Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 3. kapitola, verše 6 - 20, Hemet Necer

6./151 Roztrušte kol válečné stroje!
Člověk má být vždy připraven bojovat, hájit svůj střed, svůj pevný bod. Má mít vždy ve své blízkosti válečné stroje, aby je mohl použít. Aktivní obrana, užití taktiky a strategie, vědomá činnost. Člověk nechce zahynout, chce být .

7./152 Dám vám válečné stroje.
Kdo se rozhodne bojovat, dostane prostředky k vedení války. Hoor – vládce aeonu, vládce projeveného světa, bojovníky podpoří.
Aeon je časové údobí, platí tam, kde vládne čas a dvojnost.
Vybojovat boj s vnitřními protiklady. Přesně stanovit protiklady.
152 = 1+5+2 = 8 = Chet = Vůz /Atu VII/ K dispozici je Pravá Vůle, potřeba boje, cíl a směr je daný.

8./153 S nimi budete bušit do lidí: a žádný před vámi neobstojí.
Ve vztahu k sobě i druhým platí vzájemnost. Jak vnímáme druhé, vnímáme i sami sebe.
Lidé mohou symbolizovat i plevelné myšlenky. Je potřeba stavět protiklad vůči každé myšlence, která povstala ve vědomí. Člověk pěstuje kázeň, stává se sebejistým, není zmítán jen tak přicházejícími myšlenkami. Vyrovnat se s protiklady. V tomto aeonu duální postoj. Není jiná autorita než člověk sám. Zboření všech možných konstrukcí – Věž /Atu XVI – Pé/ zbořená bleskem( Slunce-blesk-Pravé já). Základní magický čtverec Abramelinovy magie.


9./154 Číhejte! Stáhněte se! Na ně! to je zákon válečného štěstí: taková bude má bohoslužba kol mého tajného dómu.
Číhejte – pasivní,
stáhněte se – pohyb dozadu,
na ně – pohyb dopředu. Pozornost, taktika, strategie. Být aktivní, mít se na pozoru, být bdělý. Tyto tři síly předpokládají plnou aktivitu.
Tajný dóm = Khabs, hvězda, pevný bod. Hvězdou je každý muž a každá žena.
Tři síly = tři obludy Kola štěstěny/Atu X – Kaf/, vyvolávají kruhový pohyb, vír, který uvádí události do pohybu. Ve vírech je válka. Je to zákon válečného štěstí a ten nikdo nezmění.
Bohoslužba – uctívání stálé změny. Pohybem uctívání Ra-Hoor-Khuita, který je mluvčím první triády.
Mezi negativní, nezjevenou(Nu) a pozitivní, zjevenou(Hadit)silou je spojnice(Hoor), vyjadřující nutný postoj člověka, daný tímto zjeveným světem. Jsem středem, uvádím kolo v pohyb. Nižšímu světu pod Daat, vládne Horus, Hoor – bůh války a pomsty. Jeho válečné úsilí obráceno dovnitř uvolní cestu jeho bratru Harpokratovi, který je bohem ticha a nevinnosti.

10./155 Chop se samotné stély zjevení: polož ji do svého tajného chrámu – a ten chrám už je řádně založen - & to má být tvůj kibla navěky. Zkáze nepropadne, naopak den ode dne se jí bude navracet zázračná barva. Uzavři ji do zamčené skleněné skříně na důkaz světu.
Stéla jako symbol je Prahem, skrze který přicházejí věci z jiného světa/ Odtamtud/ do světa našeho. Stély jsou náhrobními kameny. Je to spojnice mezi světem živých a mrtvých. Stéla zjevení = náhrobní kámen kněze princů 26.dynastie starého Egypta, A. Crowley je jeho inkarnací.
Stéla = řecky CTULHU. Náš svět souvisí s temným světem Ctulhu, vládne zde Set a Choronzon.
Hrůza ze zpustošení = AZIN /ZAIN/ brána ABYSSU, dá se projít do univerza B.
AZIN, ZAIN souvisí s němým aeonem, kdy budou slova vyslovována dovnitř.
Mrtvý je i ten, kterému chybí vnitřní oheň, vyšší životní princip, vědomí, Pravá Vůle. Ovládají jej emoce, jde tam, kam ho to přitáhne. Ten, kdo je ovládán démony, patří do světa mrtvých. Vědomí, které bojuje o návrat do jednoty, je okřídleným glóbem – Haditem, a stoupá-li vzhůru, stává se Hvězdou.
To co se zjevuje, se projevuje na tomto světě / 1.svět ideí, 2.svět tvoření, 3.svět utváření, 4.svět projevů/.
Tajný chrám = vnitřní prostor.
Kibla (z arabštiny) = vnitřní prostor nebo připravenost k modlitbě.
Člověk ve svém vnitřním prostoru vytyčuje bránu mezi dvěma světy.
Učení, které vložíme do svého středu se stává naším směrem a není možné sejít z cesty, pokud se ho budeme držet. Skutečná magie se má odehrávat v mysli člověka, v jeho prožívání, v jeho vnitřním světě, v jeho myšlení. Magický způsob myšlení. Mít svůj názor, pamatovat si jej a opírat se o něj – systém záchytných bodů. Vědomí je schopno se samo o sebe opřít a pokračovat dál.
Kalas = barvy, se začnou navracet stéle –hvězdnému kameni.
Stéla má být pořád na očích ze všech stran pro své okolí. Když si něco uvědomím, stále se mi to připomíná.
CIVN(stéla) = 156 = Šarlatová žena, je také stélou.

11./156 To bude tvůj jediný důkaz. Zakazuji argumenty. Přemáhej! To postačí. Usnadním ti tu krádež z špatně vedeného domu ve Vítězném městě. Ty sám ho obklopíš vzýváním, ó proroku, ačkoliv se ti to příčí. Přijde na tě nebezpečenství a svízel. Ra-Hoor-Khu je s tebou. Uctívej mne ohněm & krví: uctívej mne mečem & kopím. Když předstupuje přede mne žena, budiž opásána mečem: krev ať proudí v jménu mém. Zadupte pohany: na ně, ó válečníku, dám ti jejich maso za pokrm!
Přijetí poselství Knihy zákona znamená nalézt svou Pravou Vůli. Mít své přesvědčení či dosažení poznání jako jediný důkaz. Mluvit činy, ne důvody.
Stéla je ukradena, násilím přenesena tam, kde bude uctívána. Vědění bylo uvězněné na místě kam nepatřilo.
Oheň – síla, energie,
Krev – podstata.
Oheň je rozpuštěn v krvi. Oheň je vnitřní životní silou, nábojem, podstatou života.
Meč – vůle, směrem dovnitř spojuje. Je symbolem vědění.
Kopí – síla. Kopí je symbol ohně i vzduchu.
Meč a kopí = vědomí, vůle, cílevědomost.
Vše, co je ženské, má být samostatné a bojovné, aktivní. Ženský prvek získává nové kvality a je pozvedán.
11/156 = Babalon = Šarlatová žena. Krev má proudit do poháru Babalon. Krev se nesmí uzavřít. Musí být prolita dovnitř – ať proudí. Cykličnost života. Obětovat svůj život, jeho rozšíření.
Žena a meč: První žena Eva/Lilit – dvojí podoba jedné. Eva = Chaja, základní životní princip.
Kniha zákona má člověka zasvětit. Ten kdo není zasvěcen, je temnou Hvězdou. Stéla zjevení bude prostředkem dalšího magického vývoje – je symbolem. Brána byla na nesprávném místě. Stéla- hvězdný kámen je klíčem k cestě.
Člověk nemusí se svou Pravou Vůlí nebo s jejími okolnostmi souhlasit, není se však čeho bát, magická potence je neustále v člověku.
Zadupte pohany – válečný pokřik, který má dodat odvahy a síly.

12./157 Obětuj dobytek, malý i velký: potom dítě.
Dobytek – vlastnictví, bohatství, majetek. Obyčejné běžné vědomí, animální já.
Dítě – magické já, symbol celistvosti.
Dvojitá lunace je symbolizována červenou krávou, Hathor.
Vzdát se vlastnictví. Majetkem jsou i myšlenky. Ego-pozemská podoba, obětuje vše, člověku nezůstane nic než duchovní poznání za kterým šel, magické poznání, jsou symbolizovány dítětem.
Dítě – symbolizuje celistvost, člověka, který prošel individuací. Nelpět na tom čím člověk je. Cíl je vyšší – ochota vzdát se čehokoli, protože pak se dostává dál. Přinášet oběti, osvobozovat se ze svých hranic.
Nižší magie – psychurgie – zisky.
Vyšší magie – potřeba dostat se dál, ne ze ziskuchtivosti.

13./158 Ale ne teď.
Ke všemu je třeba dozrát. Oběť může uskutečnit jen ten, kdo má co obětovat. Počkat na vhodný okamžik, být ve shodě se svou Pravou Vůlí.

14./159 Dožiješ se oné hodiny, ó požehnaná Bestie, i ty, Šarlatová souložnice jeho touhy!
Může k tomu dojít každý, obě polarity – mužská i ženská.
Když člověk bude trpělivý, bude se snažit sjednotit s Ra-Hoor-Khuitem, dočká se.

15./160 Budete z toho smutní.
Nepříjemný pocit, když se člověk má všeho vzdát.

16./161 Slibů se příliš dychtivě nechytejte: strachu nemějte kletby snést. Vy, právě vy neznáte význam toho všeho.
Nelpět na slibech, neupínat se k nadějím, nevěřit tomu, co není, co se jenom zdá a co závisí na druhých. Nebát se vybočit z řady, stát se jiným než je přijímáno okolím, nemít obavu postavit se proti většině.
Člověk není Bůh. Povaha dění se mění dle okolností. Co je jednou dobré, příště dobré být nemusí. Je lépe události nechat plynout ať jsou sebevíc nepříjemné.

17./162 Nic se nebojte: nebojte se ani lidí, ani sudiček, ani bohů, vůbec ničeho. Nebojte se peněz, ani smíchu lidu pošetilého, ani žádné jiné moci na nebi či na zemi nebo pod zemí. Nu jest vaše útočiště jako Hadit vaše světlo. A já jsem moc, síla a pádnost vašich paží.
Povzbuzování vojáků před bojem. Před člověkem je veliký úkol. Překonat všechna roztříštěná přání, sílu je třeba vést jedním směrem, lidský duch se potřebuje povznést.
Nemít strach - neulpívat na ničem.
Je to především lenost , díky čemu se člověk neustále o něco obává – změnit postoje, změnit životní styl, něco obětovat.
Nu je naší podstatou, útočištěm. Je jednotou ke které směřujeme. Hadit=vědomí= naše vnitřní světlo, které nás k jednotě vede a Ra-Hoor-Khuit je naše síla a pádnost paží. Je to způsob jednání, čin.
Je to hmota, co nás omezuje. Měli bychom se z ní umět vymanit. Povznést se nad hmotu.


18./163 Pryč se slitováním: proklejte ty, kdož litují! Zabíjejte a mučte: nešetřte je: na ně!
Lítost je nakažlivá. Lidé jsou mezi sebou vzájemně spojeni – kolektivní duše. Jeden váhající strhává další a ty je třeba odvrhnout.
Litovat znamená ohlížet se zpět, zdržovat se, nemít před sebou jediný cíl. Vůle má jednat, ne meditovat.
Litovat druhé znamená dělat z nic slabochy. Svazovat je. Na místě je pochopení nebo povzbuzení.
S lítostí přichází obvinění nebo sebeobviňování, po nich se objevuje racionalizace.

19./164 Tuto stélu budou nazývat Ohavnost zpustošení: spočítej správně její jméno & vyjde ti 718.
Stéla Zjevení = Ctulhu 666 = Ohavnost Zpustošení
666 – obsahuje v sobě hodně energie. Původní sluneční energie – éterné tělo člověka je démonizováno tím, že spadlo do temnoty hmoty. To co je solární je omezené, ztrácí rozprostraněnost. 666 je číslo Sorata – démonická solární inteligence, černé slunce, je branou pro síly Odtamtud. Pro vnější já je setkání s jejími silami hrůzou a rozkladem.
Sluneční světlo je svázáno se Zemí. Je třeba změnit poměr sil. Svatý Jan, Apokalypsa, pojednává o hrůzách zpustošení. Skrze člověka má přijít pro veškerý svět ve všech jeho úrovních významná změna, z jistého pohledu nahlížená jako zkáza. Není jasné, čeho se zkáza týká, lze pouze odvodit. Svět, který panoval nad duchem, má být zničen. Kdo není ochoten se něčeho vzdát, přinést obět, není schopen dalšího vývoje.
Podle A.C. je 666 skryté, není zjeveno otevřeně, kdežto číslo 718 duch otevřeně nadiktoval.

20./165 Proč? Protože padlo Protože: už ho tu víc není.
Zdůrazňuje se tu protože, symbol kauzality. Když by zaniklo proč-protože, zanikl by čas, zanikla by vědomá mysl, ustal by šum myšlenek. Zánik těchto hodnot značí zánik závislosti na omezení, které je dáno hmotou. Solární síly byly pohřbeny a jejich možnosti omezeny. Síla musí ovládnout hmotu, slunce musí převážit. Pak zanikne omezení.
Ten, kdo není zasvěcen, nemá ve své vitríně Stélu, toho se týká Ohavnost Zpustošení.
Zasvěcením je míněno obětování svého života solárním silám bez chtivosti výsledku, bez touhy po osobním prospěchu.
 
dopsáno v březnu 2008


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz