Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 1 - 8, Azakare


1./1 Had! Toť zjeveni Nuit.
Jsou dva protiklady. Hadit a Nuit. Nuit sama se nezjevuje, ale díky ní se zjevuje Hadit Aby se mohl zjevit, potřebuje Nuit. Nuit není aktivní, ale naopak je principem pasivním, nevědomím. Nuit je tím impulsem, který Hadita projevuje, Hadit bez Nuit neexistuje. Jeden bez druhéhu nejsou. Prostor se projevuje díky vědomí.
Odhalovat se nám bude Nuit. Had, Hadit = bod = vědomí, vůle je prvek mužský. Nuit = prostor a nekonečno, nemůže se sama projevit. To co potřebu k projevení je Hadit = vědomí.I. tarotová karta MÁG : projevené vědomí přes zřejmou dualitu, symbol uvědomění, nazýván také Pán iluze (iluze vzniká zrcadlením, kdy se z jednoho stávají dva), je tím, kdo je nad iluzí. Souvisí s prostorem, s nekonečnem. Vědomí je nepohyblivé.
Písmeno beth: tělo je domem lidského vědomí, duše je uvnitř, číslo 2 - dvojka obsahuje zrcadlení = iluzi.
Projevené je písmeny IT 19 = tarotová karta SLUNCE. Slunce je pomocníkem stvoření, projevení, světlem věci ozřejmuje, osvětluje, dává jim možnost se projevit, tedy jsou viděny. Kde je ITje něco zřejmé, viditelné, je to osvětleno.

2/2 Odhalení společenství nebeského.
Společenství je mnohost, společenství je nebeské, tedy všude kolem nás, ale ne v nás. Každý z nás patří do společenství nebeského. Každý je sám pozorovatelem /účastníkem/ společenství.
nebeského, ale každý jiného. Tím vším co je kolem nás je NUIT.
Odhalením dochází ke zjevení iluze /Mág - Pán iluzí/. Nuit v sobě skrývá všechny existující světy, všechny existující možnosti. K projevení je třeba možnost spojit s vůlí, dát tomu
význam. Hadit je vůlí.
2. Karta VELEKNĚŽKA: zdání nepodstatných věcí lidem zastírá skutečné poznání (závoj) Písmeno gimel = velbloud je božským hlasem nitra. Číslo 3.


3/3 Každý muž a každá žena je hvězda.
Hvězda = svět, tedy možnost. Každé projevené a neprojevené je hvězdou (tedy + a -). Hvězda je střed, samostatná jednotka. Všechny hvězdy jsou součástí společenství nebeského. "Každý muž a každá žena je hvězda"= všichni jsou lidé jsou vyjádřením určité možnosti, protože je jedna hvězda a může být nekonečno hvězd, což je vyjádřením mnohosti samostatných celků. Každý člověk je jednotka, všechno dohromady je mnoho a je to rovnocenné. Všechny možnosti jsou rovnocenné se všemi ostatními možnostmi do chvíle uskutečnění. Nic není chybné, nic není špatně.
Všichni lidé mají stejně nekonečně mnoho možností. Všechny možnosti jsou si rovné, projevené i neprojevené.
3. karta CÍSAŘOVNA: písmeno dolet, brána do nebes, symbol nevědomí, ženská podstata číselně 4 - čtyři elementy, 4+3=7 tj. Venuše, symbol spojení Gimel = 3, spojení s Binah, číslo jednoty.

4./4 Každé číslo je nekonečné, není rozdílu.
I číslo může být hvězda, může jí být také idea. Každá idea, každý princip má nekonečně mnoho možností. Skrze ženu se všechno stále rozmnožuje. Pokud se člověk pro jednu možnost rozhodne, musí nést následky svého rozhodnutí. Tyto následky způsobují další vývoj, nutí člověka k dalšímu jednání.
4. karta CÍSAŘ:
Zosobnění moci, symbol vědomí, hůl je symbol vůle.
Písmeno cade, číselně 90 /králové/
Písmeno dalet, číselně 4, karta CÍSAŘOVNA. Číslo 4: spojení s hmotou, Chesed sefira vlády a moci.

5/5 Buď mi přízniv, ó vojevůdce z Théb, až se budu před dětmi z rodu lidského odhalovat.
Nuit žádá o pomoc a rozšiřování poselství vojensky zdatného bojovníka, znalého taktického postupu vojenských linií, až bude sama sebe představovat.
Někteří lidé mají potřebu stále s něčím bojovat i když tím ničeho nedosáhnou. Mnohdy je lépe se v určitých situacích nestavět k problému čelem.
Písmeno he, číselně 5, základní ženské písmeno, dává pohlédnout do jiného světa Pátý element je duch.
Karta HVĚZDA nějaké světlo přijímá a jiné světlo vydává. Na kartě je vyjádřeno poselství. Spirální energie, spojení kladné a záporné síly, vznikání, zrození, vznikání na vnitřní nevědomé úrovni.
5. karta VELEKNĚZ - značí duchovní autoritu, je to vždy muž, souvisí s vývojem vědomí. Písmeno vau.

6/6 Buď ty, Hadite, mým tajným středem, mým srdcem & jazykem!
Nuit oslovuje Hadita, tímto oslovením ho také definuje. Bytí vzniká z nebytí. Pojmenováním objektu je ten objekt definován pro vědomí, vržen do bytí. Vznik bytí z nebytí. Stvoření je úzce spjato s uvědoměním. Tím že NUIT Hadita pojmenovává tím ho také tvoří.
V tomto verši se jedná o tři úrovně.Každý člověk je individualita tj. má oddělené vědomí. Když bude Hadit Nuitíným středem, tedy bodem určení, bodem nazírání, je vlastně tím, kde vlastně Nuit sama sebe může zrcadlit. Každý člověk a jenom on je schopen si uvědomit sám sebe a všechno ostatní, co není, je tím temným, co není jím. Jen každý Hadit, každé vědomí lze vnímat jako jasné uprostřed Nuit.
Tajným není protože by ho někdo tajil, ale proto že jej není vidět, je skrytý. Tato nauka vlastně hovoří o novém vědomí.
Pohled z jiné strany: Je předkládán jiný pohled. Mužské vědomé je stvořeno z ženského. To co je skryto je tajemné, tajné a neviditelné. NUIT sama je temná a Hadita v sobě skrývá. Ten je ukryt v ní a všude okolo ní.
Číslo 6 je vau, karta VELEKNĚZ: ten zvěstuje tajemství, všechno to co je ukryto. Karta souvisí s vývojem vědomí, 6 souvisí se SLUNCEM, se středem.
Číslo karty 6 tj. MILENCI zain - naslouchání vnitřnímu, tomu skrytému. Vnitřní hlas je pravdivý, věř mu. Číslo 7 - číslo tvoření, lásky, číslo Venuše. Číslo 6 - Tiphereth - střed.
Srdce to je střed, je středem těla /abstraktně/. Srdce je život. Ženské je věčné, ale není to živé. Ve vědomém je oživení. Nuit je temná a nekonečná, jakoby neexistuje, je nebytím, nežitím. Hadit je světlým bodem, naprostým opakem. Jazyk - i jím má Hadit být. Jazyk umožňuje řeč. Ústní dutina je symbolem ženským, jazyk je symbolem pro mužský pohlavní orgán.

7./7 Hle! Toto zjevuje Aiwass, vyslanec Hoor-paar-kraata.
Harpokrates - zobrazován s prstem na rtech. Šestky jsou spojeny se sluncem.
7 odpovídá zajn, zjevení, tvoření, růstu Karta č. 7 Vůz s písmenem chet. Spojení vnitřního a vnějšího. Spojuje ženské s mužským.
Pohyb vozu stanovil určitý směr, můžeme se za ním ubírat s jistotou. Vůz je prostředkem k dosažení cíle, jen pokud byl cíl stanoven. Aiwass má co zjevovat, má jasný směr, stanovené duchovní cíle a jde za tím.
Chet, číselně 8, plot, jedinečnost a ochrana.

8./8 Khabsje v Khu, nikoliv Khu v Khabs.
Khabs 88 mužské je v Khu 31, což je ženské, nikoliv obráceně.
31=AL=Khu/spojení s khv = temnou energií a s kalas/
31 je tzv. tajným klíčem knihy zákona.
AL = 31 = khu = 31
31 je bič na pohánění, bič je mužský nástroj Zní: "BIČ!" (švih, práskání biče).
Khabs je hvězda, kámen 88. Číslo 88 se pojí s 80 pé, s 8 chet, jedná se především o mužské. Khabs může být spojeno s bohyní Kybelé, čili s ženou. Kámen je temný, opět ženský význam.
8 souvisí s chet, tj. převážně mužské. Rozum je spojen s vědomím.
Karta, s 30 tj. lamed, souvisí s rovnováhou, všechno je obsaženo ve všem. Spojuje vnitřní a vnější.
Karta č. 8 ROVNOVÁHA : Boží zákony nastolují rovnováhu.
 
léto.200


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz