nepletou lásku; neboť je láska a láska. Zde jest holubicí a tam jest hadem. Zvolte si dobře! On, můj prorok , si vybral, znaje zákon pevnosti a velké mystérium Domu Božího.

Všechny ty staré litery z mé knihy jsou správné; ale Cade není Hvězda. To je také tajemství: můj prorok to zjeví moudrým.


Obrať se k Nuit. Snaž se být v neustálém spojení s Nuit.
Láska je zákon, láska pod vůlí. Láska spojuje, sjednocuje, maže rozdíly
Láska pod vůlí, - láska ve službě vnitřní vůle, láska, kterou máme ve svém středu. Osud v tomto pojetí tak trochu ztrácí smysl. Tak trochu to připomíná křesťanskou mystiku.akorát se tu klade důraz na větší aktivitu. Pomocí lásky k vůli a vůle lásku usměrňující ( tak trochu utopie) . ( láska – agape – 93, vůle - thelema – 93, ale do kompletnosti, do celistvosti tu chybí ještě původce strachu – 93 ?)
Zároveň Nuit upozorňuje, je láska a láska – zde – u Nuit – jest holubicí . Pro lidi země je ale tato láska vdpostatě nedostupná, jakoby za závojem. ( Velekněžka )
Tam jest hadem - ( Síla ) – stvoření, přitakání životu, síla, možnost znovuzrození, ale také tzv. „zlo“, destrukce, pád. Babalon.
Crowley v tom má zřejmě jasno .., ale mě to teda moc jasné nepřijde. Mám pocit, že pokud nejsme svatí, nemáme možnost volby a navíc mám pocit, že ani tak nejde o to, aby si člověk vybral mezi láskou a láskou. Spíš se díky lásce dostaneme k lásce.
Zákon pevnosti a velké mystérium Domu Božího - jde o zákon Hoorův Nuitin.

Poslední odstavec hovoří o změně v uspořádání Tarotu.


I/58) Zemi dávám nepředstavitelné radosti: ještě za vašeho života jistotu o smrti, nikoliv víru; nevýslovný mír, klid, extázi; aniž bych cokoliv požadovala jako oběť.

Vše je to, co nám může dát Nuit - která je nestvořená, bezbřehá, nekonečná. My sice můžeme vědomě dělat to, co nám ona tady doporučuje, ale pokud se chceme dostat k ní, spojit se s ní v extázi, děje se to pouze na rovině nevědomí. Nuit je neprojevená, projevuje se skrze Hadita, nejde vyjádřit prostorem a tudíž se k ní nevztahuje ani čas, takže nám skutečně může dát jistotu o smrti, nevyslovitelný mír, klid extázi, zažíváme ne bytí, čili jistotu o smrti. Je tu rozdíl oproti náboženským přesvědčením – jistota a víra. Nemusíme věřit, protože budeme vědět, ale spíš v tom smyslu, že to jakoby „zažijeme“.

I/59) Mé kadidlo je z vonných dřev & pryskyřic; a není v něm žádné krve: neboť mým vlasem jsou stromy Věčnosti.

Dřev & pryskyřic – jenom mě napadlo, že se jedná o vnějšek a vnitřek, forma a život v ní, ale není v něm krve, krev je nositelkou vědomí – není v něm vědomí ( a jsme zase a pořád v tom, že Nuit je neprojevená, nemá vědomí ) .
stromy Věčnosti - jde o jednotu, propojení, v podobném smyslu jakože každý muž a každá žena je hvězda.

I/ 60) Mým číslem je 11, jakož všechna čísla těch, kteří patří k nám. Pěticípá hvězda s kruhem uprostřed & ten kruh je rudý. Pro slepé je má barva černá, ale modrá a zlatá je zřena vidoucími. Rovněž mám tajnou slávu pro ty, kdož mě milují.


Další upozornění na 11 jako číslo Nuit. ( Nu – 56 ) . Každý, kdo k Nuit patří, bude nějak spojený s 11. K Nuit patří každý, ale může jít o ty, co projevují Nuit vědomě.
Pěticípá hvězda s kruhem uprostřed a ten kruh je rudý - hvězda souvisí s dělohou. Rudý – krev. Díky krvi v děloze se může vyvíjet plod. Kruh však souvisí i s Haditem. Pokud pěticípá hvězda souvisí s Nuit, kruh uprostřed s Haditem a ten kruh je rudý – plodné spojení Nuit s Haditem .
Pro slepé je má barva černá…… - kdo se umí dívat, vidí víc než jen tmu. Temnota v sobě ukrývá možnosti.
Tajná sláva? – ti, kdož milují Nuit, jsou s ní spojeni, nejsou pod nadvládou ega a mohou tedy dosáhnout „ oslaveného stavu“.


I/61 Leč milovat mne je lepší než všechno ostatní: jestliže pro mne budeš zakrátko
pod nočními hvězdami spalovat kadidlo, invokovat mne s čistým srdcem, v němž bude
hadí plamen, pak přijď na chvíli spočinout na mých ňadrech. Za jediný polibek budeš
potom ochoten dát vše: ale každý, kdo by dal byť jen smítko prachu, ztratí vše ještě
v tu chvíli. Budete shromažďovat statky a svážet ženy a koření: budete nosit
drahocenné klenoty: národy pozemské předčíte leskem & pýchou: ale vždy v lásce ke
mně, a tak se připojíte k mé radosti. Naléhavě vás žádám, abyste přede mne
předstupovali v prostém rouchu a ozdobeni drahocenou čelenkou. Miluji vás! Toužím
po vás! Bledé nebo růžolící, zahalené nebo chlípné, já, která jsem veškerým potěšením a
purpurem a zpitostí v nejniternějším smyslu, já si vás žádám. Nasaďte si křídla a
probuďte v sobě svinutou slávu: přijďte ke mně.


( Verš 46 – Nic je tajným klíčem tohoto zákona. Židé tomu říkají šedesát jedna…….)

evokační text

…. zrnko prachu…….Ať už je míněno, že člověk se snaží kupčit ( něco za něco) anebo je to o odevzdání ega, důležitým je pro mě fakt, že „ztratí vše ještě v tu chvíli“ . Podle toho, jak mluví Nuit v tomto verši dál ( ale i jak mluví v celé kapitole) člověk vše musí ztratit, aby mohl začít skutečně Žít. O tom mluví i dál v tomto verši.
Také ztratí vše, protože Nic je tajným klíčem tohoto zákona.
Purpur – souvisí s Daath, kalas
Svinutá sláva – hadí síla


62./62 Při všech mých setkáních s vámi bude kněžka volat – a její oči budou hořet
touhou a v mém tajném chrámu bude před vámi stát nahá a roztoužená – Ke mně! Ke
mně! vzývajíc svým milostným zpěvem plamen v srdcích všech.


Kněžka – posvátná prostitutka - je ztělesněním Nuit na pozemské rovině a zprostředkovává muži „rozplynutí v Nuit“. Současně se tím v ní probouzí její Síla, protože Nuit se nemůže projevit sama o sobě.
Kněžka ale nemusí být ženou na hmotné úrovni, může jít o vnitřní sílu ženského charakteru – touha po spojení s nejvyšším, po poznání, to, co vnitřně pohání.


63./63 Zpívejte mi strhující milostnou píseň! Vykuřujte pro mne kadidlem! Noste mi
klenoty! Napijte se na mne, neboť vás miluji! Miluji vás!


Při zpěvu strhující milostné písně se dá docela dobře dostat i do změněného stavu vědomí , do extáze– je zde zase zdůrazněn prožitek, plný prožitek – oslavujte mne všemi smysly, užívejte všemi smysly, žijte!


64./64 Jsem dcera zapadajícího slunce s modrými víčky: jsem neskrývaná nádhera
rozkošné noční oblohy.


Nuit „ najdeme tam“, kde mizí anebo není světlo – vědomí.

65./65 Ke mně! Ke mně!
66./66 Zjevení Nuit jest u konce.

 
zima 06/07


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz