Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 2. kapitola, verše 1 - 13, Damoni

2/67 Nu! Úkryt Hadita.
V I.kapitole, která patřila Nuit, byl v prvním verši Hadit (HAD) definován prostřednictvím Nuit, zde je Nuit (NU) definována prostřednictvím Hadita. Hadit se začíná projevovat, vyjevovat, Nuit se nám odhalovala, mohli jsme ji tady pozorovat, Hadit bude poznáván, bude zakoušet, prožívat, budeme zkoušet sami na sobě.
Nuit Hadita chrání, obklopuje ho, ale je i v něm, neboť ten Nuit projevuje, vědomě.
ZJEVENÍ a ÚKRYT – Hadit je v Nuit stále, i když je neprojevený, stále v ní existuje, jen temnota ví, jak je plodná a co skrývá, z vnějšího pohledu není vidět nic. Hadit je bod, projevený, vydělující se z Nuit, je 1 – Já, vědomí, světlo.
67 – písmeno ז - znamená meč, v mytologii je právě meč (vědomí) nástroj rozdělení/spojení jednoty. S mečem přichází na svět prostor, světlo, chaos získává tvar, formu, na svět přichází řád. Toto je porod velké matky Binah, která rodí svět pod Abyss.


Hadit je bod, nekonečně malý, zářivý, paprsek světla, který oplodňuje temnotu Nuit.
Nekonečná Nu je úkrytem pro Hadita, který je jedním, žádným i nekonečným.
Úvodní verš II. kap., kterým je definován Hadit, ale také Nuit. V nekonečné temnotě Nuit se skrývá nekonečně malý vědomý Hadit – oživující princip.

2/68 Jen blíže! Vy všichni a poznejte tajemství, které ještě nebylo zjeveno. Já, Hadit, jsem doplňkem Nu, mé nevěsty. Já nejsem rozprostřen a Khabs je jméno mého dómu.
Poznávání je věcí zkušenosti, života, pohybu. Já poznává samo sebe prostřednictvím Ty, proto je Hadit doplňkem Nuit. Resp. NU – proto, aby protiklady byly vyjádřeny opravdu protikladně.
JÁ – je právě takovým bodem jako Hadit, každé Já obsahuje Hadita a každý Hadit projevuje Nuit.
Já – toto každý může říct o sobě (já je vždy 1), ukazujíc si na svou hruď, Já prožíváme tím, že si každý žijeme svůj život, každé Já ho žije jinak, po svém, každé Já se jinak chová, jinak cítí, jinak se vyjadřuje – tedy své Já vyjadřujeme vně tím, jak jednáme, ale to je vnější Já, to vnitřní – nejniternější si nemusíme uvědomovat. Jednání v harmonii s vnitřním Já je projevem PV, jednání vychází z JÁ. (Přesnější by bylo napsat, že život je neustálým hledáním harmonie, dá se jí přiblížit, ale kdyby bylo dosaženo absolutní harmonie, vše by přestalo existovat. Universum funguje jen díky nerovnováze, neharmonii. Při vzniku vesmíru, krátce po Velkém třesku, mohla hmota vzniknout díky nerovnováze antičástic. Zjednodušeně se dá říct, že každá částice měla svou antičástici, které se vzájemně vyzářily, vesmír byl tedy vyplněn zářením, ale žádná hmota. Stalo se však to, že na miliardu antibaryonů (antiprotony a antineutrony antikvarků) připadlo miliarda a jeden baryon (protony a neutrony kvarků). Tento postřeh mě velice zaujal.)
KHABS – souvisí se světlem, to, co září, větou „já nejsem …“ opět Hadit definuje sám sebe, ohraničuje sám sebe.
Ve verši 1/9 Uctívejte tedy Khabs a vizte mé světlo, které na vás vylévám! – Nuit vylévá, předává vliv, Hadit je zde statický, nic nedává, nevylevá, nepřenáší, jen zatím stojí a hovoří o Já. To vy „všichni“ přistupte blíže, vy se pohněte z místa – Já je statické, stále na svém místě, nikam se nepohybuje, vědomí se mu může snažit přiblížit, poznat jej. Tam (verš 1/9) jsme byli pozorovateli, tady prožíváme – každý Hadit vstupuje do konkrétní zkušenosti, je vyžadován aktivní přístup ke zjevení Hadita. S tímto souvisí i číslo verše 68 = BÝT MOUDRÝ, ROZUMNÝ – moudrost je závislá na zkušenosti, také si vyžaduje aktivitu – chápu ve smyslu mít něco zažité, mít projité různé životní zkoušky.
V porovnání s veršem I/2 je zde znát aktivní přístup. Tam se nám „odhalovalo společenství nebeské“, byli jsme pozorovateli. Zde také prožíváme – každý Hadit vstupuje do konkrétní zkušenosti. Je tu řečeno: vy všichni se aktivně podílejte na projevení Hadita.

3/69 Ve sféře jsem všude středem, kdežto ona, obvod, nikde.
Každý Hadit v nekonečném prostoru Nuit je jejím středem. Střed je 1, každý Hadit/všichni Hadité – všechny zářivé body jsou jedním.
JÁ JSEM VŠUDE STŘEDEM – v každém kousku universa Hadit projevuje Nuit X ONA, OBVOD, NIKDE – sama o sobě je nepoznaná, neprojevená, proto nikde není.
OBVOD a STŘED – nelze je oddělit stejně jako Hadita a Nuit, jeden bez druhého nemůže existovat.
Hadit je pohyblivý střed = neomezené možnosti.
Dynamický pohyb Hadita – „jsem všude středem“, Nuit jako obvod není nikde – toto vypovídá o nekonečnosti Nuit a také o tom, že člověk, který si je vědom své vnitřní podstaty (Hadita, PV), má neomezené možnosti, nestaví si žádná rozumová či jiná omezení, rozšiřuje své hranice tak dlouho, až se zcela zruší, stanou se nekonečné, však se stále stejným středem.
V tomto verši Hadit hovoří o sobě.
Tím, že je Hadit všude, se zároveň i pohybuje, neustále je aktivní, tím vznikají linie světla. Tato linie vede od středu a je jen jedna, stejně jako Pravá Vůle.

4/70 Přesto však ona bude známa & já nikdy.
Hadit přenáší vliv, který vychází z Nuit. Člověk nemůže poznat své Já, může ho v sobě pouze pocítit, jako svou jedinečně neopakovatelnou individualitu, ale poznává jej zprostředkovaně, tím jak se projevuje a co jej potkává.
Proto Já, jako vnitřní princip, jako duše nemůže být poznáno. Je to oživující síla, oheň, jehož plameny nás hřejí, ale spatřit je nemůžeme.
70 = tajemství – JÁ (Hadit) je tajemství, nebude nikdy znám.
Vše existuje v NV, je tam i to, co člověk neví a ani netuší, že by to vědět (umět, …) mohl – Nuit. Hadit je prostředník, který vytahuje to, co už existuje, ale je to nezjevené. Osvítí v danou chvíli konkrétní místo a tím umožňuje poznání. Poznání se uskutečňuje skrze Hadita.

5/71 Hle! Rituály starých dob jsou černé. Ty zlé ať jsou odvrženy; ty dobré ať náš prorok očistí! Potom půjde toto poznání správným směrem.
Celé stvoření je linkou, která se vlní a vychází z počátku. To, co je, vyšlo z toho, co bylo, každá přítomnost má své kořeny kdesi daleko v temné, vzdálené a zapomenuté minulosti. Některé kořeny jsou stále živé a čekají na svůj růst a na ně je třeba navázat, na to živé a nepřekonané, „správné“, ale už zapomenuté. „Je údělem lidí, že zapomínají.“
Někdy se však stvoření může vydat slepou cestou (z toho důvodu byla dle R. Steinera zapotřebí Kristova oběť), proto je nutné se vrátit a navázat na tradici, na to, co se v minulosti osvědčilo, však se současnými poznatky a vědomím. Lidstvo je dnes úplně vykořeněné, zapomnělo, ale Nový Aeon nepřináší žádného spasitele, který by jej očistil, pomoci si musí každý sám, každý může hledat svůj střed, ale ne každý se chce vymanit z Matrixu.
71 = 61 + 10 – 61 ain, 0, Nuit, 10 – 1 + 0 = 2 číslo 2 – Hadit, který má 2 aspekty – vnitřní (pravé vnitřní Já, souv.s PV) a vnější (ego).


6/72 Já jsem plamen, který hoří v srdci každého muže a v jádru každé hvězdy. Já jsem život a dárce života, a přesto tím, že mne poznáváte, poznáváte nadto i smrt.
Hadit se definuje jako plamen, je teplem, které oživuje temnou hmotu Nuit, stejně jako srdce oživuje tělesnou schránku. Hadit je v každém vědomí, v každém člověku a zároveň hoří „v jádru každé hvězdy“, je i kolektivní. Hadit se nachází ve středu – v srdci, v jádru, které jsou rozdílné.
Srdce – pulzuje, tepe, pumpuje krev, vytváří teplo a je spojeno s člověkem, s jeho životem, srdce v sobě pociťujeme
Jádro hvězdy – oproti srdci je neosobní, vzdálené, také je tím nejteplejším místem, má obrovskou hustotu a dochází v něm k jaderným fúzím, ke kterým jinde přirozeně nedochází, ale nemůžeme jej v sobě pocítit
Hadit je nekonečným pohybem mezi rovinou osobní a neosobní, mezi pozemským a nebeským, je spojnicí dvou tichých středů – srdce a jádra hvězdy. Je v neustálém pohybu, proto je život a dárce života. Pohyb je život.
V proslovech „já jsem plamen“ a „já jsem život“ se také objevuje rovina neosobní a osobní.
Poslední část tohoto verše hovoří o smrti, o tom, že s poznáváním Hadita poznáváme i smrt. Nabízí se tu vysvětlení pomocí Stromu života. Jednota Hadit se nachází v Keter, ta se průchodem Daat, které znamená Poznání, štěpí na dvě protikladné síly, na život a smrt, iluze o dvou Haditech. Skrze Hadita můžeme poznat život i smrt.
Další vysvětlení nabízí tarotové karty. Atu XIII. Smrt není chápana ve smyslu zániku těla fyzického, ale vypráví o proměně, o podstoupení změny, transformuje staré a strnulé do nových forem a více než smrt nabízí existenci a obnovu. Stejně tak rozumím i této části verše, poznávání Hadita člověka proměňuje, probouzí v člověku skryté síly a dává jim nový život.
78 – znamená ZASVĚCENÍ a to přichází skrze Hadita, který zasvěcuje do života a smrti
7/73 Já jsem mág a vymítač duchů. Já jsem nápravou kola a kostkou v kruhu. „Přijďte ke mně“ jsou slova pošetilá: neboť jsem to já, kdo přichází.
Hadit zde rozvíjí definici sama sebe z předchozího verše.
MÁG – je pán iluze, iluze je mnohost. V předchozím komentáři se Hadit jevil jako dvojitý, je tady i tam, také jako jediný střed, ale i jako mnohočetný.
VYMÍTAČ DUCHŮ – vládne i jiným bytostem, má nad nimi moc, dokáže prohlédnout iluzi, je mocným hybatelem sil, které pocházejí z NV. Hadit je vědomí, tam, kde je vědomí, není místo pro síly z hlubin nevědomí. Hadit je osvětluje, vládne jim, poslouchají ho.
„JSEM NÁPRAVOU KOLA“ – Hadit je střed, klidný a nehybný, kolem kterého se vše otáčí. Toto si značně odporuje s tím, co jsem uvedla do předešlého komentáře. Tento rozpor vysvětluje verš II/3 – „jsem všude středem“.
Hadit je:
1) střed, tím se ztotožňuje s Ra-Hoor-Khuitem a souvisí s vnitřním sebeuvědoměním
2) pohyb, skrze nějž dochází k poznání toho statického vnitřního Hadita/pravého JÁ
KOSTKA V KRUHU – pevný bod, který se nachází uvnitř dvourozměrného neuchopitelného rozměru. 2 a 3 – na SŽ se nacházíme právě v „bráně“, pod kterou se rozprostírá Abyss.
Dvourozměrné je podsvětí – Hád. Je to místo naprosto cizí a hovoří se tam neznámou řečí. V hádu sídlí Psyché, kterou si člověk nedokáže uvědomit. Hádés svou podstatou odpovídá Nuit, není tam čas, neprobíhá tu žádná změna a neexistuje pohyb, je to hlubina. Stejně tak, jako Hádés dává potravu duši, tak Nuit vyživuje Hadita. A ve staré symbolice je kruh místem smrti, neexistence, Nuit. Hadit je kostka, pohyb, život. (čerpáno z J. Hillmana, Sny a podsvětí)
73 – ג – cesta jdoucí z Kether do Tipheret – boží vliv, který působí shůry, dostává se do vědomí. Člověk nemusí nic udělat, působení božských sil přichází samo, pocítí jej však pouze připravený jedinec. To, co sestupuje z Keteru skrze Abyss je Hadit a místem střetu je Tipheret, zde se s ním můžeme setkat.

8/74 Kdo uctíval Heru-pa-kraatha, uctíval i mne; špatně, protože já jsem uctívač.
Heru-pa-kraat – je kombinací Heru-Ra-Ha (Horus) a Hoor-Paar-Kraata (symbolizován Haditem – ticho)
V předešlém verši byl Hadit pohyb, ale Hoor-Paar-Kraat je klid, ticho.
HERU – HRU = HORUS z hvězd, ten odtamtud
Heru-Pa-Kraat – Harpokratés (viz. Atu 0. Blázen) – stojí na krokodýlovi, Hoor-Paar-Kraat – je symbolem pravého Já, tichého, nehybného, které přímo souvisí s PV.
Hadit je uctívač, uctívána je Nuit, tím, že ji Hadit vědomě projevuje, může prožívat, zakoušet, tvořit … Hadita nelze uctívat, Hadita je třeba žít.

9/75 Pamatujte si vy všichni, že existence je ryzí radost; že všechny chmury nejsou nic než jakoby stíny; ty pominou & jsou pryč; ale ta jest tím, co přetrvá.
S radostí jsme se často setkávali v první kapitole AL u Nuit. Tam byla radost chápana ve smyslu spojení (smrti) – verš 1/30 „radost ze smrti je vším“. Zde je dána do souvislosti s Haditem, s životem a pohybem, s projevováním Hadita. Jen ten, kdo ho žije, pro něj je „existence ryzí radost.“
Radost je sjednocující princip, smutek (žal – 3 meče) je štěpení původní ideje, dokonalost, upadající do mnohosti.
Chmury a stíny – náleží do podsvětní, dvourozměrné oblasti, nezáleží na nich, protože neexistují, jsou uměle vytvořené a rozplynou se v nekonečnosti Nuit.
75 – č. Lucifera, který člověka poutá do hmoty, mnohosti, tělesnosti, také číslo Nuit.
9 – OB – temný proud, který souvisí s Nuit

10/76 Ó proroku! Nemocnou vůli máš, která ti brání naučit se to, co je tu psáno.
V tomto a v následujícím verši k AC promlouvá Aiwas, jeho HGA.
„Nemocná vůle“ je klamná, není Pravá. Čl. jí iluzivně podléhá, ale jedná se o požadavek ega., lunárního já.
76 – slave, servant – otrok – otročit se dá jen žádostem ega
Přijetí PV s sebou může přinést zhroucení systému, ve kterém člověk žije a tím ohrožovat jeho osobnostní integritu. Je nepředstavitelné si přiznat, že by vše mohlo být jinak a že systém, který si pracně budoval, nemá žádnou hodnotu.

11/77 Chápu, že nenávidíš svou ruku & toto pero; ale já jsem silnější.
Pokračování předchozího verše určenému AC, který se neztotožňoval s tím, co mu bylo diktováno.
77 – moc, síla, kozel; עז – Atu XV. Ďábel a Atu VII. Milenci, obě karty jsou tvořivé, prudká emoce, síla, která ostře proniká do vědomí a tím ho oplodňuje, setkání se stvořitelem.
11 – ohnivé znamení, které doprovází sdělení shůry, propojení dvou světů – 5 + 6, OD – expanzivní síla.
88 – hoření, ale i temnota ??
77 + 88 = 165 – rovněž souvisí se silou

12/78 Protože dlím v tobě a tys o tom nevěděl.
Verš navazuje na předchozí a hovoří k AC, který si nebyl vědom svého vyššího Já.
78 – Angel of Ra-Hoor-Khuit – střed, vědomí, propojování
 Litovat – to by se mohlo vztahovat k předchozímu verši
 Zasvěcovat – zasvěcení se děje násilně, skrze nepříjemné věci, aby byla zlomena síla lunárního já
12 – proniknutí, ostrost  násilí, také číslo celku
PROTOŽE – je zdůvodnění pro nechápající rozum. Ten potřebuje vysvětlení. Důležité je být, nikoliv zdůvodňovat.

13/79 Však proč? Protože jsi byl tím, kdo ví, a byls i mnou.
Zákony Universa přesahují lidské myšlení, rozumem se nedají uchopit.
Proč a protože – příčina a následek, ty existují v dualitě. Linearita, která má svůj počátek a zánik, patří sem i rozumové uvažování.
Byl tím, kdo ví – tím, kdo ctí rozum, vědu a linearitu a „byls i mnou“ – sjednocení, zrušení kolotoče střídání příčiny a následku, pohlcení duality ve spojení s Haditem.
Sjednocení a zvnitřnění je cestou k projevení PV, ta nemůže být poznána prostřednictvím rozumu v dualitě, protože je jen jedna a v tomto nepřirozeném prostředí, příčina – následek, by zanikla.
13 – jednota, ticho, souvisí s PV
79 – pilíře Jachin a Boaz, dvě síly, dualita, souvisí s rozumem

 
prázdniny 2012


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz