Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 2. kapitola, verše 1 - 25, Hemet Necer

1./67 Nu!úkryt Haditův.
Nu je všude, je neprojevená, je absolutní možností. Projevuje se skrze Hadita, který je bodem. Hadit=Hvězda- je jich mnoho, přesto je jeden (oheň-pochodně, z jednoho ohně mnoho pochodní). Když se nic neděje, jsou oba ukryti. Když se začne něco dít, jsou projeveni oba. Každý člověk je součástí vesmíru, mnoho lidí dá celek. Na základě jedné hvězdy si lze udělat představu o hvězdách dalších.
Ustanoven vzájemný vztah. Nuit – celek, je úkrytem Hadita. V celku je něco obsaženo(Hadit).


2./68 Jen blíž! vy všichni poznejte tajemství, které ještě nebylo zjeveno. Já Hadit, jsem doplňkem Nu, mé nevěsty. Já nejsem rozprostřen a Khabs je jméno mého dómu.
Nuit je všude, nemusí se pohybovat. Hadit je aktivní pohyb, božská jiskra(Hvězda) – ne Bůh sám.
Jen blíž!vy všichni a poznejte tajemství – nebojte se objevovat, prožívat nové zkušenosti. V osobní zkušenosti je jistota. Khabs- staroegyptsky hvězda (88).
Až padne Věž( 80), může vyjet Vůz( 8) a člověk v sobě objeví Khabs( 88)-Hvězdu.
Až jsou rozbourány zdi, které vězní duši( Věž=ego), a člověk má cíl, vydá se přes překážky najít božskou jiskru ( Hadita) uvnitř sebe.

3./69 Ve sféře jsem všude středem, kdežto ona obvod, není nikde k nalezení.
Khabs- hvězda, je příbytkem Hadita. Hadit je střed, je jeden, ale je jich mnoho. Pochodně-jeden oheň. Hadit je oživující princip. Hadit=Hvězda=Slunce(stálice, okolo které obíhají planety).
Jádrem každé bytosti je život. Hadit je podstatou lidství, je to individuální, neosobní identita.

4./70 Přesto však ona bude známa & já nikdy.
Hadit je tím, kdo poznává, a Nuit je ta , která je poznávána. On je subjektem, ona objektem poznání. Hadit má v sobě sílu poznávat a Nuit má v sobě sílu být poznána. Subjekt – Keter(Hadit) poznává, nemůže být poznáno. Poznává někoho mimo sebe, poznává tím i sám sebe. Bůh se na sebe chtěl podívat a svět, ve kterém jsme, je ZRCADLO. Hadit člověk nemůže nikdy poznat. Oko samo sebe nevidí, když se dívá.

5./71 Hle! rituály starých dob jsou černé. Ty zlé budiž odvrženy, ty dobré ať tu prorok očistí! Potom se bude poznání ubírat správným směrem.
Člověk by se neměl držet toho co je osvědčené, vyzkoušené, a původně má nějaký důležitý význam, ale časem je význam zapomenut. Co je přežité, toho by se měl člověk vzdát. Vše se vyvíjí a mění, je třeba měnit i rituály. Přizpůsobit je novému poznání. Ne vše staré odvrhnout, něco se vyvíjí. Kvásek se přidává do těsta, aby chléb nakynul. Černé rituály- sestup do nitra země, poznat svou duši.
Poznání- sefira Daat(nonsefira), v ní vzniká dualita. Keter sama nemůže být poznána, protože poznání je pod ní. Důležité je, aby vše bylo v pohybu. Statický Aeon (Osiris – boj protikladů), domluvené hodnoty, které se předávaly. Nyní je jakákoli hodnota dobrá. Střed je kdekoli, je dynamický. Každý člověk je představitelem vesmíru. Všichni máme stejnou podstatu, ale nejsme stejní.
Horův Aeon – protiklady spolupracují. Jsou komplementární. Člověk není odpovědný žádné vnější autoritě, jen sám sobě. Poznání je třeba uvézt v život, v praxi.

6./72 Já jsem plamen, který hoří v srdci každého muže a v jádru každé hvězdy. Já jsem život a dárce života, a přesto tím, že mě poznáváte, poznáváte nadto i smrt.
Ba-Hadit(Ruah) – Božská jiskra. Vývojem si člověk uvědomí božskou jiskru. Hadit-poznávací schopnost. Normální život člověk žije jen na půl.
Sestup božské jiskry- křest Ježíše Krista- sestoupila na Ježíše Ba- duše.
Smrt individuality – vzdání se svého ega. Poznání života - smysl celku, směřování Universa – život všech bytostí (hmotných i nehmotných). Člověk je ve spojení s celkem.
Plamen – vědomí, vnitřní síla, Pravá Vůle, je uložena v srdci, středu každého člověka (individua). Plamen je pohyblivý.
Jádro hvězdy – pricip kolektivní. Jádro je pevné.
Stírá se rozdíl individuálního a kolektivního vědomí.
Vnější já = lunární já = ego se vstřebá do kolektivního středu ( cvičení-zapalování pochodní z vatry), pokud se člověk ke středu dostane. Pokud člověk pozná svou Pravou Vůli, lunární já umírá nebo je umlčeno ( sen-dívka vedoucí vztekajícího se hlavonožce na volném vodítku).
Hadit-oživující prvek, život. Tím, že člověk poznává sám sebe, objeví Hadita. Muž-virilis-plamen-vril-magická síla.
Lunární já je třeba umlčet, aby se mohl projevit Hadit.
Lunární já se šíří do stran-mnohost-člověk něco chce, a když to má, chce něco dalšího. Ego symbolizuje mnohost.
Duální svět, kauzalita, příčina a následek. Hadit je stvořitel i ničitel, stahuje se do sebe, stahuje se k Haditu kolektivnímu, destrukce iluze. Přiblížení se ke kolektivnímu Haditu-vyvázání se z příčiny a následku, z kauzality, z kola samsáry (znovuzrozování).
Otáčením kola dochází k projevení, manifestaci Nuit. Otáčením kola je umožněna existence prostoru a vzniká tím i čas.
Kaf a Pé – ve vírech je válka. 20+80=100 Qof (ryby) Kteis a Falos – vznikání, projevování se.
Kostka má 6 stran, solární symbol.

7./73 Já jsem mág a vymítač duchů. Já jsem nápravou kola a kostkou v kruhu. „Přijďte ke mně“ jsou slova pošetilá: neboť jsem to já, kdo přichází.
Mág je pánem iluze- iluzi tvoří( iluze=realita).
Vymítač duchů- něco ničí, zplošťuje. Vyhánění bytostí, které jsou na určité osobě navíc.
Hadit tvoří i ničí. Obsahuje oba prvky. Souhra Hadita a Nuit má za výsledek vytváření.
Spojení kruhu, který je dvojrozměrný (Kruh-Kolo=Nuit-Kaf=10) a kostky, která je trojrozměrná( trojrozměrný tento svět, bytí, naše realita, kosmická iluze). Kostka vzniká otáčením kruhu. Hadit kruhem otáčí a tím se projevuje. Sám však v pohybu není. Dochází ke sjednocení principů. Spojením tvůrčích protikladů vzniká svět.
Kolo se dává do pohybu, vnímáme to jako prostor a čas.
Hadit je tím, kdo přichází, pohyblivé vědomí, je nositelem změny a láskou, láska je vyjádřením vztahu, čili pohybu.
Dvojrozměrný svět=svět stínů.
Náprava kola zastupuje třetí rozměr. Úplně uprostřed by neměl být pohyb. Pokud by se Hadit stáhl z reality, věci by se přestaly projevovat.
Nuit-uhelný důl, Hadit vozíky, které vozí uhlí, Ra-Hoor-Khuit=se veze uhlí(vozík i uhlí i pohyb).
Nuit- dvoudimenzionární 1) Rozprostřenost
.........................................2) Potencionalita (vše z ní může vzniknout)
Hadit přidává pohyb, umístění.

8./74 Kdo uctíval Heru-pa-kraatha, uctíval i mne, špatně, protože já jsem uctívač.
Heru-ra-ha 1) Ra-Hoor-Khuit = Hadit
2) Heru-pa-kraat = Harpokrates (Hoor-pa-kraat = Harpechart – statický)
Ra-heru -létá na Haditu, na slunečním disku.
Khu -pohyb i prostor.
Sluneční božstvo = pohyb.
Člověk je Haditem a předmětem uctívání je Nuit. Uctívání Nuit – naplnění možností – vrhat se do kde čeho.
Harpokrates mlčí, vyjadřuje Keter za níž stojí Nuit.
Ra-Hoor-Khuit ( Hadit) projevuje Keter v aktivnějším.
Při průchodu Abyssem přestává existovat ego, člověk se učí mlčet. Asimilací ega dojde k rozšíření prostoru pro pravé já.

9./75 Pamatujte si vy všichni, že existence je ryzí radost, že všechny chmury nejsou nic než jakoby stíny, ty pominou & jsou pryč, ale ta jest tím, co přetrvá.
Spojení bude provázeno pocity radosti.
Oddělování, loučení, jiná destrukce – pocity žalu, ztráty.
Setkání s dokonalostí přináší pocity pozitivní.
Černé myšlenky – Nigredo( strnutí) – transformace ega.
Žal – Isis – ztráta, rozbití, rozštěpení.
Vtělení – ztráta jednoty, roztrhání na kousky.
Smutek – když člověka něco opouští a on o to nechce přijít. Když se mu nedaří dosáhnout toho co chce.
Eso mečů – obraz Pravé Vůle.
2 mečů – symbolizuje její uskutečnění
3 mečů – začíná vůli zmnožovat – dochází k znehodnocení. Pravá Vůle je jedinná.
Existence je rizí radost – je třeba pociťovat radost, nebo alespoň dobrou náladu. Odevzdat se do rukou Božích, odevzdání se osudu.
75 – číslo Nuit.

10./76 Ó proroku! nemocnou vůli máš, která ti brání naučit se to, co je tu napsáno.
V době, kdy A.C. psal Knihu zákona, věřil v sílu utrpení a v jeho posvátnost.
Filosofie utrpení – leštění, opečovávání ega.
Ego – mnohost – rozpolcení – žal. Ego se brání, když mu někdo utrpení bere. Utrpení je k ničemu.
Přijetí radosti jako základní teze vlastního života je jeden z nejtěžších úkolů. Zároveň je to přijetí Pravé Vůle.

11./77 Chápu, že nenávidíš svou ruku @ toto pero, ale já jsem silnější.
70 – Ďábel -Ajin– nakopnutí, hrubé postrčení, nekultivovaná energie.
7 – Vůz – Zain – překonávání překážek.
11 – expanze – rozšiřování – konfrontace se svým stínem. Velká reakce, příliš mnoho emocí prýští z hlubin duše.

12./78 Protože dlím v tobě a tys o tom nevěděl.
Nositel vědomí = Hadit = ten kdo ví. A.C. byl na malý okamžik zcela Haditem. Hadit se v něm plně manifestoval. Ego se dostalo do kouta, kde mohlo jen slepě protestovat. Což žádné ego nemá rádo.

13./79 však proč? Protože jsi byl tím, kdo ví, a byls i mnou.
Proč – protože. Protože předpokládá příčiny a následky. Duální či lineární vnímání světa. Svět rozumu.
Poznáním mě v sobě je naplněním magické formule Hadit a Nuit.
„Poznal ji“( v Bibli)- pochopit, spojit se s někým.

14./80 Nyní budiž zahalena tato svatyně: ať světlo pohltí už lidstvo a stráví je slepotou.
Světlo – poznání. Pokud na ně člověk není dostatečně připraven, šok z toho, že uvidí něco z toho co neměl, může mít závažné následky.
Nádoba, která není dostatečně pevná, při naplnění světlem praskne, rozbije se.
Světlo vnitřní svatyně bude oslepovat zrak Lunárního já. Konfrontace s Meduzou.
80 – Pé - zvrat, zlom, světlo, pád ega.
94 – Cade a Dalet – Císařovna a Císař
14 – Samek- Umění – nenechat nic náhodě, cílevědomé poznávání, cesta vzhůru, spojování protikladů, přijímat vše. Spojení protikladů se děje ve svatyni – Alchymie. Jasněnka v jeskyni zalité světlem nad velkým kotlem nad ohništěm. Logická změna.
Sluneční já nemá každý vlastní – existuje kolektivní předobraz.

15./81 Neboť já jsem dokonalý jsou Nic, a bláznům jsem číslicí devět, ale pro spravedlivé jsem osmičkou a jedničkou v osmě, která je živoucí, neboť vskutku nižádný jsem.Císařovna a Král ke mně nepatří, protože je tu další tajemství.
Nic – 61, nic je tajným klíčem, nic je suma všech možností.
Blázni = pošetilci, neznalí.
81 = 8 + 1 = 9 Poustevník = osamělý, asketa. Verš 81 = trůn.
ÓB = 9 (alef+vau+bet) otec, svíravá síla dostředivá, síla světla(modrá), působí touha uvnitř, v určitých hranicích (rtuť). Hereb, svírající princip – Havran. Znaménko -. Člověk je tím, co mu přijde z vnějšku.
ÓD = 11 (alef+vau+dalet), jóna, oživující princip – holubice, aktivní odstředivá síla(červená), působí ze vnitř a rozpíná se do prostoru (síra). Znaménko +.
ÓR = nemá žádné znaménko hodnoty, je neustálým cyklickým pohybem = azot mudrců, má bílou barvu.
8 – Vyrovnání – Lamed = všeho tak akorát Lamed, spojnice horního a dolního.
1 - Mág - Bet = ten, který je nad iluzí, je sám sebou(dům). Mág je člověk žijící v obou světech.
8 – Lamed – 30 je ženským doplňkem Blázna, může být impulzem Alefu – 1.
LA = ne, nic, já nejsem AL = 31 je klíčem zákona
8 – Chet, nese ducha, nese Alef – 1, bojovník nese Svatý grál, nese možnosti, které jsou skryté v 418.
1 drak má 8 hlav, 8. hlava = Daat, hlídají zde psi rozumu, místo přechodu.
Císařovna a Král (Císař) vládnou nad materiálním světem. Je to skutečnost, která má hodnotu materiální.

16./82 Já jsem Císařovna @ Hierofant. Takže jedenáct, jakož i má nevěsta je jedenáctka.
Císařovna - 4 a Hierofant(duchovnější)6 – úrovně magické. 4 + 6 = 10 + Alef (prvek ducha).
Císař – vůle – dvojakost – rozděluje.
Hierofant je tím, kdo vyvíjí nátlak – sjednocuje – Horus.
Duch nebo Velké vědomí, které je vezeno na voze.
Císařovna má být okořeněna duchovním prvkem (Hierofantem) Veleknězem. = NUIT = 11.

17./83 Slyšte mne, vy vzdychající lidé!
Hoře bolesti a lítost
zbývá mrtvým a umírajícím,
lidu, který mne ještě nezná.

Mrtvi, ti co nepoznali Hadita, nepoznali cestu do svého nitra, neví nic o své Pravé Vůli. Ti co nejsou Haditem, jsou jen stíny, nemají žádnou hodnotu. Je třeba vzdát se iluze Žalu. Kdo to neučiní, stane se mrtvým, nebude žít. Poznání je pohyb, spojení čili láska.
Poznání se děje skrze Hadita, on je poznávací smysl. Poznání Hadita = uvědomění si tohoto poznávacího smyslu v sobě (poznal ji). Pak je poznávána Nuit.
Nicota má tři formy 1) negativita – popírání
2) individualita
3) skutek.
Tři závoje negativna 1) ajn – nicota
2) ajn sof – nekonečno
3) ajn sof aur – světlo bez hranic.

18./84 Jsou mrtvi tito bližní, citu nemají. Pro ubožáky a smutné tu nejsme. Páni země jsou naši příbuzní.
Hádův svět je dvourozměrný – podsvětní stíny. Stíny jsou bez pohybu a lásky, bez úsilí, jen se plouží – jsou mrtví. Jejich svět je smutný.
Páni země, ti kdo našli Hadita – Pravou Vůli.
Příbuzní – pokrevní pouto (mystéria krve) s Vědomím, které je v krvi rozpuštěno.
Kdo nemá cit, je hrubý, musí projít ohněm – očistit se.
Páni země realizují Pravou Vůli. Nemají nic společného s materiálním světem.
Ti, co citu nemají, nemají možnost zasáhnout do dění Universa. Nepoznali Hadita, s tím je spojen pocit smutku, žalu, bolesti, rozštěpení.

19./85 Má Bůh žít v psovi? Ne, jen ti nejvyšší patří k nám. Ti se budou radovat, naši vyvolení: ten, kdo se rmoutí, k nám nepatří.
God – dog
Pes – je to zvíře bez vůle a vyšších cílů. Kdo není pes, není smutný.
Pes – hlídač vstupu do podsvětí – stojí mezi světem lidí a stínů.
19 – Slunce – Reš, rozšíření vědomí
80 – Věž – Pé, zhroucení ega
5 – Hvězda – Hé, v nevědomí už se začíná něco dít – Hvězda – cíl,soustředěná, koncentrovaná energie.
5 – Gebura – nucení ze vnitř člověka, aby se dal do díla, jinak nepříjemné pocity (chaos).
Pes –Set

20./86 Krásní a silní, poskakující smíchem i ti v mdlobách rozkoše, rozhodní a ohniví, ti patří k nám.
Jakmile někdo začne realizovat sám sebe skrze Hadita, získá jeho kvality. Je to otázka vůle.
Hadit je nezávislá jednotka, nezávislost = síla.
9 – Poustevník – jod – nezávislost na vztazích.
11 – Síla – tet – had, Hadit.
Krásní a silní = psychologické vlastnosti, které souvisí s aktivitou, radostí, vůlí. Lidé, kteří jsou sebevědomí, jsou ti, kteří jsou vyvoleni, patří mezi ty, kteří přijali Hadita.
Je to otázka Vůle a Rozhodnutí.
20 – Aeon –Šin – ukončení jednoho cyklu života a začátek něčeho nového. Člověk se začne na život dívat jinak, radostněji, nezávisle na situacích a vztazích. Rozhodnutí není jednoduché, potřebuje čas a zkušenosti k uzrání.

21./87 Nemáme nic společného s vyvrženci a neschopnými, nech je zemřít v bídě. Neboť citu nemají. Slitování jest neřestí králů: rozdrťte ztroskotance @ slabochy: tohle je zákon silných: toto je náš zákon a zákon světa. Nemysli, ó králi na tu lež: že ty musíš zemřít: vpravdě nezemřeš, ale budeš žít. Nechť se tím rozumí toto. Jestliže se tělo Krále rozplyne, bude věčně přebývat v pravé extázi. Nuit! Hadit! Ra–Hoor–Khuit! Slunce, síla @ nádhera, světlo: to je uchystáno pro služebníky Hvězdy & Hada.
Citu nemají – nejsou schopni plně vnímat svět, vnímají jen sebe. Jejich pociťování je zastiňováno přílišným důrazem na sebe. Sebelítost je projevem slabosti. Sebelítost = projekce, můžou za to druzí. Člověk, který je zaujatý sám sebou, přichází o pocity, které jdou ze světa. Jedinným citem je cit sám pro sebe. Nepřebírat odpovědnost za druhé. Upadání do vztahů, jedna z nejčastějších neřestí, které člověk podléhá. Život je tady proto, abychom rozvíjeli sami sebe. Odpoutání od vlastního malého světa přináší schopnost neustrnout v čase. Závislost na čase, touha získat jeden bod pro sebe = potřeba mít, chtivost výsledku. Neschopnost prožít celek. Hadit se pohybuje tam i tam, nikam nepatří, je nezávislý. Existuje pokud neustrne. Vázání v čase - tvoření jedné realizace možností, není dokonalý – jedno odděleno od všeho – není to dokonalé – slovo hříchu je omezení. Důležité jsou neprojevené možnosti, které trvají věčně, jsou nad časem – v oblasti Arik Ampin.
Králové vytvoří novou kvalitu mikrokosmu( duše). Pouze pro ty, kteří se umí vzdát pomíjivého, je zákon.
Dvě kategorie lidí: a) ti, kteří jsou schopni zákon naplňovat – umí se vzdát pomíjivého
b) ti, kteří si vybrali cestu závislosti.
Král je ten, kdo vládne. Kdo nevládne sám sobě, nemůže vládnout jiným.
Věčnost – čas = protiklady. Když budu chtít mít něco na pořád, tak to chci mít vázáno časem. Čas vzniká pod Daatem. Linearuta – plynutí času. Vše na zemi musí projít smrtí.
Nuit a Hadit, věčné principy, určitá část duše je věčná. Tato část duše do sebe nemůže pojmout nic, co je pomíjivé. Osobní zkušenost je pomíjivá, celek duše je věčný( kolektivní duše).
Tělo – svrchní šat spermatoozonu všeho života( trpasličí duše).
Slunce, síla a nádhera – vnější manifestace této duše.
Dvě cesty dosažení věčnosti: 1) Cesta Tao – mystická – pasivní.
2) Cesta Umění – magie – aktivní.
Rozlišit co je podstatné a nepodstatné – schopnost vědomá, ne rozumová. Králové – páni – vládci svých vnitřních zemí – budou tvořit KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ. Ostatní zůstanou v kolektivním nevědomí.
Altruismus je projevem duality, vzniká působením duše rozumové.
Zákon je pro všechny, ale ne všichni jej využijí – naplní.
Uvědomit si radost, tj. spojení s celkem, s jednotou, prožívání existence jako radost je schopnost DUŠE VĚDOMÉ.
Král žije věčně – duše vědomá je věčná. Je vyvázána z času, žalu. Individuální život je pomíjivý.
Věčná duše – vnitřní plamen, jiskra, jádro každé hvězdy, srdce každého člověka.
Cíl vývoje v nejbližších 2000 letech - KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ, věčná duše – DUŠE VĚDOMÁ.
Projevy – šoky! Mít svatý klid, ulpívání na materiálním světě. Na změnu je třeba mít sílu – zákon síly.
Když se celý svět někam posune, celý svět má radost.

22./88 Já jsem had, který dává poznání & rozkoš a jasnou svatozář a v srdcích mužů probouzí zpitost. Chcete-li mne uctívat, vezměte vína i zvláštních drog, o nichž povím svému prorokovi & jimi se zpijte! Nebudou vám vůbec škodit. Je to lež, tato pošetilost namířená proti sobě. Vyjevování nevinnosti je lež. Buď silný, ó člověče, chtivý, raduj se ze všech věcí smyslů a rozkoše: neměj obav, že by tě nějaký Bůh kvůli tomu zapřel.
Vyvázat se ze vztahů zde na Zemi, ale nežít jako poustevník, asketicky. Smyslový svět není důležitý, máme jej užívat, má nám sloužit jako zdroj radosti. Bylo by hříchem žít asketicky, v odříkání, tak jak to bylo v patriarchárním řádu. Je však třeba jej užívat dle zákona (KZ). Závislost škodí! Člověk musí být připraven se kdykoliv čehokoliv vzdát.
Hadit=had, rychlý, kmitavý pohyb. Trubka, spojnice pozemského života s horní triádou( božským světem). Skrze hada k nám proudí Hadit, coby oživující princip. Zdrojem života je věčná duše.
Láska spojuje, jinak není láskou. Altruismus není láskou.
Vyjevování nevinnosti je hřích( jeden pól). Jsme vinni i nevinni.
Poznat svou Pravou Vůli =najít Hadita, najít zdroj svých životních sil – probuzení hadí síly. Stoupání hadí síly – proces poznání, odhalení energetického zdroje uvnitř sebe sama.
Svatozář- člověk září tou silou, se kterou se dostává do kontaktu. Spojení s prapůvodním duch.světem a jeho obrovskou silou. Nebezpečí: člověk, který na to není připraven, může být silou zahlcen.
Ovládne-li někdo plazí síly - stane se svým pánem a bude panovat celému světu. Tyto energie mají podobu víru, který vtahuje. Vír souvisí s Vrilem = obrovská energie. Vril je magickou silou, jejímž zdrojem je Hrilju a Rileh( výrazy pro nevědomí). Je-li někdo naplněn Vrilem, je virilní čili plodný.
Zpitost – síla probouzí chuť žít.

23./89 Jsem osamělý: není Boha, kde já jsem.
Realizace Pravé Vůle zcela vyplní vnitřní prostor člověka a není tam už místo pro jakoukoliv podobu Boha. Žádný Bůh se nenachází vně. Hadit je vnitřní zkušeností Boha. Hadit je bytím, individuální zkušenost prožívání. Hadit je středem každé Hvězdy, je mořem možností a zkušeností, je ničím z vnějšku neovlivněn – poustevníci. Individuality věčně izolované v realitě, ačkoliv se můžou jevit, že jsou ztraceni ve vztazích s vnějšími věcmi.
Je-li někdo osamělý, nezaplétá se do vztahů v pozemské smyslové realitě. Projev závislosti na objektu, vůči kterému se vymezuji. Člověk má moc nad tím, k čemu nemá žádný vztah. Vztah závislosti = nemohu bez toho být.

24./90 Hle! zde jsou hluboká mystéria: neboť ke svým přátelům počítám i ty, kdož jsou poustevníci. Nemysli, že je najdeš v lesích nebo na horách: však na ložích z purpuru, jak je laskají nádherné bestie mohutných údů s ohněm a světlem v očích a záplavou rusých vlasů: tam je naleznete. Uvidíte je vládnout, v čele vítězných vojsk a vůbec plné radosti: a bude v nich radost milionkrát větší než tahle. Střezte se, abyste nějak druhého neznásilňovali, král krále! Milujte jeden druhého žhoucím srdcem: podlé muže zadupejte do prachu v lítém chtíči své pýchy, v den vašeho hněvu.
Podstatou poustevníka není askeze, ale vnitřní stav neovlivnitelnosti a neznečištění vnějším prostředím. Poustevník se raduje a přijímá vše, co je vhodné pro jeho sebevyjádření. Poustevníci jsou lidé, kteří dokáží vnímat, co je důležité pro naplnění jejich Pravé Vůle. Nic zvenčí je nemůže vnitřně ohrozit, znejistit, neboť jsou sami v sobě silní. Všechno, co se nabízí může užívat k radosti a je na věcech a vztazích nezávislý. Nic mu nemůže uškodit. Vnitřní radost z vnitřního sebenaplnění. Je odleskem lásky pod vůlí.
Sexualita vědomá je posvátným spojením Hadit a Nuit. Je naplněním fyzické potřeby sexuality každého člověka.
Boj, vláda, aktivita – vše má stejnou hodnotu.
Nepoužívat síly mezi sebou. Nechtějte někoho přesvědčovat o své pravdě, nebuďte na své pravdě závislí. Vše se mění, vše se vyvíjí.
Boj pro zábavu – potyčka, spojení do větších celků, nebojovat proti sobě.
Král, královské vlastnosti – osvobozen od chtivosti výsledku, zbavit se proč a protože.
Horoucí srdce je nám Haditem. Nerozlišovat, každý král bude mít své území. Neplýtvat energií na konflikty.
Podlý člověk – nízký člověk, který neumí jednat čestně, používá síly k znásilnění druhého člověka. Kdo je králem, není zbytečně altruistou. Není možno pomoci někomu, kdo o to nestojí. Lidé, kteří nejsou schopni nebo ochotni prohlédnout. Vědomé rozlišování. Neplýtvat časem a energií.
Aktivita – prostředek extáze.
Prach – čas, hmota, pomíjivost, červ dobyvatel.
V den mého hněvu – dělám to neodkladně.

25./91 Vy jste proti lidu, ó mí vyvolení!
Lid – hemžení uvnitř sebe, zmatek emocí, myšlenek, zážitků.
Vláda – jednotící vědomí.
 
říjen 2004


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz