Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 54 - 66, Hemet Necer

54./54 Nepozměn tvar ani jedinného písmene: neboť hle! ani ty, o' proroku, nepronikneš všechna mystéria v nich ukrytá.

Technická poznámka/ verš 36 - zdůraznění, upozornění, důležitost slov/.

55./55 Chlapec tvé krve, on je uzří!

Chlapec=Horus nositel vědomí- duše, krev. Duchovní dítě. Dívka by vědomí jen přenášela, chlapec je projevuje. Může to být taky chlapec, který se narodí a mystéria pronikne, stejně tak může být probuzeným vědomím kteréhokoliv mága.


56./56 Neočekávejte ho ani z východu, ani ze západu: neboť z neočekávaného domu přichází toto dítě. Aum! Všechna slova jsou posvátná a všichni proroci pravdiví: ledaže by rozuměli jen pramálo: vyřeš první polovinu rovnice, tu druhou ponech nedotčenou. Ty však zříš vše v jasu světla a něco, ačkoliv ne všechno, v temnotách.

Každý má svou pravdu, každé hodnocení je subjektivní. Binah je velká matka, rozumí všem svým dětem. Sděluj svou pravdu, je třeba sdělit ostatním, co člověk považuje za důležité. Co má být utajeno,utajeno bude. Člověk nemůže uchopit vše, co by chtěl. Nelze vnést do všeho světlo. Jenom temnota je tvořivá. Mystická pravda, vnitřní zření zůstává skryto v temnotě. Intelektuálně pojatá pravda ve světle. 5+6=11... v temnotách si nechávat ležet inspiraci.

57./57 Vzývej mne pod mými hvězdami! láskaje zákon, láska pod vůlí. Atv si ani Blázni nepletou lásku. Neboť je láska a láska. Zde jest holubicí a tam jest hadem. Zvolte si dobře! On, můj prorok, si vybral, znaje zákon pevnosti a velké mystérium Domu
Božího.


Všechny ty staré litery z mé Knihy jsou správné: ale - není Hvězda. To je také tajemství: můj prorok to zjeví moudrým.

Evokační text.
Láskaje to, co ze dvou tvoří jednoho. Osud neexistuje. To co se děje, se děje proto, aby to povzbuzovalo naši vůli. Vůle naplňuje člověka pomocí lásky.
Blázen - ten, kdo má v sobě jednotu, musí rozeznat, kdy láska jednotu tvoří, a kdy ji rozbíjí.
Had - přináší stvoření, zhmotnění - rozděluje. Had=Babalon, přijetí, užívání si života - Tet - Síla.
Holubice - tam, kde je uctíváno to nadzemské, čistá, neposkvrněná, nedostupná - Velekněžka.
Láskaje zákon, láska k životu.
Celý svět se v původních základech bortí - Padající věž. Pohyb principů. Souvisí to se znovuobjevením ženského principu a jeho zrovnoprávněním s principem mužským.
I každý svět každého jednotlivce prochází jakousi bouří.

58./S8 Na Zemi sesílám nepředstavitelné radosti: a ještě za vašeho života jistotu o smrti, nikoliv víru: nevýslovný mír, klid, extázi: aniž bych cokoliv požadovala jako oběť.

Tam, kde je jen víra, chybí osobní kontakt, přesvědčení se.
Nevýslovný mír - mimo hmotu, mimo náš svět.
Klid je opakem pohybu. 4.-5. sefirota. Pohyb souvisí s hmotou. Je - li někde klid, je to
mimo stvořený svět( 1.-3. sef).
Skrze Nuit přicházejí na Zemi, do našeho světa, možnosti, které zde dříve nebyly. Tvořit lze jen v dualitě.
Pomocí extáze může člověk proniknout k bohyni Nuit.

59./59 Mé kadidlo je z vonných dřev & pryskyřic: není v něm žádné krve: neboť mým vlasem jsou stromy věčnosti.

Všechno k sobě patří, vseje prorostlé se vším.
Krev - nositelka individuálního vědomí - obětuje se bohyni Babalon. Nuit je nevědomí, pryskyřice - krev rostlin, dřeva, které nemají vědomí - oběť pro Nuit. Nuit je jako strom, to co obsahuje možnosti -ji patří dřevo a pryskyřice. Je formou. Obětováním formy dojde ke změně, k posunu.

60./60 Mým číslem je 11, jakož všechna čísla těch, kteří patří k nám. Pěticípá hvězda s kruhem uprostřed & ten kruh je rudý. Pro slepé je má barva černá, ale modrá (a) zlatá je zřena vidoucími. Rovněž mám tajnou slávu pro ty, kdož mě milují.

11 je číslem Aeonu, Nuit. 11=5+6 / Vau, Hé - syn, dcera/
Hé - Nuit - se sklání - 5 je jejím číslem( stéla ).
Rudý kruh - symbol plodnosti - červená - ženská barva. Kruh - had - Samek - 60 - Alchymie.
Vseje ženské, Nuit je součástí všeho.
Noční obloha, ozářená hvězdárna, je modrá a zlatá. Pro nevidoucí je černá. Ti, kteří jsou schopni postřehnout všechny možnosti, které Nuit nabízí, vidí modrou a zlatou.
Tajná sláva - Hod - poznání, komunikace - Merkur-Thoth-vědomí.
Sláva - svatost - oslavování.
Oslavený stav - osvícení.
Slavnost - náboženský obřad, něco slavit značí velebit božstva a zároveň býti poctěn jejich milostí.
Oslava - vynášení, velebení.
Tajná sláva - člověk přijde na něco, co pro druhé nemá význam nebo je nesdělitelné, nepochopitelné pro druhé. Mohou věřit, ale nerozumí, neprožili.
Khabs =11- děloha - může se vyvíjet dítě
11x38 = 418 Chet - stéla zjevení

61./61 Leč milovat mne je lepší než všechno ostatní: jestliže pro mne budeš zakrátko pod nočními hvězdami spalovat kadidlo, invokovat mne s čistým srdcem, v němž bude hadí plamen, pak přijd" na chvíli spočinout na mých ifadrech. Za jediný polibek budeš potom ochoten dát vše: ale každý, kdo by dal byt" jen smítko prachu, ztratí vše ještě v tu chvíli. Budete shromažďovat statky a svážet ženy a koření: budete nosit drahocenné klenoty: národy pozemské předčíte leskem & pýchou: ale vždy v lásce ke mně, a tak se připojíte k mé radosti. Naléhavě vás žádám, abyste přede mne předstupovali v prostém rouchu a ozdobeni drahocenou čelenkou. Miluji vás! Toužím po vás! Bledé nebo růžolící, zahalené nebo chlípné, já, která jsem veškerým potěšením a purpurem a zpitostí v nejniternějším smyslu, já si vás žádám. Nasaďte si křídla a probudete v sobě svinutou slávu: přijďte ke mně.

Evokační text. Návod na spojení se s Nuit.
Smítko prachu = zrnko na poušti Abbysu. Odevzdáním ega člověk ztrácí vše, ale i vše získává ( v jiné významu ). Je to posun. Člověk má žít naplno, bohatým životem ( bohatým
na zážitky, události, zkušenosti ). Vše s pomyšlením na Nuit. Otevřený život=život naplno! Výzva! Cíl je vzdálený. Budvto přijde nebo nepřijde
61-Ajin=0=Nic
Čelenka - symbol kruhu - čili Nuit - čelo je blízko hvězdám. Purpur - barva lila - spojení s Daath. Tam vzniká čas, čas je kala. Svinutá sláva - had vědomí -jiné vědomí než ego. Kundalini energie.

62./62 Při všech mých setkáních s vámi bude kněžka volat - a její oči budou hořet touhou a v mém tajném chrámu bude před vámi stát nahá a roztoužená - Ke mně! Ke mne! vzývajíc svým milostným zpěvem plamen v srdcích všech.

6+2=8 verš č. 8) Khabs je v Khu, nikoliv Khu v Khabs. 8, 88, 418 kalas
Vyjádření ženských sil. Chrámové kněžky byly chráněné. Pohlavní styk - mužské vědomí se rozpouští - Tet=Chtíč.
Tajný chrám - tělo ženy, jehož prostřednictvím je možné dosáhnout rozpuštění vědomí. Tajné vědění - dosažené pouze zkušeností. Kněžka - Nuit je na pozemské úrovni zastoupena ženou. Touha po nejvyšším vědění, poznání, vědomí.
Kněžka dovoluje muži, aby stykem s jejím tělem v ní probudil její sílu. Uctivač se v kněžce rozplývá a Nuit se projeví skrze uctívače. Poměr mezi principem mužským a ženským. Nositelkou energie je žena.

63./63 Zpívejte mi strhující milostnou píseň! Vykuřujte pro mne kadidlem! Noste mi klenoty! Napijte se na mne, neboť vás miluji! Miluji vás!

Vybídnutí k extázi. Forma komunikace sNuit. Nemáme se čeho bát. Buďte svobodni.
5 různých činností - 5 smyslů
Zpěv - zvuk sluch
Vykuřování - vůně čich
Klenoty - to, co je vidět zrak
Nápoj - chuť chuť
Milování - hmatový vjem hmat
Opojení smyslů. Víno, ženy, zpěv.

64./64 Jsem dcera zapadajícího slunce s modrými víčky: jsem neskrývaná nádhera rozkošné noční oblohy.

Pokud se člověk chce spojit s Nuit, vhodná doba k tomu je večer při západu slunce a ještě lépe v noci při jasné obloze.

65./65 Ke mně! Ke mně!

Zvolání, vybídnutí k extázi.

66./66 Zjevení Nuit jest u konce.

Nuit řekla již vše.
Nositelkou síly je pouze a výhradně žena. Muž probouzí spojením v ženě její sílu. Síla se projevuje skrze muže i ženu jakožto dvojici.
 
2003/2004


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz