Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Encyklopedie Thelémy


Všechno, co byste chtěli vědět o Thelémě.
První česká Encyklopedie thelemick a magick pojmů. Hesla jsou částečně přeložena z anglojazyčných Thelemapedií (www.thelemapedia.org, thelemapedia.tripod.com a dalších, další pojmy jsme rozvinuli nebo přidali.
Encyklopedii průběžně dál dopracováváme. Návrhy a doplňky vítáme - viz adresa dole na stránce.


Abecední seznam hesel

A
Abrahadabra
Abyss
Aeon
Aeon Horův
Aiwass
Ankh-af-na-khonsu
Pokračování >>>
 
Šarlatová žena

Název či oslovení má svůj původ v knize Zjevení sv. Jana, v níž je dáváno veliké nevěstce – Babylónu (Zj 17: 17-18). Spolu s šelmou ztělesňuje ty síly, jež vládnou hmotnému světu. Jméno Babylon pochází z hebrejského slova Babel, znamenajícího pomazaný, stejně jako sloveso mísit, smísit se, splést. Starobabylonsky ale znamená Babylón Bránu nebes, Báb-ilí.

Pokračování >>>
 
Thelema – Θελημα

Řecké slovo znamenající vůle. Je to Slovo zákona Hórova aeónu, jež nám dala Nuit v Liber AL vel Legis. Podle řecké kabaly je numerací slova theléma 93, podobně jako je číslo 93 i numerací agape. Agapé je v řečtině slovem pro lásku.

Pokračování >>>
 
Aeon

Slovo pochází z řečtiny a znamená věk, nikoliv lidský, ale časově velmi dlouhé období v historii Země. Metafyzicky Aeón (též Aion) odkazuje na sílu existující mimo čas, jež představuje zvláštní úroveň vědomí.

Pokračování >>>
 
Svatý anděl strážce

V hierarchii bytostí panuje řád. Každá se pohybuje ve svém přirozeném prostředí. HGA (= Holy Guardian Angel) působí ze světa Beriah směrem dolů. Pro člověka je přirozený svět Ašijah, popřípadě Jecirah. Místo, kde dojde k prolnutí vědomí člověka a HGA je ve schématu Stromu života Tiferet.

Pokračování >>>
 
Nový aeon

Je výjimečně obtížné pochopit třetí kapitolu této Knihy a u lidí narozených před datem vzniku této knihy (duben 1904) může vyvolávat krajní odpor.
Líčí nám charakteristické vlastnosti údobí, do něhož vstupujeme. Na povrchu se jeví jako šokující. Některé z nich už vidíme hrozivě jasně. Ničeho se nebojte!
Vysvětluje, že jisté obrovské ťhvězdyŤ (neboli agregáty zkušeností) lze chápat jakožto Bohy.

Pokračování >>>
 
Kniha zákona

Český název pro Liber AL vel Legis.
1. Tato kniha byla nadiktována v Káhiře ve třech po sobě jdoucích dnech, a to osmého, devátého a desátého dubna 1904 mezi polednem a jednou hodinou odpolední.
Autor si říkal Aiwass a prohlásil, že je vyslancem Hoor-paar-kraata; totiž, že je poslem oněch sil, které v současné době vládnou této planetě, což bude ještě vysvětleno.
Mohl by nějak prokázat, že je vskutku bytostí druhu, jenž je lidské rase nadřazen, a proto má právo mluvit s takovou autoritou? Zřejmě musel předat poznání a moc takové úrovně, že není známo, že by se jí kdy nějaký člověk vůbec přiblížil.

Pokračování >>>
 
Kniha zákona a Universum


Tato Kniha vysvětluje universum.
Jeho elementy jsou Nuit - prostor - což jest souhrn možností všeho druhu - a Hadit, kterýkoliv bod, jenž tyto zkušenosti zakouší. (Tato idea je doslova z důvodu pohodlnosti symbolizována egyptskou bohyní Nuit, zaklánějící se ženou jakožto klenbou noční oblohy. Hadit má za symbol okřídlený glóbus v srdci Nuit.)
Každá událost je sjednocením nějaké určité monády s jednou ze zkušeností, která jí odpovídá.

Pokračování >>>
 
Příští stupeň

Demokracie se otřásá v základech.
Hrůzu nahánějící fašismus, užvaněný komunismus - všechno samé podvody, které v šíleném tanci přeskakují z jednoho konce světa na druhý.
Obkličují nás.
Jsou to předčasné porody Dítěte, nového Hórova aeonu.
Ještě jednou pohne se svoboda v děloze času.
Evoluce provádí své změny antisocialistickými způsoby. ťAbnormálníŤ člověk, který předvídá trend doby, je jen pro smích, je perzekuován a lynčován davem; jenže když přijde krize, on a jeho dědici přežívají.

Pokračování >>>
 
Ankh-af-na-khonsu

(V překladu Žije v Khonsu, kdy Khonsu je alternativní jméno pro boha měsíce jménem Khons, Chons, ) je historická osoba, muž, který žil v Thébách za vlády 26. dynastie (asi 725 Př. n. l.). Byl knězem egyptského boha Mentu. Nejvíce je znám jako autor Stély zjevení, náhroního kamene, který pro sebe vytvořil.

Pokračování >>>
 
93

Jak uvádí Kniha zákona, říká Zákon Thelema: Dělej co ty cheš, ať je cele zákon. Už předtím uvádí Láska je zákon, láska pod vůlí. Základími termíny těchto dvou prohlášení je Vůle a Láska v tomto pořadí. Řecky je to Thelema (Vůle) a Agapé (Láska).
Při užití řecké gematrie, když přidáme písmenům řecké abecedy numerické hodnoty, dají písmena obou těchto slov součet 93:

Pokračování >>>
 
Velké dílo

(Latinsky Opus Magnum). Jádrem thelemické práce je i proces, jímž se dosahuje poznání a komunikace se Svatým Andělem Strážným. S tím jde ruku v ruce i učení, jak nalézt a naplnit vlastní Pravou Vůli.

Pokračování >>>
 
Set

Jméno pradávného boha Egypťanů, jež má významový ekvivalent černý (Set je synem velké mateřské bohyně Nuit-Tyfón-Draco). Ztělesňuje princip dělení, rozštěpu, rozbíjení, zabíjení a převrácení stávajícího /viz. Abyss + mysl/. Je prostředníkem pronikání a procházení mezi světy, a při putování vpřed či vzad mezi časem a věčností. Set je vrahem skutečnosti, který rozbíjí kruh nekonečnosti, aby zplodil stvoření.

Pokračování >>>
 
Set a Osiris

Dva projevy jednoho boha (jedné síly); Osiris je aspektem Setovým a obráceně. Set přichystal Osiridovi hostinu, na kterou připravil i dřevěnou rakev a řekl mu, že do ní ulehne největší bojovník. Osiris se nechal vyprovokovat a lehl si do ní. Tímto činem získal tělo – formu a pánem formy je Choronzon (uskutečňuje ideu). Myšlenka se stává uskutečněnou – Set rozsekává Osirida až poté, co dostal formu.

Pokračování >>>
 
Abrahadabra

První slovo III. kapitoly Knihy Zákona. Samotným A. C. je vysvětlováno jako Slovo tohoto aeonu jež reprezentuje dovršené Velké dílo, a je proto archetypem všech menších magických operací. Nesmí být však zaměňováno se Slovem Zákona tohoto aeonu, kterým je Theléma.
Na Abrahadabra se také odkazuje jako na Slovo Dvojí Síly. Tzn. že reprezentuje spojování Mikrokosmosu s Makrokosmosem, které se zobrazují rovněž jako pentagram a hexagram, růže a kříž, kruh a čtverec, 5 a 6... a také dosažení Poznání a Komunikace se Svatým andělem strážným. Ve svých Komentářích Crowley říká, že toto slovo je symbolem ...ustanovení pilíře nebo falu Makrokosmu... v nicotě Mikrokosmosu... Sexuální analogie je tu zřejmá.

Pokračování >>>
 
Babalon

Šarlatová žena, Nevěstka, Matka všech ohavností ze Zjevení sv. Jana. Její božskou formou je posvátná prostitutka a primárním symbolem kalich - (potažmo i Grál). Jejím chotěm je Chaos, Otec Života a mužská forma Tvořivého Principu.

Pokračování >>>
 
Ka

strální dvojník člověka, jeho přirozená duše. Tradičním egyptským hieroglyfem Ka jsou pozvednuté paže a dlaně. Přirozenost Ka je také dvojí. V egyptském symbolismu reprezentují bohové Set a Hórus duální Ka Zasvěcence nebo Krále Ka a stojí na jeho straně. V ne-zasvěcenci je duální Ka obydlen - nebo vězněn - jeho ženským protějškem, Khaibet, jež je často zobrazen jako stínová forma osoby. Každý muž nebo žena má Ka a Khaibet, avšak bez toho, že jsou polarizovány a tak osvobozeny zasvěcením zůstává Ka subjektem impulsivní touhy povstávající ze stínu.

Pokračování >>>
 
Choronzon

Poprvé se objevuje v Enochiánských spisech Johna Dee ze 16. století, kde je synonymem hada z Rajské Zahrady. Crowley parafrázuje Deeův popis Choronzona jako první a nejnebezpečnější ze všech sil zla... právě proto, že není individualitou, je metafyzickým protipólem celého procesu Magie. (1998). V systému Theléma je Choronzon Bytostí z Abyssu, onu velkou spirituální divočinu, jíž musí adept přejít, aby dosáhnul mistrovství. Choronzon je finální překážkou před cílem. Jestliže se s ním setká řádně připravený adept, pak mu toto setkání umožní zničení ega, což adeptu umožní další putování skrz Abyss. Jestliže se s Choronzonem setká nepřipraven, pak bude nešťastný poutník zcela rozptýlen v nicotu.

Pokračování >>>
 
Had

Manifestace, projevení. Možná by bylo přesnější jeho vyjádření slovesem v přítomném průběhovém čase – jako stálé projevování se. V procesu času a trvání je totiž jeho podstata uchopena daleko přesněji, než v představě věci.

Pokračování >>>
 
Hadit

Had + it – velký bůh, Pán nebe.“ Na Stéle Zjevení je zobrazován jako okřídlený disk Slunce.
Hadit je principiálním mluvčím II. kapitoly Knihy Zákona, v níž sám sebe identifikuje jako bod, střed uprostřed kruhu, náprava kola, kostka v kruhu, jako „plamen, který hoří v srdci každé hvězdy“, jako nejvlastnější uctívače.

Pokračování >>>
 
Kefra

Také Cheprer, Chephra.
Ra, sluneční bůh, v podobě posvátného brouka. Egyptský mýtus o stvoření vypráví, kterak se sluneční bůh Ra vynořil z protní masy Nu (z Nuit, z nekonečného vesmíru nebo prvotní nicoty zvane Nun) v podobě Kefra. Kefra je nazýván otcem bohů a sebe-stvořitelem; ale nejen že stvořil sám sebe, ale také oplodnil (se), otěhotněl a porodil dvě božstva, jedno mužské (Shu, Šu) a jedno ženské (Tefnut). Tak je Kefra prototypem hermafroditního boha, který tvoří a plodí prostřednictvím parthenogenese.

Pokračování >>>
 


Starší články:
22.  Choronzon
23.  Ka
24.  Babalon
25.  Abrahadabra
26.  Set a Osiris
27.  Set
28.  Velké dílo
29.  93
30.  Ankh-af-na-khonsu
31.  Příští stupeň
32.  Kniha zákona a Universum
33.  Kniha zákona
34.  Nový aeon
35.  Svatý anděl strážce
36.  Aeon
37.  Thelema – Θελημα
38.  Šarlatová žena
39.  Abecední seznam hesel
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz