Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 39 - 53, Hemet Necer

39./39 Slovo zákona je Thelema.

Zákon se řídí vůlí.
Vůle=hůl=had=ženská energie.
Vůle - Thelema = 9+5+30+40+1=93 Agape=láska=93 3x31-93 - Strach - Geburah - původce strachu=93


40./40 Kdo nám říká thelemité, nepočíná si špatně, pokud se jen na toto slovo podívá zblízka. Neboť jsou v něm tři stupně, Poustevník, a Milenec, a člověk Země. Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Pro toto vývojové období mají zákon a vůle něco společného. Zákon, vůli, nám přináší Nuit.
Th - Země - 400 (40. verš), Lamed - 30, Jod - 10, 30+10=40, 440 Lamed- spojni-ce nebe a země.
440 = povýšená krev DM = 44( dam, Adamah, Babalon) Spasení - Mem - Viselec - 40 - sebeposvěcení, láska - Venuše - 4 Thelemité jsou lidé vůle, tj. ti, kdo pracují s vůlí a neomezují svou vůli. Tři stupně reprezentují celek vůle, a tím, že člověk dělá svoji vůli tím naplňuje Zákon ( pravidlo, jímž se řídí Universum).
Zákon je Císař, a ten vládne především na zemi, všem lidem - a zákon je pro všechny. Trojčlenný vztah: Poustevník -já
Milenec - já-ty
člověk Země-ty, já, nejá, vztah mezi.
A.C.a) člověk Země-stoupenec, ten, kdo ještě nic neví. Ten kdo jedná, vnější projev vůle. Obyčejný člověk pracuje sám pro sebe.
b) Milenec dává svůj život do práce mezi lidmi. Milenec, ten kdo ustanovuje
vztah, ten nechává vůli projevit, uvádí vůli v pohyb.
c) Poustevník jde sám a mezi lidi dává jen své světlo. Setrvává uvnitř země - na-
šel svou vůli. Poustevník dává mezi lid své světlo(vědomosti).
Milenec předává lidem Země světlo (vědomosti) Poustevníka. Milenec sprostřed-
kovává styk Poustevníka a člověka Země, je spojnicí.
Člověk si může vybrat, jakým způsobem svou vůli projeví - atv je cele zákon.

41./41 Slovo hříchu je omezení. O muži! Neodmítej svoji manželku, jestliže je svolná. O milence, jestliže je to tvá vůle, odluč se! Není jiného pouta, které by mohlo spojit rozdělené, než láska: vše ostatní je prokletí. Prokletí! Budiž to zatraceno na aeo-ny! Peklo.

Vůle nesmí být ničín omezována. Hřích=porušení nebo nedodržení zákona. Nedržení se Pravé vůle. Neodmítej možnost, kterou máš, nedrž se toho nač sis zvykl, jestliže můžeš odejít. Jenom pokud chceš skutečně má cenu něco konat. Sexualita=vzájemné přitahování opačných polarit. Vůle i láska mají sexuální povahu. Musí se projevit navenek, musí vytrysknout. Sexuální povaha=něco má dva póly, jež je třeba spojit, má-li vzniknout vyšší kvalita. Láska= navázání vztahu se životem, umění přijmout život. Vnitřní vůle se spojí s Universem jedinným způsobem-láskou. Nelze cítit lásku bez konání pravé vůle. Vloží-li člověk jedno, pocítí druhé. Ustanove-ní vztahu já a ty. Člověk hledá to, co mu chybí. Projikování anima, animy na svého partnera. Kain - Ábel.
První dítě ustanovuje matku. Kain-jedinný prvorozený, první zasvěcenec v mystériích krve. Lidská krev je nositelem vědomí. Individuální vědomí se spojuje s původní jed-notou. Židé se vydali napospas démonům (obětování zvířecí krve). Ábel uzavřel svou krev ve svém srdci-krev se nemůže smísit v poháru Babalon. Klaní se falešné luně. Ži-dé stále více uzavírají svou krev, propadání se do mnohosti, ztrácí kontakt s jednotou. 666-číslo Kainovo, číslo Bestie, lidskosti i zla. Set- zlo, ti, co jsou vyvrženi, jsou i za-svěceni. ABL=33 - žal, BAAL=mnohost, Pán much, HBL^Aber^? Isak-nejvyšší božský dech. Hé - skryté i zjevné působení, vše v pohybu, původce všeho v pohybu. Chet - 7-jednota sama, prvočíslo 37x3=111 3+7=10

42.A42 Stav mnohosti ať je spoután a mějte jej v ohavnosti. A tak se vším co se tě týká: ty nemáš jiného práva, než konat svoji vůli.

Cokoliv člověk koná pro někoho jiného než pro Nuit, je konáno bez lásky. Najít svoji svoji podstatu. Kým jsem, k čemu jsem předurčen. Něco se sebou dělat, aby člověk odhalil svou podstatu, svou pravou vůli. Ve stavu mnohosti vůle neexistuje. Je třeba roztříštěnost spoutat, stát se nápravou kola. Jednat v souladu s vnitřní vůlí.

43./43 To dělej a nikdo nemá říkat ne.

Pokud bude člověk v harmonii se silami Universa, povedou jej kupředu. Bude však Narážet na protesty svého okolí, jemuž se nebude líbit, že se vymyká průměru. Celé Universum „funguje" dle zákona o lásce a vůli.

44./44 Neboť ryzí vůle, nezkalená úmyslem, osvobozená od chtivosti výsledku, je každým způsobem dokonalá.

Být tady a ted\ nemyslet na výsledek. Když myslím na to, co právě dělám, ať to do-padne jakkoliv, tak je to dobře. Není důležité, aby to k něčemu bylo. Úmysl, chtivost a výsledek jsou produkty iluze o existenci( tzv. ego). Spojitost s mít, vlastnit. Jakákoliv podoba chtění, nutí člověka omezovat vůli tím, že chce něco jiného než má, čili nežije s láskou, nepřijímá život, odmítá některé jeho aspekty, chce jiné. Vnitřní vůle je v har-monii s universálními silami-je dokonalá.
DM - 44 - krev. Uzavření krve, propadnutí se do vleku duality(ego), propad do mate-riálních tužeb a uctívání zlatého telete. Ábel -Baal.

45./45 Dokonalost a dokonalost je jednou dokonalostí a nikoliv dvěma: ne, není žádné!

Ryzí vůle je vždy dokonalá, je v souladu se vším. V okamžiku, kdy má člověk vyko-náno něco dobře, tak je jedno jakým způsobem je to dobře. Důležité je, zeje člověk v pohybu. Změna je stabilita. Schopnost přizpůsobení.
-1+1=0 0=2 2=vědomí 0=nevědomí - vnímá to vcelku

46./46 Nic je tajným klíčem tohoto zákona. Židé tomu říkají šedesát jedna: já to nazý-vám osm, osmdesát, čtyřista & osmnáct.

Nic=0=vše nic=61=AJN(jeden ze závojů negativna) AJTN=Dvábel=130 Tajný klíč - skrytá cesta k pochopení. Skrytá cesta k pochopení AL vede skrze schopnost uvědomění propojenosti všeho. Mohu pocítit, že jsem součástí všeho, propojení je klíč.
Ďábel - stvořování pravým a levým okem, hledání protikladů proti sobě, vytváření jednoty, spojování toho, co je oddělené. 2 oči - prostorové vidění. 8+80+400+18=506=50+6 otočením 506 - 605 + židovská půlka 61=666 Sjednocení bodu a prostoru - sjednocení protikladů. 666 je známé z Apokalypsy sva-tého Jana. Jan viděl tento symbol jako znamení destrukce jemu známého světa - od-děloval protiklady od sebe, jeho pozice byla lidská. Pohled já - dobro, protiklad - zlo. Člověk - 666 - se podobá původním tvořivým silám, nechce být jen poslušnou ovečkou. Člověk má v sobě protiklady odděleny a máje teprve spojovat. Člověk se podobá stvořitelským silám, ty jsou taky dvě, a je-li jich tvořivým způsobem využito, vzniká nová forma vědomí - pochopení, uchopení, poznání. 6:50=0.12 0=Nuit tečka=Hadit l=Ra-Hoor-Khuit 2=lidské vědomí Verš 24/ Mé slovo je 6+50 6x50=300 (ŠIN) 61=bod 506=prostor(Nuit)
Pohlcení bodu prostorem, zmizí vše, co je odděleno, navrátí se krev do poháru Babalon

47./47 Jenže oni mají jen polovinu: svým uměním sjednocuj, a tak vše zmizí.

Oni=všichni, kdo nepoznali Nuit. Svým uměním, svými činy, vše sjednocuj, jednej Podle pokynů 41 -44. verše. Tak vše zmizí-bude dosaženo jednoty pro všechno a pro všechny. Bod bude pohlcen prostorem a prostor bodem tak, že dojde ke vzniku jiné kvality -jde o sexuální spojení. Jde o prolnutí těchto kvalit, nikoliv o vzájemnou destrukci. NOVÁ FORMA VĚDOMÍ.

48./48 Můj prorok je blázen s tím jeho člověk, člověk, člověk: cožpak nejsou Vůl a nic podle této Knihy?

Blázen=0-neodděluje od sebe obě síly, nerozlišuje je, spojuje je k sobě. Kdo je rozštěpuje, chová se k nim netvořivým způsobem.
Člověk, člověk,člověk=l 11x6= 666
Úkol proroka= 0-převedení 1-člověka na 0.
Blázen symbolizuje jak 1 tak 0. Blázen - karta číslo 0. Alef- číselná hodnota 1.
Člověk, který se vydává na cestu za poznáním = 1 = Alef(Parsifal).
Člověk, který došel poznání, pochopení, spojení dvou protikladných sil = 0.

49./49 Zrušeny jsou všechny rituály, všechny ordálie, všechna slova a znamení. Ra-Hoor-Khuit zaujal své místo na východě za Rovnodennosti bohů: a Asar a Isa, kteří jsou rovněž jedno, nechť jsou spolu. Oni však nepřicházejí ode mne. Asar budiž uctivatel, Isa trpící: Hoor ve svém tajném jméně a slávě je pánem zasvěcení.

49=7x7 dokončení cyklu
Mění se doba, co platilo dřív již platit nebude. Dříve platilo, že člověk posvěcuje své dílo, nyní dílo posvěcuje člověka. Člověk bude hodnocen podle toho co vykoná. Asar a Isa... rodiče Hoora... doba dítěte... dítě rodiče spojuje, sjednocuje... protiklady jsou usmiřovány a tendence-lepší, horší- mizí.

50./50 Musí být řečeno slovo o úkolu hirofanta. Hle! jsou tři ordálie v jedné a ta musí být podána třemi způsoby. Hrubý musí projít ohněm: jemný nechť je zkoušen v intelektu a vznešení vyvolení v tom nejvyšším. Tak dostaneme hvězdu & hvězdu, systém @ systém: nedovolte, aby se příliš dobře znali!

Každý člověk se během života setká se situacemi, které odpovídají jeho charakteru. Tyto
situace, zkoušky, lze rozdělit do tří skupin. Vše se dělí v trojčlennost, muž-žena-dítě. Minulý
Aeon dítě nebylo. Dříve: chudí-bohatí, muž-žena, šlechta-poddaní, těch, co bylo méně vládli.
Nyní se včleňuje dítě - může sjednocovat dva naprosto protikladné prvky.
Zasvěcování=získávání zkušeností.
Hierofant - Ra-Hoor-Khuit řídí kroky každého člověka tak, aby došel nějakého pokroku.
Zdůraznění trojčlenky: 1) Hrubí - ti, kdo pracují ( práce je modlitba mužů), jsou zkoušeni
bolestí a potížemi hmotnými, lidé neintelektuální-skupina těla-lidé země. Zkoušky ohněm-zkoušky vůle-schopnost něco překonat, musí něco překonat.. Musí s něčím bojovat. Bolest-nemoc-být spá-leno-prožít bolest.
2) Jemní - ti, kteří se již očistili, mají duševně pracovat, ti, kteří se
setkávají s problémy, o kterých se přemýšlí. Skupina mysli - Mi-
lenci. Patří sem všechno, co je spojeno se vztahy. Sociální stát -
budou se starat o ty hrubé.
3) Vznešení vyvolení - ti, kteří budou zpracovávat skutečnosti nej-
vyšší. Prošli již ohněm i duševně pracovali. Skupina ducha - Pou-
stevníci.
Každému je dáno kam patří a podle toho se bude vyvíjet. Každý máme svou dráhu, jedna skupina druhé nerozumí. Neobětovávat se!

51./51 Do jediného paláce vedou čtyři brány: podlaha tohoto paláce je ze stříbra a zlata: je tam lapis iazuli a jaspis: a všechny vzácné vůně: jasmín a růže, a emblemata smrti. Do těch čtyř bran nechť vstoupí postupně nebo najednou: nech jej stát na půdě onoho paláce. Nebude po něm veta? Amn. Nuže! bojovníku což má tvůj sluha padnout? Jsou však prostředky a prostředky. Buďte proto spanilí: všichni se odívejte do jemných rouch: jezte bohaté pokrmy a pijte sladká vína i vína, která pění! Také se syťte dle libosti a vůle láskou tak jak vy chcete, kdy, kde a s kým chcete! Ale vždy ke mně.

Každý má jiné možnosti, nic není lepší.. Jeden palác-jeden cíl, kam má člověk dojít.
Love, Light, Life, Liberty - 4 brány - 4 L: láska, světlo,život, svoboda Blázen je Rovnováhou - supíce. Lapis lazuli - Nuit - má azurovou barvu. Jaspis - Hadit - zlatá barva. Vzácné vůně - formy extáze. Jasmín a růže - symboly svátosti.
Emblemata smrti - spojení bytí a nebytí, smrt - přerod, rovnováha života a smrti. Každý má využít všechny 4 cesty, je důležité, aby se člověk připravil. Je jedno jak kdo dojde cíle. Nuit doporučuje, aby kandidát na dosažení Paláce, především dělal vše pořádně, ať je to cokoli. Má si dělat dobře, má mít radost ze života, nemá se nikomu zodpovídat, má jednat jen za sebe. Výzva k radosti ze života.

52./52 Nebude-li to správně: jestli zaměníte světové strany říkaje: jsou jedno: nebo říkaje, je jich mnoho: nebude- li mně rituál vždy zasvěcen: pak očekávejte strašlivé rozsudky Ra Hoor Khuita!

Jestli člověk neodhadne situaci, co je a co není důležité, přijde zkouška. Ve světě protikladů vládne Ra-Hoor-Khuit. Je to bůh války. Jeho vláda symbolizuje rozpory, nejistotu. Člověk spadne zpět do místa bojů a protikladů.

53./53 Toto znovustvoří svět, malý svět mé sestry, mého srdce @ mého jazyku, již posílám tento polibek. A ó, písaři a proroku, ačkoliv budeš z princů, tobě to zmírněno nebude, ani nebudeš zproštěn slibu. Extáze však budíš tvá i radost země: vždy ke mně! Ke mně!

Toto znovustvoří svět -je li něco znovustvořeno, je to vždy stvořeno jinak. Sestra Nuit - Ha'thor - bohyně denní oblohy. Denní obloha = noc+slunce. Prolne se Nuit a Hadit. Projevená Hathor může mluvit za neprojevenou Nuit a mohou mít i společné pocity. Hathor je Nuitiným životním projevem, a tvoří ji slovem. Má-li se Nuit projevit jako Hathor, musí někteří lidé projít posvěcením skrze lásku s vůlí. Musí vstoupit do paláce, tam nepadnout a nechat prolnout své vědomí s Nuit. Všem je měřeno stejně, nikdo nemá výjimku. Extáze je inspirací od Nuit, neboťv umožňuje vymanit se z hranic osobního, omezujícího vědomí. Ke mně - magický příkaz pro uctívání jednoty.
 
2003/2004


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz