Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Poznámka k AL I:49, Kojot

Zrušeny jsou všechny rituály, všechny ordálie, všechna slova a znamení. Ra-Hoor-Khuit zaujal své místo na východě za Rovnodennosti bohů; a Asar a Isa, kteří jsou rovněž jedno, nechť jsou spolu. Oni však nepřicházejí ode mne. Asar budiž uctívatel, Isa trpící; Hoor ve svém tajném jméně a slávě je Pánem zasvěcení.


V této poznámce se hodlám věnovat dosud ne zcela rozřešenému problému Asara a Isy. Nejde o nalezení definitivní odpovědi, spíše o nový pohled na tuto problematiku, který kromě odpovědí přináší i nové otázky.

Skutečnost, že Isa je arabskou formou jména Jehóšua – Ježíš, je známa. Napadlo mne v této souvislosti podívat se do literatury týkající se islámu na jméno Asar. Objevil jsem je v rejstříku k českému vydání Koránu (Hrbkův překlad) ve tvaru Ázar (a předpokládám, že jde o Asara v českém přepisu arabštiny). V Koránu se vyskytuje pouze jednou a to v 74. verši šesté súry:

A hle, pravil Abraham otci svému Ázarovi: \\\'Zdaš bereš si modly jako božstva? Věru já vidím tebe i lid tvůj v bludu zjevném.\\\'

Biblickým jménem Abrahámova (Abramova) otce je Terach. Změnu jména v Koránu interpretuje v poznámce k tomuto verši překladatel takto: Zdá se, že jméno Ázar vzniklo záměnou se jménem Abrahamova sluhy Eli\\\'ezera, přičemž počátek slova Eli byl pokládán Muhammadem za arabský člen al.

Pojetí Abraháma v Koránu odráží podání židovských legend, v nichž tento vystupuje jako bojovník za pravou víru v jediného boha, spíše než jako oddaný a poslušný služebník (jak je tomu v biblickém podání). Je zde tedy ještě více zdůrazněna zakladatelská a inovátorská role prvního praotce. Spor, který vedl s otcem o modly, pak vytváří představu jasného zlomu mezi starým a novým. Jde vlastně o (oproti realitě jistě značně zjednodušený) popis konce aeonu Matky (reprezentovaným \\\'uctívačem model\\\' Ázarem) a počátku aeonu Otce (reprezentovaným Abrahámem). Vezmeme-li v úvahu, že Isa – Ježíš je vrcholným prorokem Osiridova aeonu, nabízí se nám možný způsob, jak lépe porozumět zmíněné problematické pasáži Knihy zákona:

\\\'Uctívatele\\\' Asara (Ázara) lze chápat jako představitele aeonu Isidina; \\\'trpícího\\\' Isu jako reprezentanta aeonu Osiridova. \\\'Nechť jsou spolu\\\' – rozpor, který mezi nimi panoval, je překonán příchodem aeonu Hórova. Lze to pojmout i v intencích Hegelovy dialektiky – překonání jako obtížně přeložitelné hegelovské aufgehoben, kdy se protiklady vzájemně nevyruší, ale dávají zrod něčemu vyššímu. Nebo též obdobně alchymicky. Nyní jsou Asar a Isa spolu a současně jsou již neaktuální (\\\'nepřicházejí ode mne\\\'). Pánem zasvěcení je Hoor.

Tato interpretace však přináší i další otázky. Pokud je tomu tak, proč v tomto místě, kde je ohlášen příchod nového aeonu, pracuje Liber AL s koránskou terminologií včetně jejího omylu, způsobeného záměnou biblického Teracha za Ázara? Patrně nepůjde o upřesnění, že \\\'místem na východě\\\' je míněn Blízký východ :-) V každém případě nás upozorňuje, že není úplně od věci zabývat se také problematikou islámu (dnes zřejmě ještě více než v roce 1904 e. v.).

Otázkou zůstává také číselná symbolika jmen: v současné době nemám k dispozici jejich arabské psaní, z něhož by se taková symbolika dala odvodit. Zapátrám...

Je třeba připomenout, že Crowley si této souvislosti nepovšiml. Vzhledem k tomu, že patrně neměl k dispozici Korán opatřený indexem, to ale není zvlášť překvapující. Přemýšlel jsem i o možnosti, že by Asarem byl skutečně míněn Abrahámův služebník Elíezer (pak by šlo o raného uctívače – Asara a vrcholného představitele – Isu, coby dva představitele Osiridova aeonu), ale domnívám se, že jde o slepou uličku. Skutečnost, že jde o koránské výrazy, týká se tato pasáž patrně koránského významu těchto jmen.Uvítám jakékoli další postřehy a připomínky k této záležitosti.
 
19.1.2005


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz