Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 1 - 14, David Kavana

V prvním vydání je tato kniha nazvána pouze L. L - LAMED je písmeno Vah, Vyváženosti, Vyrovnanosti, Přesnosti (VIII – SPRAVEDLNOST), je posvátným písmenem Svaté 12-tiúhelníkové Desky, která formuluje trojice stabilizující Universum (3 sefiry Acilutu x 4 elementy).

1./1 Had! Toť zjevení Nuit.
„Na počátku bylo Slovo (Logos) a to Slovo bylo u Boha…“ Ain = Nic = Bůh mimo bytí „…není to úplné chybění, spíše neprojevený potenciál, který se postupně změní na Ani = Já.“
NUIT = obdobné vyjádření „nebytí“, spíše pochopitelné jako ne-vědomí. Nevědomé = nevěděné. Co nevíme, pro nás – zatím – neexistuje. Což neznamená, že vůbec neexistuje.
Nebytí se nemusí tvořit, to prostě JE, jako tma (makrokosmu). Ta je ale současně i všechno, protože když ještě neexistovalo jakékoliv „něco“, bylo pouze to nic – a to bylo všechno a všude. Latentně v sobě ukrývalo potence všech možností a všeho poznání… (viz. komentář naproti k v. I,3 + 4). V obsahu NUIT zůstalo i to, co se už stalo HADITEM… nemůže přece přijít o nic, co kdy měla. Může být jen obohacena o osobní „zisk“ z uvědomění, tedy „zformování“ sebe sama prostřednictvím HADITA (-Ů).
Ale zpět k „počátku“:


Sama jako by NUIT ani nebyla. Potřebuje se SKRZE NĚCO projevit – a tím je HADIT = bod - vědomí… (I. MÁG). A Had se „vynořuje“ = rodí z Nuit, a tím ji zjevuje.

NUIT = prvkem ženským, HADIT = prvkem mužským. Na rozdíl od Bible (a jiných starých nauk), se zde to mužské rodí z ženského, což je přece přirozené, ne?!

HADIT je jeden – i když jsou jich miliardy. Příměr: zdroj světla za zástěnou, která je propíchána mnoha a mnoha malými dírkami, jimiž světlo ze zdroje proniká (zjevuje se) na protější stěně; tam se zdroj světla projevuje – ve světě jevů. Mnoho bodů = Hvězd (Haditů) – jeden zdroj (Nuit). Tou zástěnou je (z protějšího úhlu pohledu) hladina, nad níž ční špička ledovce.

HADIT by bez NUIT příliš mnoho neznamenal, protože by neměl CO projevit, a stejně tak Nuit, která by se neměla by JAK (skrz co) projevit => rovnováha protikladných sil. (=ÚPLNÝCH protikladů). Jedno se může projevit jen skrze druhé.

dah = 10 (= počet sefirot), pak už zmiňován vždy s dodatkem jy = jydah = 29
jywn = 75, důležitý je opět ten dodatek jy = 19 = SLUNCE = napomáhá věcem se projevovat – být viděny. (Tak u všeho kde je tento dodatek).

2./2 Odhalení společenství nebeského.
- Tím, že něco vyslovím, tvořím to, vyjevuji - odhaluji. (LOGOS = Kristus – tvoří, odhaluje do našeho světa to, co už existuje – BOHA, NEBE…)
- Skrze vědomí jedince přichází odhalení (z) hlubin = (II. VELEKNĚŽKA). Zvědoměním se uchopuje bohatství všeho (minulého) – dosud neznámého, co bude mít vztah k celku. NEBE = všehomír = vše se projevuje v bodě. (JUNG: „Všechny prasvěty před člověkem existovaly jen fyzicky. Byly nesmírným, bezejmenným děním, ale nebylo žádné určité bytí, neboť ještě neexistovala ona minimální koncentrace zároveň existujícího psychična, která vyřkla slovo, jež vyvážilo celé stvoření: toto je svět a toto jsem já. A byla noc, a bylo jitro – první den světa…“)
Společenství = čeho je víc než jeden – více bodů, vědomých já = HADITŮ (ač je jeden - podstatou).
Nebeské = VŠECHNO na co se „díváme“, co není já – koule okolo mého já, v jejímž středu stojí (jiné já uvidí toto společenství jinak, sám za sebe všechno ostatní společenství).
Tímto veršem se definuje NUIT. Současně definuje iluzi - mnohosti. (viz. Komentář k následujícímu verši).

3./3 Každý muž a každá žena je hvězda.
Každé PLUS a každé MINUS, projevené & neprojevené, vědomé & nevědomé…
Hvězda = Slunce = středem systému (soustavy) planet (-y = jsou síly). Slunce je malý vesmír sám pro sebe – samostatná jednotka - není na nikom závislé – (září = osvěcuje).
Je to i možnost. Kolik je hvězd tolik je možností (ke které letět) = všechny možnosti jsou rovnocenné, stejně dobré (minimálně do té doby, než jsou uskutečněny. Jako když napíšu deset jedniček, každá bude jinak kostrbatá… ale jsou to všechno jedničky). Z tohoto hlediska neexistuje špatná volba, cesta… Je-li něco rovnocenné, není možné srovnávání.

„Tím je řečeno, že každá lidská bytost je vnitřně individuálně nezávislá, se svým zvláštním charakterem a náležitým – sobě vlastním – pohybem.“

4./4 Každé číslo je nekonečné; není rozdílu.
Číslo = každé číslo je jedno. Ale je jich nekonečný počet. Je to i Bod (= vědomí), idea, princip…
Nekonečné = nemá začátek + konec = bez omezení, má nepředstavitelný rozměr (= nezměrné)
Rozdíl = odlišnost, protiklad (roz-dělit x spojit) = každé slovo má v sobě svůj protiklad.
Každá možnost má v sobě nekonečně mnoho dalších možností… a každá příčina má nekonečně mnoho možných účinků, a ty z nich které se uskuteční jsou zase příčinami dalšího nekonečna dalších účinků…

5./5 Buď mi přízniv, ó vojevůdce z Théb, až se budu před dětmi z rodu lidského odhalovat.
Hovoří NUIT: prosí o podporu, aby byla pochopena, až bude předávat poselství = přelévat informace – z nevědomí do vědomí.
Crowley se domnívá, že NUIT mluví adresně přímo k němu, vycházejíc z reinkarnační kontinuity jednoho zvěstovatele v osobách písaře Ank-f-n-khonsu, Thébského bojovníka a kněze Men Tu (jak je zřejmé z textu na Stéle Odhalení).
6./6 Buď ty, Hadite, mým tajným středem, mým srdcem & jazykem!
NUIT oslovuje HADITA, tím jej definuje = vznik bytí z nebytí, uvrhnutí do bytí. Když si člověk něco uvědomí, tak to - z magického hlediska - stvoří. Tím pádem ale vědomá mysl tvoří i podmínečnou dualitu, zatímco nevědomá mysl nemyslí na nic, a je tedy Nic. Proto 0 + 2 jsou jedno.
NUIT oslovuje to, co je tedy – svým způsobem – autonomní, „partnera“ = to, co je ne-já. (=> dualita jako podmínka vztahová interakce = Ra-hoor-Khuit …„neboť jsem v zájmu lásky rozdělena, kvůli naději na spojení“).

HADITEM je každý příjemce tohoto poselství.

Tři kvality - stupně, úrovně toho, co je po Haditovi žádáno. NUIT oslovuje=formuluje 3 centra vědomí svého bytí:
STŘEDEM – střed je bodem určení, těžiště, střed, kolem něhož se něco otáčí.
( Steiner: Tajná věda – ne proto, že by byla skrytá, ale hovoří o tajemství…)
SRDCEM – je také určitým středem, živoucím – životodárným. (Nuit – to ženské – nebytí - je věčné, ale je mrtvé, nežije, de facto neexistuje. Ožije až zrozením Hadita)
JAZYKEM – tím, skrze koho se bude projevovat. Jazyk = řeč = předání zjevení. (Jazyk – to mužské, penis – je středem úst – to ženské, dutina, děloha).

6 = Vau = VELEKNĚZ – ten, kdo zvěstuje a spojuje (svět nad a pod),
VI = Zain = MILENCI – naslouchání pravdivému (tajnému) vnitřnímu hlasu.

7./7 Hle! toto zjevuje Aiwass, vyslanec Hoor-paar-kraata.
HOOR-PAAR-KRAAT (latinsky přepisovaný Harpokratés) – zobrazován s prstem v (na) ústech => Dětský Bůh, Tichý – jeho slovem je řeč ticha. Je to jedna z tváří boha HÓRA (- ta pasivní). Ddvojčata Hoor-Paar-Kraat a Ra-Hoor-Khuit mají společnou tvář v Heru-Ra-Hovi (nebo jiným jménem Hrumachis).

AIWASS je jeho ministr. Ministr je ten, kdo prokazuje službu – v tomto případě je prostředníkem při zvěstování Hórova poselství. „On byl srozumitelným prostředníkem mezi Dětským Bohem a mnou. Tato Kniha Zákona je hlasem jeho matky, jeho otce a jeho samého. Ale pro své projevení na sebe vezme tvář svého aktivního dvojčete Ra-Hoor-Khuita. Tak se ze skrytého dítěte stane dobývající… Stejně tak i naše vlastní tiché, bezmocné a hloupé já, skryté v našem nitru, bude poskakovat, uvolníme-li mu cestu ke Světlu, bude skákat podle slova své Pravé Vůle.
A to je úkolem adepta: poznání a komunikace se svým Svatám Andělem Strážným, stávat se vědomějším své vlastní přirozenosti a účelu, a je naplnit.“ CRc
Poselství celé LL = bojovnost, úsilí, sebe-vědomí, sebe-naplnění…
7 = VŮZ – bojovnost zřejmá; cesta z Acilutu do Beriahu (Bíny do Gebury).

8./8 Khabs je v Khu, nikoliv Khu v Khabs.
KHABS = posvátné světlo (NUITino temné světlo – makrokosmu), centrum bytosti, střed kolem něhož se všechno otáčí. = pravé, bytostné já… Intra Nobis RegnumDei – „Království boží je ve vás“.
KHU = magické síly domnělého já člověka = ega, které halí Khabs – jako šaty-či slupky a svými iluzorními domněnkami tak pracuje proti sobě.

VII – Chet – VŮZ - opět vyjíždí zevnitř ven (z Acilut do Beriah = od Bíny ke Gebuře), vyjevení, proražení bariér…

Přidružené pomocné významy:
Khaaba je velký černý posvátný kámen muslimů, ležící v Mekce; směrem K NĚMU (NUITino „ke mně!“) se všichni v určité hodiny modlí a k němu jedenkrát za život musí podniknout svatou pouť.
NUITina pobídka k vědomému aktu „Ke mně!“ je – naštěstí – i přirozeným směrem vůle: „Kde je váš poklad, tam je i vaše srdce“ – jen si uvědomme, jak snadno a rádi myslíme na to (jsme v myšlenkách u toho), co je nám drahé.

9./9 Uctívejte tedy Khabs a vizte mé světlo, které na vás vylévám!
Celá Kniha Zákona se vztahuje k Tajnému Já člověka – je to vlastně jakýsi iniciační text k aktivování (zvědomování) všech potenciálů v tomto já skrytých. Neaktivovaný potenciál je „temné“ světlo.
KHABS, jak bylo řečeno, je právě to temné světlo (NUITina makrokosmu). Uctívat = věnovat pozornost tomuto světlu (v našem nitru – centru – středobodu) napomáhá k postupnému vyplnění obvodu kružnice, aby celá byla světlo = celý vědomý člověk.

Všechno je samo o sobě dobré, ale když se to poplete myšlením (což je práce Khu), stává se to „zlým“, ďábelským. (viz. A.S. NEIL – SUMMERHILL!). Uctívat Khu by bylo kochání se vlastním egem, zamilovat se do své magické představy, což je v důsledku počátek iluze znemožňující jakékoliv pochopení a jde tedy vždycky proti „poznání“ pravého já = Khabs odděluje, ne-spojuje.

IX = POUSTEVNÍK – víc než jasné doplnění vnitřního světla, plodnosti a jejich možností…

10./10 Nechť je mých služebníků málo & jsou skrytí: oni budou ovládat mnohé & známé.
Sféra desítek - …materializace, jde se ke konkrétnímu…
Jelikož „Zákon je pro všechny“ nelze jej proto vztáhnout jen na adepty magie, kteří by měli být skrytými vládci. SLUŽEBNÍKY jsou tedy nejspíše myšleni ti, kteří vědomě uctívají Khabs a nechávají se tak prozářit NUITiným světlem. Už jen tím, že existujeme NUIT zjevujeme, ale tady jde o vědomé uctívání („ke mně!“ = RA-HOOR-KHUIT), a čím více lidí tohle dělá, tím více – opravdověji – bude NUIT projevena.
Jelikož „magická práce“ je z úhlu dnešního směru myšlení a způsobu nazírání velmi obtížně srozumitelná hrubým (viz. I,52), je jasné, že služebníků nebude tolik, aby byli viditelnější skupinou mnohých – a tedy známých.
10 = KOLO ŠTĚSTÍ – ten kdo vědomě řídí svůj osud, kdo vystoupil z nevědomého řetězce příčin a následků a vědomě si tvoří svůj vlastní. (viz. protější komentář „Život je nepřetržitá setba a sklizeň zároveň.“)
20 = Jod – kdo pracuje sám a ve skrytosti.

11./11 Jsou to blázni, kdož lidstvo vzývají; jak jejich bohové, tak & ti lidé jsou blázni.
Verš s tak posvátným číslem jako je 11 (číslo magické expanze), je už sám předurčen, aby znamenal velmi hluboké věci a pravděpodobně se hodně týká funkcí ukrytých v kartě Blázna… Těmito „blázny“ jsou ona zatím tichá já (viz. I,7), slabé a ještě nezrozené děti, které jsou v následujícím verši pozvány k plnosti své existence.

Nula vzývá lidstvo…
Nula = vše, ale i začátek. Kabalistická nula je naznačena už v prvním popisu Boha v I. kap. Genesis: ELOHIM = mužské i ženské dohromady, všechno co je ještě nerozdělené, úplné...
Bohové = to co vede a hýbe člověkem - archetypy…
Lidstvo = všechno související s egem – tedy pouze s člověkem (všemi jeho domnělými vynálezy a iluzorním pokrokem).

Hierarchie (od nejvyššího): Blázni – bohové – lidstvo
11 = SÍLA – magická expanze – rozšiřování z bodu NULA dále…

12./12 Přistupte, ó děti, ku hvězdám & užijte si dosyta lásky!
Rituální předpis, klíč k tomu, jak uctívat NUIT.
Není tak úplně od věci vzít verš doslova: (doslovný překlad) - vyjděte, ó děti pod hvězdy… Spojení vědomí s nekonečností prostoru hvězdnaté oblohy… co za pocit to v nás vyvolává??? (- Kant to popsal: „Dvě věci naplňují mě úžasem: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně!“) – emocionální složka je vždycky nesmírnou podporou v jakémkoli úsilí.
Jelikož v celé knize jde o spojení HADITA s NUIT (kabalistické Šechiny s Kadoš baruch hu), je nejjednodušším vyjádřením láska, případně koitus. Tedy opět pomoc v podobě emocionální zkušenosti takového spojení…

Voda – víno – krev
XII = VISELEC = ten kdo visí mezi dvěma světy, ale je i spojuje.

13./13 Já jsem nad vámi i ve vás. Má extáze je ve vaší. Mojí radostí je vidět vaši radost.
Tento verš implikuje určitý mystický svazek, který opět může být dostatečně pochopen jen zkušenostním zážitkem. Všichni jsme částí jeden druhého = myšlenka „Mystického Těla Kristova“, Crowleym pojatá stejně: my všichni (hvězdy) jsme autonomními buňkami těla NUIT. Buňky pracují pro tělo, a tělo vyživuje buňky…
3 stupně: 1 věta - transcendence a imanence, 2 věta – extáze spojení – sámahdí?, 3 věta – radost je emocionalita a tou se nevědomí neprojevuje – (ale odráží ji – jako Luna odráží Sluneční světlo… viz. I,16).
Extáze = absolutní prožitek spojující objekt + subjekt, prožitek bortící bariéry mezi vědomím a nevědomím a jejich spojením – pak se to prožívá celou bytostí.

13 = I + III = 4 (I. = MÁG – spojující magická práce… III. = CÍSAŘOVNA = potence ke zrození po spojení… 4 = CÍSAŘ = nastolení řádu hmotné reality => BERIAH – CHESED = 4)

XIII = SMRT – týká se Osirida – zavřen v dřevěné rakvi…

14./14 Drahokamy posázený blankyt nad námi je
neskrývanou nádherou Nuit;
Sklání se v extázi, aby políbila
tajemnou řeřavost Hadita.
Okřídlený glóbus, hvězdné nebe,
Patří mně, ó Ankh-af-na-khonsu!


Poezie – převzatá ze samého začátku Stély Odhalení = básnický popis jejího symbolismu o magickém mění. Mluví se zde o dovršeném manželství HADITA + NUIT v knězi – mágovi, který ve svém nitru = v jádru své hvězdy – osvobodil HADITA z iluzivního závoje Khu, aby se tak dvě nekonečnosti staly jedním a žádným a vytvořily novou ukončenost – dovršenost (individuace).

ANKH = egyptský kříž života, klíč otevírající bránu mezi světem živých a mrtvých (mezi vědomím a nevědomím…).
 
11.11.2002


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz