Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 1 - 17, Hemet Necer

1./1 Had! Toť /jevení Nuit.
Neviditelné se projevuje skrze viditelné
Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda.
Nuit - nekonečně velký, temný prostor - nevědomí. Nuit je temná - obloha.
1.karta Mág - Bet -dům - 2. Cesta z Keter do Bíny / 1 - 3 /.Mág je poslem bohů. Přechod z jednoty do duality. Merkur - spojuje vědomí s nevědomím.
HAD =10 Hé / 5 / Alef/I / Dalet /4 /
NUIT = 56 Nun/ 50 / Vau /6 / Jod /10 / Tet / 9 / 56 + 19 = 75 IT = 19 Jod /10 / Tet / 9 / = SLUNCE - vědomí / Poustevník, Síla / Slunce napomáhá stvořenému, aby se projevilo. Původní ženské energie : BABALON - 56 / 5+6 =11 /
NUIT - 75 / 7+5 - 12 /

2./2 Odhalení společenství nebeského.
Nuit sama se nemůže projevit. Je nekonečná, skrývá v sobě všechny možnosti. Nevědomí je, ale my si ho neuvědomujeme. To co je zvědomeno, je přijato z bohatství nevědomí. Nebe je vše. Když se odhaluje nebe, tak se odhaluje vše. My jsme body na obloze. Odhalení něčeho, co má vztah k celku. Odhalení všeho.
2. karta Velekněžka - Gimel - velbloud - 3. Cesta z Keter do Tiferet /1 - 6 /. Velekněžka je zahalená, napomáhá k odhalení tajemství. Tiferet - uvědomění si.

3./3 Každý muž a každá žena je hvězda.
Hvězda je vždy středem nějakého systému. Je to nahromaděná energie. Skrývá možnosti. Všechny hvězdy jsou si rovnocené, všichni lidé jsou si rovnocení, všechny možnosti jsou rovnocené. Neexistuje špatná cesta, je jen jiná cesta. Možnosti vývoje jsou rovnocené. Každý je zdrojem světla.
3. karta Císařovna - Dalet - 4 - dveře. Cesta, spojující Chokmu a Bínu. 4 = celek Otevírá cestu vzhůru. Umožvnuje člověku zazářit jako hvězdě. Každá hvězda má své planety a planety mohou hvězdu definovat.

4/4 Každé číslo je nekonečné, není rozdílu.
Čí slo=hvězda=monáda=idea=princip.
Vše co existuje je velmi ceným, hodnotným, samostatným systémem. Každá možnost se může rozvíjet a není mezi nimi rozdílu.
4. karta Císař - Čade - udice, háček - 90. Cesta z Jesod do Necah 19-11. Rozšiřování hranic. **\
4 - Dalet - Císařovna Skrze ženu se stále všechno rozmnožuje.


5./5 Buď mi přízniv, o' vojevůdce z Théb, až se budu před dětmi z rodu lidského odhalovat.
Nuit prosí o přízeň" smrtelného prostředníka. Vojevůdce z Théb - Epameinondas - - Crowley - použil jako první bojovou taktiku - kosý šik. Ne vždy je dobré stavět se k problému čelem.
5. karta Hierofant - Vau - hřeb - 6. Spojuje Chokmu a Chesed 12-41. Velekněz staví do cesty překážky, aby je člověk byl nucen překonávat. Ne všechny překážky je dobré zdolávat přímo - čelem. Učí nás trpělivosti, čekání na vhodnou příležitost nebo jak překážky zdolat důvtipem. 6./6 Bud" ty, Hadite, mým tajným středem, mým srdcem @ jazykem!
Hovoří Nuit, tím, že oslovuje Hadita, tím jej definuje. Stvořuje jej. Když si člověk něco uvědomí, tak to stvoří. Uvrhne to do bytí.
Tajné - tajemství - není vidět.
Střed - srdce, jazyk.
Nuit Hadita skrývá.
Hadit je tím, skrze nějž se bude Nuit projevovat.
Ústa - dutina - ženské. Jazyk uprostřed úst - mužský pohlavní orgán.
Srdce je živoucí = život.
6. karta Milenci - Zain -meč - 7. Spojuje Bínu a Tiferet 13-61. Naslouchej hlasu svého
srdce. Naslouchání tomu vnitřnímu, vnitřnímu hlasu, který je skrytý.
STÉLA
Nuit skloněna nad zemí do oblouku - hvězdné nebe. Prostor mezi ní a zemí je vyplněn PENTAGRAMEM. Jeden cíp u jejích nohou, druhý u jejích rukou, další v místě úst, další v místě srdce a poslední tam, kde jsou pohlavní orgány.

7/7 Hle! toto zjevuje Aiwass, vyslanec Hoor-paar-kraata.
Komentář.
Soška č. 666 - viděl ji ve snu, pak v muzeu, v roce 1904 sděleno Aiwassem. Harpokrates - dětský bůh - prst na ústech - znamení ticha. Jedna z tváří boha Hora. Hrumachis - Harmachet - Horus vycházející slunce. 6ky jsou spojovány se sluncem - Tiferet, Horus je spojován se sluncem.
7. karta Vůz - Chet - plot - 8. Spojuje Bínu s Geburou 13-51. Bojový vůz vyjíždí zevnitř ven. Překonává překážky. Abracadabra - nápis na voze - Žehnám tomuto činu.
ABRAHADABRA = 418 = číslo sjednocení Velkého Díla. Pozitivních a negativních proudů.

8./8 Khabs je v Khu, nikoliv Khu v Khabs.
Khabs - 88 - mužské - projevené. Khaaba - černý kámen, ležící v Mekce. Muslimové.
80 - Pé, 8 - Chet = mužské atributy.
Khu - 31 - ženské - neprojevené. Astrální tělo člověka. Klíč ke Knize zákona - AL / Alef- 1, Lamed - 30 /. Závoje jsou složeny z Khu = magická síla člověka.
Neexistuje nic mužského, všeje obsaženo v ženském.
8.karta Vyrovnání -Lamed - hák na pohánění volů - 30. Spojuje nebe a zemi. Spojuje Tiferet a Geburu 16-51. 8kaje číslem Chaosu = mnohosti = nekonečna. 8ka je ženská, aleje spojena s bojem.
Tma je světlem prostoru. Světlo má svůj střed. Světlo je v temnotě. At" se světlo rozprostře.

9./9 Uctívejte tedy Khabs a vizte mé světlo, které na vás vylévám!
Poslední verš jednotek. Přechod z nebytí do bytí.
9. karta Poustevník - Jod - ruka - 10. Zárodek - světlo. Temná bohyně vylévá světlo, rodí bytí. Khabs - černý kámen - střed vědomí. Prvotní chaos = směsice vody a země = = želva. Ostrůvek - rodící se vědomí, kámen = střed vědomí. VITRIOL - navštiv nitro země, očistou nalezneš skrytý kámen. Kámen mudrců, duše. Člověk nalezne sám sebe, své vyšší já, duši, svůj střed. Světlo je cesta, temná bohyně osvětluje. Ukazuje cestu.
Nebytí = Nuit projevený svět bytí = Hadit. IT = 19 - Slunce, souvisí s něčím co je projevené.

10./10 Nechtv je mých služebníků málo @ jsou skrytí:oni budou ovládat mnohé & známé.
Služebníci, ti, kteří pomáhají Nuit projevit se. Konají vědomě, rozšiřují své vědomí, odstrašují bloky mezi vědomím a nevědomím. Čerpají stále víc z nevědomí. Zvědo-mují nevědomé. Vůdce je jen jeden, nemůžou všichni vládnout.
10. karta Kolo štěstí - ten, kdo řídí osud, Jod = 10, Poustevník, ten, kdo pracuje sám a v skrytu.

11./11 Jsou to blázni, kdož lidstvo vzývají: jak jejich bohové, tak (a), ti lidé jsou blázni.
11 - číslo magické expanze.
11. karta Chtíč - Tet - děloha nebo také had -9. Poustevník, objevuje se v 9., 10. a 11. verši, přechod od nebytí k bytí? Světlo, které se dostává z nevědomí do vědomí?
Blázen - kabalistická 0 = vše, počátek, všechno, které je nerozdělené, nejsou tam protiklady. Nula vzývá lidstvo, je tady kvůli lidstvu.

12./12 Přistupte, o děti, ku hvězdám @ užijte si dosyta lásky!
12. karta Viselec - Mem - 40. Ten, kdo visí mezi dvěma světy nebo spojuje dva světy.
Každý se nyní musí spasit sám. Nikdo to za něj neudělá. Hvězdy, shluky energie, možnosti, člověk si z nich může něco vzít. Využít možností, které se člověku nabízí.
Osud. Nic tady není jen tak. Dostáváme dary, které leckdy nechápeme jako dary. Vše prožít, osobní zkušenost přináší potěšení a člověka posiluje. Hledání nikdy nekončí.

13./13 Já jsem nad vámi i ve vás. Má extáze je ve vaší. Mojí radostí je vidět vaši radost.
Bohyně Nuit je všude, proniká vším i vše obklopuje.
Extáze - ztráta kontroly, spojení vědomí a nevědomí, Nuit se projevuje do vědomí.
Radost - vědomá záležitost, a proto ji Nuit nemůže prožít, je nevědomí.
13. karta Smrt - Nun - 50. Transformace. Smrt - Osiris - bůh zavřen do dřevěné rakve, duše - bůh - zavřena do lidského těla.

14./14 Drahokamy posázený blankyt nad námi je neskrývanou nádherou Nuit: Sklání se v extázi, aby políbila tajemnou řeřavost Hadita. Okřídlený globus, hvězdné nebe patří mně, o Ankh - af- na - khonsu!
14. karta Umění - Samek - 60. Spojení dvou prvků, dvou světů, propojení sil uvnitř člověka. Chymická svatba. Jednota dvou světů - život a smrt - Ankh / klíč /.
Modrá barva je první projevená - ženská, červená, teplá, stále žhnoucí - mužská síla.
Okřídlený globus - symbol vědomí, mužská síla.
Ankh-af-na-khonsu - inkarnace Crowleyho, velekněz.

15./15 Nyní vězte, že vyvoleným knězem @ apoštolem nekonečného prostoru je princ -kněz Bestie: a prostřednictvím jeho ženy, zvané Šarlatová žena, je mu dána všechna moc. Shromáždí mé děti ke svým ovečkám: budou vnášet slávu hvězd do srdcí lidí.
15. karta D"ábel - Ajin - 70. Všestvořitel, jde si svou cestou, přijímá vše bez rozdílu.
Sexuálně magická mystéria.
Princ - kněz Bestie - ten, kdo ovládá svou stinnou stránku, animus, stín, zvířecí strán-ku povahy.
Šarlatová žena - praobraz mužovy vůle. Adam a Eva, Eva = vůle, přiměla Adama, aby se pohnul.
Prostřednictvím Crowleyho následovníků / žáků / se lidé budou dovídat o možnostech využití svých osobních zkušeností.

16./16 Proto je on vždy slunce a ona luna. Jemu je však okřídleným tajným plamenem a jí klenutým hvězdným světlem.
On je vždy zjevný, přímý, luna svítí nepřímým světlem, odráží světlo slunce. Protiklady, Hadit a Nuit. Dva tvůrčí prvky. Mužský prvek podřízený ženskému, apoštol, princ - kněz je podřízen Nuit, hlásá ji.

17./17 Ale vy nejste takto vyvoleni.
Vyvoleným byl pouze princ - kněz Bestie. Verše 15, 16, 17 spolu souvisí, doplňují se. Vyvoleni - mít určité možnosti, které druzí nemají. Je to pro každého, každý to může zkusit, ale ne každý v tom někam dojde. Ovládnutí psychických schopností. Každý člověk se může stát tím vyvoleným.
 
prosinec 2002


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz