Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Esoterika ve 20. století

Protože velké množství různých řádů a organizací vznikalo ve druhé polovině 19. století, a tyto řády ovlivňovaly esoteriku a dění ve 20. století, najdete v mé práci i jejich vznik a informace k nim.
Práce je rozčleněna přibližně do dvou velkých bloků. Prvním jsou řády a organizace od pol. 19. stol. až přibližně do 80. let 20. st.. Nejsou v nich však uvedeny skupiny úzce související s 2. světovou válkou. Dění související s 2. světovou válkou najdete v druhé části práce. Vše se samozřejmě velmi prolíná.

1. OBSAH

1. OBSAH
2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
3. Význam pojmů
4. ÚVOD
5. Řády a organizace konce 19. a 20. století
5.1. Rozvoj v polovině 19. století a porovnání s 20. stoletím
5.2. Situace ve 20. století
5.2.1. Moderní alchymista
5.3. Vznik a cíle řádů a organizací
5.3.1. Rosenkruciání - Řád růže a kříže
5.3.1.1. Ukázky
5.3.1.2. Shrnutí
5.3.2. Hermetic Order of the Golden Down (Řád zlatého úsvitu)
5.3.2.1. Shrnutí
5.3.3. Illuminatti (Ilumináti)
5.3.3.1. Shrnutí
5.3.4. Svobodní zednáři
5.3.5. Fraternitas Saturni (FS) a Ordo Templis Orientis (dále jen O.T.O.)
5.3.5.1. Historie Primitive Rite of Memphis and Misraim
5.3.5.2. Vznik a historie řádů
5.3.5.3. Řády vzniklé na základě fenoménu O.T.O.
5.3.5.4. Vývoj po II. světové válce
5.3.5.5. Boj o vedení
5.3.5.6. \\\"Caliph\\\" a EGC (Ecclesia Gnostica Catholica)
5.3.6. Detailnější popis skupin souvisejících s O.T.O. 5.3.6.1. O.T.O. a Fraternitas Rosicruciana Antiqua (F.R.A.) 5.3.6.2. O.T.O. a Ilumináti (OI)
5.3.6.3. Fraternitas Saturni (FS)
5.3.6.4. Pansophia
5.3.6.5. Metzgerovo O.T.O.
5.3.6.6. Mottova Society O.T.O. (S.O.T.O.) v USA a v Brazílii
5.3.6.7. The Caliphate
5.3.6.8. Typhonian O.T.O.
5.3.6.9. Ordo Templis Orientis Antiqua (O.T.O.A.)
5.3.6.10. Rozhovor s bývalou členkou O.T.O.
5.3.6.11. Shrnutí
5.3.7. Theosophical Society (Teosofická společnost)
5.4. Další řády a organizace
5.4.1. Catholic Knights (Katoličtí rytíři)
5.4.2. Druids
5.4.3. Elks (Benevolent and Protective Order of Elks)
5.4.4. Foresters (Lesníci)
5.4.5. Grotto (Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm)
5.4.6. Hibernians (Ancient Order of Hibernians)
5.4.7 Job´s Daughtrers
5.4.8. Knights of the Golden Eagle (Rytíři zlatého orla)
5.4.9. Knights of Columbus (Rytíři Columba)
5.4.10. Knights of Malta
5.4.11. Knights of Pythias
5.4.12. Ku Klux Klan
5.4.13. Modern Woodmen of America
5.4.14. Moose (Loyal Order of Moose) - Věrný řád losů
5.4.15. National Ancient Order of Hibernians
5.4.16. National Grange (Order of the Patrons of Husbandry)
5.4.17. Odd Fellows (Independent Order of Odd Fellows)
5.4.18. Order of Owls (Řád sov)
5.4.19. P.E.O. Sisterhood
5.4.20. Red Men (Improved Order of Red Men)
5.4.21. Shrine (oltář, kaple, svatyně)
5.4.22. United order of the Golden Cross (Spojený řád zlatého kříže)
5.4.23. Horev - klub
5.4.24. Tajný řád Sedmibarevných tanečníků
5.4.25. Shrnutí
5.5. Volební právo žen
5.5.1. První vlna feminismu
5.5.2. Druhá vlna feminismu
6. Řády a organizace související s 2.sv. válkou
6.1. Vznik řádů a organizací
6.1.1. Světelná lóže aneb Společnost Vrilu
6.1.2. Thule
6.1.3. Černý řád - SS
6.1.4. Teosofická společnost a nacismus
6.1.5. Teorie ovlivňující nacismus
6.1.5.1. Teorie zmrazeného světa
6.1.5.2. Teorie duté Země
6.1.6. Ahnenberge
6.1.7. Závěr
7. Závěrečná úvaha
8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A INTERNET. STRÁNEK
2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

A.C. .... Alestey Crowley
AASR .... Ancient and Accepted Scottish Rite (starobylý a přijatý skotský rituál)
EGC ..... Ecclesia Gnostica Catholica
F.R.A. .. Fraternitas Rosicruciana Antiqua
FS ...... Fraternitas Saturni
GD ...... Hermetic Order of the Golden Down (Řád zlatého úsvitu)
I.H.O. .. Inner head of O.T.O. (\\\"vnitřní vedení O.T.O.\\\")
MM ...... Alte und Primitive Ritus von Memphis und Misraim (staré a primitivní rituály z Memphisu a Misraim
O.H.O. .. Outer head of O.T.O. (\\\"vnější vedení O.T.O.\\\")
O.T.O. .. Ordo Templis Orientis3. Význam pojmů

Gnosticismus
Helénsko-orientální nábožensky filozofický směr, rozšíření zejména v 1.-3. st. v Egyptě a na blízkém východě. Přirozené smyslové rozumové poznání nahrazoval gnózí, tj. vyšším poznáním, jakýmsi mystickým zřením.

Gnóze
Poznání v užším smyslu. Teosofický proud intuitivního náboženství a mytol. podloženého nazírání (pochopení) pravd a podstat světa spojující prvky babylónské, egyptské a syrské naboženské mytologie.

Iniciace
= zasvěcení4. ÚVOD
Na jednom víkendovém semináři v Pršticích na podzim roku 2003 jsme dostali za úkol pokusit se vytvořit historii esoteriky od starověku až po současnou dobu. Vzhledem k rozsáhlosti úkolu jsme každý zpracovávali pouze některou část dějin. Já jsem se věnoval esoterice 20. století. Nepatřil sem ovšem vývoj konce 20. století.
Protože velké množství různých řádů a organizací vznikalo ve druhé polovině 19. století, a tyto řády ovlivňovaly esoteriku a dění ve 20. století, najdete v mé práci i jejich vznik a informace k nim.
Práce je rozčleněna přibližně do dvou velkých bloků. Prvním jsou řády a organizace od pol. 19. stol. až přibližně do 80. let 20. st.. Nejsou v nich však uvedeny skupiny úzce související s 2. světovou válkou. Dění související s 2. světovou válkou najdete v druhé části práce. Vše se samozřejmě velmi prolíná.5. Řády a organizace konce 19. a ve 20. století
5.1. Rozvoj v polovině 19. století a porovnání s 20. stoletím
Polovinu 19. století lze charakterizovat obrovským průmyslovým rozvojem. Postupně nastával konec feudalismu a do popředí se dostávala průmyslová výroba a obrovské množství vynálezů významně ovlivňujících lidský život. Člověk se dostával do pozadí a stával se výrobní jednotkou produkující peníze kapitalistům.
Pro lidi to muselo být velice obtížné období, protože ztráceli svoji identitu. Domnívám se tedy, že proto začalo vznikat mnoho různých řádů (jak dále uvidíme), které lidem ukazovaly životní cestu a jejich místo v době průmyslové revoluce. Je sice pravda, že někdo může namítnou, že v současné době je také obrovský rozvoj průmyslu a nových technologií, ale lidé si, dle mého názoru, na tento stav již za více než 100 let zvykli.
V 19. století byly značné sociální rozdíly, mnohem větší než dnes, a lidé se tehdy spíše zabývaly myšlenkou nejenom hledání jejich místa ve společnosti, ale hlavně přežitím - aby neumřeli hlady.
Dnes se mi zdá, že situace se posunula mnohem dále. Lidé již \\\"tolik\\\" neřeší otázku vlastního přežití, ale všeobecnou prázdnotu. Ta je dána technickým rozvojem, který lidem usnadňuje život a relativním dostatkem (tedy alespoň v některých částech světa). Dnes mají lidé mnohem větší příležitost věnovat se vlastnímu rozvoji a pochopení světa než v 19. století. Bohužel tuto výhodu zastiňuje právě technický pokrok, který nás nechává \\\"usnout na vavřínech\\\".
Myslím si také, že o co to máme dnes \\\"snadnější\\\" o to méně je těch \\\"opravdových\\\" řádů a organizací. Samozřejmě i v 19. století se stalo módní záležitostí být členem tajné organizace, jako v současné době zabývat se tajnými naukami.
Ty řády, které byly opravdu tajné, tak většinou i tajné zůstaly a o jejich učení se příliš do dnes neví.

5.2. Situace ve 20. století
Ve 20. století nastalo ještě výraznější zrychlení rozvoje a vědy. Došlo se však až k hranicím možnosti zničení lidstva a světa.
Rozvoj techniky rozšířil oblasti poznání lidstva. Díky komunikačním možnostem a rychlému přenosu informací již dnes s určitostí víme, že jakmile někdo na světě něco vymyslí, v ten samý okamžik na druhé straně světa, může vymyslet někdo to samé. V podstatě je tedy vše, co bylo a je vymýšleno přístupné každému na světě, kdo dosáhne potřebné úrovně znalostí a vyvine dostatek úsilí.
Lidé se snaží stále něco vynalézt, což je v pořádku, ale v knihovnách je k dispozici obrovské množství informací, které se nestudují, ale které by nám mohly mnoho přinést.
Stále se vše zjednodušuje a dostáváme se k elementárnějším postupům a částicím. To umožňuje snadnější zacházení a ovládání, na druhou stranu to ale vyžaduje větší zodpovědnost a nutnost větší ochrany před zneužitím.
V roce 1953 profesor práv Despotopoulos z Athén adresoval UNESCU manifest, kde žádal o vytvoření rady vědců. Ta by rozhodovala o tom, které objevy budou utajeny a které ne.
Za novodobé tajné organizace lze také považovat např. skupiny vědců. Každý vědec má odznak, který charakterizuje jejich úroveň znalostí a dosaženého stupně.
Aby bylo možné vládnout a řídit svět, musí to být relativně úzká skupina lidí, která rozhoduje o tom, co je možné rozšířit mezi \\\"dav\\\" a co ne. Proto se zveřejňují jenom velice strohé informace k novým vynálezům a technologiím a v podstatě lze říci, že se jedná pouze o vynálezy \\\"2. řádu\\\". Jejich cílem je většinou dosáhnout slávu a bohatství. U velkého díla (\\\"1. řádu\\\") nikdy nenajdeme chybu v principech. Tyto ale musí zůstat utajeny a chráněny před zneužitím.
Civilizace je v podstatě domluva vůdců, aby si udrželi svoji moc a svoje pozice. Lze říci, že se jedná o lidi \\\"2. řádu\\\" - amatéři. Myslím, že to můžeme pozorovat dnes a denně všude kolem sebe.
Lidé 1. řádu jsou na vrcholu zasvěcení, ale stojí vždy v pozadí. Tito nemají většinou potřebu někoho zaučovat a zasvěcovat. Pouze pomáhají lidem v hledání cesty. Ne ovšem každému.
Z výše uvedených informací vyplývá, že účelem skutečně tajného řádu je ochrana informací, vynálezů. technologií atd. před ostatními, protože nesmí dojít k jejich zneužití.

5.2.1. Moderní alchymista
Stále platí, jak vlastně uvidíme i dále, o rozvoji poznání a esoteriky, že průkopník či osoba hledající poznání je vždy sám. Z počátku je v různých skupinách, než dosáhne určité úrovně. Poté dojde k rozkolu s názory ostatních. Osamostatní se tedy a založí vlastní skupinu.
Moderní alchymista má stále ducha osamělého badatele. Dnes se však věnují např. jaderné fyzice. Jejich cílem je dosáhnout osvobození ducha prostřednictvím poznání.
Oficiální skupiny vědců však pracují v týmech. Má to samozřejmě určitou svoji výhodu, ale i tam již pochopili, že nejdůležitější pro rozvoj jsou osamělí badatelé a proto je snaha takové lidi najít a zneužít informace od nich k dalšímu získání moci a bohatství.

5.3. Vznik a cíle řádů a organizací

5.3.1. Rosenkruciání - Řád růže a kříže
Řád vznikl v Německu na poč. 17. stol. Zakladatelem byl Christian Rosenkreutz. Byla to \\\"nová sekta filosofů\\\" - vyměnila světské požitky ve prospěch požitků duchovních. V roce 1614 byl vytištěn Manifest ctihodného řádu Řůžového kříže (Fama Fraternitatis, dess Loblichen Ordens des Rosenkreutzes). Filosofie řádu vycházela z východní filozofie. Členové cestovali po okolí, léčili nemocné, přijímali a šířili vědění. Vždy však pracovali inkognito. Rosenkruciáni vydali v Německu několik spisů. To však zde podnítilo obrovskou vlnu kontroverze. Např. v dalším díle po Fame se poukazovalo na slib reformovaného světa a svrhnutí papežské tyranie.
Množství následovníků tohoto řádu je nespočetné. Např. Rosenkruciánské bratrstvo bylo založeno v Quakertown v Pensylvánii v USA R.S: Clymerem v roce 1902.
Nejvlivnější organizací je A.M.O.R.C. (Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis - Starý antický řád růže a kříže). Jeho zakladatelem je H. Spancer Lewis, který byl k tomuto pověřen údajně Rosenkruciány ve Francii. Společnost byla založena v San Jose v Californii v roce 1915.
Jejich tajné učení je zprvu rozesíláno nováčkům korespondenční formou. Každý se však musí zavázat, že v případě vystoupení z řádu všechny materiály vrátí a bude držet v tajnosti vše co s řádem souvisí. Žáci jsou vyučováni různým filozofickým úvahám a jsou vedeni k vlastním mystickým zkušenostem. Informace z řádu, které žák dostával asi 2x měsíčně bylo třeba studovat o samotě minim. alespoň 1 hod. týdně a samozřejmě platit pravidelně členské příspěvky. Po počátečním zasvěcení je student pozván k nejbližšímu místnímu společenství.
I když z počátku tato organizace nebyla považována za náboženskou, později se z ní stala.
V čele A.M.O.R.C. stojí imperátor. V současné době to je francouzský kanaďan Christian Bernard plus rada velmistrů jednotlivých lóží. Hnutí v ČR spadá pod Velmistra německé velké lóže - Dr. Wilhelm Raab. A.M.O.R.C. má dnes cca 250 tis. členů. V roce 1995 měla 98 autorizovaných lóží v USA, 36 skupin v Kanadě a více než 1200 po celém světě.
Z některých myšlenek Rosenkruciánů vycházeli Svobodní zednáři.

5.3.1.1. Ukázky
Následující ukázka je z Průvodce neophyta pro přípravu a iniciaci do Starého Mystického Řádu Růže a Kříže, A.M.O.R.C.:

Mlčenlivost
Rádi bychom znovu upozornili na to, že je opravdu velmi nutné zachovávat mlčenlivost ve všem, co se týká záležitostí a studia A.M.O.R.C. Nikomu nevyprávějte o svých prožitcích během iniciace, výjimku tvoří pouze Vaše zprávy Řádu. Svým bližním můžete eventuálně vyprávět o existenci a učení Řádu, vysvětlovat jim některé zákonitosti, pokud to v daném případě budete považovat za vhodné a účelné. Dostanete-li se do situace, kdy někomu pomůžete díky získanému vědění, můžete upozornit na Řád, a dokonce volně a otevřeně říci, že jste členem A.M.O.R.C. Hovořit je však třeba výlučně věcně a nedávat na odiv vlastní tajnosti.
Vysvětlete svému partnerovi, své rodině, že jste se stal členem A.M.O.R.C. a že začínáte se studiem metafyziky o vlastním smyslu života. Vysvětlete též, že během tiché hodiny v týdnu meditujete a že prosíte, aby měli pro tuto skutečnost pochopení.
Nikdy neukazujte svým známým monografie nebo texty Vašich rituálů, ani svou korespondenci s námi. Zachovejte skutečný význam Sanktuária pro sebe a tazatelům pouze řekněte, že soukromě studujete a pokoušíte se zařídit si pomocí získaných poznatků nový život.
Neznámé lidi, kteří se na Vás obrátí nebo se jinak budou pokoušet získat studijní materiál, korespondenci nebo jiné podklady, odmítněte s poukazem, že k tomu nejste oprávněni. Bylo by správné, kdybyste si takové zájemce zapsali a dali nám je na vědomí. Pokud se bude někdo vážně zajímat o náš Řád, sdělte nám jeho adresu.
Vaše studijní kolegium

Nyní ještě bude následovat ukázka z lit. [3] o tom, jak vzniká tajný řád: \\\"Je zajímavé. že Randolph, který objevil sexuální magii nezávisle na poznatcích ostatních, došel k závěru, že právě ona je základním stavebním kamenem rosenkruciánství. Jak bylo výše uvedeno, existují důkazy o tom, že nejstarší rosenkruciáni se o sex a jeho magickou sílu zajímali a symbolicky ji popisovali ve svých traktátech. Sexualita je refrém většiny rosenkruciánských apologů, Randolf ji dokonce považuje za ohnisko veškeré filozofie.
Randolphova učení byla postupem doby převzata jinou větví amerického rosenkruciánského hnutí - a zároveň se na amer. kontinentu postupně uchytilo hnutí zednářské. Jeho vývoj byl přibližně následovný. Vznik Rosenkruciánské společnosti v Anglii (později nazývané Societas Rosicruciana in Anglia) vzbudila mnoho zájmů v řadách amer. svobodných zednářů a v roce 1878 navštívila skupina zednářů z Pensylvanie Yorkskou kolej Soc. Ros. Skupina požádala Soc. Ros. o svolení založit na amer. kontinentu pobočku. Nedostalo žádnou odpověď a proto se obrátila na Societas Rosikruciana in Scotia, od níž se anglická společnost odvíjí. Jejich žádost byla kladně vyřízena a v roce 1879 posvětila skotská Soc. Ros. Philadelpskou kolej pro Pensylvanii a v roce 1880 kolej New York city pro stát New York. V dubnu 1880 ustavily tyto dvě koleje svrchovanou radu pro celé Spojené státy, nazvanou Societas Rosicruciana Republicae Americae. Mnoho dalších států získalo pověření v průběhu další poloviny století. Mezitím přijala svrchovaná rada oficiálně v roce 1912 rituály používané anglickou a skotskou Rosenkruciánskou společností\\\".
Poslední ukázkou z lit. [3] je text informačního letáku společnosti, který byl adresován všem \\\"hledajícím\\\". Ten popisuje společnost následovně jako: \\\"americkou organizaci tvořenou řádně kvalifikovanými zasvěcenci k propagaci starobylého moudrosloví západního světa. Tato organizace je rovněž známa jako Societas Rosikruciana in Amerika a je součástí celosvětového prastarého Rosenkruciánského bratrstva ...\\\". Leták dále praví, že: \\\" ... jediným zájmem společnosti je duchovní, morální a intelektuální rozvoj jejich členů a potažmo celého lidstva. Toto hodlá společnost dosáhnout skrze učení na společném pomezí náboženství, vědy a filosofie, ve spojení s mystickým křesťanstvím a hermetismem ...\\\".

5.3.1.2. Shrnutí
Dle informací uvedených výše k tomu řádu si lze udělat obrázek o tom, co bylo cílem těchto nově vznikajících či navazujících řádů. Pokud \\\"tajný\\\" řád rozesílá své učení poštou, tak i to je již důvodem k zamyšlení se nad opravdovostí řádu, vzhledem k tomu, že požaduje mlčení o zaslaných informacích a vrácení materiálů. Na druhou stranu, ale zřejmě zaslané materiály nemohly obsahovat něco zcela tajného či více či méně všeobecně neznámého. Dle mých zkušeností, pokud je zájem naučit někoho tajnou techniku či něco, co není vhodné ke všeobecné známosti, tak se toto předává výhradně ústně a je pouze na členovi, zda-li si poznámky udělá či nikoliv.
Na mě působí informace o tomto řádu jako snaha o získání větší tajuplnosti řádu (nutnost vracet materiály) a tím přitáhnout co největší počet studentů, což znamená více finančních příspěvků a více členů pro ovládnutí.
Také mě zaujala pasáž o vzniku americké pobočky A.M.O.R.C.. Zdá se mi to trochu zvláštní, že si dáte žádost o založení pobočky tajného řádu. V takových velkých organizacích to zřejmě ale tak chodí. Trochu mi to připomíná situaci, kdy chce člověk začít podnikat a dá si žádost o živnostenský list :-).
Celkově na mě vše působí dojmem, který připomíná v mnohém např. katolickou církev. V počátcích vzniku této organizace byla a u některých lidí i dnes určitě ještě je taková ta \\\"opravdovost a čistota myšlení\\\". Já osobně bych tento řád však již dnes nepovažoval za tajný řád, ale spíše módní záležitost. Myslím si, že dnes a zřejmě už i na zač. 20 .st. tam šlo hlavně o moc a o peníze. Pokud ještě někde existují \\\"opravdoví\\\" následníci původního bratrstva, tak určitě se o nich nedozvíme téměř nic, protože taková organizace je tvořena členy, kteří si své tajemství pečlivě chrání.


5.3.2. Hermetic Order of the Golden Down (Řád zlatého úsvitu)

Řád byl založen asi v roce 1888 Wescottem, Woodfordem a Mathersem. členové věřili, že je možné ovládat síly přírody magií. Řád vycházel z myšlenek Rosenkruciánů - Fama Fraternitas, Egyptské knihy mrtvých, Corneliuse Agrippa, Tycho de Brahe a Johna Dee.
O přesném počátku panují dohady. Založení GD prý předcházelo nalezení listiny s podpisem A.L.C, kterou v antikvariátu zakoupil Woodford. Listina byla zašifrována dle Tritheminsovy polygrafie. Woodford ji však nerozluštil. To se podařilo Woodmenovi a Woodscotovi. Zjistili, že se jedná o anglicky psaný manuskript s popisem pěti rosenkruciánských rituálů. Tento list byl údajně majetkem Eliphase Leviho. Psalo se také, že další instrukce budou následovat z řádu S.D.A. (Sapiens Dominabitur Asris), jejíž členkou měla být záhadná slečna Sprenglerová. V roce 1891 umírá Woodmann a údajně i sl. Sprenglerová. Tím končí kontakt s německým řádem.
Tento řád měl být odbočkou německé rosenkr. organizace. Ten je však neuznával a požadoval, aby si našli sami cestu k transcendentním silám. Mathers se do kontaktu s těmito silami dostal => vznik řádu Rudé růže a zlatého kříže v roce 1892. Slečnu Sprenglovou ani německý řád však nikdo nikdy nenašel. Do roku 1892 měl řád 150 členů. Většinu tvořila tehdejší elita jako F.Farr (herečka), A.E.Waite, Dion Fortune, A. Machen, Blackwood.
Řád striktně dodržoval mlčenlivost, proto se žádné roztržky mezi členy nedostaly ven. Postupně začaly vznikat skupiny uvnitř a k rozpadu přispěly i pochybnosti o autentičnosti dopisu sl. Sprenglerové - ta opravdu nikdy neexistovala.
V roce 1898 vstupuje do řádu A. Crowley. To lze označit za začátek konce řádu. Crowley způsoboval roztržky mezi členy a když se Mathers rozhodl ho iniciovat do II. stupně řádu, byl to vrchol únosnosti.
V roce 1900 tvrdí Farr, že Wescott nemá a nikdy neměl kontakt s tajnými mistry a že dopis slečny Sprenglerové je podvrh. Crowley odchází z řádu po roztržce, ve které byla i policie, v roce 1900.
V roce 1903 zakládají zbylí členové z okolí Waiteho a Matherse nový řád se starým názvem Golden Down. V roce 1914 odchází Waite a zakládá Fellowship of the Rosy Cross (Společnost růžového kříže). V roce 1918 umírá Mathers.
Řád Stella matutina (Jitřní hvězda) založil v období mezi válkami Dr. Felkin. V roce 1934 do něj vstupuje Israel Regardie. Ten našel Řád zlatého úsvitu (GD) ve velice ponížené a zdevastované podobě a podařilo se mu rekonstruovat část jeho původního učení. V roce 1937 vyšlo první vydání Magického systému Zlatého úsvitu.
Ještě bych uvedl několik informací k osobě Waiteho. Jeho životní příběh najdeme v lit. [4]. Byl to podivuhodný duchovní míšenec. Vychován římským katolíkem, záhy se začal zajímat o spiritualismus a fenomén psychiky, aby se nakonec dopracoval k hermetické tradici ve všech jejich formách. Ve svém životě napsal mnoho knih na okultní náměty. V roce 1891 vstoupil do Řádu zlatého úsvitu (GD). Hned nato jej však opustil, aby jej v roce 1896 opět vyhledal. Jakmile přestal být aktivním katolíkem, zamiloval se do okultních rituálů a nabyl hlubokých znalostí křesťanského mysticismu, pro nějž si definitivně zošklivil magické aspekty Zlatého úsvitu. V roce 1901 se stal zednářem a na nějaký čas členem Societas Rosicruciana in Anglia. V roce 1903 se Waite stal hlavním mágem svatyně Isis a Uranie řádu Zlatý úsvit a zcela změnil její rituály, přenášeje hlavní důraz z magie na mystiku. Jeho reforma vnesla rozkol do řad členů. V roce 1914 svatyni uzavřel, ale vzápětí založil nový řád, Fellowship of the Rosy Cross, jehož rituály soukromě publikoval v roce 1916. Ubíraly se, stejně jako renovované rituály Zlatého úsvitu, ryze křesťanským směrem, ale zároveň volně vycházely ze všech magických předchůdců.
Waiteův hlavní řád, Fellowship of the Rosy Cross, působil až do Waiteovy smrti v roce 1942. Později byl svými vyznavači obnoven a existuje, byť v modifikované a výlučně zednářské podobě, dodnes. Ve své původní formě byl otevřen rovněž ženám a ne-zednářům.

5.3.2.1. Shrnutí
Z uvedených informací o tomto řádu se domnívám, že se jednalo o řád, který bych si dovolil označit opravdu za tajný. Myslím si také, že mnoho jeho členů bylo \\\"opravdových\\\" s mnoha schopnostmi a znalostmi a zřejmě se nejednalo o \\\"komerční\\\" řád. O tom svědčí i to, že informace o jejich rituálech se zveřejnili až v roce 1937.


5.3.3. Illuminatti (Ilumináti)

IIuminace je filozofický termín používaný sv. Augustýnem a označující náhlé poznání a osvícení. První zmíňky se objevují už v 15. stol. u okultistů prohlašujících, že mají poznání z vyšších míst.
Organizace Iluminátů (Světlonošů) se stala silnou v Německu v druhé polovině 18. stol., kdy prof. Weishaupt propagoval teorii, že člověk je od přírody špatný a chová se dobře, jen když je k tomu donucen násilím a terorem. Vytvořil proto plán pro satanské hnutí (Lucifer = světlonoš), jehož členové měli úplatky, korupcí, vydíráním a hlavně lichvou rozvrátit dosud fungující světový pořádek a zbídačené a vyděšené lidstvo nahnat pod jednu světovládu vyvolených jestřábů, tj. konzumenty a otroky bez vlastní vůle. Ilumináti se s tímto záměrem infiltrovali do zednářských lóží, využili jejich bezvadně fungující tajné organizace a svůj program uskutečňují v celosvětovém měřítku až do dnes.
Organizace přijala do svých řad mnoho svobodných zednářů z různých stupňů.
Vzhledem k obrovskému množství informací souvisejících s tímto řádem jsem se rozhodl shrnout jejich činnost opravdu velmi stručně.
V jejích řadách byl např. Rotschild (prý i financoval francouzskou revoluci), Rockefeller, Goethe, Clinton a mnoho dalších významných osobností.
Pozn.
Pro toho, kdo nic neví o Rockefellerovi, tak bych uvedl příklady jeho vlivu. V podstatě měl pod kontrolou téměř celý ropný trh v USA, strategické rezervy USA atd. To co si přál, tak uskutečnil a měl téměř neomezenou moc. K dosažení svých cílů používal korupci, vraždy atd.
V podstatě lze říci, že v USA tato organizace ovlivňuje \\\"chod země\\\" a její politiku.
Ilumináti mají následující cíle:
1) založit jednu světovou vládu
2) ovládnout ekonomiku světa
3) způsobit války různými prostředky ve vybraných zemích, hladovění a choroby v zemích 3. světa. Smrt 3 mld. lidí do roku 2050, lidé jsou nazýváni neužitečnými jedlíky
4) oslabení morálky národů, demoralizace pracovníků v odborech masovou nezaměstnaností
5) způsobit úplná kolaps světové ekonomiky a úplný politický chaos
6) kontrolovat úplně zahraniční a domácí politiku USA
7) dát plnou podporu mnohonárodnostním organizacím jako OSN, mez. měnovému fondu, mezinár. soud ; místní instituce nechat méně účinné, tyto přesunout pod OSN
Vše má směřovat ke kontrole médií (TV, rádio), tisku, Holywoodu.
Ve středověku bojovala tato organizace proti Jezuitům. V roce 1785 byl řád zakázán a za příslušnost k řádu hrozila smrt.
Struktura řádu je následující. V čele stojí 5 členů, každému podléhá dalších 5 členů. Celkem tedy 30 lidí tvoří velkou radu.

5.3.3.1. Shrnutí
Informace o tomto řádu mě hodně zaskočily. Je velmi obtížné posoudit, zda-li jsou pravdivé, ale zdá se mi, že jejich filozofie má něco do sebe. Pozoruji-li dění kolem nás, tak si myslím, že uvedené cíle se postupně naplňují i když nevím, je-li je to v souvislosti s tímto řádem.
Největší vliv je vidět právě v USA, kde je dle mého názoru největší možnost ovládání prezidenta a vlády různými skupinami ať z oblasti průmyslu, náboženství či různých řádů. I z předchozích či následujících informací vyplývá, že mnoho amer. prezidentů bylo členy různých řádů. Lidé v Americe již nemají svobodnou vůli a jsou pod vlivem státu - policejního, církví, řádů atd. USA zatím na světě neovlivňuje úplně vše, ale postupně se to blíží a tím i splňování cílů Iluminátů. Kdo se tomu postaví, tak již víme, jak skončí - buď se přizpůsobí nebo \\\"zahyne\\\". Nakonec se ale každý rád přizpůsobí.
Pozn.
Společníkem USA je Velká Británie a není to náhoda. Britové mají v USA obrovské bohatství a ovládají velké firmy. Proto vždy tyto dva státy mají stejný pohled na problém. V Anglii také působí či působilo mnoho starých řádů, kteří určitě aktivně ovlivňují politiku a průmysl.


5.3.4. Svobodní zednáři

Rosenkruciánské snahy měly mnoho společného s pozdějším Svobodným zednářstvím, jehož cíle jsou symbolicky vyjádřeny budováním Šalamounova chrámu moudrosti a lásky. A tak někteří Zednáři, okouzlení rosenkruc. ideami, jejich hloubkou a vznešeností, zakládali řády nepravých rosenkruciánských lóží. O působení a skutečné povaze Rosenkruciánů existují jen domněnky. Žádný veřejně působící řád vydávající se za Rosenkruciány není skutečným pokračovatelem původního Rosenkruciánství. Je to pouze odvozenina založená na interpretaci klasických rosenkruc, spisů, jejichž původ je ovšem sporný.
H. Silber rozlišuje podle epoch tři stupně rosenkruciánství:
a) staré - s ním souvisí spisy Fama a Confessio
b) střední - rozředění původního učení
c) 2. pol. 17. stol. - splývání se Svodobným zednářstvím
Původní a praví Rosenkruciáni od konce 17. století nikdy veřejně nevystoupili.
Svobodné zednářství je nábožensko-filozofický směr šířený zejména na zač. 18. st. v aristokraticko-buržoazním prostředí v Anglii. Rozhodujícím momentem bylo ustavení Velkolóže Londýna a Westminsteru v roce 1717. To se projevilo při vytváření tajných společností (lóží), jejichž členové proklamovali \\\"sjednocení lidí na základě bratrské lásky, vzájemné pomoci a věrnosti\\\". Zednářství se postupně šířilo rozšířilo po Evropě a do Ameriky. Zednářské lóže byly budovány po vzoru středověkých zednářských cechů.
Hnutí bylo vnitřně velmi diferencované. Z původního zaměření na esoterismus v úzkém vztahu zejména k rosenkruciánství se postupně stalo hnutím politickým prosazujícím demokracii, humanismus a celosvětové bratrství.
Tato organizace funguje do dnešní doby. Patřili a patří do ní osoby s vysokým postavením a majetkem. Členy byli např. Mozart, Lincoln, Washington, Franclin, Roosvelt, Churchil, Zola, Beneš, Mucha. Spekulace se vedou o členství Trockého a Lenina. Těm ale bývá připisováno i členství v řádu Iluminátů.


5.3.5. Fraternitas Saturni (FS) a Ordo Templis Orientis (dále jen O.T.O.)

5.3.5.1. Historie Primitive Rite of Memphis and Misraim
Údajně spisy The Aegyptian Rite of Mizraim (nebo Misraim) byly nalezenyv Miláně roku 1805 a převezeny do Francie v roce 1814. Ale The Misraim-Rite nikdy nebyl a stále není přijat řádnými Svobodnými zednáři. V roce 1862 byly nalezeny v USA jiné nezvyklé rituály - The Memphis Rite.
V roce 1872 ex-zednář Yarker koupil povolení převést The Memphis Rite do Anglie. Došlo ke sloučení obou rukopisů a vznikl The Ancient and Primitive Rite of Memphis and Misraim. V roce 1902 koupil texty Reusse od Yarkera a přidal je ke Scotish Rite.

5.3.5.2. Vznik a historie řádů
Na úvod bych chtěl říct, že informace k těmto dvěma řádům jsem našel na více místech, ale nejobsažnější byl projekt, který se jimi zabýval opravdu velmi detailně. Na internetu najdete tyto informace v angličtině nebo němčině v lit. [9].
Historie řádu O.T.O. se vztahuje k FS a začíná C. Kellnerem a T. Reussem. Reusse je považován historiky za anglo-německého Svobodného zednáře stejně jako tak za podvodníka. V roce 1902 přivezl do Německa knihy o starých rituálech Ancient and Accepted Scottish Rite (dále jen AASR) a Alte und Primitive Ritus von Memphis und Misraim (dále MM). V té době neměla organizace ještě jméno.
Kellner byl vlivný rakouský chemik a průmyslník, který již v roce 1895 chtěl vytvořit soukromý kroužek lidí, který by se zabýval tantrickým cvičením patřící k linii Hatha jógy. Byl označován za génia, který je již mimo tuto dobu neboť se zasloužil o mnoho objevů v chemii i technice.
Do roku 1900 existovalo více než 70 tzv. vysokostupňových systémů předstírajících návaznost a rozšíření řádných Svobodných zednářů. Jediným rozdílem mezi nimi bylo více než 400 různých pojmenování pro různé stupně.
Reusse se velmi věnoval nákupu a prodeji zednářských stanov (listin). Reusse objevil několik nových řádů a na základě toho vytvořil vlastní řád mezi roky 1906 - 1912, O.T.O.. Vycházel ze Svobodných zednářů, knih AASR, MM a z Tantry. Také objevil řád Iluminátů a několik rosenkruciánských společností. Jeho učení bylo zaměřeno do oblasti, kde se všechny řády prolínaly. Tím se stalo jeho učení široce přijatelné i pro členy jiných řádů. Řádní Svobodní zednáři odmítli všechny jeho aktivity kvůli tomu, že přijímal i ženy - u nich to bylo nemožné.
Protože Kellner neměl svůj řád, pouze přátele, kteří dělali Hatha jógu, domluvil se s Reussem, že \\\"pokryjí z vnějšku\\\" toto cvičení jeho řádem. Avšak ani nejvyšší členové MM/AASR nevěděli, co to Hatha jóga je. V roce 1904 Kellner smrtelně onemocněl. V té době se Reusse rozhodl z několika nejlepších členů AASR (33 stupňů) a MM (90 a 97 stupňů) vytvořit O.T.O. (11 stupňů). V této době měl řád však jiná jména, než O.T.O.. Bylo to buď Oriental Freemason (Východní svobodní zednáři) nebo Order of Old Templar Freemasons (Řád starých templářských svobod. zednářů). Do roku 1917 v tom byl zmatek - existovali AASR, MM, O.T.O. Ve všech řádech figuroval. Teprve v tomto roce Reuss a jeho prohlašovaný následovník A. Crowley považují AASR, MM, O.T.O. za rovnocené.
O.T.O. pod vedením Reusse bylo nakonec upraveno na 10 stupňů. Crowley v roce 1910-12 dostal listinu, která mu umožňovala založení vlastní pobočky O.T.O. v Anglii a Irsku. Rozdíl mezi Crowleyho a Reusseovým O.T.O. byl v tom, že Crowley v rituálech používal The Law of Thelema. Iniciační rituály přepsané Crowleyem v letech 1917-1942 nebyly nikdy Reussem používány. Každá lóže tehdy rozvíjela vlastní rituály.
Reusse se zbavil v roce 1921 Crowleyho a dal se dohromady s Lewisem (A.M.O.R.C.) a Hellerem (F.R.A.) - viz 5.3.5.3. Údajně za vyhnáním Crowleyho stál Lewis. Crowleyho O.T.O. se oddělilo od Reusseova v roce 1921. Reusse zemřel v roce 1923 bez jmenování nástupce. Zdá se, že historicky žije a umírá Reussovo O.T.O. s jeho vůdcem.
Po návštěvě Crowleyho v roce 1926 u Traenkera a Germera, sekretář Eugen Grosche vystoupil z vedení Pansophie a založil FS, údajně se 60-ti bývalými členy O.T.O.. FS se stal druhým řádem založeným na Thelemě.
Jedinou aktivní pobočkou Reusseova O.T.O. v Evropě, možná i ve světě, byla pobočka v Zürrychu. Crowley se pokoušel o založení O.T.O. v Americe pro snadnější získání prostředků pro publikování svých vlastních prací.
Švýcarský pekař a ex-komunista H.J. Metzger byl iniciován (do O.T.O.) v roce 1943 v Davosu (CH) Alicí Sprengel. Nesmíme zapomenout, že po smrti Crowleyho v roce 1947 jeho tehdy známý nástupce v USA, Germer, opakovaně popíral, že by byl O.H.O. (Outer head of O.T.O.), nepřijímal žádné členy v USA, nevybíral poplatky a neprováděl iniciace. Později, ačkoliv jeho autorita byla již nejistá, Germer vyhnal Granta (hlavu jediné zbývající aktivní Crowl. O.T.O. v Anglii). Formálně uzavřel poslední Crowl. lóži v USA a potom potvrdil, že USA bude \\\"duchovní pouští\\\". Od té doby lze považovat švýcarské O.T.O. za jediné O.T.O. na světě.

5.3.5.3. Řády vzniklé na základě fenoménu O.T.O.
a) Fraternitas Saturni (FS)
Založeno prodejcem knih E. Groschem v roce 1926 v Německu. Jednalo se o druhý řád založený na Crowleyho Thelemě (The Law of The New Aeon).
b) Fraternitas Rosicruciana Antiqua (F.R.A.)
Založeno německým dobrodruhem A.K. Hellerem v roce 1927 v Jižní Americe.
c) Order of Illuminati (OI)
Blízský vztah k O.T.O. byl pouze na přelomu století mezi Reussem a Engelem.
d) Gnostic Catholic Church
Kontakt s O.T.O. pobočkami je zaznamenán pouze od 1908 - 1920.
e) Astrum Argenteum (A.:A.: = Silver star)
Zakladatelem je Crowley (1907) - definitivní oddělení od řádu Zlatého úsvitu.
f) Pansophia
Německý prodavač knih H. Traenker (1921) + Germer
g) A.M.O.R.C.
Německá pobočka založená v roce 1930 - Lewis + Pansophia + O.T.O
h) T.A.W.U.C. (The A.M.O.R.C. World Union Council)
Po vyhnání Crowleyho v roce 1921, Reusse plánoval spolupráci s Lewisem. Řád byl založen na sexuálních magických textech Lingam-Yoni (1906) a Parsifal .

5.3.5.4. Vývoj po II. světové válce
Během exilu v 30. letech zůstal Grosche několikrát s Reusseem v Ticinu (CH). Metzger se s ním dostal do kontaktu poprvé v roce 1950 a Grosche následně předal poprvé všechnu moc mimo Německo do Švýcarska Metzgerovi, který hodně cestoval po Evropě. Protože měl víza pro oblasti pod okupací Aliance, Metzger předával zprávy pro různé organizace. Cestoval pro Illuminati, staral se o obchod FS, navštěvoval různé Thelemity v Evropě, např. F. Mellingera (+ 1970). Jako výkonný ředitel něm. expresionistického divadla, duchovní a potom jako Crowleyho sekretář v Anglii, činil za zády Germera zkoušení a iniciace kandidátů do Crowleyho O.T.O. v Evropě.
Tak v roce 1951 Reusseova O.T.O. pod vedením Metzgera sloučená s Crowleyho O.T.O. byla řízená Germerem (O.H.O. v USA). To je doloženo Germerovými a Mellingerovým podpisem na Metzgerově dokumentu přijetí. Mellinger mohl brzy zanechat kontaktů s O.T.O., kromě práce s německými theosofisty.
Grant byl zdánlivě jmenován O.H.O. Crowleym v roce 1947. Grantovy kontakty s Groschem (FS) rozčílily Germera tak, že Grant byl vyhozen z Crowl. O.T.O. v roce 1955. Nicméně od té doby Grant ve své Typhonian O.T.O. uděloval stupně bez iniciačních rituálů.
Když Grosche zemřel v roce 1964, Metzger se marně pokoušel převzít FS. Jeho snahou bylo vytvořit \\\"mateřskou lóži\\\" všech organizací orientovaných na The Law of Thelema.

5.3.5.5. Boj o vedení
Po smrti Germera v roce 1962 existovaly čtyři hlavní soupeři o vedení Germerova Crowleyho O.T.O. Podle Germerovy vůle bude závěrečné rozhodnutí na jeho vdově a Mellingerovi. První volbou Germerové byl Brazilec Motta z F.R.A., ale brzy rozhodla, že Metzger byl manželův oblíbenec. Tak mu v roce 1963 slíbila O.H.O. a byl také přijat některými amer. členy Crowl. O.T.O.
Před rokem 1969 McMurtry začal vyvíjet úsilí k získání O.H.O. a požaduje Crowleyho tarotové kresby a autorská práva. To rozhořčuje zvláště Motta, který se cítí vyřazený. Grant, právě jako Motta a McMurtry mohli požadovat přístup ke Crowl. deníku zesnulého vůdce O.T.O., kde mohlo být naznačeno, že mohli být vybráni pro vyšší úřad. Grantovi se podařilo dostat do O.H.O. pozice v roce 1970 s podporou Crowl. vykonavatele závěti, Johna Symonda. V roce 1969 byla roztržka s Metgerovou skupinou a tak se objevila v Německu nezávislá skupina O.T.O..
Grant potvrdil sebe v Anglii jako O.H.O. a později jako hlavu Typhonian O.T.O. v roce 1970. Grant se distancuje od \\\"Caliphate\\\" i přes přinejmenším jeden pokus připojit se do jejich řad.
Na konci března 1998 přichází na světlo dokument, který ukazuje, že Crowley zdánlivě jmenoval Granta jako O.H.O..

5.3.5.6. \\\"Caliph\\\" a EGC (Ecclesia Gnostica Catholica)
Crowleyho student, Grady McMurtry (1918-1985) dostal několik dopisů od svého Mistra v Anglii v roce 1946. McMurtry pobýval v Californii. V těchto dopisech oslovil Crowley McMurtryho termínem \\\"Caliph\\\", který nikdy nebyl použitý ve spojitosti s O.T.O., ani v Reusseově či Crowleyho písemnostech. Termín byl zcela založen na \\\"Calif\\\", později poštovní zkratce pro Kalifornii. Více než dvacet let po Crowleyho smrti McMurtry interpretuje své pojmenování Crowleyem \\\"Caliph\\\" jako jeho ustavení O.H.O. a Patriarchu Crowleyho církve.
EGC (kam patřil McMurtry) však nikdy neobdržela od O.T.O ani církve své uznání (církev se začala jmenovat \\\"Caliphate\\\"). Po smrti McMurtryho přepsala tato O.T.O. skupina svoji ústavu. Od té doby \\\"Caliphate\\\" sami sebe nazývají \\\"O.T.O. International\\\". Následně pod současným lídrem W. Breezem se stává pomalu součástí společenství O.T.O., kde dříve nikdy nebyla uznána. Je tvořena oběma amer. velkými lóžemi a O.T.O. International za účelem vyjímky zproštění daní v USA jako nezisková náboženská skupina.


5.3.6. Detailnější popis skupin souvisejících s O.T.O.

5.3.6.1. O.T.O. a Fraternitas Rosicruciana Antiqua (F.R.A.)
Heller přijal status od Reuse v roce 1908 a založil svoji F.R.A. v roce 1924. F.R.A. působilo hlavně v Jižní Americe, ale mělo také pobočky ve Španělsku, Německu a Rakousku. Když se Heller potkal s Crowleyem a Germerem v roce 1930 v Německu, některým rituálům byly dány Thelemické prvky. Po smrti Hellera se F.R.A. rozdělila do mnoha skupin spojených také s Metzgerem nebo O.T.O.A..

5.3.6.2. O.T.O. a Ilumináti (OI)
Na přelomu století se Reus a Engel pokoušeli dosti neúspěšně oživit OI, které založil Weihaupt v 18. st. Několik skupin Engela přežilo obě světové války a přešly pod Metzgerovo prezidentování v roce 1963. Metzger potom považoval OI jako rámcovou práci na vytvoření řádu (O.T.O. a F.R.A.) a rychlé integraci EGC.

5.3.6.3. Fraternitas Saturni (FS)
V dobách tohoto německého bratrstva převládal názor, že magický vliv nového AEONu vyžaduje neustálé přizpůsobování Crowl. učení nejposlednějšímu vývoji. Proto se rituály Saturnů do zvláštní smíšené středověké magie, astrologie s malou příměsí Thelemy. V průběhu času a zvláště po smrti Groscheho v roce 1964 to způsobilo několik roztržek a od roku 1980 odtržený řád ORDO SATURNI pociťoval více a více Crowleyho cestu. Sexuální magie byla trochu zmiňována volně během trvání FS, ale ne jako hlavní téma. FS předpokládalo mít vlastního Egregora, nyní poskytnutého přičleněné organizaci Ordo Saturni. Někteří členové něm. pobočky \\\"Caliphate\\\" jsou spolučleny také Ordo Saturni, které tomuto Egregoru také půjčující jejich vlastní sexuálně magickou energii.

5.3.6.4. Pansophia
V roce 1921 německý velký Mistr O.T.O. Reuss a Traeneker založili organizaci Pansophia, která uveřejňovala důležité rosenkruciánské knihy, právě tak jako práce Crowleyho. Heller a Reuss použili termín Pansophia na jejich dopisech a známkách. Když Reuss zemřel v roce 1923 bez jmenování nástupce, stanovy O.T.O. určily, že zbývající členové 10. stupně by měli zvolit příští O.H.O.. Bylo jich pouze osm. Dva z nich, Traenker a amer. velmistr Stansfeld Jones zvolili raději než O.H.O. \\\"Světového spasitele\\\" za své vlastní pobočky v roce 1925. Sexuální tajemství Pansophie byla sdělována jenom ústy Traenkera. Thelemické odkazy byly nalezeny pouze v některých vybraných vnitřních učeních. Pansophia skončila smrtí Traenkera v roce 1925.

5.3.6.5. Metzgerovo O.T.O.
Některé staré a velmi zednářské rituály Reusse jsou používány ve Švýcarsku do dnes, ačkoliv Švýcaři neměli nikdy žádný Reussův rituál vyššího než 3. stupně. Jiné iniciace \\\"skákaly\\\" přímo do 9. stupně (IX°). Po Germerově smrti v roce 1962, Metzger smíchal jeho řád Illuminati s Crowl. O.T.O., nyní aktivní opět po Reussově linii. Ve Švýcarsku, pokud je známo, žádné rituály nejsou prováděny odděleně od Crowl. Gnostic Mass (ale to je zákonitost od 1950).
Metzger propagoval pouze Thelemu za účelem získání své přízně u Germera. Tak Germer považoval Metzgera za jeho jediného nástupce, jak bylo napsáno a potvrzeno Germerovou vdovou. Metzger zcela odmítal jakoukoliv sexuální magii. Ačkoliv zemřel v roce 1990 a kritéria pro vstup jsou velmi přísná (např. oproti Caliphate), tato O.T.O. všeobecně známá jako řád Ilumináti je velmi úspěšná.

1.1.1.6. Mottova Society O.T.O. (S.O.T.O.) v USA a v Brazílii
Motta si vybral členy podle kritérií Astrum Argenteum (Crowl. řád) raději než podle pravidel \\\"The law is for all\\\" (Zákon je pro všechny), které bylo používáno v zednářském Crowleyho O.T.O. Díky tomu nemělo S.O.T.O. více než pár členů. Po zveřejnění Crowleyho O.T.O. iniciačních rituálů v roce 1973 F. Kingem, Motta začal tvořit svoje vlastní, protože věřil v nebezpečí jejich znesvěcení.

5.3.6.7. The Caliphate
Uvedené dva zvláštní dopisy Crowleyho McMurtrymu v roce 1977, spustily propagaci nově založené Agape Lodge (Otevřené lóže) do Grand Lodge (Velké lóže). Jako ve všech O.T.O. blízkých Svobodným zednářům, byly nejdříve stupně udělovány dosti náhodně. McMurtry byl po nějaký čas spřízněnec Crowleyho, který ve skutečnosti také jmenoval Mellingera, po McMurtrym, jako jiného možného nástupce. Po zahanbení Germerem a mnoha jiných ex-členů 2.nd Agape Lodge (zrušena v roce 1953), se McMurtry zbavil Motta, právě tak jako Metzgera a Granta. Požadavky soupeřů od McMurtryho a Motty na vedení Capihate skončili u soudu a výsledkem bylo, že se McMurtry zbavil Motta a jeho nároku na O.H.O. Stalo se tak však na základě důkazů předložených před soudcem, který vynesl soudní rozhodnutí aniž by měl pro to právní moc. Ani jedna ze stran nedokázala, že jsou přímými pokračovateli již zaniklého Crowleyho O.T.O. a že autorská práva (střed sporu) jsou stále uložena u literárního vykonavatele závěti Johna Symonda v Anglii.
Všeobecně se předpokládá, že sexuální tajemství opět upadají do temnoty. Nicméně tato O.T.O. skupina je jediná, která považuje všechny Crowleyho slova za jádro své organizace a která zakládá svoji pozici na právních krocích, ačkoliv připouštějí, že je nemožné reformovat McMurtryho verzi řádu k napodobení Reussova nebo Crowleyho.
McMurtry byl nahrazen v roce 1985 W.Breezem - studentem Granta. Existuje proto důvod domnívat se, že volba Breeze by neuspokojila McMurtryho. Breeze přijal stupeň 10 - X° a titul His Most Sacres Majesty (Jeho nejsvatější majestát).

5.3.6.8. Typhonian O.T.O.
Crowleyho sekretář K. Grant, Crowley ho nazýval \\\"a definite gift from the Gods\\\" (jasný dar z nebes), napsal do svého diáře v roce 1946: \\\"Hodnota Granta: Jestliže zemřu nebo pojedu do USA, musí být trénovaný člověk, který bude pečovat o Anglické O.T.O\\\". Nicméně kolem roku 1945 byl Gardner (nikoliv Grant) pověřen k \\\"vytvoření tábora O.T.O. ve skupině Minerval\\\" a odpovídající dokumenty byly podle všeho podespány Crowleym (existuje důvod věřit, že Gardner padělal tuto jmenovací listinu, jak ukazuje porovnání Gardnerova a Crowleyho podpisu). Gardner však nikdy nenašel čas spustit tábor a říká se, že toto umožnilo Grantovi udělat první tři stupně.
V roce 1952 Germer napsal Grantovi: \\\"Pokud chcete mít opět řádně fungující O.T.O., potřebujeme kompetentního vůdce, ne jenom pro Anglii, ale pro celý svět. Musí to být někdo, kdo zná všechny věci detailně. Často si myslím, že by jsi mohl být vybrán pro tuto práci.\\\"
Na začátku 50. let se Grant dostal do kontaktu s FS. V roce 1955 oznámil v manifestu jeho objevení Sirius/set směru a založil v Londýně New Isis Lodge. Ve svém manifestu jmenoval Groscheho, starého odpůrce Germera za společníka.
Germer se rozčílil. Grosche zveřejnil krátkou verzi Grantova manifestu ve svém vlastním německém časopise. To rozčílilo Germera tak, že 20.6.1955 podepsal Note of Expulsion (vyhnání). Tím vyloučili Granta a zakázal Groschemu zveřejňovat jakékoliv Crowleyho texty. V Anglii byl Fitzgerald jmenován Germerovým osobním zástupcem ve věcech O.T.O. pro Velkou Británii.
Jeden ze dvou Crowleyho vykonavatelů závěti John Symonds napsal G. Yorkemu v roce 1970, že plně podporuje Grantův požadavek být O.H.O. (to bylo sotva překvapující). Oba muži spolupracovali na úpravách a anotacích několika Crowleyho děl včetně úprav Authobiography a Magick. Motta v říjnu stejného roku ignoroval dopis Germera o vyhnání, vyjádřil vůli uznat Granta jako O.H.O. Grantovo nahlédnutí vychází z Jones/Achadova prohlášení Aeon of Maat, které způsobilo, že Crowley vyhnal Jonese, který spolupracoval s Traenkerem. Od té doby byl Crowley sám prorok Aeon of Horus, z učení Groscheho FS a Bertiauxe o sexu a voodoo.
Sexuální magie je diskutována velmi otevřeně. Typhonian O.T.O. se zabývá efektivním přenosem a komunikací s vnějším světem (\\\"outerspace\\\") za účelem otevření bran. Typhonianské \\\"deities\\\" znamenaly zvláštní operace psycho-fyzické alchymie, které zahrnovaly esence nebo elixíry vyloučené lidským tělem.
Typhonian O.T.O. nelze porovnat s ostatními O.T.O., protože nemělo stupňovitou strukturu rituálů, ceremonií a iniciací. Základem iniciace je asimilace magické a okultní práce. V podstatě jsou všechny iniciace samo-iniciace.

5.3.6.9. Ordo Templis Orientis Antiqua (O.T.O.A.)
V roce 1921 vznikla pobočka francouzské O.T.O. (původ Reuss), ta se rozšířila do 16 stupňů. Postupem času pohltila několik různých Gnostických následovníků, Memphis-Misraim line, Episcopal cCnsecration (biskupská vysvěcení) a Elevent Degree of Homosexual Magic (11. stupeň homosex. magie).
M.P. Bertiaux je nejdůležitějším současným zastáncem a bodem sbližování. Dříve byl theosophicky spojený s duchovně orientovaným Henry Smithem. Jeho systém pracuje výhradně na magii, ne na zednářské úrovni a sexuální magie je považována za důležité zaměření této voodoo-orientované organizace. Bertiaux kdysi úzce spolupracoval s Grantovým O.T.O.

5.3.6.10. Rozhovor s bývalou členou O.T.O.
Na internetu (cybertempli.mysteria.cz) jsem nalezl velice zajímavý rozhovor s bývalou členkou O.T.O.. Název rozhovoru je O.T.O. Odhalený - Pravda o Ordo Templis Orientis. Na otázky odpovídá Soror F.F.L.:

Otázka: Jak dlouho jsi byla v O.T.O.?
S.F.F.L.: Skoro tři roky. Především si musíme objasnit, co je to O.T.O.. Historicky se jedná o postzednářský okultní řád, pravý O.T.O. však dle mého názoru zemřel spolu s Aleistrem Crowleym. V sedmdesátých letech založil McMurtry americkou odnož O.T.O. a podařilo se mu získat mnoho přívrženců, především proto, že získal značnou část Crowleyho copyrightů, kteréžto knihy pak ve spolupráci se starým Weiserem vydával. Pro ilustraci: objevují se též jiné druhy O.T.O., C.O.T.O., T.O.T.O., S.O.T.O. - mezinárodní okultní veřejnost zaznamenává i varianty Golden Dawn, viz třeba OGDOS, spojený s vydavatelstvím Mandrake of Oxford atd., ale prozatím má stále ještě nejvíce členů linie amerického O.T.O., kterou v současné době vede Bil Breeze, známý též jako Hymeneaus Beta. V jeho případě můžeme sledovat, jak se dá na předmluvách ke Crowleyho knihám vydělat spousta peněz.
Když jsem tam vstupovala, bylo mi 22 let. Pětadvacáté narozeniny odstartovaly sérii událostí, na O.T.O. nezbýval čas. Z nedostatku času jsem také nemohla dojíždět na předepsané akce, a tak mi bylo navrženo, abych založila skupinu v místě svého bydliště. Naštěstí tento projekt nebyl realizován (i když pověření a diplomy už byly nachystané). Velice příjemně mne překvapili mí \\\"staří\\\" přátelé, kteří se nebáli dát mi najevo, co si o mém počínání myslí. Najednou jsem se setkala s odlišnými názory, uvědomte si, že většina mých tehdejších přátel byla z O.T.O..
V U.S.A. jsou Campy běžnou záležitostí, vznikají především při univerzitách a vysokých školách. Pak se kdejaký uhrovitý mládenec může chlubit tím, že je mistrem Campu. Samozřejmě se tyto skupiny nepovažují za plnohodnotné, ale ani ve vyšších oázách, případně též v samotných lóžích to není o moc lepší. Ale to snad ani nikdy nebylo, pouze členové se rekrutovali z měšťáckých vrstev, proto dokázali předstírat patřičnou důstojnost.

Otázka: Jací lidé vstupují do O.T.O.?
S.F.F.L.: Především velcí idealisté. Mají spoustu snů a přání a přesně v přímé úměrnosti ke svému nadšení jsou kvůli tomu ochotni i něco udělat. Bohužel se to často zvrhne v posluhování systému a místním vůdcům - takže potom nečteš knížky, protože tě to baví, ale proto, aby ses zavděčil svému \\\"učiteli\\\", nepíšeš povídky, ale zašmodrchané eseje. Díky tomu zvláštnímu zaměření se z toho stanou partikulované kulty osobností, podobné řeckému pantheonu. A to je základ zednářské pyramidy - základ, nejširší vrstva, která věří všemu. Já jsem měla štěstí, protože jsem byla externím členem a dojížděla jsem z velké dálky, proto jsem svou loajalitu nemusela nijak složitě dokazovat. Z osobností, které v \\\"nedávné\\\" historii zasáhly do dějin okultních řádů, např. Crowley, Germer, Grant, byli všichni schopni migrovat kvůli svému okultnímu zájmu do nitra cizího prostředí, ale to mluvíme o době, kdy v některých případech byl i telefon převratným vynálezem. Ztratila jsem na cestách spoustu času, ale nic se neztrácí, pokud člověk neztratí sám sebe…

Otázka: A co duchovno?
S.F.F.L.: Jako duchovní experiment se mi O.T.O. docela vyplatil. Před sebou jsem si obhájila, že to myslím doopravdy vážně, čímž jsem si dlouho nebyla jistá. Bála jsem se, že jednou přijde čas, kdy celou svou \\\"magii\\\" odložím stranou a nazvu to mladickou nerozvážností. Ve skutečnosti jsem se nejvíc děsila smrti a ztráty a potřebovala jsem mít kontakt na nějaký kmen, na nějakou vyšší a větší formu života než jsem sama, abych si tím dokázala, že po mé vlastní smrti alespoň něco přežije, to samé, co bylo přede mnou.
Dnes věřím tomu, že opravdové poznání přichází zezhora, ať už to nazveme Svatým andělem strážcem či Duchem. Pokud máte alespoň trochu citu, vidíte, jestli to tam je nebo není.
Uvědomění se podobá procitnutí v automobilu, který má všechna skla zatřena černou barvou. Někdo se snaží dostat ven, jiný hledí na to, jak by co nejdéle v interiéru vydržel, třeba najde na zadním sedadle balík konzerv, vodu, a tak si tam vegetuje až do smrti. Další by se zase mohl pokusit ovládnout technické funkce, a při tom třeba auto odbrzdí a řítí se temnotami neznámo kam. Myslím, že jednou z vlastností magika je zvědavost, ale měla by působit spolu s myšlenkou (disciplínou). Chceme vědět, co je tam venku, protože vlastní poznání klademe přede vše. Máme sice jisté informace z mnoha mytologických, náboženských, esoterických a okultních zdrojů, ale těm můžeme věřit a taky nemusíme. Pokud na nás z venku někdo zaťuká, honí se nám v hlavě různé představy; může to být pomoc, ale - co když má nůž? A náhle je nám jasné, že ono procitnutí není ani polovina toho, co nás může ještě čekat.

Otázka: Řadíš se teď mezi nepřátele O.T.O.? Máš vlastní nepřátele?
S.F.F.L.: Domnívám se, že paranoia je jednou ze základních potřeb člověka. Když máme své nepřátele, dává nám to pocit, že za něco stojíme. Jednoho dne dojdeme k poznání, že neexistují cizí myšlenky, cizí věci a cizí lidé, ale že je tady jenom JEDEN JEDINÝ CIZÍ SVĚT.
Ale k věci: ne, nejsem nepřítelem O.T.O. ani jednotlivých lidí v tomto magickém společenství sdružených. Já nepřátele nemám, i když bych možná chtěla. Neumím se přesvědčit, že to ti lidé myslí zle, a proto pokaždé vzplanu, ale rychle se i uklidním. Moje city jsou jako zkraty - pokud nějaké mám, tak mi to v hlavě jiskří…

Otázka: Jak probíhá v O.T.O. iniciace? Kolika z nich jsi byla přítomná?
S.F.F.L.: Tak jasně že jsem byla na svých vlastních, dosáhla jsem třetího stupně, ale ten byl záhy díky vnitřní lustraci řádu prohlášen jako neplatný. Takže jsem si asi nejdéle psala za jméno Soror F.F.L. II.o . Na tento stupeň někteří čekají třeba pět let, menší sdružení, zvané Campy, vedou zpravidla lidé prvního až druhého stupně.
První iniciace je nultá, pokud se však současně zapíšete jako člen Gnostické církve, máte právo spojit nultou iniciaci (Minerval) s prvním stupněm (Magician). Za iniciace se tvrdě platí, část poplatku si vždy nechává místní organizace, zbytek putuje do hlavní lóže.
Jinak by v iniciačním procesu měl být dodržován individuální přístup, v praxi to často vypadá tak, že jej ženy na rozdíl od mužů absolvují nahé (nepleťte si to s Mottovým O.T.O., kde musí uchazeč o členství zaslat svou fotografii bez oblečení - v současné době jsou členy této společnosti pouze Mottův žák David Bersons a jeho malý spolek groupies). Pochopitelně - smyslem by měla být demonstrace principu, skrze něhož se člověk vymaňuje z osidel pozemského světa a začíná svůj přerod v duchovní bytost - uprostřed bratří a sester stejné podstaty.
Jednou ze součásti tohoto procesu je zesměšnění - potom následuje přijetí do bratrsko-sesterského celku. Člověk je například zničehonic postaven před zrcadlo, je-li nahý, má to daleko větší efekt - a všichni ostatní se mu smějí. Pochopitelně, krom toho musí správně odpovídat na otázky a odříkávat bez zádrhele sliby. Páska přes oči je nevyhnutelnou rekvizitou.
Já sama jsem prodělala velice tradiční \\\"zednářské\\\" zasvěcení nultého a prvního stupně, připomínající \\\"Zlatého osla\\\" - jak příhodné!
Nejkritičtějším byl okamžik, kdy mi byl do úst vložen kus křenu, a to bylo asi poprvé v mém životě, kdy jem tuto pochoutku v takovém množství okusila. Od té doby nepodceňuji předepsané půsty…J .
Ale vážně, byla jsem trochu rozmazlená a nedopadla jsem ještě nejhůř, prý existují ještě i tradiční lóže, které užívají přijímací rituál výprasku - od toho je prý odvozeno ono tradiční svlékání, protože někteří z účastníků si chtěli pomoci vycpávkami v oblasti hýždí. Aby se muži necítili ve své nahotě tak trapně, začala se používat slavná zednářská zástěrka, se kterou byli vyfoceni například někteří američtí prezidenti. Novus Ordo Seclorum!
Další iniciace jsou prováděny v rytířském duchu, kdy pokleknete, sehnete hlavu - jako by jste měli být sťati - a jste dotekem meče pasováni na něco víc. Zpravidla se tohoto obřadu účastníte pouze vy a váš iniciátor; já měla štěstí, že jsem skončila u velice rozumného a moudrého člověka, který se soustředil na podstatu.
\\\"Pořadová cvičení v róbách odbudeme pouze na papíře.\\\" Prohlásil a tak se i stalo.
Ať to proběhne ceremoniálně či nikoliv, už to tak neprožíváte, mám zprávy, že na vyšších stupních ceremonie odpadají úplně. Rozhodně zázrační chlapci, kteří se vyšvihli z I.o na IX.o, ceremonie nepodstupují.

Otázka: Co je pravdy na sexuálních rituálech, které se praktikují v O.T.O.?
S.F.F.L.: Zase, nepleťte si sexuální obřady a rituály, spojené s dosažením vyšších stupňů. Pokud jsou rituály VIII.o IX.o X. a XI.o praktikovány, pak slouží zájmům a libostem zúčastněných - to jsou jenom ozvěny, které předávám dál, sama jsem přítomna nikdy nebyla.
Na druhé straně, páteřní rituál zvaný \\\"Gnostická mše\\\" je v plné verzi zakončen stykem mezi kněžkou a knězem, celý zbytek pléna se na to musí dívat, opakovat předepsané hlášky jako v kostele; muži se mají ztotožnit s knězem, ženy s kněžkou. Součástí je i přijímání - víno se spermatem a \\\"koláčky\\\" s vaginálními výměšky.

Otázka: Nepřipadala sis v tom O.T.O. jako v nějaké sektě?
S.F.F.L.: Já se v sektách a na mystické půdě pohybuji už od malička, takže asi nebudu tím správným člověkem, který má normalitu tohoto společenství posoudit. Veřejnost pochopitelně O.T.O. za sektu považuje, odtud byl vzat nepříliš kladný postoj k tomuto řádu. V mnoha ohledech by se zdálo, že mají pravdu - nevázaný sex, a u některých členů řádu bylo možné nalézt drogy - i když oficiální postoj byl, že \\\"drogy ne\\\". Nevinila bych z toho však duchovní nauky, obojí je v naší společnosti okrajovou kulturou a tak se není čemu divit, když tyto okraje splývají - případně se na některými uzavřou docela.
Neberte to jako paranoiu, ale spousta dlouhodobějších členů O.T.O. v bývalé Jugoslávii budí pozornost policie. Na vině je mnoho průserů, se jménem řádu spojených. V České republice si žijeme ukolébáni iluzí svobody, málokdo si už dokáže představit, že by okultní činnost stála na pomezí zákona. Populární duchovno vidíme všude, v televizi, na pultech novinových stánků, telefonní věštby apod. S přítelem jsme nedávno nadávali na jeden z hlavních rysů české a moravské povahy: nedokážeme se domluvit, na schůzky je normální chodit pozdě, a i když dotyčný vlastní mobilní telefon, co by se obtěžoval zavolat; od okultního řádu už předem očekáváme, že budeme dosazeni na některou z vyšších funkcí a nebudeme muset začínat od píky. Tyto všechny vztahy brání vzniku početnějšího a organizovaného okultního řádu.
Je zajímavé, že v jiných zemích, byť i slovanských, je semknutost mnohem větší a proto tam vznikají okultní řády. Základem byli pochopitelně charismatičtí vůdcové - a návštěvy okultistů zahraničních. McMurtrymu se musí přiznat odvaha, se kterou se nebál vystupovat před členy svého řádu, současné směrnice umožňují \\\"kalifovi\\\" (či jak dává přednost superiorovi) skrývat se, takže Hymenea Betu znají pouze členové od osmého stupně výš. Jeho fotografie nebyla zatím nikdy zveřejněna, podobně jako fotografie hlavy týfónského O.T.O. Kennetha Granta. Osmý stupeň je magická masturbace a je zajímavé, že zrovna tohle je potřeba k tomu, abychom mohli znát tvář svého vůdce…

Otázka: Proslýchá se, že byl ve vaší lóži praktikován grupensex. Jak to bylo?
S.F.F.L.: Je to pravda, oficiální postoj byl však takový, že došlo k chybě. Dokonce se za to z řádu vyhazovalo, mnozí odcházeli do \\\"vyhnanství\\\", proto se zakládaly boční skupinky mimo dění hlavní lóže. Tam také končily bytosti s alternativní sexualitou, zejména homosexuálové. Svého času jste tam mohli potkat opravdu kvalitní okultisty, kteří se nenechávali spoutat ideou oficiálně propagovaného \\\"kultu těla\\\" a \\\"normálních\\\" sexuálních vztahů. Daleko častěji se tam vyskytovali intelektuálně zaměření jedinci, ale také absolutní blázni, kterým to v hlavě přeskočilo (možná?) kvůli drogám a dramatickým rituálům.
I když to teď vypadá, jako bych byla starý okultní harcovník, většinou jsem zírala jak čerstvě vylíhlé kuře a tvářila se jako jelimánek. Navíc jsem si právě vyjasňovala složitou situaci své vlastní sexuální orientace - a asi si ji budu ještě dlouho vyjasňovat.
Ale zpět k tomu skupinovému sexu, ono je velmi těžké sledovat sexuální akt kněžky a kněze, ztotožnit se s nimi, ale neúčastnit se. Sexuální rituály tantrického původu by měly být vykonávány bez chtíče, který prý celou operaci kazí. Já na tom neshledávám nic špatného, problém nastane v okamžiku, kdy si to člověk začne vyčítat a ptá se sám sebe: co jsem to udělal? Mám na to právo?
Dále pak - každé společenství, a to znám i z církve, se vyvíjí podobnými cestami, vznikne tam minimálně několik párků, které jsou tvořeny především silnými osobnostmi. Je to logické, pokud vyniká nějaký muž, nutí tím ženu, která má o něj zájem, aby na sebe také upozornila. A to funguje i naopak. Když se tito dva dají dohromady, utvoří uzavřenou jednotku v jednotce, rodinu v rodině. A to potom tropí neplechu, zvláště v oblasti sexuální. Jednou z proklamací O.T.O. je, že členové musí být svobodní, čímž se pochopitelně nemyslí manželství. Doposud byli všichni vůdcové alespoň na čas ve svazku manželském, svobodou se myslí \\\"volnost mysli\\\". A to, jak se zdá, není tak jednoduché, sobě člověk povolí cokoliv, svému druhovi jenom zakazuje, parceluje, vyměřuje - a tak se to potom mele dokola.

5.3.6.11. Shrnutí
Informací k řádům O.T.O. a FS je opravdu velké množství. Většinu jsem čerpal z [6]. Bohužel některé pasáže nejsou tak vypovídající, jak by asi měly. Ve zmíněné literatuře je velké množství různých odkazů a historických dokladů, které vše ozřejmí. Bohužel vzhledem k rozsáhlosti této práce jsem se jim detailně nemohl věnovat.
Pokusil jsem se však provést shrnutí důležitých událostí do tabulky v samostatném excelovském souboru. Tím by se mohla celá pasáž a události stát jasnějšími.
Z informací uvedených k řádům v této části vidíme značnou složitost mezilidských vztahů i v takových organizacích. Myslím si, že úpadek řádu a boj o moc začal po smrti Crowleyho. Boj o moc byl samozřejmě i dříve, ale stále zde byla Crowleyho osobnost, která šla vlastní cestou. Po jeho smrti zde byli již jenom vůdci bez vyjímečných schopností (zřejmě), ale o to větší bojovníci o moc a peníze. Zřejmě i tady již tehdy začal postupně projevovat Věk dítěte, kde by neměli být významní vůdcové, tak jak tomu bylo dříve.
Naskýtá se otázka, zda nějak nesouvisí Crowleyho smrt i s ukončením období 2. světové války, kterou lze označit za duchovní konflikt. Před začátkem války vznikalo velké množství řádů i s velkou duchovní hodnotou, ale po ukončení konfliktu nastal úpadek.
Velice mě také zaujal rozhovor s bývalou členkou řádu O.T.O.. Na internetu se objevuje velké množství různých rozhovorů a textů a proto nelze všemu věřit. Proto posouzení důvěryhodnosti rozhovoru ponechám na laskavém čtenáři (pokud tedy vydržel až sem :-)). Čtenář si může učinit představu o činnosti takového řádu a vzhledem ke stavu naší společnosti a fungování některých \\\"duchovních\\\" organizací, bych se ani nedivil, kdyby uvedený rozhovor byl pravdivý.


5.3.7. Theosophical Society (Theosofická společnost)
Byla založena H.P. Blavatskou, H.S. Olcottem, W.Q. Judgem, Yarkerem a dalšími v roce 1875. Blavatská se údajně setkala v Tibetu s vyššími duchovními bytostmi, tzv. Mahatmy (= velkými mistry, velkými dušemi). Ti ji pak zprostředkovali přístup do duchovního světa, jímž pak byl život Blavatské řízen. Mahatmove se také podíleli na vzniku jejich spisů.
Teosofové věří, že brzy začne Nový věk Vodnáře, možná už v roce 2000, věří v existenci nadpřirozených bytostí na planetách, v existenci duchovní energie, aury, čaker, zabývají se astrologií, proutkařením, okultní chemií, odmítají moderní medicínu a stavějí se proti očkování.
Vzhledem k tomu, že se Theosofové snažili vštípit jejich představy následující generaci, tak zakládali školy i školky vyššího stupně (Indie, Cejlon, Austrálie, Evropa). Vývoj tohoto školství však nebyl zcela bezproblémový. Výuka byla příliš autoritativní a proto došlo v roce 1919 např. ke vzpouře studentů (Jakarta).
Roku 1879 přesídlila Theosofická společnost do Indie. Toto přesídlení sebou neslo posun důrazu od spiritismu k Budhismu a zvláště po smrti Blavatské (1891) k Hindusimu. Přetrvával samozřejmě zájem i o Kabalu a jiné esoterní nauky. Hnutí se rozšířilo asi na 25 tis. příznivců a společnosti vznikly asi v 60 státech celého světa.
Po smrti Blavatské se skupina rozdělila a v roce 1900 existovaly tři skupiny. Na podzim roku 1900 byl kontaktován členy Berlínské theosofické společnosti Rudolf Steiner a byl požádán o dávání lekcí v jejich knihovně. Vyučoval tam až do roku 1902, kdy se stal generálním sekretářem společnosti (asi 100 členů).
Steiner se už od mládí pokoušel o komunikaci s duchovním světem a rozvíjel své jasnozřivé schopnosti. V roce 1904 vybudoval esoterickou školu - Esoteric school of Theosophy. V následujících letech mnoho přednášel a vydal řadu děl.
Když se ale Theosofická spol. stále více orientovala na Hinduismus a když dokonce vyhlásila indického chlapce Krišnamurtiho za spasitele lidstva, vytvořil Steiner spolu s větší částí německé sekce Theosof. spol. roku 1913 vlastní Antroposofickou společnost. Křesťanství v jeho nedogmatické podobě si totiž Steiner cenil více než jiného náboženství a v Kristově \\\"události Golgoty\\\" spatřoval střed dějin planety Země a lidstva.
Steinerova antroposofie usiluje o objektivní poznání duchovního světa, o duchovní vědu, která by vedla k poznání světa i v jeho skrytých zákonitostech. K takovému poznání je třeba se dobře připravit a metodicky správně vyškolit, aby bylo skutečně objektivní. Poznání neviditelných světů je možno dosáhnout meditativní stezkou. Po ní lze dospět k rovině Akáša, k paměti světa, z níž čerpal své znalosti a závěry právě on.
Steiner, ani jeho následovníci nepovažují antroposofii za náboženství, nýbrž chtějí být v náboženském smyslu nezávislí. V praxi to ovšem nebývá možné a antroposofie účinkuje jako náboženský světový názor, byť může být žitý bez obřadů. Obřadnému používání \\\"Kristova impulsu\\\" se antroposofové ovšem nebrání a někteří z nich vytvářejí náboženské společenství Obec Křesťanů. Toto společenství bylo založeno r. 1922 evangelickými teology podle Steinerových pokynů a rad a nese sebou Steinerovo chápání osoby Ježíše Nazaretského. Evangelijní zprávy o něm jsou např. doplněny Steinerovým Pátým evangeliem, popisujícím Ježíšův život mezi jeho 12-30 rokem. tyto vědomosti o Ježíšovi Steiner načerpal duchovědným způsobem v údajné Kronice Akáša.
Základními Steinerovými spisy (1861-1925) je asi 300 publikací a až 6000 přednášek. Antroposofové jsou organizováni v jednotlivých národních společnostech. Za reprezentanta bývá považována Antroposofická společnost a ústředí v Goetheamu v Dornachu u Basileje ve Švýcarsku. Antr. společnost v ČR vydává měsíčník Antroposofické rozhledy. První společnost u nás vznikla v roce 1912. Antroposofické léky u nás vyrábí podnik Welleda, lékaři jsou sdruženi v ČR ve Společnosti antroposofických lékařů. Steinerovy pedagogické zásady aplikuje síť waldorfských škol. Steinerovské pedagogice se věnuje časopis Člověk, výchova a dítě. Obec Křesťanů je i v ČR. Vznikla zde již v roce 1925.

1905 - Steiner se stal členem Reussovy Memphis - Misraim
1906 - Steiner se distancuje od Reusse
1914 - kvůli 1. svět. válce pozastavuje vyučování v Esoterní škole kvůli bezpečnosti
1925 - Steiner umírá
1934 - Alice Sprengel převádí některé pasáže ze Steinera do rituálů O.T.O.

5.4. Další řády a organizace

5.4.1. Catholic Knights (Katoličtí rytíři)
Catholic Knights of the America je nezisková, členy vlastněná organizace věnující se uvádění katolických hodnot do života. Je to druhá největší katolická bratrská členská organizace v USA.

5.4.2. Druids
Je to spojený historický řád Druidů. Byl založen v Londýně v roce 1781. Řád je založen na čistém pohaství a morálce. Obsah jejich náboženství je starší než Křesťanství. Největším učitelem Druidů byl Merlin. Kultivoval společenské ctnosti. Členové mohou být pouze muži.

5.4.3. Elks (Benevolent and Protective Order of Elks)
Ve volném překladu Laskavý a ochranný řád losů. Elkové by pravděpodobně nikdy neexistovali, kdyby neprošel ve státě New York zákon, který uzavíral všechny saloony v neděli. Skupina společenských herců se tam setkávala o nedělích a popíjeli nápoj Jolly Cork. Řád byl založen 16.2.1868. V řádu byl také trochu vliv Zednářů. The BPOE byl omezen pro bílé mužské obyvatele USA, kteří věřili v existenci Boha.

5.4.4. Foresters (Lesníci)
Během let se The Foresters rozdělili do několika skupin: The Independent Order of Foresters, Catholic Order of Foresters a Ancient Order of Foresters. Pro své tajné rituály používali legendu Robina hooda, Friar Tuck, Little John a Merrie Men.

5.4.5. Grotto (Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm)
Je to Tajný řád zahalených proroků čarodějů království. Rituál je pravděpodobně založen na velmi starém perském rukopisu, který byl objeven v tajném sklepě v jednom posvátném chrámu v Teheránu, města tajemství. Je to organizace od a pro Mistry Zednářů. Sloganem je dobré přátelství . Organizace byla založená v roce 1889, když několik členů Hamiltonské lóže v New Yorku hledalo relaxaci a dobré přítelství - před vážnými starostmi života. Zakladatelem byl Fairechild. Kromě původních a unikátních rituálů s efektními ceremoniemi, je tam také mnoho legračních útvarův každém Grotto (jeskyně), kde Mistři zednářství mohou \\\"vypustit\\\" svoji energii a věnovat se zálibám. Téměř každé Grotto má hudební jednotku, cvičící skupinu, basový a trubkový sbor, zábavní jednotku, sborovou jednotku atd.

5.4.6. Hibernians (Ancient Order of Hibernians)
Je to nejstarší katolická společnost založená v USA. Oficiálně vznikla v New Yorku v roce 1836. Ve skutečnosti však vznikla již dříve v 16. století v Irsku. Tato katolická organizace poskytovala svým členům výhody při onemocnění, pohřbu, útěchu. V roce 1947 se stal členem J.F. Kennedy. Současné nejvýstižnější heslo je \\\"přátelství, jednota, křesťanská pomoc\\\".

5.4.7. Job´s Daughtrers
Zakladatelem je paní E.T. Wead Mick. Založila organizaci v roce 1920 v Omaze - International Order of Jobs Daughters. Cílem bylo vytvořit skupinu mladých dívek, které byly připojeny k Mistrům zednářským, a vybudovat jim charakter přes morálku, zajistit duchovní rozvoj učením úcty k Bohu a svatým písmům.

5.4.8. Knights of the Golden Eagle (Rytíři zlatého orla)
Řád byl založen Johnem E. Burbagem v Merylandu v roce 1873. Byla to kombinace tajné společnosti a náboženského hnutí (evangelicko-protestantského). Řád nabízel výhody při onemocnění a úmrtí. Lidé, kteří zastřelili prezidenta McKinleye byli prevděpodobně členy Clevelandské lóže.

5.4.9. Knights of Columbus (Rytíři Columba)
Jedná se o světově nejrozšířenější organizaci katolických mužů a jejich rodin. Byla založena v roce 1882. Pro svůj model se vzhlédli v zednářských lóžích. Používají hesla a symboly. Zakládají se na poskytování pojištění policistů členům. V současné době existuje cca 11.000 rad celosvětově.

5.4.10. Knights of Malta
Tento řád byl uveden do USA v roce 1870. tento řád přivítali všichni protestanti a bal zaměřen a byl zaměřen proti katolíkům. The Knights of Malta není ten samý řád jako řád order of knight of Malta, kerý vytváří jeden ze stupňů Yorkova rituálu Svobodných zednářů.

5.4.11. Knights of Pythias
Tento řád byl založen J.H.Rathbonem ve Washingtonu v roce 1864 na základě principů přátelství, dobročinnosti a laskavosti. Jsou velmi pyšní na to, že byli první ze dvou bratrských organizací, které byly přijati Kongresem USA, druhým byl Boy Scouts of America. Jejich rituály se zakládají na příběhu o Damonovi a Pythiase. Půjčili si prvky ze Zednářů a Red Men. Dnes mají kolem 2000 lóží v USA a v Kanadě. Prezident F.D. Roosvelt byl iniciován do této organizace v roce 1936 zvláštním obředem na diplomatické recepci v Bílém domě.

5.4.12. Ku Klux Klan
Společnost byla zorganizována v Pulaski, Giles County, Tennessee v roce 1866. Původně byla navržena jako zábava mladých mužů k odstranění nudy po občanské válce. Rozhodnutí o jmenování prý padlo na druhé schůzi. Zakladatelé si přáli použít jméno \\\"Kukloi\\\" z řeckého slova Kuklos znamenající skupinu nebo kruh. Někdo nim ve skupině navrhoval KuKlux a Klan byl přidán jako doplnění názvu.

5.4.13. Modern Woodmen of America
Společnost vznikla v roce 1883 jako Modern Woodmen. Původně to byla pojišťovací společnost s určitými charakteristikami lóže. Kořeny byly spojovány se Zednáři, Knights of Pythias, Odd Fellows a dalšími. Jejich záměrem bylo spojit Židy, Křesťany, katolíky, protestanty a nevěřící. Jejich symbolem byly dřevěnná palice, sekyra a štípací klín. Místní lóže byly nazývány \\\"Camps\\\" (kempy) a členové byli známí jako \\\"Neighbors\\\" (sousedé).

5.4.14. Moose (Loyal Order of Moose) - Věrný řád losů
Moosovská lóže byla založena v roce 1888. Na přelomu 20. století došlo k propadu členské základny. Řád šel příliš rovně do té doby než pro ně začal pracovat Davis a získal tisíce nových členů. Řád poskytoval členům výhody při onemocnění a malé výhody při smrti. Existovalo dokonce město pro zesnulé a velmi staré - Mooseheart, které bylo v Ilinois. Toto město stále ještě existuje.

5.4.15. National Ancient Order of Hibernians
Byl zorganizován v roce 1836 v New Yorku. Nicméně jeho založení bylo v Irsku v roce 1565. V 16. století byli katoličtí kněží v Irsku pronásledováni. K ochraně kněžství a k uchování cvičení svého náboženství jistí Irové se sformovali do skupiny Ribboumen (Stužkoví muži), předchůdců Hibernians. Požadavkem na členy byl irský původ nebo narození v Irsku. Měli své tajnosti a hesla. JF Kennedy se připojil k jejich řadám v roce 1947.

5.4.16. National Grange (Order of the Patrons of Husbandry)
- Řád patronů zemědělství
Zakladatel byl O.H. Kelley požádán prezidentem A. Johnsonem k vykonání cesty po jihu, aby se podíval, které kroky by měly být učiněny k obnovení válkou zničené oblasti. Kelly, současně Svobodný zednář, navrhoval, že by tajní společnost mohla posloužit k tomuto účelu. Řád byl založen ve Fredonii, v New Yorku v roce 1867. Modelem jim byli zednářští bratři, ale řád byl otevřen pro muže i ženy. Od začátku setkání hospodářů nebyla pouze rituálními, ale i vzdělávacími. V některých ohledech se tato společnost podobala tajné společnosti.

5.4.17. Odd Fellows (Independent Order of Odd Fellows)
- Nezávislý řád zvláštních kamarádů
První záznam lóže je z Anglie z roku 1745. Historicky tato organizace začala pomáhat členům najít zaměstnání, když přišli o práci. Byli známí jako chudí mužští zednáři. Přijímaní členové museli věřit v nejvyšší bytí.

5.4.18. Order of Owls (Řád sov)
Tento řád byl založen J.W.Talbotem v Indianě. Jejich cílem bylo pomoci každému v podnikání, k získání zaměstnání, pomoci vdovám a sirotkům svých bratří, dávající svým bratrům jakoukoliv vzájemnou pomoc. Řád neměl žádné náboženství. Jejich místní lóže byly zvány \\\"nest\\\" (hnízda) a měli obvyklé tajné rituály a hesla. Vedení měli v Connecticutu.

5.4.19. P.E.O. Sisterhood
Existuje neobvykle vysoký stupeň utajení týkající se P.E.O., jejich jmění a rituálů. Tato společnost je považována za ženskou tajnou organizaci, jejíž hlavní účel je společenství (social) a vzdělání. Byla založena v roce 1869 v Iowě.

5.4.20. Red Men (Improved Order of Red Men)
Tento řád tvrdí, že je nestarší tajnou společností čistě amerického původu. Byl založen v Baltimorev Marylandu v roce 1834. Společenství Red Men byla založena v roce 1813, ale Improved Order of Red Men se chtěl vzdálit od společnosti Sociaty of Red Men kvůli jejich známé lásce k \\\"fire water\\\" (alkoholu). Ve \\\"vylepšeném\\\" řádu bylo používáno indiánské názvosloví. Místní kmeny se setkávaly ve vigvamech a zasvěcování bělochů do jejich tajemství bylo na základě úhrady poplatku. The Improved Order byl modelem pro The IndependentOrder of Odd Fellows a používal jméno legendy Hiram Abiff (zednářské legendy), který dosáhl jejich třetího stupně.

5.4.21. Shrine (oltář, kaple, svatyně)
- The Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine
Členství bylo možné pouze pro zednáře, kteří dosáhli 32. stupně skotských rituálů nebo Templářských rytířů Yorku (Knight templar of the York Rit), kteří nebyli spojeni se Svobodnými zednáři. Tento řád byl vymyšlen jako \\\"fun drinking society\\\" (žertovná alkohol. společnost). Později se rozhodli zavést humanitární aspekty do jejich organizace v roce 1870. V roce 1920 bylo navrženo, že by mohli zřídit nemocnici, která by pečovala o zmrzačené děti. Shrines jsou také rozpoznatelní nošením červených fezů.

5.4.22. United order of the Golden Cross (Spojený řád zlatého kříže)
Řád byl založen Dr. Morganem v Nové Anglii v roce1876. Byl tvořen muži i ženami, kteří byli ochotni se vzdát alkoholu. Byl organizován Svobodnými zednáři, kteří chtěli vytvořit ekonomickou a bezpečnou metodu poskytování životního pojištění svým členům. Nejsilnější byli v Nové Anglii, ale také existovali v New Yorku, Tennesse, Kuntucky a Indianě. Tvrdili, že jsou jediná organizace, která staví ženy na úroveň mužů.

5.4.23. Horev - klub
V roce 1938 založil Pierre de Lasenic klub Horev v Praze, který měl de facto podobu esoterní lóže. Členy byli např. Dr. Eliáš, Dr. Mattern ... Horev klub tvořil ideovou a programovou jednotu s martinistickou lóží Paragava, založenou v témže roce ve Francii. Poslání klubu bylo následující:
1) Studium klasických hermetických kultur z hlediska reintegračního, náboženského i filozofického, shromažďování a řazení esoterních prvků skrytých za každou tradicí, každým kultem a každým symbolismem.
2) Spiritualizace lidské společnosti od jednotlivců ke kolektivu a realizace tradičních pilířů Síly, Vědění a Krásy duchovna proti atheismu, citovému záporu a materialismu dneška.
3) Teoretická a hlavně praktická bádání o skrytých přírodních silách, jejich přeměnách a zákonech.

5.4.24. Tajný řád Sedmibarevných tanečníků
Na internetu jsem nalezl jejich stránky, které mě zaujaly [7]. Vybral jsem z nich následující:
Tajný Řád Sedmibarevných Tanečníků není učením o vyvolenosti těch, kteří jsou členy Řádu. Řád zavazuje každého člena k tomu, aby jen dáváním bral.
Vnitřní slib: \\\"Slibuji si Teď, v Tomto Okamžiku, v největší své Síle, že právě vstupuji na Cestu a v touze po Pravdě svlékám ze sebe starého Člověka, že právě otevírám celý svůj vnitřní vesmír k přijímání všech pozitivních energií a jednání, že právě probouzím mnohé osvícené Samotáře /Kristy, Budhy,Mohamedy a Guruy/ z dlouhého spánku ve svých krvinkách a přivádím si do srdce jejich zpěv, že právě přikazuji všem svým buňkám Dobro, jež bude jako mé přání vstupovat do ostatních bytostí. Slibuji si, že od Této Chvíle se vzdávám veškeré konzumace masa, abych tak nepojídal a nezabíjel své mladší vesmírné bratry a druhy. Rovněž se vzdávám veškerého alkoholu, drog, cigaret, hazardních her a života, jenž je v rozporu s mým vnitřním hlasem - přítelem. Slibuji si, že od Této Chvíle budu cvičit v úžasném očekávání svoji asánu, abych s její pomocí dokázal navštívit a pochopit všechny projevené a neprojevené světy v tomto vesmíru i mimo něj. Slibuji si, že budu v tichém pokání prožívat svoje modlitby a že před spaním budu všechny nejkrásnější a nejušlechtilejší myšlenky v radostné náladě spojovati se všemi bytostmi a budu je přijímati do svého spánku.
Dívám se očima očí - a vidím.
Poslouchám ušima uší - a slyším.
Buď pozdraveno Mé Nové Narození!\\\"

Prosba:
Případné laskavé dary pro \\\"Tajný řád Sedmibarevných Tanečníků\\\" posílejte číslo účtu u Komerční banky: 941 321 950 247/0100
Sami, prosím, zvažte, zdali si můžete dovolit finanční pomoc novému zaslíbenému řádu, který začíná na zelené louce a s prázdnými kapsami.
Ale nebojte se, stačí i tichá modlitba, jste-li do \\\"Tajného řádu Sedmibarevných tanečníků\\\" skutečně povoláni! A povolán bude každý člověk, i když některý o hodně dříve a jiný o moc později.

Člověk, který už prošel různými \\\"duchovními\\\" organizacemi si okamžitě utvoří názor na jejich výzvu i text. Zřejmě se také zamyslím nad tím, že bych založil např. Řád nejtajnějších nauk, udělal si internetové stránky a uvedl tam mé bankovní spojení :-).

5.4.25. Shrnutí
Jak vidíme, tak výše uvedené řády v této části jsou většinou zaměřeny komerčně a u většiny chybí hlubší duchovní základ i když většina se na duchovní podstatu odvolává. Jedná se především o řády v USA. Jestli se tak dělo i v Evropě bohužel nejsem schopen zodpovědět, protože nemám k tomu dostatek informací. Do Ameriky odcházeli hlavně dobrodruzi a různé zvláštní existence a zřejmě i tady je počátek takové povrchnosti.

5.5. Volební právo žen
Ženy byly vždy postaveny do náročné role proti mužům, tedy kromě matriarchátu. Na konci feudalismu s rozvojem společnosti a průmyslové výroby se začínají objevovat i různá feministická hnutí bojující za práva a postavení žen ve společnosti.

5.5.1. První vlna feminismu
V Evropě došlo k významné emancipaci během Francouzské revoluce, která vzbudila zájem řady žen o rovnoprávnost. V USA se feministické hnutí začalo rozvíjet v souvislosti s abolicionistickým hnutím. Hlavními požadavky první vlny feminismu bylo zakotvení základních politických, občanských a lidských práv v zákonech. Jednalo se především o právo volební a o nový přístup ke vzdělání.
V roce 1866 byla předložena britskému parlamentu petice 1500 žen. Požadovala zavedení hlasovacího práva pro ženy. Petice byla zamítnuta. Aktivistky si tedy založily Národní spolek pro hlasovací právo (National Society for Women´s Suffrage) => známý výraz sufražetky. Do konce 19. stol. posílaly petice do parlamentu, současně probíhaly v USA a ve Velké Británii pochody a demonstrace, přednášky.
V první polovině 20. st. bylo volební právo pro všechny ženy dosaženo ve většině evropských zemí (Československo 1920, Nový Zéland 1893). V některých státech k tomu však došlo až v 2. pol. 20. stol. (Švýcarsko 1971, Jordánsko 1982).

5.5.2. Druhá vlna feminismu
Útlum feministického hnutí nastal mezi rokem 1920-50 kvůli válce. Ženy zde hlavně bojovaly proti fašismu. Druhá vlna feministického hnutí se dostává do popředí v 60. letech. V té době to byl boj hlavně za lidská práva a studentské hnutí. Mnohé ženy se účastnily tehdejších politických aktivit, ale často zjišťovaly, že je jejich mužští kolegové i zde udržují v tradiční podřízené pozici. Ženy také začaly pociťovat, že sice mohou vystudovat téměř jakoukoliv školu, ale poté se již nemohou kvalifikovaně uplatnit. Do popředí se dostávají otázky socializace a postavení žen v rozličných oblastech společenského života. Vznikl také nový pohled na postavení žen v domácnosti.

1776 - volební právo pro ženy v New Jersy - za 30 let opět zrušeno
1789 - ženy v revoluční Francii rozhazují letáky s žádostí o volební právo
1809 - ve státě Connecticut má první vdaná žena poprvé právo sepsat závěť
1830 - vdovy ve Francii mají právo volit prostřednictvím svých zástupců
1836 - univerzita v Zürichu jako první v Evropě začala přijímat ženy
1872 - ženy starší 25 let mohly ve Švédsku rozhodnout o svém sňatku bez svolení rodičů
1873 - Angličanky získaly právo rozhodovat o svém jmění, které přinesly do manželství
1889 - první volební právo pro ženy na Novém Zélandě
1945 - tehdejší britská královna (dnešní královna Matka) jako první žena přijala diplom na univerzitě v Cambridge na slavnostní promoci spolu s muži
1971 - volební právo pro ženy ve Švýcarsku
1977 - v SRN zrušen předpis zaručující manželovi právo rozhodovat o zaměstnanosti své ženy6. Řády a organizace související s 2.sv. válkou
Většina následujících textů vychází z [1].

6.1. Vznik řádů a organizací

6.1.1. Světelná lóže aneb Společnost Vrilu ystřídá. Román je o skupině lidí, jejichž psychické schopnosti jsou mnohem rozvinutější než lidský - až se podobají bohům. Tyto bytosti žijí v jeskyních uprostřed Země. Ty však záhy opustí a vystoupí na svět, aby lidem vládli. Pokud však lidé neuzavřou s nimi spojenectví, stanou se jejich otroky. To neplatí pro lidi, kteří budou \\\"páni\\\".
Členové vzniklé skupiny se domnívali, že znají některá tajemství, jak změnit vlastní rasu.
Světelná lóže měla přátele i u Rosenkruciánů a Theosofů.
Pojem VRIL je energie, z nichž se běžně užívá jen část, je to nerv naší možné božskosti. Kdo se stane pánem Vrilu, stane se i vládcem sebe a světa a vyrovná se i bytostem v nitru Země.

6.1.2. Thule
Jednalo se o německou společnost, jejímiž členy byli Haushoffer, Hesse, Hitler. Legenda o Thule sahá až ke vzniku Germánství. Jedná se prý o nějaký ostrov zmizelý na severu. Jako Atlantida i Thule prý byla magickým středem pohlcené civilizace. Všechna tajemství Thule však nebyla ztracena.
Podle Eckarda byla k dispozici celá zásobárna sil, z nichž se dá čerpat, aby se Německu navrátila vláda nad světem - něm. národ by se stal nadlidským. Jednoho dne se legie pohnou, aby zničili vše, co překáží duchovnímu osudu Země a budou řízeny neobvyklými muži živenými ze zdrojů energie a vedenými Velkými Předky (obsah bájí árijského učení Eckarda a Rosenberga - představitelé magického socialismu). Toto učení je vléváno do Hitlerovy duše.
Magickým středem Nacismu se stává teprve po vstupu K. Haushoffera, který je ve styku s neviditelným světem.
Hitler je výborné médium. Narodil se roku 1889 v Braunau nad Innem v Rakousku. Toto místo je \\\"pařeniště médií\\\". Jeho kojná byla kojnou i jiných velice známých médií. Hitler byl také ve styku s vyššími bytostmi. Chvíli byl sám sebou (ubohý a nevýznamný) a chvílemi byl vůdcem světa.
Pozn.
Dle osoby z Hitlerovy blízkosti se prý v noci probouzel a vyrážel výkřiky, volal o pomoc, sedával na okraji lůžka jako ochrnutý, zmocňovala se ho panika. Vyrážel i kletby. Jednou stál, vrávoral a rozhlížel se kolem sebe pomateným pohledem a zakřičel: \\\"To je on! Přišel sem!\\\". Tekl z něho pot. Náhle pronesl jakási slova a číslice, která neměla smysl. Pak mu vnutili nápoj a on znovu zařval: \\\"Tam, tam v koutě. Je tady.\\\". Pak už byl zase normální.
Mathers (zakladatel Zlatého úsvitu) , také tvrdil, že je ve spojení s \\\"neznámými nadřazenci\\\" - jednou se s nimi prý i sešel v jejich lidské podobě. Domníval se, že to jsou lidé, kteří mají strašlivé a nadlidské schopnosti.
Hitlerova slova řečena Rauschnigovi: \\\"Vy o mě nic nevíte, moji kamarádi ze strany nemají nejmenší představu o snech, kterými jsem posedlý a o obrovité budově, jejíž základy budou alespoň položeny, až zemřu ... Dochází k rozhodujícímu obratu světa. Ocitáme se na stěžejním bodě časů. Dojde k rozvratu planety, který vy nezasvěcenci nemůžete chápat. To, co se děje je něco více než nástup nového náboženství.\\\"
Když byl Hitler v Německu zavřen za puč, vodil Hess (asistent Haushoffera) Haushoffera za Hitlerem. Trávili spolu hodiny a rozvíjeli teorie. Haushoffer z nich těží všechny argumenty vhodné k převzetí politické moci. Když je s Hessem sám, upravuje Haushofferovy teze a Rosenbergovy plány v celek, který diktuje do Mein Kampfu.
Haushoffer působil jako velvyslanec v Japonsku. Tam se stal zasvěcencem jedné z nejdůležitějších tajných budhistických společností. Už v 1.sv. válce předvídal hodinu útoku, místa dopadu dělových střel - byl mladý generál. Haushoffer zřejmě vybral za znak hákový kříž. Jedná se o magický znak (svastiku) nakreslený s přesným záměrem. Lze ho najít již v mnoha dokumentech , které pocházejí ze 14. st. př. n.l., ve vykopávkách v Tróji, v Indii (ze 4. st. př.nl.), v Číně (5. st.př.n.l.). V Japonsku v 6. st.n.l., v době, kdy je zaváděn Budhismus, jež z ní vytváří svůj znak. Jedná se o symbol vyloženě árijský. Je to symbol čistoty krve, zároveň je znakem esoterického poznání. Levotočivá nebo pravotočivá svastika se běžně používá v Tibetu.
Thule se označovala také jako Asgard (dle islandské legendy).
Eckard učil Hitlera mluvit, psát a také v tajných naukách a ve směru propagandy. NSDAP (Nár. socialistická strana) založená v roce 1923 měla 7 členů (mag. číslo). Eckard byl mezi zakladateli.
Cituji dle [1] : \\\"Zasvěcenci Thule byli přesvědčeni, že vystěhovalci z pouště Gobi (národ po atomové katastrofě => poušť) vytvořili základní lidské plémě, árijský kmen. Haushoffer hlásal nutnost \\\"návratu k pramenům\\\", tj. nutnost dobýt celou východní Evropu, Turkmenistán, Pamír a Tibet. Tyto země představovaly v jeho očích \\\"srdce světa\\\" a kdokoliv ovládá tuto oblast, ovládá svět.
Podle legendy, v té době podobě, jak se bezpochyby dostala k Haushofferovi kolem roku 1905 a jak ji po svém způsobu vypráví René Guénon v Králi světa, se po katastrofě v Gobi páni vysoké civilizace, držitelé znalostí, synové Vnějších Inteligencí, usadili v obrovské soustavě jeskyní pod Himalájem. V srdci těchto slují se rozštěpili na dvě skupiny. jedna šla \\\"cestou pravé ruky\\\", druhá \\\"cestou levé ruky\\\". První skupina má prý své středisko v Agarthi, místě kontemplace, skrytém městě dobra, chrámu neúčasti na světě. Druhá prošla prý Schamballahem, městem násilí a moci, jehož síly ovládají živly, lidské masy a urychlují příchod lidstva k \\\"obratníku věků\\\". Mágové vedoucí lidstvo mohou prý uzavřít smlouvu s Schamballahem pomocí přísah a obětí.
Členové skupiny Thule měli získat hmotnou vládu nad světem, měli být ochráněni před jakýmkoliv nebezpečím a jejich činnost měla působit na tisíc let, až do příští potopy. Zavazovali se, že zemřou vlastní rukou, dopustí-li se chyby, která by porušila smlouvu a že budou konat lidské oběti. Vyhubení cikánů (750.000 mrtvých) mělo, jak se zdá, jen \\\"magické\\\" důvody. Wolfram Sievers byl označen za vykonavatele, za kata obřadníka, za rituálního hrdlořeza.
Podle představ hlavních odpovědných šlo o překonání lhostejnosti Mocností, o připoutání jejich pozornosti. Od Mayů až k nacistům zůstává v tom smysl lidských obětí. Často během norimberského procesu docházelo k údivu nad lhostejností nejvyšších hlav odpovědných za tyto vraždy. Krásná a děsivá slova, která klade Merrit do úst jednoho ze svých hrdinů románu Obyvatelé přeludu, nám snad pomohou pochopit tento postoj: \\\"Zapomněl jsem, jako jsem na ně zapomínal vždycky, na oběti v temném vzrušení obřadem ...\\\". Konec citace [1].
Pozn.
Tajná společnost založená v Německu v roce 1933 podle románu Lythona - Plémě, které nás v
Velice mě zaujala slova Hitlera dle [1]. Jednalo se o problém lidské rasy, o kterém hovořil s jedním člověkem. Ten mu, ale nerozuměl a vykládal si slova Hitlera jako slova chovatele, který se snaží vylepšit německou krev. \\\" Ale nemůžete přece dělat nic jiného než pomáhat přírodě\\\", řekl Hitler, \\\"než zkrátit cestu, kterou je nutno projít! Nový člověk žije mezi námi! Je tady!\\\" zvolal Hitler. \\\"Prozradím Vám jedno tajemství. Viděl jsem nového člověka. Je nebojácný a krutý. Měl jsem před ním strach.\\\" Když prý pronášel tato slova, třásl se exatickým vzrušením.

6.1.3. Černý řád - SS
Dovolím si ještě jednou ocitovat, dle mého názoru, zajímavou pasáž o SS dle [1]: \\\"Jako centrála energie postavená kolem své mateřské centrály, Černý řád izoluje všechny své členy od světa, ať už patří k jakémukoliv stupni zasvěcení. \\\"Samozřejmě,\\\" píše Poetel, \\\"jen zcela malý okruh nejvyšších hodnostářů a hlavních velitelů SS byl zasvěcen do těchto teorií a podstatných požadavků. Členové různých \\\"přípravných\\\" formací se o nich dovídali, jenom když museli žádat své velitele o svolení ke sňatku nebo když byli postaveni pod zvláštní pravomoc, ostatně krajně přísnou, ale jejímž výsledkem bylo, že nepodléhali pravomoci civilní správy. Tehdy shledávali, že kromě zákonů Řádu nemají žádnou jinou povinnost a že pro ně neexistuje soukromý život.\\\"
Bojující mniši, příslušníci SS s umrlčí hlavou (je důležité je nesměšovat s jinými skupinami SS, jako byly \\\"zbraně SS\\\" složené z laických bratří nebo teriářů Řádu, nebo také s lidskými mechanismy sestrojenými jako nápodoba skutečného SS, jako odlitky vzoru) dosáhnou prvního zasvěcení v hradech. Ale nejdříve projdou seminářem zvaným la Napola. Když Himmler otevíral jednu z těchto Napol nebo přípravných škol, převedl celou doktrínu na jejího nejmenšího jmenovatele: \\\"Věřit, poslouchat, bojovat, to je vše.\\\" Jsou to školy, kde jak říká Schwarze Korps 26. listopadu 1942, \\\"se učí rozdávat a přijímat smrt.\\\" Později, budou-li toho hodni, pochopí kadeti přijatí do hradů, že \\\"přijmout smrt\\\" může být interpretováno ve smyslu \\\"odumřít sám v sobě\\\". Ale nejsou-li hodni, pak se dočkají fyzické smrti na bitevních polích. \\\"tragédie velikosti je v tom, že je nutno jít přes mrtvoly.\\\" A co na tom sejde? Všichni lidé nemají skutečnou existenci a je celá hierarchie existencí od člověka zdánlivého až po velkého mága. Sotva vystoupil z nicoty, už se do ní kadet vrací a zahlédl jenom ve své spáse cestu, jež vede k nádherné podobě Bytí ...
Na těchto hradech se skládaly sliby a tam se vstupovalo do \\\"nezvratného nadlidského osudu\\\". Černý řád převádí v čin hrozby doktora Leye: \\\"Ten, komu strana odebere právo na hnědou košili - a každý z nás si to musí dobře uvědomit, ten neztratí jenom své funkce, ale bude zničen ve své osobě i v osobách své rodiny, své ženy a svých dětí.
Zde se ocitáme mimo svět. Nejde tu už o věčné Německo nebo o nacionálně socialistický stát, ale o magickou přípravu člověka-boha, člověka, který přijde po lidech a kterého Mocnosti pošlou na Zemi, až upravíme rovnováhu duchovních sil. Obřad, při němž se dostávala runa SS se prý dosti podobal tomu, co popisuje Reinhold Schneider, když před námi vyvolává členy Řádu německých rytířů ve velkém sále Remteru v Marienburgu, jak se sklánějí a skládají slib, jenž z nich činí církev bojující: \\\"Přicházeli z kraje rozmanitých tváří, kde vřel život. Vstupovali do přísné uzavřenosti tohoto hradu a opouštěli své osobní štíty, jejichž erby nosili nejméně čtyři jejich předkové. teď jejich znakem bude kříž, jenž nařizuje vést nejtěžší boj, jaký může být a jenž zajišťuje věčný život.\\\" Ten, kdo ví, mnoho nemluví. neexistuje žádný popis zasvětitelské ceremonie na nacistických hradech, ale víme, že se takový obřad konal. Říkalo se mu \\\"Obřad hustého vzduchu\\\" a byla to narážka na ovzduší mimořádného napětí, které tam vládlo a rozptýlilo se teprve, když byly složeny sliby. Okultisté, jako Lewis Spence, se domnívali, že v tom vidí černou mši v nejčistší satanské tradici. Proti tomu Willi Frieschauer ve svém díle o Himmlerovi vykládá \\\"hustý vzduch\\\" jako okamžik naprosté otupělosti účastníků. Mezi těmito dvěma tezemi je místo pro interpretaci realističtější a tedy fantastičtější.
Nezvratný osud. Byly vytvořeny plány, jak izolovat členy SS s umrlčí lebkou od světa \\\"zdánlivých lidí\\\" po celý život. Bylo navrženo vytvořit sídla, vesnice veteránů rozdělené po celém světě, jež by byly podřízeny jen správě a autoritě Řádu. Ale Himmler a jeho \\\"bratři\\\" pojali sen mnohem mohutnější. Svět měl mít za vzor svrchovaný stát SS. \\\"Na mírové konferenci,\\\" řekl Himmler v březnu 1943, \\\"svět se dozví, že staré Burgunsko nude znovu vzkříšeno, tato země, jež byla kdysi zemí věd a umění a již Francie ponížila na úroveň slepého střeva chovaného v lihu. Svrchovaný burgunský stát se svou armádou, svými zákony, penězi a poštovnictvím bude vzorovým státem SS. Bude obsahovat románsky mluvící Švýcarsko, Pikardii, Champagne, Franche Comté, Henagávsko a Lucembursko. Úřední řečí bude přirozeně němčina. Nacionálně socialistická strana tam nebude mít žádnou moc. Budou tam vládnout jen SS a svět bude zároveň zděšený a užaslý před tímto státem, kde budou uplatněny koncepce světa SS.
Skutečný muž vychovaný zasvěcením v SS stojí ve svých vlastních očích mimo dobro a zlo. Himmlerova organizace nepočítala s fanatickou pomocí sadistů, kteří vyhledávají vůli k vraždě, počítala s novými muži - mimo \\\"vnitřní kruh\\\" jenž zahrnuje \\\"umrlčí lebky\\\", jejich náčelníky, bližší tajné doktríně svou hodností a jejichž střediskem je Thule.
Při vyučování na hradech je část tajné doktríny tradována následující formulí: \\\"Existuje jen Kosmos čili Vesmír, živá bytost. Všechny věci, všechny bytosti, včetně člověka, jsou jen různé a během věků se rozmnožující formy živého vesmíru.\\\" My sami nežijeme, dokud jsme si neuvědomili tuto bytost, která nás obklopuje, objímá a připravuje skrz nás živé formy. Stvoření není dokončeno, Duch Kosmu nedošel dosud klidu, buďme pozorní na jeho příkazy, které nám předávají Bohové, my, zatvrzelí kouzelníci hnětoucí krvavé a slepé lidské těsto! Plynové pece v Osvětimi, toť jejich obřad.\\\"

6.1.4. Theosofická společnost a nacismus
Moderní Rosenkruciáni, Zlatý úsvit, Společnost vrilu i Thule byly spjaty s Theosoficikou společností. Theosofie připojovala k novopohanské magii orientální aparát a indickou terminologii - otevírala západní cestu k luciferskému východu.
V této době i Steiner (Antroposofická společnost, dříve členem Theosofické společnosti) ve Švýcarsku rozvíjí badatelskou činnost v myšlence, že celý vesmír je obsažen v lidském duchu a že tento duch je schopen činnosti daleko větší než nám říká oficiální psychologie.
Steiner objevil např. v biologii hnojiva, která neničí humus, v medicíně používání kovů, které upravují metabolismus a zakládal školy, které fungují dodnes a které obohatily lidstvo. Usoudil, že je černá a bílá magie.
Považoval teosofismus a novopohanské společnosti za společnosti vycházející z velkého podzemního světa zla a ohlašující démonický věk => vytvořil vlastní etickou nauku, která zavazovala \\\"zasvěcence\\\" jenom k užívání sil dobra. Chtěl založit Společnost laskavých lidí.
První nacistické skupiny pokládaly Steinera za nepřítele č.1 a rozháněly jejich shromáždění a vyhrožovali žákům. V roce 1924 vypálili jeho středisko ve Švýcarsku v Dornachu. Shořely jeho archívy, nemůže dále pracovat a umírá o rok později.

6.1.5. Teorie ovlivňující nacismus
Nacistické Německo bylo ovlivňováno dvěma teoriemi. Byla to Teorie duté země a Teorie zmrazeného světa. Tyto teorie byly oficiálně uznávány a málem vyhnaly z Německa moderní vědu. Ovlivňovaly také určitá Hitlerova rozhodnutí.
Hlavním propagátorem Teorie zmrazeného světa byl Hans Hörbiger - německý prorok. Tato teorie byla v rozporu s astronomií a s oficiální matematikou, ale ospravedlňovala pradávné mýty. Dle názoru Hörbigera byla objektivní věda zhoubný vynález. Dle něj i dle Hitlera první otázka, jež musí předcházet vědecké činnosti, je zjištění, kdo chce vědět. Jen prorok může usilovat o vědění, neboť je dík osvícení povznešen do vyššího stavu vědomí.
Hörbiger, Hitler a Himmler proráželi cestu osvícenému vědění, iracionálnímu poznání, vidinám. Vzali si na pomoc i astrologa Fuhrera. Aby zdůraznili svoji vůli, po převzetí moci, o \\\"změnu života\\\", jmenovali Fuhrera zmocněncem pro matematiku a astronomii a fyziku.
Hörbiger uváděl do chodu systém agitátorů. Vytvořil hnutí s informační službou, náboženskými kancelářemi, propagandisti a úderníky z řad Hitler jugend - letáky, schůze.
Bylo vyhrožováno profesorům a vědeckým pracovníkům. Obchodníci a průmyslníci dávali podepisovat zaměstnancům text \\\"Přísahám, že věřím v teorii věčného ledu\\\". Vydávali knihy, brožury. Získali rozměry masového hnutí. Vědci bojovali proti této teorii, jakmile se ale Hitler dostal k moci, odpor zeslábl.
Dle Hörbigera byl německý národ ve svém mesianismu otráven úzkoprsostí a oslabujícím západním stylem, odtrženým od těla i duše. Učení o světovém ledu mělo přinést protijed. Snahou bylo znovuzrození Magie. Hörbigerovy myšlenky měly příbuznost s orientálními motivy o předpotopních dobách, o obdobích spásy lidstva a období trestu. Docházelo k čím dál většímu upřesňování teorie a ta se postupně blížila k Nietzschově a Wagnerovské mytologii: báječný původ Árijského plemene, které sestoupilo z hor obývanými nadlidmi a bylo předurčeno, aby vládlo planetě a hvězdám.

6.1.5.1. Teorie zmrazeného světa
Tuto teorii uveřejnil v roce 1913 Ing. Fauth - astronom amatér, který se specializoval na pozorování Měsíce. Největší část díla napsal sám Hörbiger. Moc této teorie je v tom, že vidí historii a vývoj kosmu v úplnosti - vysvětluje vznik Sluneční soustavy, Země, života a ducha. Popisuje minulost i budoucnost. Vše spočívá na myšlence věčného zápasu mezi ohněm a ledem a silou odpudivou a přitažlivou. Tehdejší věda nevěděla o vzniku vesmíru a sluneční soustavy příliš mnoho. Hörbiger však tvrdil, že přesně ví, jak se to událo. Teorie vznikla, když viděl, jak se roztavená ocel rozlévá po vlhké Zemi pokryté sněhem (Země vybuchla s jistým zpožděním a nesmírně prudce) - to byl začátek.
Nyní bych si dovolil opět přesnou citaci z [1]: \\\"Na nebi bylo obrovské těleso vysoké teploty, miliónkrát větší než naše Slunce. Toto těleso se srazilo s obrovskou planetou utvořenou nakupením kosmického ledu. Hmota ledu pronikla hluboko do tohoto nadslunce. po statisíce let se nic neudálo. Potom však vodní pára přivedla všechno k výbuchu.
Zlomky byly vrženy tak daleko, až se ztratily v mrazivém prostoru. Jiné dopadly na centrální hmotu, odkud vzešla exploze. Konečně další byly vrženy do středního pásma, a to jsou planety naší soustavy. Bylo jich 30. Jsou to kvádry, které se pozvolna pokryly ledem. Jupiter, Saturn a Měsíc jsou z ledu a kanály na Marsu jsou prý pukliny ledu. Jediná Země není zcela zachvácena chladem. Boj mezi ledem a ohněm v ní probíhá.
Ve vzdálenosti 3x větší, než je vzdálenost Neptuna, se nacházel v okamžiku výbuchu obrovský ledový prstenec. Nachází se tam stále. Oficiální astronomové to tvrdošíjně nazývají Mléčnou dráhou, protože několik hvězd v nekonečném prostoru, podobných našemu slunci, skrz ni září. Pokud jde o fotografie jednotlivých hvězd, jejichž celek prý skládá Mléčnou dráhu, jsou to údajně jen fotografické triky.
Ve středním pásu výbuchu jsou planety soustavy, k níž patříme, poslušné dvou sil - první síly výbuchu, která je vzdaluje a gravitace, která je přitahuje k nejmocnější hmotě nacházející se v jejich sousedství. Tyto dvě síly nejsou stejné. Síla prvopočáteční exploze se stále zmenšuje, neboť prostor není prázdný ; je v něm jemná hmota složená z vodíku a vodních par. Kromě toho voda, která dosahuje k Slunci, naplňuje prostor krystalky ledu.Tak je počáteční síla stále více brzděna. Proti tomu gravitace zůstává stálá. Proto se každá planeta přibližuje k nejbližší planetě, která ji přitahuje. Přibližuje se k ní tak, že kolem ní krouží, či spíše opisuje spirálu, která se stále zužuje. A tak dříve nebo později spadne každá planeta na planetu nejbližší a celá soustava spadne nakonec jako kus ledu do Slunce. Pak nastane nový výbuch a nový počátek.
Jedna věc je tedy jistá: Měsíc nakonec spadne na Zemi. Je určitá doba, několik desítek tisíciletí, kdy se zdá, že vzdálenost dvou planet je stálá. Ale časem poznáme, že se spirála zužije. Postupně se Měsíc v průběhu věků přiblíží. Gravitační síla, kterou působí na Zemi, se bude zvyšovat. Tehdy se vody našich oceánů shromáždí do trvalého příboje a budou stoupat, pokrývat Země, zaplavovat obratníky a obklíčí nejvyšší hory. Živé bytosti shledají, že jejich váhy postupně ubývá. Budou růst. Kosmické paprsky se stanou mocnějšími. Budou působit na geny a chromozóny a vytvoří se mutace. Uvidíme, jak se objevují nová plemena, zvířata, rostliny, obří lidé.
Pak až se ještě více přiblíží, Měsíc vybuchne krouže stále plnou rychlostí a stane se obrovským prstencem balvanů, ledu, vody a plynu, jenž bude kroužit stále rychleji. Konečně se tento prstenec zřítí na Zemi a to bude ohlášená Apokalypsa. Ale, jestliže někteří lidé, ti nejsilnější, nejlepší, vyvolení, přečkají, jejich zrakům se naskytne strašlivá podívaná. A snad podívaná poslední.
Po tisíciletích bez oběžnice, kdy se Země dočká podivuhodného proplétání starých a nových plemen, nástupu civilizací vzešlých z obrů, nových začátků po potopě a obrovských katastrof, se k nám nakonec připojí Mars, menší než naše zeměkoule. Přiblíží se k oběžné dráze Země. Ale je příliš velký, aby mohl být zajat, aby se stal jako Měsíc satelitem. Projde zcela blízko Země a letmo se jí dotkne, jak se bude řítit do Slunce. Tehdy bude naše ovzduší v jediném okamžiku strženo, uchváceno gravitací Marsu a opustí nás, aby se ztratilo v prostoru. Oceány budou pěnivě vířit na povrchu Země, smývat všechno a zemská kůra rozpukne. Naše mrtvá zeměkoule, dále kroužící ve spirále, bude dohoněna ledovými planetoidami, jež se vznášejí na nebi a stane se nesmírnou ledovou koulí, která se také vrhne do Slunce. Po této srážce nastane veliké ticho, naprostý klid, zatímco se vodní pára bude kupit po milióny let v nitru planoucí hmoty. Konečně dojede k novému výbuchu pro nová stvoření ve věčnosti planoucích sil kosmu.\\\"
Hörbigerova teorie však měla pokračovatele i po 2. sv. válce (USA, Anglie, Německo). V Německu byla během 30 a 40 let po nějaký čas úplně jiná civilizace. Když už byl zřejmý konec, domníval se Hitler, že přichází ona potopa a nařizuje zničení Německa.

6.1.5.2. Teorie duté Země
Dle této teorie žijeme uvnitř Země, nikoliv na povrchu. V roce 1942 se to vydali Němci prověřovat radary na ostrov Rejkjavik. Radary byly namířeny vzhůru. Pokud bychom žili uvnitř Země, radarové vlny by se od skutečného povrchu odrazily zpět k našemu vnitřnímu povrchu Země.
Teorie vznikla v roce 1818 v USA a vytvořil ji Cleve Symnes. Představa o duté Zemi je spjata s tradicí, s níž se setkáváme ve všech dobách. Nejstarší náboženská díla hovoří o odděleném světě umístěném pod zemskou kůrou a jež je prý místem pobytu mrtvých a duchů.
Tento výklad vesmíru byl pro prosté a chudé lidi mnohem jednodušší než mnohem složitější existenční teorie. Proto se taky ujal.
Vzhledem k tlaku na vědce, muselo mnoho z nich opustit Evropu a emigrovat. Patří sem i Einstein. Lze říci, že vzestup okultních sil v Německu dal USA jadernou energii.

6.1.6. Ahnenberge
Vše je opět čerpáno z [1]. Generálním správcem byl Wolfram Sievers. Byla to studijní společnost zabývající se zkoumáním dědictví svých předků. Byla založena v roce 1933 soukromě Sieversovým duchovním učitelem Hielschierem, mystickým přítelem švédského badatele Hedina, který byl v úzkém kontaktu s Haushofferem. Hedina byl odborník na dálný východ, žil dlouho v Tibetu a sehrál významnou roli při vytváření esoterických a nacistických doktrín.
Hielscher nebyl nacista. Jeho teze se ale blížily magickým pozicím velkých mistrů nacionálního socialismu.
Hitler učinil v roce 1935 z Ahnenberge oficiální organizaci připojenou k magickému řádu SS. Její cíle byly vyhledat místa, ducha, činy, dědictví indogermánské rasy a výsledky sdělit lidu zajímavou formou. Poslání se muselo provádět za použití exaktních věd. Připojením k SS dostali k dispozici vědecké ústavy - studovali např. posvátné texty, okultní praktiky, prováděli špionáž tajných společností. Byly i snahy vyslat výpravu za účelem krádeže svatého Grálu. Své pokusy prováděli i v Dachau.
Připravovali také příchod Neznámého Nadřazeného. Měli magickou koncepci světa a člověka, obětovali jí mládež a přinesli bohům oceán krve. Vše s cílem usmíření Vůle Mocností. Nenáviděli moderní západní civilizaci. Uvedli v pochybnost rozum a nahradili ho magií.
Na závěr informací k této organizaci si myslím, že se nejvíce hodí opět slova z [1]: \\\"Diamant (nacismus) řeže sklo, ale borazon (nově probuzená inteligence) - umělý křišťál řeže diamant. Je to proto, že diamant má uspořádanější strukturu než sklo, ale borazon ji má ještě čistší.

6.1.7. Závěr
Jak již jsem uvedl na začátku části o druhé světové válce, téměř všechny informace pocházejí z [1]. Jsem si vědom toho, že každý autor prezentuje většinou svůj názor na fakta a události. Přesto si lze udělat určitý svůj obrázek o této době.
Zřejmě lze opravdu 2. sv. válku označit za duchovní konflikt. Ačkoliv se každý ve škole o 2. sv. válce učil, domnívám se, že se nikde neučilo a neučí o duchovním pozadí celého konfliktu. Je naprosto úžasné, jak se skupině lidí s ideou podařilo ovlivnit dění celého světa a téměř ho ovládnout.7. Závěrečná úvaha
Přiznám se, že doposud mě nikdy nenapadlo, jakým způsobem ovlivňují různé organizace a ideje tento svět. Opravdu je vidět, že to co je kolem nás je jenom \\\"divadlo\\\", které má svůj duchovní podtext někde skrytý. Zdá se mi však, že v současné době je stále snadnější pochopit některá dění a mnoho souvislostí, i když se vše dělá pro to, aby nic \\\"nevyplavalo na povrch\\\".
Takový úspěch nacistického Německa přikládám přicházejícímu věku vodnáře. Aby bylo možné jít po cestě bratrství ,o které ve svém díle píše Steiner, ale po které se stejně nakonec nejde, bylo třeba lidstvo posunout dále a proto dostala skupina kolem Hitlera \\\"zelenou\\\". Po ukončení války nastaly obrovské změny ve všem a nastartoval se rychlý vědecký rozvoj. Aby lidstvo \\\"neusnulo\\\", tak se proti sobě postavily dvě velmoci - východ x západ. To urychlovalo vojenský výzkum, který vždy přináší své poznatky do všeobecného života. Místo toho, aby se pokračovalo v nadšení a v bratrství, které bylo během války, a v budování válkou zničené země, objevila se opět politika a Ti opravdoví lidé opět ustoupili do pozadí a vše se opět rozdělilo. Německo pomohla zničit soudržnost a bratrství lidí v boji proti světovému zlu. Scénář tohoto je však vždy stejný. Nejdříve musí být velmi zle, aby se lidstvo probudilo a spojilo. Jakmile je vše v pořádku, nastává úpadek a znovu se to opakuje.
Za velice důležité považuji vyvinutí atomové zbraně. V tu chvíli se objevila relativně snadná možnost během okamžiku zničit celé lidstvo a o to větší zodpovědnost za jeho další vývoj. Domnívám se, že kdyby bylo dáno zvítězit Německu ve válce, dostali by atomovou zbraň oni a ne USA. V té době nastal zřejmě zlom, neboť síla se přesunula z Německa do USA.
A jak to tak bývá, proti čemu bojuješ, tím se stáváš. Současný režim a vliv USA bych si možná dovolil označit za podobný v nacistickém Německu. USA dnes ovlivňuje dění téměř na celé planetě. Kdo se jí postaví, či s nimi nesouhlasí, je \\\"převálcován\\\". Nepřipomíná to něco? V USA se hovoří o demokracii, ale dnes jsou Američané jenom skupina \\\"tupců\\\" bez vlastního názoru, která je snadno ovlivnitelná a které se nežije tak špatně. Zdá se mi, že je to analogie s předválečným Německem, kde vládli vůdcové s pomocí davu. Lidé dostali práci (i když vyráběli zbraně) a volili své vůdce. V USA je dnes policejní stát a myslím si, že se to postupně přesouvá i k nám.
Máme zde tedy pokračování nacistického režimu i když v trochu jiné podobě, ale s mocí atomových a vodíkových zbraní. Trochu se bojím pomyslet, co lidi vyburcuje, aby se opět spojili a \\\"vzbudili se\\\". A \\\"spáčů\\\" stále více přibývá. Bude to boj o nerostné suroviny, vodu, příchod nových nevyléčitelných nemocí či něco horšího? Každopádně nás to bude posouvat vpřed v duchovním vývoji a v uvědomění.
Podíváme-li se na první část práce, tak si lze všimnout, že v podstatě po 2. sv. válce se již nevyskytují tak významné osobnosti v oblasti duchovna jako na začátku 20. st. Dovolil bych si říct, že po válce nastal rozvoj materiálních hodnot, nastaly větší změny v postavení žen ve společnosti, ale nastal duchovní úpadek.
Myslím si, že v současnosti již není ten správný čas na zakládání tajných spolků a řádů pod vedením veliké osobnosti, jako tomu bylo na začátku 20. st. Takové osobnosti se již dnes nebudou objevovat. Určitě se budou objevovat různé společnosti a skupiny, ale tam kde v nich bude \\\"mocný guru\\\", tak to bude především o moci a penězích.
Jako cestu do budoucna vidím skupiny lidí ne v tajné organizaci (pokud to bude opět tajná organizace, tak nedojde k rozšíření nauk - lidé by si již měli uvědomovat zodpovědnost, která je jim s učením předávána), kteří si mezi sebou předávají zkušenosti a učí se od někoho, kdo vede skupinu, ale který pro ně není bohem. To by mělo umožnit každému najít sám sebe, pochopit fungování světa a najít svoji životní cestu a své místo na tomto světě.


8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A INTERNET. STRÁNEK

[1] Bergier J., Pauwels L.: Jitro Kouzelníků, Nakladatelství Svoboda, Praha 1990
[2] Kolektiv autorů Encyklopedického institutu Československé akademie věd: Malá československá encyklopedie, Academia, Praha 1987
[3] McIntosh Christopher: ROSENKRUCIÁNI. Historie, mytologie a rituály okultního řádu, Trigon, Praha 1997
[4] Gilbertova: A.E. Waite: Magician of Many Parts (1987)
[5] http://home.earthlink.net/~promethean/secrets.html
[6] http://www.cyberlink.ch/~koenig
[7] http://www.golden-dawn.com/temple/index.jsp
[8] http://www.volny.cz/tanecnik7/rad/rad.html
Další odkazy na internetové stránky s tématikou esoteriky a řádů:
http://cody.mysteria.cz/necronomicon/necronomicon.htm
http://cybertempli.mysteria.cz/magick.htm
http://esoterism.com/links/
http://fraktali.849pm.com/magic.html
http://imagios.netfirms.com/gd/main.htm
http://levity.com/alchemy/
http://magie.unas.cz/sexmagie.htm
http://sweb.cz/nigricius/o_cernem_kameni_mudrcu.htm
http://www.amorc.cz/positio.htm
http://www.aoh.com/
http://www.ariescomputer.com/illuminati/about/ill3.html
http://www.astrolab.cz/archiv.php?prehled_kod=LI
http://www.benbest.com/history/bavarian.html
http://www.catholicknights.com/
http://www.clearharmony.net/articles/200307/13767.html
http://www.communitas-saturni.de/
http://www.conspiracyarchive.com/NWO/New_World_Order.htm
http://www.dusecz.com/
http://www.esotericlinks.com/links/esotericism.html
http://www.feminismus.cz/
http://www.foresters.biz/
http://www.fraternitas.de/
http://www.geocities.com/area51/quadrant/7040/
http://www.grimoar.cz/rs_01/rs_01_07.htm
http://www.hermetic.com/
http://www.iojd.org/
http://www.kkk.com/
http://www.la-mason.com/grotto.htm
http://www.loom.org/
http://www.magicworld.sk/
http://www.matrix-2001.cz/
http://www.meta-religion.com/Esoterism/esoterism.htm
http://www.modern-woodmen.org/
http://www.nationalgrange.org/
http://www.occultopedia.com/alchemy_hermeticism.htm
http://www.osiris.cz/
http://www.pythias.org/
http://www.rahoorkhuit.net/library/groups/oto/knowledge/
http://www.rosicrucian-order.com/
http://www.savage-rabbit.com/chaos/chaos-front-pg.html
http://www.symboly.mysteria.cz/
http://www.theparafiles.com/articles/illuminati.html
http://www.users.bigpond.com/snicho99/main.html
http://www.volny.cz/janakf/
 
Fra Cognitio


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz