Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Svaté knihy Thelemické
The Holy Books Of Thelema

Pod tímto souhrnným názvem se skrývá celkem 15 poselství z pozůstalosti Aleistera Crowleyho, která on sám ustanovil základními instrukcemi pro zasvěcení do stupňů Thelemického řádu A.´. A.´. Všechna tato poselství (až na jednu výjimku, viz níže) jsou publikace třídy A, čili taková díla, u nichž se Crowley nepokládá za autora, ale pouze za prostředníka, který v hlubokém transu zapisoval dle diktátu Adeptů.Dlužno poznamenat, že hovořit o „zapisování dle diktátu“ je dosti zjednodušující popis a uvádím jej spíše pro laiky. Poučení mágové již vědí, že Crowley v sobě magickým výcvikem oživil vnitřní magické já. Toto já se označovalo za Velkou Bestii, To Mega Therion, a bylo schopno hovořit s Tajnými vůdci přímo. Technicky vzato pak bylo nutno jen umlčet rozumové, pozemské já a jeho nespokojené brblání. K tomu sloužil stav vědomí, který Crowley sám označuje jako trans. V době, kdy přijímal Knihu zákona, Crowley ještě nebyl transu zcela schopen. Proto později sám vyjadřuje pohoršení nad tím, že se nedokázal poddat Aiwassovi, kdežto v případě ostatních knih už věděl, jak se má připravit.

Crowley svou četnou magicko-literární pozůstalost, kterou přiřkl svému řádu A.´.A.´., rozdělil do čtyř tříd:
Třída A obsahuje vyjádření, jak byla diktována Adepty, kteří nejsou hmotně vtěleni. Tyto texty nesmí být měněny ani ve stylu, ani v záznamu, protože lidská bytost nemá schopnost posoudit jejich pravost.
Třída B obsahuje pojednání nebo eseje, které Crowley napsal jako běžně vzdělaný, znalý a schopný člověk.
Třída C sestává z materiálů, které mohou být nahlíženy jako zajímavosti nebo doplňky.
Třída D sestává z Oficiálních Rituálů a Instrukcí.
Třída E byla Crowleyem přidána později a sestává z manifestů, dopisů, pamfletů a podobných útvarů.

Crowley ještě za svého života některé publikace přesouval z jedné třídy do jiné. Tím došlo k mnohým zmatením a nejasnosti místy vládnou dodnes. Za arbitra se (= tj. sám sebe) v tomto smyslu pokládá magický řád O.T.O. který příznivou shodou okolností a dík dobrým právníkům získal autorská práva na veškerou Crowleyovu pozůstalost.
Původní Svaté knihy thelemické vyšly pod názvem Thelema v roce 1907 v Crowleyově privátní edici. Zde byla obsažena Liber LXI a Libri VII, XXVII, LXV, CCXX, a DCCCXIII. Zvláště v zahraničí proto bývá za Svaté knihy thelemické považována tato pětice knih a Liber LXI, která jakožto publikace ve třídě D není pokládána za Svatou.
Kompletní vydání všech Thelemických knih vyšlo v roce 1983, Samuel Weiser, Inc., York Beach, Maine, ISBN 0-87728-686-8. Je to oficiální vydání, doplněné předmluvou Grady L. McMurthyho (Hymenaeus Alfa) a jeho „vysvětlujícími“ komentáři. Ty uvozovky používám proto, jelikož mi – na jednu stranu - jakákoliv snaha o interpretaci připadá zavádějící. Ale opatřit knihu přemluvou, v níž se zájemce o Crowleyovo dílo nedozví nic nového, neboť vše už bylo uvedeno jinde, je podezřelou činností. A je tím podezřelejší, čím jistěji víme, že O.T.O. se snaží především prostřednictvím uplatňování autorského zákona všemožně zabránit šíření Thelemy, namísto aby ji podporoval, ke kterémužto účelu byl Crowleyem reformován. (Neméně zajímavá úvaha se nabízí ohledně uplatnění autorského práva na díla, jichž Crowley není autorem, neboť jak sám říká, psal podle pokynů extraterestriálních bytostí).

Úvodní Liber LXI a následujících pět libri jsou jednoznačně přiřazeny základním pěti stupňům vnějšího kruhu Řádu. Ostatní libri tuto jednoznačnost postrádají, ale z jejich obsahu je více či méně patrno, jakým způsobem mají být užity.
Kromě 14 Svatých knih existují ještě dvě libri v třídě AB (Liber CDXV, což jsou Paris Working, a Liber CDXVIII, známá jako Vize a Hlas) a jedna publikace A-B, Liber CMLXIII, Pokladnice obrazů.Svaté knihy Thelemické – seznam a krátká charakteristika:

Knihy s určením zasvěcovacího stupně:


LXI - Liber Causae
Přípravné pojednání: Obecné informace o Velkém Díle, krátká historie Thelemy.
Podobně jako všechny publikace třídy A je i tato kniha psána dramatickým, historizujícím jazykem v číslovaných verších, podobně jako Liber AL. Jazyk každé přijaté (tj. „diktované“) knihy je ale jiný, od věcných sdělení, přes instrukce a definice až k pateticky básnickému, nepřístupnému stylu.
Číslo 61 se zřejmě váže k hebrejskému slovu Ajn, nic, stav před stvořením.
Obsažnost 32 veršů.
Stupeň Probationer.


LXV - Liber Cordis Cincti Serpente
Kniha Srdce Ovinutého Hadem

Vysvětlení, kterak má vypadat vztah Aspiranta s jeho Svatým Andělem Strážcem, čili s nejvyšším Já. Spojení se Svatým Andělem Strážcem pokládá Crowley za primární a zcela nevyhnutelnou podmínku dalšího magického růstu. Do základního stupně jej klade zřejmě jednak proto, že by se žák měl již od počátku připravovat na tento důležitý krok. Kromě toho Crowley spojuje každý z pěti základních stupňů Vnějšího Společenství se stupni Vnitřního Kruhu nebo s dovršením magického růstu k najzazší možné hranici. Stupeň Probationer, odvozený od sefiry Malkuth, je završen stupněm Aspirant (sefira Tipheret), jehož úkolem je právě spojení se Svatým Andělem Strážcem.
Plné pochopení této knihy je zahaleno přede všemi, vyjma Zářícího Trojúhelníku.
Číslo 65 je počtem jména Božího Adonai, které přísluší Malkuth.
Obsažnost: Pět kapitol po 65 verších, každá komentuje jeden živel v pořadí Země, Vzduch, Voda, Oheň a Duch.
Stupeň Probationer.
Žák tohoto stupně musí získat kopii díla a zevrubně ji prostudovat. Jednu z kapitol se musí naučit zpaměti.


Liber Liberi Vel Lapidis Lazuli, Adumbratio Kabbalae Aegyptiorum
Sub Figura VII
Kniha Lapis Lazuli

jež jest volním vyrovnáním některých z Adeptů (=Adeptus Exemptus) se svým Adeptstvím, neboť jsou Zjevnými Slovy Mistrů Templu.
Archaickým básnickým jazykem je nastíněna Iniciace Mistra Templu, který je završením stupně Neofyt.
Číslo a obsažnost: Sedm kapitol po přibližně 50 verších odpovídá sedmi planetám v pořadí Mars Saturn, Jupiter, Slunce, Merkur, Luna, Venuše.
Plné pochopení této knihy je zahaleno přede všemi, vyjma Šestinásobné hvězdy.
Stupeň Neofyt.
Žák tohoto stupně musí získat kopii díla a zevrubně ji prostudovat. Jednu z kapitol se musí naučit zpaměti.


Liber AL Vel Legis Sub Figura CCXX
Kniha Zákona

Základní sdělení Nového aeonu. Stanovuje tři aeony: minulý Isidin, pohanský aeon svobody; končící Osiridův, křesťanský aeon závislosti a počínající Horův, který je aeonem obnovené radosti.
V prvním z aeonů bylo dominovalo materiálno nad duchovnem, jednoduchost a přímost. Ve druhém se duchovno pokoušelo ignorovat materiální svět, hlásalo nauky utrpení a kulty smrti. Nový aeon naznačuje spojenectví vyššího a materiálního světa.
Tři kapitoly AL by měly odpovědět na každou otázku, jež by mohla vzniknout v souvislosti s novým universálním náboženstvím. Kniha je psána spletitým až obskurním jazykem. Je pozoruhodné, že každá z kapitol má jiný styl.
Číslo 220 poukazuje na celkový počet veršů knihy.
Stupeň Zelator. Tento stupeň už nemá završení v konkrétním vyšším svěcení. Jeho završením je celá magická cesta. Kniha Zákona je tím, co žáka nese výš a výš.
Žák tohoto stupně musí získat kopii díla a zevrubně ji prostudovat. Jednu z kapitol se musí naučit zpaměti.


XXVII – Liber Trigrammaton
Kniha trigramů ukazuje variace Tao s Jin a Jang. Tento popis kosmického tvoření pomocí tří Principů koresponduje se Stanzas, jak je popisuje (u nás bohužel známá pouze zmínkou v povídkách H.P.Lovecrafta) Kniha Dzyan.
Plné pochopení této knihy je zahaleno přede všemi.
Obsažnost a číslo: 27 veršů s vyobrazeními trigramů.
Stupeň Practicus. Stupeň je základem teoretické kabaly.
Žák tohoto stupně musí získat kopii díla, zevrubně ji prostudovat a naučit se zpaměti.


Liber DCCCXIII Vel Ararita Sub Figura DLXX
Ararita

Kniha popisuje Hexagram a způsoby, kterak jej redukovat k Jednotě, a Dál. Je zde vyložen velmi tajný proces Iniciace.
Ararita je notarikonem „Jediný je Jeho počátek; Jediný je Jeho Individualita; On je proměnami Jediného“. Užitím této formule dochází ke sjednocení ideje s jejím protikladem.
Plné pochopení této knihy je zahaleno přede všemi. To prozrazuje i jazyk této knihy.
Číslo 813 se odvozuje od Genesis, kap.I, verš3 v hebrejštině. 570 souvisí zřejmě s numerací hebrejského slova pro desítku.
Obsažnost je sedm kapitol po třinácti verších
Stupeň Philosophus. Stupeň je základem praktické kabaly.
Žák tohoto stupně musí získat kopii díla a zevrubně ji prostudovat. Jednu z kapitol se musí naučit zpaměti.Díla bez určení zasvěcovacího stupně (pořadí dle originálního číslování):


Liber I, zvaná Liber B vel Magi
Kniha Mága

Popisuje stupeň Magus, nejvyšší, který je schopen se manifestovat na naší úrovni. Tak pravili Mistři Templu. Uvádí podmínky dosažení stupně. Crowley se ve svých Konfesích zamýšlí mj. nad tím, že je nemožné představit si děsivost a majestátnost knihy.
Číslo 1 má Mág v tarotu.
Obsažnost 23 veršů.


X - Liber Porta Lucis
Brána Světla

Kniha dává zprávu o vyslání Mistra A.´.A.´. a vysvětluje jeho úkol. Ten kdo dosáhl iniciace, pociťuje lítost nad temnotou Země a vysílá posla k lidstvu. Obsahem poselství je žádost k těm, kdo přesahují ve svých magických schopnostech průměr, aby se chopili Velkého Díla.
Číslo 10 se odvozuje od Malkuth; jedním z jejích titulů je právě Brána Světla.
Obsažnost je 22 veršů.


AL, The Book of Law sub Figura XXXI
Kniha zákona – rukopis

Rukopis je řazen zvlášť pod speciální číslo. Proč tomu tak je, nedokáži zhodnotit. K rukopisu je přidán krátký komentář celé knihy.
Číslo 31 je numerací AL
Obsažnost 21 stran rukopisu a jedna strana komentáře.


LXVI – Liber Stellae Rubae
Kniha Rubínové Hvězdy

Tajný rituál, Srdce IAO-OAI, předaný V.V.V.V.V., aby jej užil v některých otázkách spojených s Liber Legis, a zapsaný pod číslem LXVI. Rituál je velmi silný, umožňuje vzbuzení magických sil operátora a vysvětluje jejich užití.
Číslo 66 je součtem prvních 11 čísel Vztahuje se proto k magick, jejíž číslo je 11.
Obsažnost 66 veršů.


Liber Tzaddi Vel Hamus Hermeticus Sub Figura XC
Kniha Hermetické Udice

Popis Iniciace a určení těch, kdož jsou k ní vhodní. Vyzývá lidi, aby se chopili Velkého Díla, Popisuje jeho podmínky a výsledky.
Číslo 90 je číslem písmene Tzaddi, Cade, které má význam udice a pojí se k biblickému citátu „učiním vás rybáři lidí“.
Obsažnost 44 veršů.


Liber Cheth Vel Vallum Abiegni Sub Figura CLVI
Zeď Abiegnus
(posvátná hora Rosekruciánů).
Tato kniha je přesným popisem úkolu Adepta Exempta, vyjádřená jinak než intelektuálně. Kniha dává formuli uctění naší Paní Babalon. Doporučuje aspirantu, jak dosáhnout rozpuštění své osobnosti v Universálním Životě.
Číslo 156 patří Babalon.
Obsažnost 22 veršů.


Liber Arcanorum ιων Atu ιου Tahuti Quas Vidit Asar In Amenti Sub Figura CCXXXI
Liber Carcerorum ιων Qliphoth cum suis Geniis. Adduntur Sigilla et Nomina Eorum.

Popis kosmických procesů podle tarotových trumfů. Následnost Trumfů jako cesta i iniciace.
Číslo 231 je suma všech čísel 1+2+3+....21
Obsažnost 22 veršů, 2 vyobrazení, 2 tabulky.


Liber A´Ash Vel Capricorni Pneumatici Sub Figura CCCLXX
Kniha Tvoření či Spirituálního Kozla

Obsažena jsou tajemství veškeré praktické magie.
Pojednává o přirozenosti kreativních magických sil v člověku, vysvětluje, kterak je probudit, užívat a naznačuje obecné i částečné cíle, které mohou být dosaženy. Porozumět této knize mohou je zasvěcenci stupně Dominus Liminis.
Vzhledem k názvu lze předpokládat, že kniha bude pojednávat více o mužských kreativních silách.
Číslo 370 je numerací hebrejského slova pro tvoření.
Obsažnost 40 veršů.


Liber Tau Vel Kabbalae Trium Literarum Sub Figura CD
Grafická interpretace tarotu jako iniciačního prostředku. Hebrejské alefbeta je rozepsána do sedmi triád, čímž vznikají triády sympatetických idejí, jež jsou v jistém vztahu k Třem Řádům A.´.A.´. Triádami je též naznačena periodická zákonitost mezi jevy. Sloupce lze sčítat, dělit třemi a provádět další operace.
Číslo 400 je číslem písmene Tau, které souvisí s celistvostí.
Obsažnost – jedna tabulka.


Toto pojednání můžete šířit jak chcete, kde chcete, kdy chcete a s kým chcete, pokud dodržíte tato pravidla Copyleft:
Neměňte obsah ani styl, uveďte majitele (Malé opatství Thelémské) a autora (soror Chiah). Pokud se podle pravidel nezachováte, budeme vymáhat copyright.
Komentovat, souhlasit nebo nesouhlasit můžete i v převzatém materiálu dle libosti.********Toto naučení by se možná lépe vyjímalo na Magicku, kam by obsahově lépe zapadlo. Ale nehrozilo by, že zase zcela unikne pozornosti těch, jimž je určeno - tj. (nejenom našim) studentům Thelémy?

Pro začátečníky:
Tady je úvod do Thelémy.
Pro všechny:
Tady je Encyklopedie Thelémy.
 
Chiah 25. - 31.1. 2005


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz