Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 9 - 14, Vikete


9. uctívejte tedy khabs a vizte mé světlo, které na vás vylévám

- Khabs – Chet – cesta, bojovník, který nese svatý Grál, souvisí to i s 11,22,44,88
- vylévá – pořád
- VYLÉVAT SVĚTLO – být něčím obdarován, být v něčí přízni, jsem vám nakloněna, vylévání vědomí, předávání informací , osvěcování, objasňování, nám se to jeví jako světlo – energie, možnosti, informace, které nás mohou osvětlovat, probouzet nás k uvědomění si sebe sama a to vše v souladu s principy Khabs – což znamená, že její vylévání světla nám / našemu egu/ nemusí být vždycky moc příjemné- (mluví Nuit - KARTA 17 – HVĚZDA – Nuit světlo vylévá, ale ho i přijímá
- zlaté spirální světlo je transformováno na stříbrné)
- tvoření bytí z nebytí – Nuit sama o sobě je temná, světlo se tvoří v ní, vylévá na nás světlo, které u ní jakoby ještě není - 419 - Thet – děloha – vylévání světla můžeme připodobnit k PORODU
- 418, 419 – sjednocení všech protikladů v 1
- Chet – od Bíny ke Gebuře 35, 3 X 5 = 15 – Kalas, souvisí i s fázemi ženského cyklu
- Kalas – aktivita, kreativita, bojovnost, aktivní postoje, naprosto žádné místo pro pasivitu, takže žádné místo pro zbabělce a lenochy, bojovný životní postoj k uvědomění si sebe, svých možností, svých sil, probuzení vyššího vědomí, přijetí pravé vůle, člověk se našel, zná své místo, je sám u sebe, a o to musí usilovat, bojovat
- abychom byli její přízní obdařeni , máme uctívat Khabs – 88 – bojovnost, samostatnost, sebejistota, sebeuvědomění, vyšší vědomí, které má v sobě nést každý, být sám vlastním středem


Karta podle čísla verše

POUSTEVNÍK – je ten, který uctívá Khabs, je svým vlastním středem, teprve až budeme svým vlastním středem, teprve pak si skutečně uvědomujeme ( vizte mé světlo…)( a protože je to tak strašně „lehké“, tak je o tom celá Kniha Zákona)
JOD – ruka – základ všech písmen – všechna písmena z něj pocházejí - jod představuje spojení protikladů, základ, ze kterého vše vychází, (střed)

Toto je první verš, který se obrací přímo k nám.
Číslem verše je číslo 9 - sefira Jesod, která souvisí také s plodností – „Jesod je jako těhotná žena, která má porodit“ (Zasvěcení do praktické magie I).


10. Nechť je mých služebníků málo  jsou skrytí. Oni budou ovládat mnohé  známé.

MÁLO  SKRYTÍ – když je něčeho málo, je to skryté, protože kdyby toho bylo mnoho, tak to všichni vidí, vědí a každý to dělá. Proto se málo pojí se skrytostí a mnoho se zjevností.
MNOHÉ  ZNÁMÉ - zase to k sobě patří. Je to něco, co je vidět, co si můžeme uvědomit, proto si „ toho všimne víc lidí „ než něčeho, co je skryté, je to docela logické
ZNÁMÉ = ZJEVNÉ

Není řečeno, co konkrétně budou ovládat – budou ovládat mnohé a zjevné

SLUŽEBNÍCI- 1) uctívači – kdokoliv, kdo přichází zvenčí – z rodu lidských bytostí. Budou uctívat Nuit
- může jím být i Hadit i Ra.-Hoor-Khuit
- my všichni zjevujeme Nuit už jen tím, že existujeme, protože bytí přichází z nebytí. Ale čím víc lidí bude vědomě projevovat Nuit – bude jejím služebníkem – tím víc bude Nuit projevená. Skutečné projevení Nuit je tpouze vědomé projevení Nuit – (protože pokud je něco děláno nevědomky, není ustanovený protiklad, protože Nuit sama je nevědomá). Pokud není Nuit prožívaná vědomě, tak vlastně vůbec prožívaná není – dalo by se to připodobnit k tomu, jak si malé dítě uvědomuje,ono vidí svět kolem sebe, ale to, co nedokáže pojmenovat, si neuvědomuje úplně
- (Ke mně – magická výzva pro vědomý čin)
- 2) lidi nebo bytosti, které slouží nějakému cíli, síly nebo prvky, které budou jinak sloužit k projevení Nuit. Patří mezi ně i Hadit a Ra-Hoor-Khuit. Předpokládá se existence vazeb mezi těmito silami nebo prvky. Vše existuje ve vzájemných vazbách. A vzájemná znalost těchto prvků předpokládá propojenost mezi prvky. Jsou SKYRTÍ – utajenost lidí, ale i vazeb mezi prvky ( hadit, ra-hoor-khuit)
- 3) ti, kteří zjevují Nuit – ROVINA SKRYTÁ - obsahuje v sobě vazby prvků k Nuit, vazby mezi Nuit a Haditem a Nuit a Ra-Hoor-Khuitem
a. – ROVINA ZJEVNÁ – vazby prvků a lidí

- budou ovládat mnohé – lidi, znalosti, informace.., nevíme, co to je, ale víme, že je to známé. A to, co je známé, je běžně k mání – je to opak skrytého

Služebník může být každý, kdo vědomě jedná, aby napomohl zrodit se možnostem, které jsou skryté v Nuitině nádheře. Je velice důležité vědomé konání, ale nesouvisí jen s prací, ale i s obětí, s tím, že je člověk vědomím přítomen u posvátného úkolu – ne že dělá věci jen tak . Služebníkem může být jen ten, kdo se Nuit oddá a zasvětí jí svoji existenci. – proto ta karta kolo štěstí a proto nemůžou být všichni vůdci, protože pak by nebylo koho vést.
Je to docela logické – všichni ti, kteří vědomě projevují Nuit – uctívají Khabs- našli svůj vlastní střed. Kdyby to bylo tak jednoduché, nevznikla by Kniha Zákona- proto je docela jasné, že služebníků Nuit bude málo. A budou skrytí těm, kteří budou nevědomí, protože ten, kdo je nevědomý, si zkrátka neuvědomuje.
KARTA - POUSTEVNÍK - ten, kdo chce poznat tajemství života, se musí ponořit do hlubin sebe samého a musí usilovat sám za sebe
Skrytá plodnost – skrytá Nuit
JOD – ruka ten, kdo pracuje sám a vskrytu, 10 – 1 a 10 jod a alef - projevení

MALKUTH – ten,který slouží Nuit, ovládá sféru Malkuth – mnohé a známé - projevené

Karta podle čísla verše

KOLO ŠTĚSTÍ – ten, kdo řídí osud, střed kola se neotáčí
kaf – dlaň – v dlani můžeme vyčíst osud, dlaň může sloužit i jako pohár – „ale pít bude pouze ten, kdo je bit jako olej, který je vytloukán z oliv, dokud se nestane čistý a řádný. Potom se kaf promění v korunu.“ ( Sefer otijot)
(Souvislosti s Pannou, úrodou i se 7 loukotěmi kola štěstí ...?)


11. Jsou to blázni, kdož lidstvo vzývají. Jak jejich bohové, tak ti lidé jsou blázni

- BLÁZEN – 0 – je to 0, kdož vzývá lidstvo. 0 je tu kvůli lidstvu. Vše, začátek. Začátek vzývá lidstvo. Jinak by nebyl. ( Bible – na počátku stvořil Bůh/stvořili Bohyňové - ELOHIM esenci země a nebes – podle hebrejštiny – spojení jednoho a mnohého, mužského a ženského dohromady. Všechno bez protikladů, úplně nerozdělené )
- LIDSTVO – celkově lidstvo
- bytosti – veškeré inteligentní bytosti
- JAK JEJICH BOHOVÉ - NUIT ani Aiwass se nenazvali bohy. Oni jsou nad těmi bohy. Je to poselství o změně, kníž dochází po 26000 letech a mezitím se na zemi vyměnila spousta bohů. Tito jsou ale nad nimi. Bohové jsou ti, kteří mají k lidem blíž a nějakým způsobem se k lidem vztahují. Každý z Bohů má své pole působnosti -Archetypy = nevědomé síly, obsažení v lidské psychice – to, co je hybnou silou lidského bytí.takovou tou zjevnější, projevenou – svět Beriah – můžou to být ty skryté síly. Bohové bláznů mohou být vnitřní skryté síly. Bohové lidí – síly zvnějšněny - zjevné
- BOHOVÉ, LIDÉ – ustanovena hierarchie bytostí. Tou nejvyšší hierarchií by byli ti blázni.
- BLÁZNI – počátky ( síly, které ustanovily Bohy) BOHOVÉ LIDI, bytosti ( služebníci – ti, kteří slouží Nuit a umožňují jí,aby se projevila). Začátek je tu kvůli lidstvu, on lidstvo skrývá a vzývá. Nelze vzývat počátek, nelze hledět dozadu.
¨
11 je číslo magické expanze, proto mě k tomu napadá, že by to mohlo být i tak - spojení bohové  lidé – je to komplementární – nejde to v pravém slova smyslu od sebe oddělit. Mohlo by se to hodně zobecněně a zjednodušeně vidět jako spojení vědomí a nevědomí, projeveného a neprojeveného, ne bohové a zvlášť a lidé zvlášť, ale 0 je o spojení protikladů, tedy spojení bohů a lidí. Je to ale hodně zjednodušené. Vpodstatě blázni vzývají lidstvo k navrácení se do původní jednoty?
(Všichni bohové vzpomenutí v Al nejsou právě božští. Stojí hluboko pod pramáti Nuit – viz 1/ 21)

Karta -
KOLO ŠTĚSTÍ
Souvisí nějak s osudem, se zásahem „Božím“ do lidského života, kterému ne vždy umíme porozumět – jsou to blázni, kdož lidstvo vzývají –
KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE

/ SÍLA
– MAGICKÁ EXPANZE – rozšiřování něčeho od bodu 0 dále na obě strany (111 – 2/45 – Smrt je tady pro psy – je to 1. verš druhé půle Knihy zákona)


12. Přistupte, ó děti, ku hvězdám a užijte si dosyta lásky

HVĚZDY- viz I/3 – každý muž a každá žena je hvězda – možnosti, středy, shluky energie, možnosti vývoje, agregáty zkušenosti,…

- určitý rituální předpis – přijít pod hvězdnou oblohu a zkusit procítit lásku bohyně Nuit

Hovoří Nuit – matka – a my jsme její děti : přistupte děti pod tyto zkušenosti, možnosti, uvědomte si je a prožijte vše, co vám dávám k dispozici.
Ona nám vše dává s láskou. To si máme uvědomit a prožít.
Důraz na prožitek: není to nic, co je zprostředkované. Jde o osobní zkušenost, o zkušenost radostnou, příjemnou, která přináší potěšení..
Přistoupit k tomu, co je skryté, ale co se nabízí. Vzít si lásku za službu. Je to odměna za práci. Užít si lásky – nejen vzít, ale také prožít, co je dáváno. Osud jako dar.
přistupte  užijte si – nejde jen o to, přistoupit, je třeba to prožít, je třeba jít do toho naplno.
Připadá mi, že to jakoby doplňuje 1/9 – uctívejte Khabs – přistupte ke hvězdám – ke svému vlastnímu středu/ a užijte si dosyta lásky – a vizte mé světlo, které na vás vylévám – jenomže tady nejen vizte, světlo, ale dosyta si užijte lásky , proto mi připadá, že je to rozvinutí nebo doplnění verše 9. Tam je řeč o tom, že „ k nám něco přijde“, kdežto tady je kladený důraz na plný prožitek spojený s emocemi.

KARTA –
SÍLA – je to síla čerpaná zevnitř, z nitra, z něčeho, co je skryté, ale umožňuje to výrazný prožitek a posun
Souvisí to s proměnou, dost podstatnou
Spojuje sefiry GEBURAH a TIFERET

Karta podle čísla verše - 12
VISELEC –
Člověk sám v sobě mění vodu ve víno a víno v krev, je sám sobě spasitelem. Je to on, kdo má přistoupit, nikdo nepřistupuje k němu.On se musí rozhodnout.


13. Já jsem nad vámi i ve vás. Má extáze je ve vaší, mojí radostí je vidět vaši radost.

Já jsem nad vámi i ve vás – tam i tady.
Má extáze je ve vaší – už není nad naší – už je pouze v naší.
Mojí radostí je vidět vaši radost – tady už se jenom dívá.

3 stupně:
1) je tam i tady – bohyně nebytí. Spojuje makro i mikrokosmos do jednoho celku – je všude
2) extáze – spojení vědomí i nevědomí .zborcená bariéra z racionality. Člověk něco prožívá celou bytostí.Nuit prožívá extázi díky tomu, že ji prožívá člověk. Zároveň extází je, když se Nuit projevuje do vědomí. Jde o prožitek.
3) Je oddělen subjekt od objektu – dochází ke zrušení vnějších i vnitřních bariér. Vše je jedním.
4) Radost – její radostí je pouze vidět naši radost. Ona se s radostí nespojuje, protože radost je záležitost vědomá. Na ni se může Nuit jenom dívat. Ona jen vidí, že my se radujeme a má z toho taky radost, ale neprožívá ji, protože je bohyní nevědomí. Tím pádem je jí nedosažitelný vědomý pocit člověka.
Při radosti je stále zachován subjekt i objekt. Neztrácí se hranice vědomí. Objekt radosti je vně nás. Radost je jev vnější, extáze vnitřní. Nuit se jen dívá, není s námi v radosti spojena, může prožít jen tu extázi. Ta je procesem nevědomým, kdežto radost je procesem vědomým. A její radostí je vidět naši radost, protože pokud jednáme vědomě, vědomě projevujeme Nuit, ne?

Zase je tu souvislost s 9. veršem . Nuit je v podobě světla, které se na nás vylévá, nad námi i v nás.
I verše I/ 12 a I/ 13 patří k sobě.
-
Karta podle čísla verše
13 – SMRT – je spojena s transformací
NUN – 50 – ryba – Nuit je 6 + 50 – viz I/ 24 – Já jsem Nuit a mé slovo je šest a padesát


14. Drahokamy posázený blankyt nad námi je neskrývanou nádherou nuit. Sklání se v extázi, aby políbila tajemnou řeřavost hadita. Okřídlený glóbus, hvězdní nebe, patří mně, ó ankh – af – na – khonsu!

- drahokamy posázený blankyt nad námi je nahá nádhera nuitina
Blankyt - modrá barva – první projevená, souvisí s Chokmou
- SKLÁNÍ SE V EXTÁZI, ABY POLÍBILA TAJEMNOU ŘEŘAVOST HADITA
S radostí dává Nuit svým polibkem sílu Haditovi – všemu projevenému. Ten je tajemně řeřavý – červená je teplá, stále žhnoucí barva, co může trvat takřka věčně, ale může i zhasnout.
Je zde popsán vztah mezi prvky Nu a Had

okrídlený glóbus, hvězdné nebe, patří mě , ó, ankh – af – na - khonsu!
DALŠÍ PODOBA Nu a Hada
Okřídlený glóbus – Hadit – to, co je malé, je to ve středu a přesto je to pohyblivé.
(Křídla – viz Liber Agape – symbol, který souvisí s mužskými silami = s vědomím)

Poetické sdělení, že nad námi se klene hvězdná obloha, že se nám objevuje Nuit ve své nahotě a kráse. Nuit sice nic neskrývá, ale to, co jde vidět na noční obloze, jsou víceméně jen hvězdy – z Nuit lze vidět pouze to projevené – Hadit. Tak jako se hvězdné nebe klene nad zemí a sklání se k zemi, aby se jí dotklo, tak se Nuit chce dotknout Hadita. Nuit jako nekonečný prostor, se sklání v extázi – objevuje se tu pohyb. Hadit – sálající, rudě rozpálená koule, její povrch bude žhnout, bude mít v sobě obrovskou sílu potenciálních plamenů. Spojení Hadita a Nuit v Nuit?

Hvězdné nebe – Nuit – to, co je všude, nemá to konce, počátku
Patří mě – vše patří Nuit, neboť z ní vše pochází, a už tím, že jsme, tak ji potvrzujeme
Ankh – af – na Khonsu – Crowley – egyptský hodnostář – jedna z jeho dřívějších inkarnací
Ankh – egyptský kříž. Symbol, který skrývá v sobě tajemství propojení světa života a smrti
- klíč života
- otevírá bránu mezi životem a smrtí. Tam i zpátky, Vědomí může cestovat

Khonsu – Chonsu – st.-egyptský bůh Luny spojovaný jedno období i s Thovtem, i s bohem Šu, i s Horem
- dost důležitý, souvisí se světlem a nočním nebem

Karta podle čísla verše
14 – UMĚNÍ –( ŠÍP – jako symbol cílené vůle,), spojení dvou protikladných prvků, Velké dílo
SAMEK – 60 - opora, kůl, je archetypem ženské plodnosti, znakem kruhového pohybu
 
27.2.2005


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz