Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Starověký Egypt

Egypt - chrám kosmu - má symbolický význam pro duchovní historii lidstva. V Egyptě byly všechny síly, které hýbou nebesy a ovládají je, převedeny na nižší úroveň. Historie Egypta nezná růst a evoluční stadia. Již první kulturní pomníky této země dosvědčují dokončený vývoj - dokonalou státní správu, vytříbené a propracované umění, zcela vyvinuté písmo, uzákoněnou a ustálenou náboženskou soustavu.Členění egyptských dějin do 31 dynastií pochází od Manetha velekněze, historika, který žil ve 3. století př. K.
Egyptská země nebyla ve svých pradějinách jediná, dělila se na Horní a Dolní. Legendární král Naarmer (Meni) sjednotil obě říše a založil I. Dynastii. Panovník, který ztělesňoval jednotný egyptský stát, měl výjimečné postavení ve společnosti, jeho nadřazenost se projevovala v tom, že se ztotožňoval s bohem Horem (zbožnění krále) pod jehož ochranou stál sám i celá egyptská říše a vystupoval jako prostředník mezi bohy a lidmi. Královská moc byla nedotknutelná. Jejími praktickými vykonavateli byli úředníci a kněží stáli v hierarchii hned za králem.

Pro Egypťany bylo vše, co se dělo dole, odrazem univerzálního vesmíru. Ve starověkém Egyptě existovalo mnoho mýtů o stvoření.

 • 1. Heliopolský - bůh Re, první zmínky o heliopol. Kosmogonii nacházíme v Textech pyramid - období Staré říše, je zaměřena na počáteční akt božského stvoření světa, soustřeďuje se na duchovní události, které stvoření předcházely.

 • 2. Hermopolský - bůh Thovt, hlavním zdrojem vědomostí jsou Texty rakví z období Střední říše, božská tvořivá síla proniká do vnějšího světa. Přechod z neprojeveného do projeveného.

 • 3. Memfiský - bůh Ptah, naše znalosti jsou opřeny o text pocházející z Nové říše, mýtus se zabývá vtělením božské látky do hmotné formy, tj. Ducha do hmoty.

  Tyto mýty o stvoření pokrývají celou historii starověkého Egypta.

  Ve starém Egyptě ovlivňovali božské a duchovní bytosti veškeré dění v přírodě - projevy Slunce, Měsíce, hvězd. Všechny síly a principy, které působily, prostupovaly celým světem (zvířata, lidé země). Hierofanti starého Egypta byli první, kteří dovedli zdůraznit hodnotu pozemského života.
  Písmo - hyeroglyfy - představovaly dorozumívací řeč bohů. První hierogl. znaky se objevují jako přípisky na reliéfech egypt. Náboženského umění, objasňovaly to, co samotný obrázek nebyl schopen objasnit. Toto písmo sloužilo výhradně pro potřeby vládnoucí a kněžské vrstvy. Egypťané považovali slova za živá a magická
  Egypt. Kněží byli opatrovníky mysterií a tajností. Objasňování textů patřilo ke kněžskému rituálu. Stejně jako přístup do některých chrámů byl přístup k mnoha textům veřejnosti zapovězen. Jednotliví kněží se směli seznámit jen s tolika knihami, jak to odpovídalo jejich stupni zasvěcení ve složité hierarchii staroegypt. Mysterií.

  Dochovaná náboženská literatura:
  - Texty pyramid (Stará říše)
  - Texty rakví (Střední říše)
  - Kniha mrtvých (Nová říše) - klíč k procesu vnitřní transformace, zatím co magie Textu pyramid
  představuje spíše moc, která je získána teprve po dokončení této transformace
  - Smaragdová deska - duchovní text - splynutí duše člověka s nejvyšším božstvím.

  Náboženství - v Egyptě se jednalo o kultovní náboženství. Kultovní úkony byly každodenní záležitostí. Faraon nebyl pouhým bohem, ale i univerzálním božstvem, byl také univerzálním člověkem. Jestliže bezpečně vstoupil do věčnosti, znamenalo to záruku pro celý národ.

  Umění - Egypťan nečinil rozdílu mezi slovem a uměním. Obojí považoval za prostředek komunikace a vyjasnění věcí. Text tvoří nedílnou součást obrazu. Umělecký předmět představoval určité poselství, obvykle adresované bohům. Platilo, že sochařství zapadalo do určitého architektonického rámce a obojí bylo koncipováno současně. To znamená, že architektuře by něco chybělo, kdyby nebyla završena sochařskými díly, které se považovaly za klíčovou část poselství (gotické stavby). I barvy měly svůj význam a tvořily součást komunikačního systému. Pro Egypťany se z každé sochy po dokončení stávala živá bytost. Na počest dokončení sochy do ní umělec vytesal hyerogl. Písmem její jméno. Tehdy byla připravena pro obřad otevírání úst. Jakmile byla ústa otevřená, vstoupila do vlastního života.

  Egyptské umění bylo podřízené geometrické symetrii. Vrcholným vyjádřením se stala pro Egypťany pyramida - má zdůrazňovat faraonovo božství, je symbolem vzkříšení, vycházející země.
  Pyramida - typický tvar královské hrobky (hrobka - místo, jenž je pro duši východisko na cestě ke světlu). Egypťané věřili na posmrtný život - pohřební rituál spočívá na mýtu plodnosti - zobrazuje vznik a zánik. Pyramidy jsou svatyně, které mají střežit pro budoucí pokolení vědecké poznatky zaniklé civilizace.

  Sfinga
  - strážce tajemství pyramid
  - symbol slunečního boha Amona
  - symbol jednoty, pravdy, Absolutna, vycházení z nebytí do bytí
  - na pokraji pouště „královské smrti“ zvedá hlavu, aby první uzřela vzkříšení Slunce
  - lidská hlava - poznání duchovního řádu (řídí životní cestu)
  - zvířecí tělo - animální vlastnosti, pudy
  Ve Staré říši se pozornost stavitelů soustřeďovala na pyramidy a chrámy pro zemřelé. V V. Dynastii se těžiště pozornosti stavitelů přesunulo - králové se pustili do výstavby slunečních chrámů, upírajících se k Réovi. Zde se konaly kultovní obřady pod širým nebem. V Egyptě byly stavby přesně orientovány vůči nebeské klenbě (tvořily obraz nebe na zemi). Později v období Nové říše byly budovány Městské chrámy. Prostor těchto chrámů zahrnoval kromě vnitřní kultovní svatyně, která byla vyzdobena kultovními sochami, řadu místností, nádvoří a sloupové síně.
  Egyptský pohled na svět se odráží i v přesvědčení o cykličnosti všech dějů.

  TAJEMSTVÍ SLUNCE JE LÁSKA,
  TAJEMSTVÍ LÁSKY JE VZKŘÍŠENÍ
  NEJHLUBŠÍ MYŠLENKA EGYPTA
 •  
  J.K.
  

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz